Vienišiai per keliones patiria netikėtų malonumų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-13 09:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-13 09:00
Yra žmonių, kurie mėgsta vieni keliauti. pexels.com nuotrauka
Kai žmo­gus ke­liau­ja vie­nas, jam ne­rei­kia at­siž­velg­ti į bend­ra­ke­lei­vių no­rus ir po­rei­kius. Jis ga­li pa­si­sem­ti uni­ka­lios pa­tir­ties, nes ne­rei­kia de­rin­tis prie ap­lin­ki­nių.

Šei­mos at­os­to­gos, ro­man­tiš­kas sa­vait­ga­lis dviems – šiuos ir dau­ge­lį ki­tų ma­lo­nu­mų pa­ti­ria­me bū­da­mi su ki­tais žmo­nė­mis. Ta­čiau vie­ni­šių ke­lio­nės ga­li at­ver­ti ne­ti­kė­tų pa­tir­čių, ku­rios bū­tų ne­įma­no­mos, jei tek­tų skai­ty­tis su bend­ra­ke­lei­vių no­rais ir po­rei­kiais, ra­šo „BBC Tra­vel“. No­rė­da­mas apie tai su­ži­no­ti dau­giau, nau­jie­nų por­ta­las at­li­ko apk­lau­są. Į ją at­si­lie­pę ke­lio­nes mėgs­tan­tys žmo­nės pa­si­da­li­jo sa­vo min­ti­mis.

Prie Raudonosios jūros. / tripadvisor.com nuotrauka

Ne­ži­nia, kas nu­tiks ir ką sutiksi

„Ke­liau­da­ma vie­na, dau­giau bend­rau­ju su ap­lin­ki­niais, bū­nu pa­si­ren­gu­si ne­ti­kė­tu­mams, – pa­sa­ko­jo Ja­ni­ce Waugh, tink­la­raš­čio „So­lo Tra­ve­ler“ au­to­rė. – Kai kla­jo­jau Lha­sos gat­ve­lė­mis, ne­ti­kė­tai bu­vau pa­kvies­ta į ar­ba­ti­nę, ku­rios lan­ky­to­jai tra­di­ciš­kai bū­na vy­rai. Kai mo­to­cik­lu va­žia­vau tarp dvie­jų eže­rų, ma­ne pa­kvie­tė į pog­rin­di­nius lo­ši­mo na­mus Šan­cha­ju­je. Aš nar­džiau Rau­do­no­jo­je jū­ro­je. Vaikš­ti­nė­jau po ar­ba­tos plan­ta­ci­jas Mu­na­re.“

O ke­liau­ti mėgs­tan­tis Ma­rio Wil­so­nas iš San Fran­cis­ko tei­gė, kad jis mėgs­ta už­da­vi­nė­ti klau­si­mus ir to­dėl ap­siei­na be ke­lio­nių gi­do. „Gi­das ne­su­teik­tų man to­kių įspū­džių, ko­kius no­riu pa­tir­ti, – įsi­ti­ki­nęs ame­ri­kie­tis. – Ko­kie bus įspū­džiai, le­mia žmo­nės, ku­riuos su­tin­ku per ke­lio­nę, o su­si­ti­ki­mai pri­klau­so nuo ma­nęs. Kam­bo­džo­je vie­nas iš ma­no tak­si vai­ruo­to­jų anks­čiau da­ly­va­vo Rau­do­nų­jų khme­rų ju­dė­ji­me. Pu­sę die­nos kam­bo­džie­tį klau­si­nė­jau apie gy­ve­ni­mą ir kaip pa­si­kei­tė po­žiū­ris į pra­ei­tį po to, kai jis ta­po tė­vu.“

Ame­ri­kie­tis sa­kė, kad jį iki šiol ste­bi­na tai, jog ke­tu­rias-pen­kias va­lan­das ga­li­ma bend­rau­ti su žmo­gu­mi, ne­mo­kant jo kal­bos, bet vis dėl­to jį su­pras­ti.

Kavinė Šanchajuje. / Pinterest nuotrauka

Su­ži­no­si­te, kur ge­riau maitina

„Jei sie­kia­te pa­tir­ti nau­jų sko­nių – vie­ni­šiaus ke­lio­nės yra kaip tik jums, – ti­ki­no ame­ri­kie­tis ke­liau­to­jas Step­he­nas For­das. – Jei iš tie­sų no­rė­tu­mė­te pa­ban­dy­ti ant gri­lio kep­tos jau­čio šir­dies ar su­muš­ti­nių su troš­kin­to­mis avies sme­ge­ni­mis, nie­kas ne­sug­riaus jū­sų pla­nų nu­tem­pęs val­gy­ti kep­tų viš­tos spar­ne­lių „Hard Rock Ca­fe“. Be to, pa­žy­mė­jo jis, kai ke­liau­ji vie­nas, kiek­vie­ną kar­tą ga­li ska­nau­ti mais­to vis su ki­tu žmo­gu­mi.

M. Wil­so­nas mėgs­ta klau­si­nė­ti: kur ge­riau­sia bū­tų pa­pie­tau­ti ir kur re­ko­men­duo­ja­ma ei­ti val­gy­ti su šei­ma? Jis siū­lo su­mo­kė­ti už žmo­gaus pie­tus, jei šis su­tik­tų pats už­sa­ky­ti pa­tie­ka­lus. To­kiu bū­du ieš­kant nau­jų sko­nių, apie juos ga­li­ma su­ži­no­ti leng­viau.

Las Vegas, JAV. / zimbio.com nuotrauka

Ano­ni­miš­ku­mas – di­de­lis pranašumas

Ko­kių dar ge­rų da­ly­kų bū­na, kai ke­liau­ji vie­nas? „Jei kas nors at­si­ti­ko Las Ve­ga­se, ten ir pa­si­liks, – tei­gė in­ter­nau­tas Bhow­mi­kas. – Ga­li­ma daug la­biau at­si­pa­lai­duo­ti, kai ži­nai, kad nie­kas iš ar­ti­mų­jų ar pa­žįs­ta­mų­jų ne­su­ži­nos apie ta­vo nuo­ty­kius.“

O Law­ren­ce Kur­nia­wan iš Dža­kar­tos siū­lo per ke­lio­nę už­kal­bin­ti ne­pa­žįs­ta­mus žmo­nės, megz­ti nau­jas pa­žin­tis, net jei esa­te dro­vus ir kuk­lus: „Jei jums ne­pa­tiks koks nors nau­jas pa­žįs­ta­ma­sis, tie­siog nu­ei­si­te skir­tin­gais ke­liais. Nė­ra jo­kios bū­ti­ny­bės bend­rau­ti su žmo­gu­mi, ku­ris jums ne­sim­pa­tiš­kas. Ga­liau­siai nau­ja pa­žin­tis per ke­lio­nę – tik nuo­ty­kis.“

Kaip tei­gė S. For­das, jei žmo­gus ke­liau­ja vie­nas, jam ne­rei­kia lai­ky­tis kul­tū­ri­nių šab­lo­nų. „Kai va­žiuo­ja­te be kom­pa­ni­jos, ša­lia nė­ra jū­sų kul­tū­ros at­sto­vų, ku­rie ga­lė­tų jus pa­lai­ky­ti, – aiš­ki­no jis. – Ga­liau­siai pra­de­da­te elg­tis pa­na­šiai, tar­si bū­tu­mė­te vie­ti­nis, o ne tu­ris­tas. To­dėl ir vie­tos žmo­nės ima ki­taip į jus rea­guo­ti.“

Vie­nat­vės jaus­mas praeina

Ke­liau­da­mas vie­nas, žmo­gus ga­li už­megz­ti ir il­ga­lai­kių ry­šių, at­vi­rai bend­rau­ti su pa­tin­kan­čiais bend­ra­ke­lei­viais. „San­ty­kiai daž­nai su­tei­kia lai­mės. Sma­gu kar­tu juo­ktis, drau­giš­kai vie­nam iš ki­to pa­si­šai­py­ti, su­ma­ny­ti vis nau­jų pokš­tų, ku­riuos tik ju­du su­pran­ta­te, kur­ti bend­rus pri­si­mi­ni­mus, kar­tu bręs­ti, da­ly­tis, iš­gy­ven­ti, pa­tir­ti nuo­ty­kių... Dėl to ver­ta gy­ven­ti, – tei­gė Ky­le Pen­nell iš Mek­si­kos. – Bū­na, kad to­kių da­ly­kų nu­tin­ka ir kai ke­liau­ji vie­nas, bet ne taip daž­nai. Ta­čiau siū­lau dėl to ne nu­si­min­ti, o su tuo su­si­tai­ky­ti, nes vie­nat­vės jaus­mas bū­na lai­ki­nas.“

Par­en­gė Ra­sa PAKALKIENĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
dekui  193.219.187.105 2015-10-21 10:54:13
Taip traukai pigios keliones, bet nesiryztu keliauti viena, o drauges negali, sutuoktinis... nenori. Dekui uz straipsni, jis suteike pasiryzimo!.
2 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami