Vienatvei ir tapybai pasirinko kalnus

Rima JŪRAITĖ 2007-10-12 00:00
Rima JŪRAITĖ 2007-10-12 00:00
Dai­li­nin­kė ir ani­ma­ci­nių fil­mų kū­rė­ja Ie­va Bu­no­kai­tė grį­žo iš vieš­na­gės Ita­li­jo­je, kur pri­sta­tė au­to­ri­nių dar­bų par­odą.

Kelionėje dailininkę ir animacinių filmų kūrėją I.Bunokaitę sužavėjo kontrastinga Italijos gamta, o labiausiai - kalnai. Menininkės abejingos nepaliko ir gražūs italų vyrai bei to krašto vynas. Tačiau, anot Ievos, per visą kelionę ji kažkodėl galvojo ne apie itališkų peizažų grožį, bet mintyse lygino lietuvius su italais - kaip jie pasielgtų įvairiose kasdieniškose situacijose. Vėliau priėjo prie išvados, kad tarp tautiečių ir italų tikrai didžiulis skirtumas. "Lietuvoje juk niekas gatvėje nepamojuos nepažįstamam žmogui, o jei ir pamos, pamanys, kad tasai išprotėjęs", - juokėsi I.Bunokaitė.

Tarnauja dviem dievams

Dailininkės darbų paroda Italijoje buvo organizuota menininkės draugų iniciatyva. Desenzano del Gardos miestelyje esančioje XVI amžiaus pilyje surengtoje parodoje I.Bunokaitė eksponavo naujausius savo tapybos darbus bei pristatė animacinių filmukų herojus. "Kadangi tarnauju dviem dievams - kinematografijai ir dailei, todėl kad ir kur nuvykčiau, visada vežuosi ir tapytus paveikslus, ir keraminius animacinių filmų personažus. Italijoje buvo pristatyta visa mano kūryba", - pasakojo I.Bunokaitė.

Italijoje eksponuotos parodos pavadinimas - "Šeštadienio rytas". Toks keistas ir abstraktus pavadinimas autorei kilo ne atsitiktinai. Anot menininkės, šeštadienio rytas yra metas, kai žmonės randa laiko pamąstyti apie daugelį dalykų, todėl įvairios šeštadienio rytais užklumpančios mintys ir atsiskleidžia dailininkės paveiksluose. Tikriausiai tokiais rytais I.Bunokaitė mąsto vien apie gražius dalykus, nes pagrindinės parodoje eksponuotų darbų temos - gėlės ir moterys.

Išgelbėjo alyvuogių aliejus

Menininkė Italijoje praleido dešimt dienų. Pagrindinis kelionės tikslas buvo pristatyti parodą, taigi šįkart pakeliauti ji nesuspėjo. "Tris dienas užtrukau, kol išdėliojau darbus ekspozicijai. Vėliau keletą dienų paskyriau vienatvei kalnuose ir tapybai. Be to, kaip ir reikėjo tikėtis, išsiruošusi į kalnus pamečiau dažus, todėl teko sugaišti nemažai laiko, kol nedidelių miestelių parduotuvėse aptikau baltų, aliejinei tapybai tinkamų dažų. Negana to, išliejau ir dažų skiediklį, tačiau vietoj jo mane išgelbėjo kokybiškas itališkas alyvuogių aliejus. Labai norėjau parsivežti bent keletą tapybos etiudų, tačiau dešimties dienų tam vis dėlto mažoka", - apie Italijoje aplankiusią kūrybinę mūzą ir mažas nesėkmes pasakojo I.Bunokaitė.

Nugalėjo kalbos baimę

Apie italus menininkė atsiliepia kaip apie labai šiltus ir draugiškus žmones, kurie daug prisidėjo, kad paroda būtų sklandžiai surengta ir pristatyta lankytojams. Nuoširdus bendravimas su italais lietuvei padėjo nugalėti baimę kalbėti prancūziškai, mat kaip tik šios užsienio kalbos ji kadaise mokėsi, tačiau niekada viešai nesiryždavo prabilti. "Niekada netikėjau, kad per tokį trumpą laiką gali užsimegzti toks lengvas ir paprastas bendravimas. Italai man pasirodė labai tolerantiški ir supratingi žmonės", - vietos gyventojais žavėjosi kūrėja.

I.Bunokaitė sulaukė ir palankių publikos įvertinimų, nemaža dalis darbų jau rado vietą jais susižavėjusių italų namuose. Nors menininkė grįžo į Lietuvą, tačiau jos darbai neplanuotai pasiliko Italijoje - jie iškeliavo į dar vieną galeriją.

Ar galime tikėtis netrukus sulaukti I.Bunokaitės tapybos darbų parodos itališka tematika? "Iš kelionės parsivežiau daug naujų minčių ir netikėtų idėjų, tik bijau, kad jei pradėsiu atvirai kalbėti apie savo kūrybinius planus, man bus sunkiau juos įgyvendinti. Man visada taip nutinka", - skuba pakeisti pokalbio temą dailininkė.

Paroda lėktuve

Rugsėjį surengusi parodą I.Bunokaitė pirmą kartą lankėsi Italijoje. Tačiau menininkė išsiduoda, kad kadaise keliauti jai buvo paprasčiausia kasdienybė. Nuolatinis skraidymas lėktuvu I.Bunokaitei buvo toli gražu ne aistringos keliautojos išvykos, o stiuardesės darbo vieta. "Spėjau apkeliauti visą tuometinę Sovietų Sąjungą, visus jos miestus puikiausiai žinojau. Rytą atsibusdavau Palangoje, o vakarieniaudavau Odesoje. Netgi keletą parodų spėjau surengti tarp daugelio valstybių skraidančiuose lėktuvuose", - prisiminimais apie stiuardesės darbo ypatumus ir pranašumus dalijosi menininkė.

Tačiau ir dabar dailininkei kartkartėm tenka pakeliauti, dažniausiai - kaip parodų ir animacinių filmų festivalių dalyvei. Ir nors I.Bunokaitė buvo pakviesta į Maskvoje vykusį animacijos festivalį "Auksinė žuvelė", tačiau tradiciškai nusivežė ir savo tapybos darbų parodą, - kaip pati sako, tiesiog kitaip negalinti. Dalis menininkės darbų tokiu būdu iškeliavo į Kaliningradą ir Estiją. Kaip kūrėja prisimena, sunkiausia surengti parodą buvo kaimyninėje Baltarusijoje. "Nors iki Italijos daugiau nei du tūkstančiai kilometrų, tačiau suorganizuoti ir nuvežti parodą ten buvo kur kas paprasčiau negu į vos už poros šimtų kilometrų esančią Baltarusiją", - sakė Ieva.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami