Viena para Havanoje

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2013-11-08 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2013-11-08 06:00
Negalintys įsigyti naujų mašinų kubiečiai glaisto, lipdo ir perdažo 70-80 metų senumo amerikietiškus automobilius. Sigito Žiliaus nuotraukos
Vil­nie­tis vers­li­nin­kas Si­gi­tas Ži­lius su pen­kiais bi­čiu­liais lei­do­si Ka­ri­bų jū­ros pi­ra­tų ke­liais. Per 40 die­nų ap­ke­lia­vo sep­ty­nias Cen­tri­nės ir Pie­tų Ame­ri­kos ša­lis. Vie­nai par­ai stab­te­lė­ję pir­mo­jo­je ša­ly­je - Ku­bo­je - pa­si­ju­to tar­si at­vy­kę į sa­vo jau­nys­tės lai­kus - nei mo­bi­lių­jų, nei in­ter­ne­to.

Nu­si­lei­dus Ha­va­no­je pir­miau­sia ke­liau­nin­kams te­ko at­sto­vė­ti ke­lių va­lan­dų ei­lę. Vie­ti­nei sau­gu­mo tar­ny­bai kom­pa­ni­ja iš pra­džių su­kė­lė su­si­do­mė­ji­mą - ir ką gi jie ke­ti­na veik­ti tik vie­ną par­ą. "Įsi­ti­ki­nus, kad mes ne ko­kie nors nar­ko­ti­kų pre­kei­viai, bu­vo­me įleis­ti į Ku­bą", - pa­sa­ko­jo S.Ži­lius.

Par­ti­jai ar­ti­mi asmenys

No­rė­da­mi pa­ma­ty­ti, kaip gy­ve­na ku­bie­čiai, vy­rai nu­spren­dė ap­sis­to­ti ne vieš­bu­ty­je, o pas gy­ven­to­jus. Kaip vė­liau su­ži­no­jo, tu­ris­tų ap­gy­ven­di­ni­mo ir ki­tas pa­slau­gas (tak­si, mai­ti­ni­mo) ga­li teik­ti tik val­džiai ar­ti­mi žmo­nės. "Ap­si­gy­ve­no­me bu­te, ku­ris tu­ri pen­kis mie­ga­muo­sius. Šei­mi­nin­kė - vie­no iš par­ti­nių bo­sų naš­lė. Šį būs­tą iš tur­tin­gų­jų jie na­cio­na­li­za­vo po re­vo­liu­ci­jos, da­bar nuo­mo­ja tu­ris­tams", - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Dar įdo­mi de­ta­lė, kad Ku­bo­je vei­kia dvi pi­ni­gų sis­te­mos. Vie­ni mo­ka­mi vals­ty­bės par­ei­gū­nams. Jie ne­kon­ver­tuo­ja­mi, už juos ga­li­ma pirk­ti tik vals­ty­bi­nių par­duo­tu­vių tink­le, ku­ria­me aps­kri­tai nė­ra ko pirk­ti. "Į ša­lį at­vy­kę tu­ris­tai sa­vo va­liu­tą iš­si­kei­čia į "ku­kus". Juo­do­jo­je rin­ko­je ne­kon­ver­tuo­ja­mi pi­ni­gai su kon­ver­tuo­ja­mais "ku­kais" tu­ri tam ti­krą kur­są, - pa­sa­ko­jo S.Ži­lius. - Val­di­nin­kai yra pri­vers­ti sa­vo ne­kon­ver­tuo­ja­mus pi­ni­gus keis­ti į "ku­kus" juo­do­jo­je rin­ko­je."

Šalia apšiurusių Havanos namų randasi ir vietinių turtuolių restauruotų pastatų. Jie greitai keičia klasikinį socialistinį F.Castro laikų miesto veidą.

Kaip te­ko pa­tir­ti ke­liau­to­jams, apie val­džią ir jos spren­di­mus iš vie­ti­nių gy­ven­to­jų nie­ko ne­įma­no­ma iš­peš­ti - jie tie­siog to­kio­mis te­mo­mis ne­kal­ba. "Jei tik kal­ba pa­si­suk­da­vo po­li­ti­kos link, ku­bie­tis nu­trauk­da­vo po­kal­bį par­eikš­da­mas, kad ši­ta te­ma ne­kal­ba. Ga­li vis­ką pa­sa­ko­ti apie sa­vo šei­mą, bet tik ne apie val­džią. Tai mums bu­vo ga­na keis­ta", - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Au­to­mo­bi­lis be lan­gų ir šviesų

"Va­ka­re iš­ėjo­me pa­si­vaikš­čio­ti po mies­tą. Po kiek lai­ko užk­lu­po tro­pi­nė liū­tis, py­lė tar­si iš ki­bi­ro, gat­vių apš­vie­ti­mo ne­bu­vo jo­kio, re­tas pa­sta­tas bu­vo apš­vies­tas, ėjo­me, ga­li­ma sa­ky­ti, apg­rai­bo­mis, - pa­sa­ko­jo S.Ži­lius. - Per liū­tį nie­kaip ne­ga­lė­jo­me su­ras­ti tak­si, su­sis­tab­dė­me kaž­ko­kią ma­ši­ną ir tik at­si­sė­dę pa­ma­tė­me, kad tai - ko­kių 70 me­tų se­nu­mo ame­ri­kie­tiš­kas au­to­mo­bi­lis, jis tu­rė­jo tik prie­ki­nį ir už­pa­ka­li­nį stik­lą. Šo­nuo­se lan­gų ne­bu­vo, jie tie­siog bu­vo už­trauk­ti mai­šais, kad van­duo ne taip pliaup­tų. Au­to­mo­bi­ly­je ne­de­gė prie­tai­sų sky­de­lis, jo­kių elek­tros prie­tai­sų. Ne­de­gė net jo iš­ori­niai ži­bin­tai. Vai­ruo­to­jas su­ge­bė­jo ga­na di­de­liu grei­čiu per Ha­va­ną vin­gu­riuo­ti tarp dau­gy­bės ki­tų au­to­mo­bi­lių - orien­tuo­da­ma­sis pa­gal jų švie­sas. Pa­skui pa­ju­to­me, kad mū­sų "tak­si" ne­tu­ri net iš­me­ti­mo vamz­džio, vi­sas "kva­pas" ei­na tie­siai į sa­lo­ną. Ka­dan­gi jis bu­vo be lan­gų, tai ne­la­bai ir pri­sik­vė­pa­vo­me."

Pa­grū­mo­jo policininkui

Ry­tą ke­liau­nin­kai su­sku­bo į pa­plū­di­mį. Tu­rė­da­mi ne­daug lai­ko ėmė dai­ry­tis tak­si. Tar­si pa­ga­vu­si jų žvilgs­nius vy­rus ma­lo­niai pa­kvie­tė vai­ruo­to­ja mo­te­ris. Kai va­žiuo­jant juos no­rė­jo stab­dy­ti ke­lių po­li­ci­nin­kas, au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­ti ga­na pra­ban­giai ap­si­ren­gu­si po­nia tik švel­niai pa­grū­mo­jo pirš­tu­ku, kad to ne­da­ry­tų, ir po­li­ci­nin­kas kaip nu­pli­ky­tas at­šo­ko. "Taip ir su­pra­to­me, kad au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ja, kaip ir ki­tas pa­slau­gas tu­ris­tams tei­kia, tik par­ti­jai ar­ti­mi as­me­nys, ga­lin­tys pa­grū­mo­ti ir po­li­ci­nin­kui", - sa­kė S.Ži­lius.

Teisę teikti apgyvendinimo paslaugas turistams turi tik partijai artimi asmenys. Keliauninkai apsistojo pas tokiu verslu užsiimančią partijos boso našlę.

Jam į akis kri­to Ku­bos au­to­mo­bi­lių se­nu­mas. "Ka­dan­gi ku­bie­čiams ne­lei­džia­ma įsi­gy­ti nau­jų au­to­mo­bi­lių, jie la­bai sau­go se­nus. Dau­ge­liui - po 70-80 me­tų, - pa­sa­ko­jo vers­li­nin­kas. - Jie glais­to­mi, per­da­žo­mi ke­lio­li­ka sluoks­nių. Vie­no au­to­mo­bi­lio nu­lū­žęs spar­nas kaip me­džių rie­vės iš­da­vė jo me­tus - bu­vo ma­ty­ti, kiek daug kar­tų jis per­da­žy­tas. Sluoks­nis vos ne pirš­to sto­rio."

Pra­mo­gos be TV ir interneto

Ha­va­nos pa­plū­di­mys, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, yra fan­tas­tiš­kas - šva­rus ir gra­žus. "Sa­vait­ga­lį jis bu­vo sau­sa­kim­šas - šo­ko­la­di­nė pa­kran­tė, kiek ma­ty­ti, ko­kie 7 ki­lo­me­trai į vie­ną ir tiek pat į ki­tą pu­sę. At­ro­dė, vi­sa Ha­va­na links­mi­na­si pa­plū­di­my­je, nes dau­giau jo­kių pra­mo­gų Ku­bo­je nė­ra. Tai la­bai pri­me­na mū­sų tė­vų jau­nys­tės lais­va­lai­kio ga­li­my­bes, kai ne­bu­vo nei mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, nei kom­piu­te­rių, nei te­le­vi­zi­jos, - pa­sa­ko­jo S.Ži­lius. - Vie­nin­te­lė pra­mo­ga - šo­kiai, mu­zi­ka ir sau­lė."

Ka­dan­gi pra­mo­gų trū­ko, ke­liau­nin­kai su­si­gun­dė pra­mo­gau­ti ku­bie­tiš­kai. Pa­plū­di­my­je vaikš­čio­jo vy­rų tru­pė su gi­ta­ro­mis, pu­čia­mai­siais, mu­ša­mai­siais ins­tru­men­tais. Už 5 do­le­rius jie siū­lė­si at­lik­ti dvi dai­nas. "Pa­si­de­rė­jau, pa­pra­šiau tri­jų dai­nų. La­bai ma­lo­nūs mu­zi­kan­tai ne­gud­rau­da­mi už 5 do­le­rius gro­jo mums vi­są pus­va­lan­dį. Aps­kai­čia­vau, kad ir vi­sas va­ka­ras kom­pa­ni­jai su­si­me­tus ne­bran­giai iš­ei­tų (pen­kios va­lan­dos gy­vos mu­zi­kos už 50 do­le­rių), - tei­gė pa­šne­ko­vas. - Vos ne­su­si­gun­dė­me su­reng­ti to­kio va­ka­rė­lio tie­siog pa­plū­di­my. Ta­čiau už­te­ko ir to pus­va­lan­džio. Kai tik su­skam­bo mu­zi­ka, ap­link vi­si pa­ki­lo šok­ti. Toks įspū­dis, kad ku­bie­čiai vi­sa­da pa­si­ren­gę švęs­ti."

Re­vo­liu­ci­jos eksportas

Senieji automobiliai kuria išskirtinį Kubos vaizdą.

Is­pa­nų im­pe­ri­jai pri­klau­siu­si Ku­ba jai bu­vo la­bai iš­ti­ki­ma dėl vie­nos pa­pras­tos prie­žas­ties - bi­jo­jo Ka­ri­bų jū­ro­je knibž­dan­čių pi­ra­tų, ku­rie pul­di­nė­jo ne tik lai­vus, bet ir mies­tus. Ti­kė­da­ma­si is­pa­nų ka­riuo­me­nės ap­sau­gos Ku­ba Is­pa­ni­jai bu­vo la­bai pa­klus­ni. Iš sa­vo ko­lo­ni­za­to­rių ji net bu­vo ga­vu­si iš­ti­ki­miau­sios sa­los ti­tu­lą.

"Da­bar ku­bie­čiai la­bai iš­ti­ki­mi re­vo­liu­ci­nėms Fi­de­lio Cas­tro idė­joms. Nuo So­vie­tų Są­jun­gos lai­kų re­vo­liu­ci­ją eks­por­tuo­da­vo į Pie­tų Ame­ri­ką, - pa­sa­ko­jo S.Ži­lius. - Ir tai jie sėk­min­gai da­ro iki šiol. Iš Ve­ne­sue­los gau­na naf­tos ir ki­tų iš­gy­ven­ti bū­ti­nų ža­lia­vų, o Ve­ne­sue­lai siun­čia sa­vo ge­rai par­eng­tus gy­dy­to­jus. Juos val­džia iš­siun­čia ten dirb­ti ir skleis­ti so­cia­lis­ti­nių idė­jų. Be­je, Ku­bos me­di­ci­na la­bai aukš­to ly­gio, vai­kų mir­tin­gu­mas la­bai ma­žas, ku­bie­čių vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė - 77 me­tai. To­kius ro­dik­lius tu­ri net ne vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys. Ku­ba į Ve­ne­sue­lą ma­siš­kai eks­por­tuo­ja ne tik sa­vo gy­dy­to­jus, bet ir mo­ky­to­jus, mu­zi­kan­tus. Abie­jų ša­lių va­do­vai la­bai ar­ti­mai bend­rau­ja."

Nu­šiu­ru­si Ha­va­na keičiasi

Ke­liau­to­jai pa­ste­bė­jo, kad tarp ap­šiu­ru­sių Ha­va­nos pa­sta­tų jau ran­da­si ir mo­der­nių "per­liu­kų". "Ku­bos val­džia su­da­rė są­ly­gas at­si­ras­ti par­ti­jai pa­lan­kiam vie­ti­nių tur­tuo­lių sluoks­niui, ku­riam lei­džia­ma pirk­ti gra­žiau­sius sos­ti­nės na­mus ir juos re­mon­tuo­ti. Ti­kiu, kad nau­jie­ji tur­tuo­liai grei­tai Ha­va­ną pa­keis. Kas no­ri pa­ma­ty­ti au­ten­tiš­ką, kla­si­ki­nę so­cia­lis­ti­nę F.Cas­tro Ha­va­ną, tu­ri pa­sku­bė­ti ten ap­si­lan­ky­ti kuo grei­čiau", - tei­gė S.Ži­lius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kurmelis, petras  88.119.159.241 2013-11-08 17:26:54
oh, specelistai:) dieną pabuvo Kuboj ir jau diktuoja straipsnius. Viskas tikslu ir informatyvu:)
7 2  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami