Viename linksmiausių Europos miestų

Vaidas MIKAITIS 2014-08-14 06:00
Vaidas MIKAITIS
2014-08-14 06:00
Gran Via - tai tarsi Niujorko brodvėjus, kur tikrasis gyvenimas prasideda vidurnaktį ir trunka iki ryto. Vaid Mikaičio nuotrauka
Ant Man­sa­na­re­so upės kran­to IX am­žiu­je sta­tę tvir­to­vę mau­rai ti­kriau­siai ne­ma­nė, kad ji ne­bus to­kia kaip ki­ti jų sta­ti­niai. Pra­bė­go dau­giau nei tūks­tan­tis me­tų, o anuo­met sta­ty­ta tvir­to­vė iš­au­go į gi­gan­tiš­ką Eu­ro­pos did­mies­tį, pa­va­din­tą Mad­ri­du. Šian­dien jis yra di­džiau­sias ir svar­biau­sias Is­pa­ni­jos mies­tas, vals­ty­bės sos­ti­nė.

Mad­ri­das - vie­nas kos­mo­po­li­tiš­kiau­sių Eu­ro­pos mies­tų. Be eu­ro­pie­čių, čia gau­su af­ri­kie­čių, mau­rų, ki­nų, in­dų, fi­li­pi­nie­čių, pa­kis­ta­nie­čių, ta­čiau gau­siau­sios yra Lo­ty­nų Ame­ri­kos bend­ruo­me­nės. Jų Is­pa­ni­jo­je daug, nes nė­ra kal­bos bar­je­ro.

Is­pa­ni­jos sos­ti­nė yra ne tik vie­nas di­džiau­sių, bet ir vie­nas links­miau­sių Eu­ro­pos mies­tų. Skel­bia­ma, kad ja­me yra di­džiau­sias Eu­ro­po­je ba­rų skai­čius, ten­kan­tis vie­nam gy­ven­to­jui. Mies­tie­čiai mėgs­ta gy­ven­ti triukš­min­gai ir links­mai. Sa­vait­ga­liais Mad­ri­de knibž­da gau­sy­bė be­si­links­mi­nan­čių vie­tos žmo­nių ir sve­čių, to­dėl penk­tą va­lan­dą ry­to pa­grin­di­nė­se Mad­ri­do gat­vė­se aps­tu bruz­de­sio. To­kiu me­tu pa­kliū­ti į au­to­mo­bi­lių spūs­tis yra nor­ma­lu. Ba­rai vei­kia iki sep­ty­nių aš­tuo­nių va­lan­dų ry­to. Tai ti­kras koš­ma­ras gy­ve­nan­tie­siems ba­rų kvar­ta­luo­se, už­tat links­ma ir įdo­mu tų kvar­ta­lų sve­čiams.

Is­pa­ni­ja gar­sė­ja sies­ta - po­pie­čio poil­siu karš­to kli­ma­to ša­ly­je. Ta­čiau, kad ir ko­kio­mis gra­žio­mis tra­di­ci­jo­mis sies­ta bū­tų api­pin­ta, is­pa­nai yra pa­veik­ti mo­der­nė­jan­čio ir grei­tė­jan­čio gy­ve­ni­mo, to­dėl pa­lai­min­gas pie­tų poil­sis jau tam­pa la­biau iš­im­tis nei tai­syk­lė. Ypač tai ak­tua­lu Mad­ri­de, ku­ria­me, kaip ir vi­suo­se did­mies­čiuo­se, gy­ve­ni­mo tem­pas ypač grei­tas. Mies­tie­čiai ti­ki­na, kad šiais lai­kais jie ga­li sau leis­ti mė­gau­tis sies­ta tik sa­vait­ga­liais ir per at­os­to­gas. Di­des­nės par­duo­tu­vės, biu­rai ir ki­tos įstai­gos pri­ėmė eu­ro­pie­tiš­kas dar­bo va­lan­das, tik ma­žų par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai dar vis ban­do lai­ky­tis sies­tos tra­di­ci­jos.

Sau­sa ir karšta

Mad­ri­do kli­ma­tas že­my­ni­nis, tai­gi čia bū­na sau­sos ir karš­tos va­sa­ros, o žie­mos - šal­tos ir net su snie­gu. Ži­no­ma, ne to­kios šal­tos kaip Lie­tu­vo­je, ta­čiau Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ne - vie­nos šal­čiau­sių. Mes Mad­ri­de lan­kė­mės ko­vo mė­ne­sį, to­dėl ne­bu­vo karš­ta, bet jau bu­vo šil­tas pa­va­sa­ris. Vis dėl­to ma­lo­niau­sia Mad­ri­de vie­šė­ti ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais, kai karš­tis dar ne­len­kia prie že­mės, ar­ba rug­sė­jį, spa­lį, kai va­sa­ros karš­tis sa­vo na­gus bū­na jau at­ši­pi­nęs.

Iš Lie­tu­vos į Mad­ri­dą tie­sio­gi­nių skry­džių nė­ra, to­dėl la­bai pi­giai nu­skris­ti ne­pa­vyks. Pi­giau­sius skry­džius per­sė­dant Ki­je­ve pa­sta­ruo­ju me­tu siū­lo ukrai­nie­čių avia­li­ni­jos, kar­tais skan­di­na­vų SAS ar vo­kie­čių "Luft­han­sa". Nors nei Ki­je­vas, nei ukrai­nie­čių li­ni­jos mū­sų ne­iš­gąs­di­no, dėl pa­to­ges­nio lai­ko pa­si­rin­ko­me jun­gia­mą­jį skry­dį per Pra­hą.

Nu­si­lei­do­me vie­na­me di­džiau­sių Eu­ro­po­je Mad­ri­do Barajas oro uos­te, esan­čia­me vos 13 ki­lo­me­trų nuo mies­to, ir jį pa­siek­ti yra la­bai pa­to­gu bei pi­gu. Nors pi­giau­si mies­to au­to­bu­sai (jais va­žiuo­ti kai­nuo­ja 2 eu­rus), vis dėl­to pa­to­giau­sia ke­liau­ti me­tro. Taip pat kur­suo­ja trau­ki­niai ir grei­tie­ji au­to­bu­sai. Pri­dur­siu - Mad­ri­das yra vie­nas tų re­tų Eu­ro­pos mies­tų, ku­rie su pa­grin­di­niu oro uos­tu tu­ri la­bai ge­rą, grei­tą ir pi­gų su­si­sie­ki­mą.

Že­mės trans­por­tu at­vyk­ti į Mad­ri­dą yra taip pat la­bai pa­to­gu ir pa­pras­ta, tiek iš ki­tų Is­pa­ni­jos mies­tų, tiek iš kai­my­nių vals­ty­bių. Mies­te yra bent po­ra trau­ki­nių ir ke­lio­li­ka au­to­bu­sų sto­čių. Trau­ki­niai yra bran­ges­ni, bet la­bai pa­to­gūs ir grei­ti.. Au­to­bu­sai - pi­ges­ni, ir jų yra tiek daug, kad prob­le­mų nu­kak­ti į bet ku­rią ša­lies vie­tą ti­krai ne­bus.

Au­to­mo­bi­lis kaip košmaras

Mad­ri­die­čiai pa­grįs­tai gi­ria­si, kad mies­to vie­šo­jo trans­por­to tink­las yra vie­nas pa­to­giau­sių ir pi­giau­sių pa­sau­ly­je. Mad­ri­do me­tro yra an­tras pa­gal li­ni­jų il­gį me­tro Eu­ro­po­je ir nu­si­lei­džia tik Lon­do­nui. Be to, jis tur­būt yra pi­giau­sias Va­ka­rų Eu­ro­po­je. O au­to­bu­sų li­ni­jos yra to­kios tan­kios, kad ga­li­ma nu­si­gau­ti į at­okiau­sią mies­to kam­pe­lį, ten, kur ne­sie­kia me­tro. Me­tro ir au­to­bu­sų bi­lie­tai su­jung­ti į vie­ną sis­te­mą, to­dėl ne­rei­kia su­kti gal­vos dėl skir­tin­gų bi­lie­tų for­mų. Bi­lie­tų kai­nos va­ri­juo­ja nuo 1,5–2 eu­rų už vien­kar­ti­nį va­žia­vi­mą, pri­klau­so­mai nuo sto­te­lių skai­čiaus, 12,2–18,3 eu­ro už de­šimt va­žia­vi­mų. Taip pat ga­li­ma pirk­ti die­nos, ke­lių die­nų ar sa­vai­tės bi­lie­tą, kai va­žia­vi­mų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas. Die­nos bi­lie­tas kai­nuo­ja 8 eu­rus.

Mies­to trau­ki­niai skir­ti nu­kak­ti į prie­mies­čius. Tak­si pa­slau­gos Mad­ri­de san­ty­ki­nai yra ne to­kios bran­gos kaip ki­tuo­se Eu­ro­pos did­mies­čiuo­se, to­dėl pri­rei­kus tai ne­bus fi­nan­siš­kai skaus­min­ga pra­mo­ga. Tik rei­kia bū­ti pa­si­ruo­šu­siems is­pa­niš­kai pa­aiš­kin­ti, kur va­žiuo­ti, nes tak­sis­tai vi­siš­kai ne­mo­ka už­sie­nio kal­bų.

Va­ži­nė­ti Mad­ri­de au­to­mo­bi­liu ga­li bū­ti ti­kras koš­ma­ras. Is­pa­ni­jos sos­ti­nei bū­din­gos vi­sos did­mies­čio au­to­mo­bi­lių prob­le­mos - dau­giau au­to­mo­bi­lių nei jų par­ka­vi­mo vie­tų. Po­pu­lia­rio­se nak­ti­nio gy­ve­ni­mo gat­vė­se spūs­čių su­si­da­ro net 3-4 va­lan­dą nak­ties. Se­na­mies­ty­je gat­vės siau­ros, jas daž­niai už­kem­ša su­nkve­ži­miai, ve­žio­jan­tys pre­kes į par­duo­tu­ves. Ras­ti par­ka­vi­mo vie­tą -tra­di­ciš­kai ne­leng­va už­duo­tis, to­dėl, anot vie­ti­nių, jie kar­tais tie­siog užs­ta­to ki­tus au­to­mo­bi­lius. To­kiu at­ve­ju lie­ka keik­tis, spaus­ti au­to­mo­bi­lio sig­na­lą ir ti­kė­tis, kad sa­vi­nin­kas tik nu­bė­go ci­ga­re­čių nu­si­pirk­ti. Jei esa­te jau­trūs au­to­mo­bi­lio apib­rai­žy­mams, ar­ba jū­sų au­to­mo­bi­lis yra nuo­mo­tas, pa­ta­ria­ma jį sta­ty­ti po­že­mi­niuo­se ga­ra­žuo­se, mat vie­ti­niai par­kuo­da­mie­si siau­ro­se erd­vė­se ne­re­tai au­to­mo­bi­lius apib­rai­žo.

Kai toks pa­to­gus vie­ša­sis trans­por­tas, au­to­mo­bi­lį nuo­mo­tis ver­ta tik tuo at­ve­ju, jei pla­nuo­ja­te lan­ky­ti Mad­ri­do apy­lin­kes.

Dvi­ra­tis Mad­ri­de, kaip ir ki­tuo­se Pie­tų Eu­ro­pos mies­tuo­se, nė­ra po­pu­lia­ri trans­por­to prie­mo­nė. Nors si­tua­ci­ja kei­čia­si į ge­rą, kol kas šis mies­tas dvi­ra­čiams dar nė­ra la­bai drau­giš­kas.

Nei mo­ka, nei stengiasi

Šiek tiek er­zi­nan­ti mad­ri­die­čių sa­vy­bė yra ta, kad jie ne­mo­ka už­sie­nio kal­bų. Tik jau­ni­mas šiais lai­kais pra­de­da mo­ky­tis ang­lų kal­bos, o dau­gu­ma vy­res­nių žmo­nių nei mo­ka, nei sten­gia­si tai da­ry­ti. Pa­ta­riu iš­mok­ti bent ke­le­tą svar­biau­sių is­pa­niš­kų fra­zių ten vyks­tant.

Nors Mad­ri­das gar­sė­ja sa­vo vi­du­ram­žių ar­chi­tek­tū­ra, ka­ra­liš­kai­siais rū­mais, ka­ted­ro­mis ir baž­ny­čio­mis, mies­tas da­bar ak­cen­tuo­ja, kad yra tur­tin­gas ne tik is­to­ri­jos ar kul­tū­ros, bet yra mo­der­nus ir kos­mo­po­li­tiš­kas, toks kaip Lon­do­nas ar Ber­ly­nas.

Ge­riau­sias to įro­dy­mas – Gran Via, tai tar­si Niu­jor­ko brod­vė­jus. Ti­kra­sis gy­ve­ni­mas jo­je pra­si­de­da nuo vi­dur­nak­čio ir trun­ka iki pat ry­to. Čia yra po­pu­lia­riau­si klu­bai, ba­rai, ki­no tea­trai ir ki­tos links­my­bių vie­tos.

Pasidairymai

Mad­ri­do šir­di­mi lai­ko­ma vie­ta yra Puer­ta el Sol – Sau­lės var­tai. Ans­čiau tai bu­vo ry­ti­niai mies­to var­tai. Da­bar - pa­si­ma­ty­mų, fes­ti­va­lių, de­mons­tra­ci­jų, gat­vės pa­si­ro­dy­mų ir ki­tų ren­gi­nių vie­ta. Be to, tai ro­jus ir ki­šen­va­giams, ku­rių Mad­ri­de yra ga­na daug. Aikš­tės vi­du­ry­je sto­vi ka­ra­liaus Ka­ro­lio III sta­tu­la, o prieš­ais ją - ka­ra­liš­ko­jo pa­što pa­sta­tas. Kaip pa­štas jis nau­do­tas iki dik­ta­to­riaus Fran­ko lai­kų, vė­liau pa­sta­tas ta­po Mad­ri­do pro­vin­ci­jos sa­vi­val­dy­be. Čia taip pat yra žy­mi meš­kos, li­pan­čios į Mad­ro­nio (Že­muo­gių me­dis) me­dį, sta­tu­la. Šis me­dis yra Mad­ri­do mies­to sim­bo­lis. O bokš­to lai­kro­dis nu­sta­ty­tas skam­bė­ti per Nau­juo­sius me­tus, nes šio­je aikš­tė­je mies­tie­čiai juos ir su­tin­ka.

Sau­lės var­tams nė kiek ne­nu­si­lei­džia Pla­za Mayor. Tai vie­na di­džiau­sių aikš­čių Is­pa­ni­jo­je. Čia anks­čiau bu­vo ren­gia­mos bu­lių kau­ty­nės, spor­to var­žy­bos, tur­gūs ar kon­cer­tai. Šiuo me­tu aikš­tė­je ka­ra­liau­ja ka­vi­nės, res­to­ra­nai ir par­duo­tu­vė­lės tu­ris­tams. Vi­du­ry­je aikš­tės sto­vi Fi­li­po III sta­tu­la. Čia taip pat ga­li­ma at­ei­ti ir gurkš­no­jant stik­lą gė­ri­mo sė­dė­ti bei vi­są die­ną ste­bė­ti mies­to gy­ve­ni­mą.

Mad­ri­do ka­ra­liš­kie­ji rū­mai yra vie­ni di­džiau­sių Eu­ro­po­je. Nors jie yra ofi­cia­li ka­ra­liaus re­zi­den­ci­ja, ka­ra­liš­ko­ji šei­ma čia ne­gy­ve­na ir jais nau­do­ja­si tik ofi­cia­lio­mis pro­go­mis. Rū­mai lai­ko­mi įspū­din­giau­siais ša­ly­je. Jų vi­dus žė­ri pra­ban­ga, fres­ko­mis, auk­so lip­di­niais puo­što­mis lu­bo­mis, go­be­le­nais, šar­vuo­tais ri­te­riais ir mil­ži­niš­kais sie­ty­nais. Rū­mų sve­čias tar­si grįž­ta į pra­ėju­sius am­žius. Rū­muo­se su­kaup­ta daug žy­mių dai­li­nin­kų, to­kių kaip Ve­laz­que­zas, Ca­ra­vag­gio, Fran­cis­co Goya ir ki­tų dar­bų. Pa­tys ge­riau­si me­ni­nin­kai pri­si­dė­jo ir prie sa­lių bei kam­ba­rių vi­daus ap­dai­los kū­ri­mo.

Rū­mų ap­lin­ką puo­šia dau­gy­bė sta­tu­lų, vaiz­duo­jan­čių tiek žy­mius pra­ei­ties žmo­nes, tiek mi­to­lo­gi­nes grai­kų die­vy­bes. Ka­ra­liš­ko­sios re­zi­den­ci­jos va­ka­ruo­se ply­ti Cam­po del Moro va­di­na­mi ka­ra­liš­kie­ji so­dai su pre­ci­ziš­kai su­tvar­ky­ta aug­me­ni­ja, ry­tuo­se yra Ry­ti­nė aikš­tė (Pla­za de Oriente) ir Ka­ra­liš­ka­sis tea­tras. Tarp jų sto­vi di­de­lė ka­ra­liaus Fi­li­po IV sta­tu­la. Čia vi­sa­da šur­mu­liuo­ja ir gat­vės at­li­kė­jai. Pie­tuo­se at­si­ve­ria Gink­lų aikš­tė, o šiau­rės pu­sė­je yra dar vie­ni - Sa­ba­ti­nio so­dai.

Į rū­mus ga­li­ma pa­tek­ti tiek sa­va­ran­kiš­kai, tiek nu­si­pir­kus eks­kur­si­ją su gi­du. Bi­lie­tas kai­nuo­ja de­šimt eu­rų. Tre­čia­die­niais yra at­vi­rų du­rų die­na, ta­čiau rei­kia bū­ti pa­si­ruo­šu­siems mil­ži­niš­koms ei­lėms.

Pra­mo­gų gat­vės Gran Via pa­bai­go­je yra Is­pa­ni­jos aikš­tė. Jo­je sto­vi du aukš­čiau­si Mad­ri­do pa­sta­tai. Aikš­tė­je yra di­de­lis fon­ta­nas ir Don Ki­cho­to bei San­čo Pa­nsos skulp­tū­ra.

Dar vie­nas Mad­ri­do per­liu­kas yra Pla­ze de Ci­be­les - vie­na gra­žiau­sių Mad­ri­do aikš­čių. Jos pa­grin­di­nis ak­cen­tas yra fon­ta­nas, vaiz­duo­jan­tis dvie­jų liū­tų trau­kia­mą ve­ži­mą, ku­ria­me sė­di ro­mė­nų der­lin­gu­mo dei­vė Ce­re­ra. Ša­lia fon­ta­no sto­vi Cibeles rū­mai. Iki 2007 me­tų čia vei­kė pa­što ir te­leg­ra­fo mu­zie­jus, da­bar ja­me įsi­kū­ru­si mies­to ro­tu­šė. Čia pat sto­vi ir Is­pa­ni­jos ban­ko pa­sta­tas.

Kas­ti­li­jos aikš­tė yra įkur­ta šiau­ri­nė­je mies­to pu­sė­je. Ji įžy­mi tuo, kad eks­po­nuo­ja mo­der­nų­jį, dan­go­rai­žių Mad­ri­dą. Jos cen­tre sto­vi obe­lis­kas, o šiau­ri­nė­je pu­sė­je - Eu­ro­pos var­tai.

No­rin­tie­siems dau­giau lai­ko pra­leis­ti gam­to­je pa­tiks El Retiro par­kas. Tai di­džiau­sia mies­to ža­lio­ji zo­na ir pa­grin­di­nis Mad­ri­do par­kas bei eže­ras, kur ga­li­ma nuo­mo­tis val­tis. Čia nuo­lat vyks­ta įvai­rių ren­gi­nių, pa­si­ro­dy­mų. Par­kas - pui­ki vie­ta at­si­gau­ti nuo mies­to triukš­mo.

Tų, ku­rie ieš­ko ak­ty­vių ren­gi­nių, ge­rų emo­ci­jų pliūps­nis lau­kia ap­si­lan­kius Mad­ri­do "Real" klu­bo fut­bo­lo rung­ty­nė­se. Net ir ne­si­do­min­tiems fut­bo­lu šis re­gi­nys pa­tiks, nes tai yra ne šiaip rung­ty­nės. Tai ri­tua­las, ku­riuo at­sklei­džia­mas mad­ri­die­čių gy­ve­ni­mas, kai čia pa­lie­ka­mos ais­tros, emo­ci­jos ir pi­ni­gai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami