Viešėti Anykščiuose savaitgalio per mažai

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-05-02 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-05-02 06:00
Šalia Arklio muziejaus įkurtas žirgynas taip pat siūlo įvairių pramogų. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Be­ne kas­met Anykš­čiuo­se at­si­ran­da kas nors nau­jo. Pra­mo­gų, lais­va­lai­kio, poil­sio ob­jek­tų da­bar jau tiek daug, kad no­rin­čia­jam kiek­vie­na­me jų stab­te­lė­ti, vie­no sa­vait­ga­lio ti­krai ne­pa­kaks.

Jei Anykš­čiuo­se bu­vo­te se­niai, kai vi­si tra­di­ciš­kai lan­kė da­bar jau į 18 pa­sau­lio kal­bų iš­vers­to "Anykš­čių ši­le­lio" au­to­riaus An­ta­no Ba­ra­naus­ko klė­te­lę, An­ta­no Vie­nuo­lio-Žu­kaus­ko mu­zie­jų, Lai­mės ži­bu­rį, Pun­tu­ką ir Ark­lio mu­zie­jų, pats me­tas šį kraš­tą at­ras­ti iš nau­jo - vien šie­met du­ris at­vė­rė ke­li nau­ji ob­jek­tai: me­nų in­ku­ba­to­rius, Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras, kark­lų la­bi­rin­tas, "SPA Vil­nius Anykš­čiai", Ark­lio mu­zie­ju­je at­si­nau­ji­no ka­vi­nė "Pa­sa­gė­lė"(ren­gia­mos edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, yra vy­no rū­sys ir na­mų ga­my­bos de­li­ka­te­sų), žir­gų spor­to klu­bas "Vi­lar­tas", bai­gia­mas res­tau­ruo­ti Bur­biš­kio dva­ras, ja­me va­sa­ros pa­bai­go­je bus įreng­tas vieš­bu­tis.

"Šiais Ark­lio me­tais kvie­čia­me: "Stab­dyk ark­lius ir at­si­pūsk Anykš­čiuo­se", - sa­kė Anykš­čių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vas Ri­man­tas Se­rei­či­kas, kar­tu su sa­vi­val­dy­be or­ga­ni­za­vęs apž­val­gi­nį tu­rą ke­lio­nių ope­ra­to­riams po Anykš­čius. - O ru­de­nį jau kvie­si­me pa­si­vaikš­čio­ti virš ši­le­lio me­džių vir­šū­nių da­bar sta­to­mu la­jų ta­ku, ku­riam ly­gių ne­bus vi­so­je Ry­tų Eu­ro­po­je."

Kū­ry­ba me­nų inkubatoriuje

Pa­čia­me mies­te res­tau­ruo­tuo­se pir­mo­sios me­di­nės gim­na­zi­jos pa­sta­tuo­se įsi­kū­ręs Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras su­pa­žin­di­na su apy­lin­kių įdo­my­bė­mis. Jau čia ga­li­ma ap­sisp­ręs­ti, kas pa­tiks ir kur ver­ta lan­ky­tis.

Ki­tas ša­lia ant Anykš­tos upe­lio esan­tis gim­na­zi­jos pa­sta­tas pri­tai­ky­tas me­nų in­ku­ba­to­riui. Čia įreng­tos pa­tal­pos me­ni­nin­kams kur­ti ir par­da­vi­nė­ti sa­vo ga­mi­nius. Pro­jek­to są­ly­gos rei­ka­lau­ja, kad per tre­jus me­tus čia pa­gy­ven­tų 21 re­zi­den­tas. Kaip pa­sa­ko­jo šios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė Dai­va Pe­re­vi­čie­nė, su­ma­ny­mas pa­si­tei­si­no, tik ką ati­da­ry­ta­me in­ku­ba­to­riu­je jau dir­ba 10 me­ni­nin­kų, lais­va li­ko tik vie­na vie­ta.

Menų inkubatoriuje su spalvingais keramikos autoriniais darbais įsikūrė D.Pyragaitė.

No­rin­tys iš­si­nuo­mo­ti stu­di­ją ir įran­gą me­ni­nin­kai, ne­bū­ti­nai iš šio ra­jo­no, tei­kia par­aiš­kas. Da­bar­ti­niai re­zi­den­tai pa­ten­kin­ti są­ly­go­mis ir ne­bran­gia nuo­ma. Pa­vyz­džiui, ke­ra­mi­kė Dan­gi­ra Py­ra­gai­tė, anks­čiau kū­ru­si sa­vo na­muo­se Anykš­čių ra­jo­no kai­me, čia su­lau­kia dau­giau lan­ky­to­jų. Lyg ir ge­rai - dau­giau kas ją pa­ma­to. Ta­čiau iš­si­nuo­mo­ju­si pa­tal­pas trims mė­ne­siams, sa­kė, jas dar tik jau­ki­na­si, nes nė­ra pra­tu­si dirb­ti ste­bint kar­tais už­su­kan­tiems lan­ky­to­jams. Ki­ta me­ni­nin­kė, siu­van­ti odi­nes ran­ki­nes, dar­bo kam­ba­rį iš­si­nuo­mo­jo tre­jiems me­tams, bet da­bar jau gai­li­si, kad iš­kart ne­si­rin­ko il­ges­nio lai­ko - jai kū­ry­ba ir par­da­vi­mas tik pa­grei­tė­jo.

Lan­ky­to­jams šia­me in­ku­ba­to­riu­je taip pat pa­to­gu: jie ga­li pa­ma­ty­ti skir­tin­gų me­nų kū­ri­mo pro­ce­sus ir įsi­gy­ti ga­mi­nių. To­kių me­nų in­ku­ba­to­rių Lie­tu­vo­je jau yra 9, o 3 dar tik ku­ria­mi. "Jie stei­gia­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos (95 proc.) ir sa­vi­val­dy­bių (5 proc.) lė­šo­mis. Pro­jek­tu sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas kū­ry­bin­giems vers­lams plės­tis, o nuo­mo­ti ma­žes­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis", - aiš­ki­no D.Pe­re­vi­čie­nė.

La­bi­rin­tais ir rogutėmis

O va­žiuo­jant ke­liu Pun­tu­ko ak­mens link jau su­ža­lia­vę tik per­nai ati­da­ry­ti kark­lų la­bi­rin­tai, po ku­riuos pa­klai­džio­ti sma­gu ir vai­kams, ir su­au­gu­sie­siems. Jau­nas Anykš­čių vers­li­nin­kas Dei­vi­das Di­lys kas­met pa­so­di­na ir ku­ku­rū­zų la­bi­rin­tus, ta­čiau jie vei­kia ga­na trum­pai. Pa­so­di­nęs ge­gu­žę, ati­da­ry­ti ga­li tik rugp­jū­tį, kai ku­ku­rū­zai ūg­te­li virš žmo­gaus gal­vos. Kark­lų la­bi­rin­tai tam­pa klai­dūs vos su­ža­lia­vus la­pams, jau da­bar. Ša­lia bus pa­so­din­ti ir ku­ku­rū­zų la­bi­rin­tai.

Mi­nė­tas vers­li­nin­kas įkū­ręs ir prie Šven­to­sios esan­čią "Dai­nu­vos" nuo­ty­kių tra­są: ga­li­ma pa­si­kars­ty­ti tarp me­džių iš­ties­to­mis įvai­raus su­dė­tin­gu­mo lai­py­nė­mis, per­čiuož­ti ly­nu upę. Čia pat, Šven­to­sios pa­kran­tė­je, įreng­tas pui­kus pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kas ir smė­lė­tas pa­plū­di­mys. Anykš­tė­nai ti­ki­na, kad Šven­to­sios van­duo šva­rus ir ga­li­ma mau­dy­tis.

Mėgs­tan­tys ad­re­na­li­no pa­ska­nin­tas pra­mo­gas tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti ant Ka­li­tos kal­no. Žie­mą jis ži­no­mas kal­nų sli­di­nė­ji­mo, snieg­len­čių en­tu­zias­tams, o va­sa­rą pui­ku leis­tis 2009 me­tais ati­da­ry­ta ir iki šiol vie­nin­te­le Lie­tu­vo­je va­sa­ros ro­gu­čių tra­sa. Dvi­vie­čių ro­gu­čių nu­si­lei­di­mo grei­tis ga­na stai­giais vin­giais val­do­mas ran­ki­niu stab­džiu, tad skry­dį ga­li­ma pri­lė­tin­ti iki 40 km/val. Įsid­rą­si­nus sma­gu nu­čiuož­ti ir be stab­džių. Jei žie­mą nė­ra snie­go, vi­sus me­tus vei­kian­ti ro­gu­čių tra­sa kom­pen­suo­ja pra­mo­gų sty­gių.

Dva­re įsi­kurs viešbutis

Įdo­mi at­kur­to ir jau be­veik bai­gia­mo įreng­ti vie­nin­te­lio Anykš­čių ra­jo­ne esan­čio Bur­biš­kio dva­ro is­to­ri­ja. Bur­biš­kis Lie­tu­vo­je yra ne vie­nas. Kaip pa­sa­ko­jo ša­lia esan­čios kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos "Sau­lės bly­nas" sa­vi­nin­kė Ire­na Ada­mo­nie­nė, jų pa­va­di­ni­mai kil­di­na­mi iš XV-XVI am­žiu­je gy­ve­nu­sio ba­jo­ro Bur­bos, tu­rė­ju­sio ne vie­ną dva­rą, pra­min­tą Bur­biš­kiu. Ant bu­vu­sio me­di­nio dva­ro pa­ma­tų 1853 me­tais ba­jo­ras Ot­to­nas Venc­la­vo­vi­čius pa­sis­ta­tė šį da­bar res­tau­ruo­tą dva­rą. Ka­dan­gi jo žmo­na So­fi­ja bu­vo pra­ncū­zė, ar­chi­tek­tai ir par­ko įkū­rė­jai at­vy­ko iš Pra­ncū­zi­jos. Venc­la­vo­vi­čiai tu­rė­jo 12 dva­rų, šis ne­bu­vo jų mė­gia­miau­sias, tad čia daž­niau­siai tvar­ky­da­vo­si pa­lik­tas eko­no­mas. Dva­ras bu­vo įkū­ręs go­be­le­nų au­di­mo fab­ri­kė­lį, jis sa­vi­nin­kams tei­kė di­de­lių pa­ja­mų.

Ca­ri­nės Ru­si­jos val­dy­mo lai­kais maiš­tau­jan­tis dva­ri­nin­kas bu­vo nu­teis­tas my­riop, ir tik žmo­na už daug pi­ni­gų jį iš­pir­ko. Ta­čiau po­nui vis tiek te­ko il­gai ka­lė­ti Si­bi­re, iš kur grį­žo be svei­ka­tos, ir mi­rė šia­me dva­re.

"Vė­liau ja­me šei­mi­nin­ka­vo jo sū­nus, pa­gal ra­šy­ti­nius pri­si­mi­ni­mus, bu­vęs žiau­rus ir pik­tas. Po jo mir­ties čia dar gy­ve­no jo an­tro­ji, 30 me­tų jau­nes­nė žmo­na, at­si­vež­ta iš Len­ki­jos. Ar­tė­jant An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui ji emig­ra­vo, mes net ne­ži­no­me, kur jos ka­pas. Pa­li­kuo­nys dva­ro at­siim­ti ne­pa­gei­da­vo", - pa­sa­ko­jo I.Ada­mo­nie­nė. Dar prieš ka­rą dva­rą nu­si­pir­ko iš JAV grį­žęs ku­ni­gas Pra­nciš­kus Za­bie­la ir įkū­rė ja­me baž­ny­čią. So­viet­me­čiu baž­ny­čia bu­vo prie­var­ta iš­kel­din­ta, o pa­tal­pos ati­te­ko mo­kyk­lai.

Burbiškio dvaro parku žingsniuoja sodybos "Saulės blynas" šeimininkė I.Adamonienė, auginanti vaistažoles ir siūlanti retą poilsį - miegą ant šiaudais kimštų čiužinių.

Dau­ge­lį pa­sta­rų­jų me­tų dva­ras mer­dė­jo ir ny­ko. Ir tik kai jį UAB "Li­vin­tus" pa­vy­ko pe­rim­ti iš anks­tes­nio sa­vi­nin­ko, Ru­si­jo­je ka­lė­ju­sio vers­li­nin­ko Va­di­mo Kas­tu­je­vo, pra­si­dė­jo jo at­kū­ri­mas.

Kaip pa­sa­ko­jo vie­nas da­bar­ti­nių sa­vi­nin­kų Ar­vy­das Kviet­kaus­kas, iki va­sa­ros pa­bai­gos vieš­bu­čiui bus pri­tai­ky­ti 12 dva­ro kam­ba­rių. At­ku­riant pa­tal­pas dau­ge­lio ta­pe­tų pa­vyz­džių li­ku­čių res­tau­ra­to­riai ap­ti­ko už du­rų stak­tų. Pa­gal tai bu­vo su­kur­ti nau­ji. Iš­li­kęs ir ne vie­nas au­ten­tiš­kas ži­di­nys. Ka­dan­gi so­viet­me­čiu par­ke­tas bu­vo užk­lo­tas li­no­leu­mu, di­džio­ji da­lis su­ny­ko. Li­ku­čių pa­ka­ko vie­no kam­ba­rio grin­dims, tad ja­me ga­li­ma pa­sig­ro­žė­ti 160 me­tų se­nu­mo par­ke­tu.

"Vie­no­je iš­li­ku­sio­je se­no­je nuo­trau­ko­je dva­re nu­si­fo­tog­ra­fa­vę trys ku­ni­gai. Už jų nu­ga­ros pa­ste­bė­jo­me gra­žaus fo­to­ta­pe­to frag­men­tą. Res­tau­ra­to­riai iš­siaiš­ki­no, kad tai gar­sios ir iki šiol vei­kian­čios pra­ncū­zų fir­mos "Zu­ber" pei­za­ži­niai fo­to­ta­pe­tai (be­je, jais Va­šin­to­ne iš­kli­juo­tas Bal­tų­jų rū­mų ova­li­nis ka­bi­ne­tas), - aiš­ki­no A.Kviet­kaus­kas. - Pa­si­ro­do, mi­nė­ta fir­ma tu­ri vi­sų sa­vo ta­pe­tų kli­šes. Pa­gal jas mums pa­ga­mi­no ka­dai­se čia ka­bė­ju­sius ke­tu­ris ta­pe­tus "El­do­ra­do", vaiz­duo­jan­čius ke­tu­ris pa­sau­lio kraš­tus."

Vie­ti­nis mi­ne­ra­li­nis vanduo

Ne­se­niai Anykš­čiuo­se ati­da­ry­tas ke­tu­rių žvaigž­du­čių "SPA Vil­nius Anykš­čiai". Mi­ne­ra­li­nis van­duo vi­soms svei­ka­ti­ni­mo ir gy­do­mo­sioms vo­nioms tie­kia­mas iš vie­ti­nio grę­ži­nio. Jo par­agau­ti ga­li­ma vieš­bu­ty­je įreng­to­je biu­ve­tė­je. Anykš­čių mi­ne­ra­li­nis van­duo gy­do odos, są­na­rių, virš­ki­ni­mo trak­to su­tri­ki­mus. Pur­vą pro­ce­dū­roms anykš­tė­nai ve­ža­si iš Drus­ki­nin­kų. Vi­si gy­ven­to­jai ga­li mė­gau­tis mi­ne­ra­li­nio van­dens ba­sei­nų ir pir­čių ma­lo­nu­mais.

Penk­tas vieš­bu­čio aukš­tas įreng­tas be jo­kių ki­li­mi­nių dan­gų - pri­tai­ky­tas aler­giš­kiems žmo­nėms. Kiek­vie­nas nu­me­ris tu­ri bal­ko­nus, iš ku­rių sklin­da Anykš­čių ši­le­lio kva­pai ir gar­sai. Gy­ven­to­jas ant sta­lo ran­da anykš­tė­nų pa­si­di­džia­vi­mą - "Anykš­čių ši­le­lį" 18 pa­sau­lio kal­bų, tad pa­sis­kai­ty­ti ga­li sve­čiai iš dau­ge­lio ša­lių.

Mies­to trans­por­tas - Aukš­tai­ti­jos laukais

Jau se­niai pa­gar­sė­jęs pra­mo­go­mis, tea­tra­li­zuo­to­mis prog­ra­mo­mis Aukš­tai­ti­jos siau­ra­sis ge­le­žin­ke­lis, va­di­na­ma­sis siau­ru­kas, ža­da ir nau­jo­vių - pla­nuo­ja grei­tai pa­leis­ti ti­krą ga­ri­nį ši­lum­ve­žį. Toks kol kas sto­vi gar­ve­ži­nė­je. "Jį pir­miau­sia tris va­lan­das rei­kia kū­ren­ti, kai šis "ar­ba­ti­nu­kas" ant bė­gių už­ver­da, ga­li­ma iš­pūš­kuo­ti. Blon­di­nėms bus tei­kia­ma ne­mo­ka­ma pa­slau­ga - plau­kų tam­si­ni­mas iš ka­mi­no rūks­tan­čiais dū­mais", - šmaikš­ta­vo links­mas eks­kur­si­jas sto­ty­je ren­gian­tis vi­sų Anykš­čių mu­zie­jų di­rek­to­rius An­ta­nas Ver­bic­kas. Pa­sak jo, siau­ru­ku pa­si­va­ži­nė­ti daž­niau­siai at­vyks­ta tu­ris­tai iš ki­tų mies­tų ar ša­lių, anykš­tė­nai į trau­ki­nį li­pa tik su­lau­kę sve­čių. "Kad ma­žiau kai­nuo­tų vai­šės prie sta­lo", - šyp­so­jo­si gi­das, vi­sus su­so­di­nęs ant dre­zi­nų, o pa­skui ir į trau­ki­nį. Ru­de­nį ke­lio­nė taps dar įspū­din­ges­nė - bus ati­da­ry­tos da­bar at­ku­ria­mos vi­sos se­no­vi­nės ke­lei­vių sto­te­lės, pa­lei siau­ru­ką iš­si­dės­čiu­sios nuo Pa­ne­vė­žio.

Ka­dai­se siau­ru­kas bu­vo daug pla­čiau ap­raiz­gęs Aukš­tai­ti­ją ir kai ku­riuos mies­tus. Šią trans­por­to rū­šį iš­sau­go­ję en­tu­zias­tai ti­krai mo­ka su­do­min­ti nuo­tai­kin­go­mis eks­kur­si­jo­mis ir pra­mo­go­mis. "Tar­pu­ka­rio Vil­niu­je siau­ru­kas bu­vo po­pu­lia­rus mies­to trans­por­tas, jun­gęs Žvė­ry­ną ir An­ta­kal­nį. Tuo me­tu jis kur­sa­vo ir Kau­ne, o Klai­pė­do­je vei­kė XX am­žiaus pra­džio­je. Pra­ėjus šim­tui me­tų siau­ru­ko be­li­kę tik Aukš­tai­ti­jo­je, ir tik 67 ki­lo­me­trai", - sa­kė A.Ver­bic­kas. Sto­ty­je iš­lai­ky­tas so­vie­ti­nis pa­vel­das - se­nie­ji suo­lai ke­lei­viams. "Kad ke­lei­viai ant jų ne­mie­go­tų ar ne­sė­dė­tų la­bai su­sig­lau­dę, nes ne­pa­do­ru, Leo­ni­do Brež­ne­vo nu­ro­dy­mu vi­sos So­vie­tų Są­jun­gos ge­le­žin­ke­lio sto­tims bu­vo ga­mi­na­mi suo­lai su pert­va­ro­mis - me­ta­li­nais po­ran­kiais at­ski­rian­tys vie­ną ke­lei­vį nuo ki­to", - aiš­ki­no gi­das.

Tau­ti­nį ge­le­žin­ke­lio sto­ties vir­ši­nin­ko ka­bi­ne­tą su Vy­tau­to Di­džio­jo por­tre­tu ir tar­pu­ka­rio lai­kų švei­ca­riš­ku lai­kro­džiu (be­je, to­kie ka­dai­se tik­sė­jo vi­so­se Lie­tu­vos sto­ty­se) šmaikš­čiai pri­sta­to ki­tas gi­das - vir­ši­nin­ku per­si­ren­gęs Rai­mon­das Guo­bis.

Siau­ru­ku nuo Pa­ne­vė­žio ga­li­ma nu­bil­dė­ti iki Anykš­čių, o nuo Anykš­čių - iki Ru­bi­kių eže­ro su 16 sa­lų. Ke­le­tą va­lan­dų čia at­si­pū­tęs ga­li vėl trau­ki­nu­ku grįž­ti at­gal. Ru­de­niop pa­ne­vė­žie­čiai siau­ru­ku ma­siš­kai va­žiuo­ja į Troš­kū­nų vie­nuo­ly­ną ra­gau­ti jau­no bo­žo­lė vy­no.

Vi­sų Anykš­čiuo­se vis gau­sė­jan­čių pra­mo­gų ne­įma­no­ma iš­var­dy­ti. Aki­vaiz­du, kad mies­tas la­bai en­tu­zias­tin­gai sie­kia pri­si­vi­lio­ti kuo dau­giau lan­ky­to­jų. Tu­ris­tų pa­to­gu­mui, be­veik vis­kas, net ir mu­zie­jai, dir­ba kas­dien, be lais­va­die­nių.

Pa­sak Anykš­čių me­ro pa­ta­rė­jo An­ta­no Bau­ros, jų mies­te la­biau­siai ža­do ne­te­ko če­kai iš Ne­po­mu­ko mies­to. Kaip ži­no­me, šven­ta­sis Jo­nas Ne­po­mu­kas yra gi­męs Če­ki­jos mies­te Po­mu­ke (da­bar­ti­nia­me Ne­po­mu­ke). Jų ir Anykš­čių her­bas tas pats - šven­ta­sis Ne­po­mu­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nil  84.32.75.122 2014-05-10 07:44:17
Myliu as tuos Anykscius, bet ner cia taip gerai, kaip rasoma, deja... Tai bedarbiu ir pensininku miestelis, nes valdziai giliai dzin.
7 0  Netinkamas komentaras
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami