Vienuolyne skambėjo lietuvių sutartinės

Rima JŪRAITĖ 2007-09-07 00:00
Rima JŪRAITĖ 2007-09-07 00:00
Lietuviai vienuoliams įteikė įspūdingo dydžio juodos duonos kepalą. Asmeninio albumo nuotrauka
Ber­nar­di­nų baž­ny­čios gri­ga­liš­ka­sis cho­ras "Vox Cla­ra" ("Ty­ras bal­sas") rugp­jū­tį lan­kė­si Pra­ncū­zi­jo­je. Ko­lek­ty­vas vi­są sa­vai­tę pra­lei­do So­les­mes Šv. Pe­tro be­ne­dik­ti­nų vie­nuo­ly­ne.

Vizitas pas benediktinų vienuolius surengtas choro vadovės Linos Pudžiuvelytės iniciatyva, kuri į Solesmes keliavo jau penktą kartą. "Mūsų choras gyvuoja dar tik dvejus metus, tačiau manau, kad kaip tik dabar liturginės muzikos vienijamam bendraminčių kolektyvui atėjo metas apsilankyti vienuolyne, kuris laikomas grigališkojo choralo atgimimo lopšiu. Kadangi mūsų choras negausus, kartu vykti pakvietėme ir kolegas iš Kauno, Panevėžio ir Kretingos", - pasakojo choro vadovė.

Važiavo mokytis

Pasak L.Pudžiuvelytės, vykta pasimokyti grigališkojo choralo paslapčių ir iš arti pamatyti, koks iš tiesų yra benediktinų vienuolių gyvenimas. "Brolių benediktinų dienotvarkė labai griežta, jie septynis kartus per dieną renkasi į bažnyčią pasimelsti ir kasdien dalyvauja mišiose. Tokiu ritmu gyvenome ir mes. Rytas prasidėdavo pusę aštuntos, kai visi rinkdavosi rytinės maldos, vėliau - mišios ir kitos pamaldos. Tarp šių liturginių valandų kasdien turėdavome ir po dvi paskaitas", - pasakojo LŽ pašnekovė. Per paskaitas broliai benediktinai su lietuviais dalijosi grigališkojo choralo giedojimo patirtimi ir šios liturginės muzikos subtilybėmis, pasakojo apie maldą ir krikščioniškąjį pašaukimą, atskleidė turtingą Solesmes vienuolyno istoriją. Lietuviai ne tik pasisėmė muzikos žinių, bet išgyveno ir dvasinį tobulėjimą.

Simbolinės dovanos

"Vox Clara" per kelionę surengė du koncertus. Pirmasis pasirodymas įvyko Solesmes bažnyčioje - giedojo jungtinis visos lietuvių delegacijos choras, o vėliau kiekvienas kolektyvas pristatė ir po atskirai parengtą programą. Koncerto klausėsi ne tik broliai benediktinai, bet ir kiti bažnyčios lankytojai. Anot choro vadovės, šis koncertas nebuvo iš anksto suplanuotas, jį nusprendė organizuoti patys vienuoliai. Jie paruošė ir kvietimus ateiti pasiklausyti grigališkąjį choralą giedančių lietuvių.

Kitas koncertas įvyko bazilikos kriptoje, į jį susirinko neįtikimai daug žmonių. L.Pudžiuvelytė pabrėžia, kad jų kelionės tikslas toli gražu buvo ne koncertuoti, o pasimokyti iš vienuolių, tačiau galimybė pasirodyti, be abejo, labai pradžiugino kolektyvą. "Sunku pasakyti, kokia publika susirinko į mūsų koncertus: specialiai atėjo pasiklausyti, kaip giedamas grigališkasis choralas, ar tiesiog atsitiktinai pasiliko bažnyčioje po mišių. Tikriausiai buvo ir vienokių, ir kitokių", - svarstė L.Pudžiuvelytė. Choristus nustebino, kad grigališkųjų choralų mielai klausėsi ne tik prancūzai, bet ir atvykėliai iš užsienio šalių.

"Vox Clara" svetingiems benediktinams parengė muzikinę staigmeną: vieną dieną vienuolyne skambėjo ir lietuviškos sutartinės. Tačiau svečiai iš Lietuvos vienuolius vis dėlto labiausiai nustebino ne dainomis, o įspūdingu, net 17 kilogramų sveriančiu lauktuvių atvežtu juodos duonos kepalu. Kodėl kepalas svėrė būtent 17 kilogramų? L.Pudžiuvelytė paaiškina, kad tie kilogramai simbolizuoja, jog šiemet suėjo lygiai 17 metų nuo pirmojo lietuvių delegacijos vizito į Solesmes vienuolyną. Daug juoko vienuoliams sukėlė ir kita itin originali lietuvių dovana - choristai kiekvienam iš 55 brolių benediktinų padovanojo po porą rankomis megztų vilnonių kojinių.

Pasižymi svetingumu

Prieš atvykstant į Solesmes vienuolyną būtina iš anksto susitarti, nes pasauliečiams laisvai patekti į teritoriją neleidžiama. Tačiau vienuoliai tikrai neatstumia nė vieno atvykėlio. Benediktinai pasižymi išskirtiniu svetingumu, todėl toks išankstinis susitarimas yra prasmingas - vienuoliai nori tinkamai pasirengti sutikti svečius.

Solesmes Šv. Petro vienuolynas - tai tarsi miestas, įsikūręs ant vaizdingo Sarto upės kranto. Broliai benediktinai čia turi nuosavą paleografijos studiją ir leidyklą bei uždarą tik jiems vieniems skirtą ligoninę. Čia jie įrašinėja ir choralo kompaktines plokšteles, veda teologijos, filosofijos, hebrajų ir graikų kalbų paskaitas, taip pat puoselėja įstabaus grožio ir pavyzdingo tvarkingumo sodus bei parkus.

Tiesa, L.Pudžiuvelytė išdavė, kad į uždarą, tik vienuoliams skirtą teritorijos dalį moterys patekti negali. Todėl choro merginos buvo apgyvendintos vienuolynui priklausančiuose svečių namuose, įrengtuose buvusiame malūne. Kur kas labiau pasisekė vyrams, juos broliai benediktinai pakvietė apsistoti pačiame vienuolyne.

Pakeliavo po šalį

Nuvykę tokį ilgą kelią choristai nusprendė nepraleisti progos ir podraug aplankyti ant aukštos uolos stūksantį Mont Sen Mišelio vienuolyną, kurį X amžiuje įkūrė taip pat benediktinai. Tiesa, dabar šiame vienuolyne glaudžiasi ne benediktinai, o Jeruzalės brolių ir seserų bendruomenė. Kolektyvui neišdildomą įspūdį paliko ir gotikos šedevras - didinga Šartro katedra. Tačiau choro vadovė tikina, kad vis tiek niekas neprilygs netrukus tūkstantmetį švęsiančiam Solesmes vienuolynui, į kurį choristams norėtųsi dar ne kartą sugrįžti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami