Viduramžių Europos perlas

lzinios.lt 2013-07-22 11:47
lzinios.lt
2013-07-22 11:47
Vi­du­ram­žiai – tai epo­cha, kai­ už da­mų gar­bę ir šir­dį ko­vė­si ri­te­riai, tur­tus žars­tė feo­da­lai, o po­li­ti­nė ­val­džia pri­klau­sė dva­si­nin­kams. Jei no­ri­te pa­tir­ti ti­krą vi­du­ram­žių dva­sią ar ­bent trum­pam nu­si­kel­ti 500 me­tų į pra­ei­tį, kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti Eu­ro­pos ­vi­du­ram­žių per­lu va­di­na­mo­je sos­ti­nė­je – Ta­li­ne. Jo se­na­mies­čio gat­vės, įt­vir­ti­ni­mai ir baž­ny­čios stūk­so jau dau­giau nei sep­ty­nis šim­tus me­tų.

Pre­kiau­ja vais­tais nuo „su­dau­žy­tos širdies“

Ke­lio­nę po vi­du­ram­žių Ta­li­ną ver­ta pra­dė­ti nuo Ta­li­no cen­tre esan­čios, XV a. pr. pa­sta­ty­tos vais­ti­nės „Raeap­teek“. Tai – vie­na se­niau­sių vais­ti­nių vi­so­je Eu­ro­po­je, jo­je mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai ieš­ko­da­vo ne­tra­di­ci­nių me­di­ka­men­tų: jau­nys­tę puo­se­lė­jan­čių mu­mi­jų su­lčių, vie­na­ra­gio mil­te­lių, bi­čių ge­luo­nių ant­pi­lo ir dau­ge­lį ki­tų. Šian­dien vie­nas po­pu­lia­riau­sių vais­ti­nės dar­buo­to­jų uo­liai sau­go­mų re­cep­tų – pre­pa­ra­tas nuo „su­dau­žy­tos šir­dies“.

No­ri šaukš­to prie sriu­bos? Pa­dai­nuok!

Ap­si­lan­kę vi­du­ram­žių vais­ti­nė­je, ke­lio­nės įspū­džius ga­li­te ap­tar­ti uni­ka­lio­je vi­du­ram­žių užei­go­je „Tre­čias dra­ko­nas“ (est. Kol­mas Draa­kon). Šis res­to­ra­nas įsi­kū­ręs Ta­li­no ro­tu­šė­je. Mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai į „Tre­čią­jį dra­ko­ną“ už­su­ka par­agau­ti le­gen­di­nės brie­die­nos sriu­bos ar pa­gal se­ną­sias tra­di­ci­jas ke­pa­mų ban­de­lių su mor­ko­mis, obuo­liais, ko­pūs­tais, brie­die­na ar šer­nie­na. Vi­du­ram­žio ap­da­rais vil­kin­ti pa­da­vė­ja, tra­di­ciš­kai pra­šo sve­čių pa­dai­nuo­ti, mai­nais į ... šaukš­tą prie sriu­bos. Iš­lai­kant se­ną­sias tra­di­ci­jas, vi­sas mais­tas čia kai­nuo­ja vie­ną pi­ni­gą (eu­rą), svai­gie­ji gė­ri­mai – po du, o pi­lig­ri­miš­kas po­pie­čio mie­gas ant suo­liu­ko – pu­sę pi­ni­go.

Mies­to sim­bo­lis – vėtrungė

Šil­tuo­ju se­zo­nu mies­to sve­čiai ga­li ap­lan­ky­ti se­ną­jį 64 m. aukš­čio ro­tu­šės bokš­tą. Jo pa­pė­dė­je anks­čiau bu­vo at­lie­ka­mos mir­ties baus­mės, o vir­šū­nė­je pui­kuo­ja­si mies­to sim­bo­lis – vė­trun­gė, mies­te­lė­nų va­di­na­ma „Se­nuo­ju To­mu“. Sa­ko­ma, kad ti­kra­sis Se­na­sis To­mas pa­šven­tė sa­vo gy­ve­ni­mą tar­nau­ti mies­tui, o jam at­min­ti skir­ta vė­trun­gė ro­do vė­jo kryp­tį nuo 1530 m. Nuo bokš­to vir­šū­nės at­si­ve­ria kva­pą gniau­žian­ti pa­no­ra­ma: į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą įtrauk­tos pirk­lių pre­ky­vie­tės, ak­me­ni­mis grįs­tos se­nos gat­ve­lės, baž­ny­čių smai­lės.

Kaip links­min­da­vo­si ri­te­riai?

Ta­li­nas – mies­tas, pui­kiai iš­sau­go­jęs ne tik au­ten­tiš­kus pa­sta­tus, bet ir vi­du­ram­žių dva­sią. Lie­pos mė­ne­sį sos­ti­nė virs­ta vi­du­ram­žių mu­ge, kur ga­li­te iš­vys­ti to laik­me­čio ap­da­rus, iš­girs­ti et­ni­nę mu­zi­ką, su­da­ly­vau­ti ri­te­rių ko­vo­se. Kiek­vie­nas šven­tės da­ly­vis yra kvie­čia­mas su­si­pa­žin­ti su to laik­me­čio ama­tais ir pa­si­ga­min­ti sau su­ve­ny­rą. Vi­du­ram­žiš­kos šven­tės vyks­ta ir ki­tuo­se Es­ti­jos mies­tuo­se, vie­na žy­miau­sių – „Han­sa die­nos“ va­sa­ros ku­ror­tu va­di­na­ma­me Per­nu mies­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami