Vėjo malūnai Aukštaitijos lygumose

Daiva BARONIENĖ 2008-02-22 00:00
Daiva BARONIENĖ 2008-02-22 00:00
Kupiškio malūnas, kaip ir daugelis vėjo malūnų Lietuvoje, šiuo metu stovi be sparnų ir be darbo. Andriaus Repšio nuotrauka
Ne­bū­ti­na vyk­ti į Da­ni­ją ar Olan­di­ją, kad pa­sig­ro­žė­tum šių ša­lių sim­bo­liais ta­pu­siais vė­jo ma­lū­nais - jų pa­kan­ka ir vė­juo­ta­me Pa­ne­vė­žio kraš­te.

Neužmatomose lygumose įsikūrę Panevėžio krašto žmonės, atskirti nuo jūros, neturintys nei ežerų, nei kalvų, bėgant amžiams savąjį peizažą išpuošė vėjo malūnais. Šitaip pabrėžiama, kad vėjiniai malūnai - vėjų gairinamų Aukštaitijos lygumų išskirtinis bruožas. Be to, derlingose Pasvalio, Biržų, iš dalies ir Panevėžio žemėse malūnai buvo renčiami, nes čia išaugdavo gausus javų derlius. Negi danginsies kur nors į tolybes su pilnais vežimais grūdų, kai juos miltais galima paversti čia pat?

Neužgožė grožio

Prisimenama, kad kai kuriuose šiaurės Aukštaitijos kaimuose stovėdavę po vieną du malūnus, o kiek didesniuose miesteliuose jiems suskaičiuoti nepakakdavo ir vienos rankos pirštų. Kalbama, kad Panevėžys praėjusio ir užpraėjusio amžių sandūroje turėjęs penkis ar net devynis malūnus, esą didžiosiomis miesto gatvėmis vos spėdavę prasilenkti grūdus ir miltus vežantys vežimai.

Kad Panevėžys - malūnų miestas, įsitikins bet kas, kam teks į šį miestą įvažiuoti iš Vilniaus ir Kauno. Ties miesto riba akį patraukia du buvę vėjiniai malūnai. Tiesa, jie be svarbiausio atributo - sparnų, tačiau vis tiek neabejotinai įdomi miesto architektūros detalė, kurios dar neužgožė vienas po kito mieste dygstantys plieno ir stiklo konstrukcijų pastatai.

Pasupk mane

Įvertinęs malūnų miesto tradicijas, Panevėžio apskrities turizmo informacijos centras (PATIC) jau kelerius metus kviečia žmones važiuoti maršrutu, romantiškai pavadintu "Pasupk mane ant malūno sparnų", kuris skirtas aplankyti apskrityje esančius malūnus. Neslepiama apmaudo, kad iš kitados statytų malūnų išliko nedaugelis, dažnai rasi tik malūnų liekanų. Tačiau griuvenos, kad ir kokios jos kartais vaizdingos ir įdomios, į maršrutą neįtrauktos.

Šiuo metu Panevėžį reprezentuoja, kaip teigiama, buvęs vienintelis mechaninis malūnas Baltijos šalyse, dabar tapęs "Romantic" viešbučiu. Architektūros paminklo statusą turėjusiame malūne įrengiant viešbutį, liko daug autentiškos statybos detalių, sukuriančių užpraėjusio amžiaus dvasią. Malūnų maršrutą parengusi PATIC direktorė Daiva Tankūnaitė pabrėžia, kad susidomėję malūnais jų lankytojai čia įkurtame viešbutyje gali baigti savo kelionę ir gauti puikią nakvynę.

Audimas nebeįkandamas

Senuoju Kėdainių keliu nuvažiavus nuo Panevėžio daugiau nei 10 kilometrų, Stultiškiuose, šalia Upytės, pasitiks vėjo malūnas-linų muziejus. Šiam medinukui neleista sunykti, o jo viduje užklydėlis pamato, kaip atrodo Lietuvoje vis rečiau auginami linai. Ir ne tik pamato. Čia pasakojamas lino gyvenimas, jo atsiradimas, virtimas drabužėliu kūdikiui ir įkapėmis išeinančiajam. Be to, lino muziejuje sukauptais specialiais įnagiais siūloma linus brukti, šukuoti, verpti. O šit drobės skiautės išsiausti nepavyksta - močiučių naudotos audimo staklės nepaklūsta, pernelyg sudėtingos.

Pamatyti, kaip buvo malami grūdai, Stultiškių malūne nepavyks, tačiau tam reikalingi mechanizmai puikiausiai išsilaikė gretimame Radviliškio rajone esančiame Kleboniškių kaimo malūne. Pasirodo, šis malūnas yra olandiško pavyzdžio, mat XIX a. tokie pat malūnai buvo statomi ir vėjuotoje Olandijoje.

Tik reginiais sotus nebūsi

Kleboniškių malūnas turi grąžulu sukiojamą kepurę. Jis yra trijų aukštų, o kiekviename aukšte išdėstyti sudėtingi malimo mechanizmai. Prieš pradedant malti, šio malūno kepurė būdavo pasukama prieš vėją, ir malūnininkas pamažu iš bertuvės grūdus pildavo į akmenines girnas. Ilgai neveikęs, niokotas malūnas atgijo lygiai prieš 10 metų, čia buvo sumaltas maišas miltų iš 1998 metų grūdų derliaus.

Lankant malūnus tik vaizdais sotus nebūsi, tad ne prošal apsilankyti netoli Kleboniškių esančiame Šeduvos malūne. Jis gana šiuolaikiškas, tačiau nepraradęs praėjusių šimtmečių dvasios. Papietauti galima ir Pasvalio rajone esančiame Balsių vandens malūne, viename seniausių Lietuvoje, pripažintame istoriniu paminklu.

Pačių kepta latviška duona

Važiuojant malūnų maršrutu, kviečiama aplankyti Subačiuje, esančiame ties Panevėžio ir Kupiškio rajono sandūra, pastatytą vadinamąjį magaziną. Carų valdomoje Lietuvoje magazinai buvo statomi valstybės rezervo grūdams kaupti. Per badmetį ar kitą stichiją iš magazinuose sukauptų grūdų buvo manyta kepti duoną. Dabar Subačiaus magazinas tuščias, ir kad būtų apsaugotas nuo šių dienų stichijų, jo langai užkalti kartonu, išpaišytu spalvingais vaikų piešiniais. Dar vienas valstybės rezervo sandėlis buvo pastatytas Salamiestyje, esančiame taip pat Kupiškio rajone. Dabar likę tik šio statinio griuvėsiai. Pačiame Kupiškyje yra trys malūnai, deja, nė vienas neveikia.

Nuo Kupiškio pasukus pro Vabalninką, nebetoli ir užsienis - Latvija. Kadangi dabar pasienyje stoviniuoti nebetenka, netrunkama privažiuoti malūną, esantį prieš Bauskę. Jis bemaž niekuo nesiskiria nuo lietuviškų malūnų, o ypatingas tuo, kad jame latvės moko išsikepti duonos ir leidžia tai padaryti patiems. Malonumas - neabejotinas ir lauktuvė puiki - paties kepta latviška duona.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami