Vilniaus grimasos: tikros, dirbtinės, nusikalstamos

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2015-04-23 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2015-04-23 06:00
Vilniuje gausu tokių tarpusavyje nederančių statinių. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Pra­de­da­me ra­ši­nių cik­lą apie Vil­nių. Pa­si­telk­da­mi ar­chi­tek­tus, me­no­ty­ri­nin­kus, pa­vel­do eks­per­tus žval­gy­si­mės po sos­ti­nę, ieš­ko­si­me vie­tų, ku­rios pik­ti­na, skau­di­na ar džiu­gi­na, svars­ty­si­me, ko­kią įta­ką be­si­kei­čian­čiam mies­to vei­dui ga­li pa­da­ry­ti pa­pras­ti mies­tie­čiai, kiek gir­di­mas jų bal­sas. Pir­mas pa­siž­val­gy­mas po sos­ti­nę - su ar­chi­tek­te Ra­sa Na­vic­kie­ne.

"Mes, mies­tie­čiai, tu­ri­me per ma­žai in­for­ma­ci­jos apie tai, kas pla­nuo­ja­ma da­ry­ti se­na­mies­ty­je ar aps­kri­tai mies­te. Ty­liai iš­duo­da­mos spe­cia­lio­sios pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gos, ty­liai su­de­ri­na­mi pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, o gy­ven­to­jai apie vis­ką su­ži­no ga­na vė­lai, - tei­gė ar­chi­tek­tė R. Na­vic­kie­nė, ke­le­tą me­tų dir­bu­si Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės mies­to plė­tros vi­suo­me­ni­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke. - Pa­vel­do eks­per­tė Jū­ra­tė Mar­ke­vi­čie­nė bu­vo siū­liu­si įdieg­ti tam ti­krų sau­gik­lių: jei pro­jek­tas su­si­jęs su pa­vel­du, su dau­ge­lio gy­ven­to­jų in­te­re­sais, pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gos tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tos su­si­pa­žin­ti vi­suo­me­nei ir vie­šai aps­vars­ty­tos, kad ne­at­si­ras­tų gre­mėz­diš­kų ir prie mies­to vi­su­mos ne­de­ran­čių sta­ti­nių."

Ar­chi­tek­tė pri­si­pa­ži­no iki šiol ne­ga­lin­ti su­si­tai­ky­ti su "No­vo­te­lio" vieš­bu­čiu, jo pa­aukš­ti­ni­mas at­ro­do ne­pag­rįs­tas, ag­re­sy­vus, pi­gu­mu dvel­kia skar­dos, su ap­lin­ka ne­de­ra sta­ti­nio tū­ris, iš ki­tų pa­sta­tų iš­sis­ki­ria sto­go for­ma.

Jau­tri riba

Nors ši vie­ta - jau ne se­na­mies­tis, pa­sak pa­šne­ko­vės, ri­ba tarp jo ir nau­ja­mies­čio la­bai ne­ap­čiuo­pia­ma. Nau­ja­mies­tis taip pat ga­na se­nas, pa­kliū­van­tis į se­na­mies­čio įta­kos zo­ną, tad į jį ne­ga­li­ma žvelg­ti kaip į at­sie­tą. "Kai ku­rie se­na­mies­čio ir nau­ja­mies­čio pa­sta­tai vi­sai ša­lia, gre­ti­mi kie­mai. Kal­bė­da­mi apie se­ną­ją Vil­niaus da­lį tu­ri­me žiū­rė­ti į vi­są upių slė­nį", - tei­gė pa­šne­ko­vė.

Naujas bendrasis miesto planas turėtų atsigręžti į susikaupusias problemas mieste, o ne vis plėsti miestą į pakraščius. Deja, liekama gyventi pagal senąjį planą.

Nau­ja­mies­tis - už gy­ny­bi­nių mies­to sie­nos ri­bų. Bu­vęs "Lie­tu­vos" ki­no tea­tras yra tik per gat­vę nuo tos sie­nos, ant ri­bos ties la­bai se­niai pirk­lių gy­ven­tu kvar­ta­lu, va­di­na­mą­ja Po­hu­lian­ka (da­bar­ti­nė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus g.), se­ną­ja van­den­vie­te, Ving­rių gat­vės šal­ti­niais. Ar­chi­tek­tė ste­bė­jo­si, kad vers­li­nin­kų ne­stab­dė to­kios są­sa­jos su is­to­ri­ja, to­je vie­to­je bu­vo siek­ta įkur­din­ti pa­pras­čiau­sią pre­ky­bos cen­trą. "Tuo­met pir­mie­ji vi­suo­me­ni­nin­kų pa­sip­rie­ši­ni­mai bu­vo la­bai svar­būs, da­vė sti­mu­lą ne­lik­ti abe­jin­giems. Rei­kė­jo no­ro ir drą­sos ei­ti į vie­šu­mą ir pa­sa­ky­ti: tai, kas vyks­ta, mums ne­pa­tin­ka, taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Pa­ma­žu žmo­nės ėmė su­pras­ti, kad nuo jų ir­gi daug kas pri­klau­so, kas mies­te de­da­si. Juk ne­ga­li­ma pre­ky­bos cen­trų sta­ty­ti ša­lia mies­to gy­ny­bi­nės sie­nos. Ir val­džia pra­de­da šiek tiek gir­dė­ti mies­tie­čius, įsik­lau­sy­ti, ta­čiau tai yra la­bai su­nkus pro­ce­sas."

Pa­sta­tų virsmas

Kar­tais žval­gan­tis po se­na­mies­tį, re­gint iki že­mės iš­kirs­tas lan­gų an­gas, vi­tri­nas, at­ro­do ne­sup­ran­ta­ma, kaip lei­džia­ma ši­taip elg­tis. "Se­na­mies­čio ap­sau­gos reg­la­men­tai kei­tė­si ke­lis kar­tus, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vė. - Pa­vel­do­sau­gos sri­ty­je eg­zis­tuo­ja dvi ten­den­ci­jos: kon­ser­va­ty­vio­ji, ku­rios lai­ko­ma­si Eu­ro­po­je, ir li­be­ra­lio­ji, at­ėju­si iš Ame­ri­kos. Lie­tu­vo­je ban­do vy­rau­ti kon­ser­va­ty­vio­ji, sie­kian­ti iš­sau­go­ti au­ten­ti­ką. Tik, de­ja, to­kį po­žiū­rį daž­nai nu­ga­li di­de­li pi­ni­gi­niai in­te­re­sai. Ten­den­ci­ja, at­ėju­si iš Ame­ri­kos, į pa­vel­dą žvel­gia kaip į so­cioe­ko­no­mi­nį ob­jek­tą, esą pa­sta­tas ne­ga­li tap­ti už­kon­ser­vuo­tu pa­mink­lu, rei­kia iš­gry­nin­ti jo ver­tin­gą­sias sa­vy­bes ir pri­tai­ky­ti nau­jiems po­rei­kiams." To­kio po­žiū­rio ša­li­nin­kai lai­ko­si nuo­mo­nės, esą pa­vel­das tu­ri už­dirb­ti pi­ni­gų, kad bū­tų iš ko jį iš­lai­ky­ti, tvar­ky­ti, res­tau­ruo­ti.

"Į miestiečių pageidavimus turi būti atsižvelgta, nes miestas pirmiausia yra miestiečių, o ne investuotojų ir savivaldybės", - sakė Rasa Navickienė.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je tarp pa­vel­do­sau­gi­nin­kų yra ir vie­nos, ir ki­tos ten­den­ci­jos ša­li­nin­kų, tarp jų jau­čia­ma trin­tis. Il­gai kas­kart nu­ga­lė­da­vo kon­ser­va­ty­vio­ji mo­kyk­la. "Ta­čiau gy­ve­ni­mas kei­čia­si. Jei pa­žvelg­si­me į is­to­ri­ją, se­na­mies­tis taip pat nuo­lat kei­tė­si. Tai aki­vaiz­džiai par­odo Tra­kų gat­vės na­mų fa­sa­dai. Du pir­mi aukš­tai - vien­ti­so sti­liaus, puo­šnūs. Ma­ty­ti, kad tre­čias aukš­tas bu­vo pri­sta­ty­tas vė­liau, jis jau ki­toks. Nie­ko nė­ra ne­kin­ta­mo. Pa­sta­tai ir­gi kei­čia­si", - tei­gė R. Na­vic­kie­nė.

Ar­chi­tek­tū­ri­nis virs­mas, aki­vaiz­dus se­na­mies­ty­je, bu­vo bū­din­gas vi­sais am­žiais. Pa­sta­tai bu­vo re­kons­truo­ja­mi, trans­for­muo­ja­mi, ki­lo aukš­tyn, plė­tė­si. "Su­pran­ta­ma, taip ne­ga­li­ma elg­tis su ypač ver­tin­gais sta­ti­niais, įtrauk­tais į vals­ty­bės sau­go­mų pa­mink­lų są­ra­šą, - pa­brė­žė pa­šne­ko­vė. - Ta­čiau ma­žiau ver­tin­gus pa­sta­tus ga­li­ma pri­tai­ky­ti da­bar­ti­nėms reik­mėms, kad gy­ve­ni­mas se­na­mies­ty­je ne­ap­mir­tų. Ta­čiau vi­sur tu­ri bū­ti svei­ko pro­to ri­bos ir nuo­vo­ka."

Po­ky­čiai ir emocijos

Mies­tas kei­tė­si ir kei­čia­si. Ka­dan­gi tai su­si­ję su sen­ti­men­tais, pri­si­mi­ni­mais, dau­gu­ma gy­ven­to­jų į po­ky­čius rea­guo­ja skaus­min­gai. Ypač pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais mies­te įvy­ko daug pa­si­kei­ti­mų, daug kas at­ro­do ki­taip. Ke­le­tą me­tų ne­už­su­ki į ku­rį nors kvar­ta­lą ir, žiū­rėk, ne­at­pa­žįs­ti jo. Kai kas pik­ti­na­si, kad iš sa­vo bu­tų lan­gų į se­na­mies­tį žvelg­da­vę pla­čiau, pa­vyz­džiui, iš Min­dau­go gat­vės, o že­miau nuo jos kal­no šlai­te sto­vin­čių na­mų at­si­ver­da­vo pui­ki se­na­mies­čio pa­no­ra­ma. Da­bar daug kur ji užs­ta­ty­ta. Ar­chi­tek­tės po­žiū­riu, Min­dau­go gat­vės pa­sta­tai, žvel­giant iš slė­nio į kal­no vir­šų, taip pat at­ro­do tru­pu­tį per aukš­ti, už­go­žian­tys kal­no pa­no­ra­mą. "Il­gai­niui žmo­gaus akis ap­sip­ran­ta, ypač kai ten bu­vo pa­si­rink­tos ne­blo­gos ap­dai­los me­džia­gos, ne­dras­tiš­ki spal­vi­niai spren­di­mai, - sa­kė R. Na­vic­kie­nė. - Dėl užs­ta­ty­tų erd­vių daž­nai bū­na su­nku su­si­tai­ky­ti, nes akis bū­na pri­pra­tu­si ki­taip ma­ty­ti. Tar­kim, erd­vė­je prie bu­vu­sio "Lie­tu­vos" ki­no tea­tro žmo­nės ir pa­si­ma­ty­mus skir­da­vo, į ren­gi­nius rink­da­vo­si. Da­bar no­ri­ma vis­ką užs­ta­ty­ti iki pat gat­vės. Ži­no­ma, šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras yra kur kas ge­riau nei pre­ky­bos cen­tras, kaip bu­vo pla­nuo­ta anks­čiau, ta­čiau kol pri­pra­sim, spaus sme­ge­nis."

Žvelgiant iš Vilniaus gatvės akivaizdu, kaip "Novotelio" viešbučio stogas nedera prie aplinkinių namų stogų formų.

Ar­chi­tek­tė siū­lė įsi­vaiz­duo­ti, kaip at­ro­dy­tų Vo­kie­čių gat­vė, jei ją at­sta­ty­tu­me au­ten­tiš­kai, pa­gal iš­li­ku­sius rū­sius. "Ji la­bai su­siau­rė­tų, ne­tek­tu­me di­de­lės erd­vės - gat­vės ka­vi­nių, suo­liu­kų, o prie to jau pri­pra­to­me. Erd­vės daž­nai su­si­ju­sios su emo­ci­jo­mis, bet ko­kie po­ky­čiai ke­lia įvai­rių reak­ci­jų. To­dėl, ma­no ma­ny­mu, vis­kas, kas vyks­ta se­na­mies­ty­je, tu­ri bū­ti da­ro­ma kuo vie­šiau. Pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai tu­ri bū­ti prie­ina­mi su­si­pa­žin­ti vie­šai, į mies­tie­čių pa­gei­da­vi­mus at­siž­vel­gia­ma, nes mies­tas pir­miau­sia yra mies­tie­čių, o ne in­ves­tuo­to­jų ar sa­vi­val­dy­bės", - pa­brė­žė R. Na­vic­kie­nė.

Ak­ty­ves­nės bendruomenės

Ar­chi­tek­tės įsi­ti­ki­ni­mu, mies­tie­čio dva­si­nio gy­ve­ni­mo kom­for­tas la­bai pri­klau­so ir nuo to, kaip ir kas mies­te da­ro­ma, ir kaip jam lei­džia­ma šia­me pro­ce­se da­ly­vau­ti. "Ki­ta ver­tus, mies­to gy­ven­to­jai tu­ri pa­tys la­bai do­mė­tis ir sek­ti mies­to pla­na­vi­mo pro­ce­sus. Srau­tas di­de­lis, tei­kia­ma dau­gy­bė pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų, tech­ni­nių pro­jek­tų, de­ri­na­mi de­ta­lie­ji pla­nai, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vė. - Ge­rai, kad da­bar for­muo­ja­si pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė, ak­ty­viai vei­kia kai ku­rios bend­ruo­me­nės. Kiek­vie­nai jų ste­bė­ti pro­ce­sus sa­vo ra­jo­ne yra kur kas pa­pras­čiau. Nie­kas ge­riau už bend­ruo­me­nes ne­ži­nos, kas vyks­ta jų ap­lin­ko­je."

Ypač di­de­lį ak­ty­vu­mą ne­se­niai pa­de­mons­tra­vo Žir­mū­nų bend­ruo­me­nė, su­ži­no­ju­si, kad prie Tus­ku­lė­nų trans­por­to žie­do, va­di­na­mo­jo bul­vių tur­ge­lio vie­to­je, pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti "Ma­xi­ma XX". "Ap­link pre­ky­bos cen­trų ne­trūks­ta, gat­vės ir taip už­kimš­tos, už­terš­tu­mas ir triukš­mas, kaip ro­do da­ry­ti ty­ri­mai, čia vir­ši­ja nor­mą. Kam tai dar di­din­ti? - klau­sė ar­chi­tek­tė. - Bend­ruo­me­nė su­ki­lo, su­rin­ko apie 4 tūkst. sta­ty­boms prieš­ta­rau­jan­čių gy­ven­to­jų par­ašų. Pa­gal bend­rą­jį pla­ną čia tu­rė­tų bū­ti sta­to­mi tik gy­ve­na­mie­ji na­mai, jų pir­muo­se aukš­tuo­se ga­li­ma bū­tų įkur­din­ti par­duo­tu­vė­les."

Kotrynos kvartalo gyvenamasis kompleksas Klaipėdos gatvėje stovi ant miesto gynybinės sienos likučių, kuriuos požeminiame pasaže gali matyti tik namo gyventojai.

Be to, pa­sak ar­chi­tek­tės, ši vie­ta - se­na­mies­čio įta­kos zo­na. Ki­ta­me upės kran­te - gam­ti­nis kar­ka­sas, miš­kai kai kur nu­si­lei­džia net iki upės, ša­lia - Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čia. "Tai ir gam­ti­niu, ir ar­chi­tek­tū­ri­niu po­žiū­riu jau­tri vie­ta. Kaip ži­no­me, "Ma­xi­ma" ar­chi­tek­tū­rai per­ne­lyg pi­ni­gų ne­lei­džia, bū­tų pa­sta­ty­ta me­ta­li­nė dė­žė. Su­pran­ta­mas gy­ven­to­jų prieš­ini­ma­sis to­kioms sta­ty­boms. Kol kas pa­vy­ko me­tams sta­ty­bų pla­nus pri­stab­dy­ti, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. - Ta­čiau kai tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų par­ašų bu­vo įteik­ti sa­vi­val­dy­bės Mies­to plė­tros ko­mi­te­tui, Mies­to plė­tros de­par­ta­men­tui, kai į vie­šą pro­jek­to ap­ta­ri­mą su­si­rin­ko pu­san­tro šim­to gy­ven­to­jų, ap­ta­ri­mui val­di­nin­kai pa­si­rin­ko sa­ly­tę, ku­rio­je tel­pa tik 25 žmo­nės. Ka­dan­gi bend­ruo­me­nė no­ri da­ly­vau­ti mies­to pro­ce­suo­se, sos­ti­nės val­džia ne­ga­li to ig­no­ruo­ti."

Ar­chi­tek­tė pik­ti­no­si, kad sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­jant Ar­tū­rui Zuo­kui pre­ky­bos cen­trų iš­dės­ty­mo mies­te sche­ma ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mu bu­vo pri­ly­gin­ta spe­cia­lia­jam mies­to pla­nui. "Va­di­na­si, bu­vo apei­tos vi­sos bū­ti­nos vie­šo svars­ty­mo, pri­sta­ty­mo vi­suo­me­nei pro­ce­dū­ros, - tei­gė spe­cia­lis­tė. - Ne­įti­ki­ma, bet iki šiol re­mia­ma­si šiuo pla­nu. O kur mies­tie­čių bal­sas? Kai bu­vo pla­nuo­ja­mas mi­nė­tas nau­jas pre­ky­bos cen­tas, ar bu­vo nors vie­nas nu­sis­kun­di­mas, kad mies­te trūks­ta pre­ky­bos cen­trų? Ne in­ves­tuo­to­jai tu­ri va­do­vau­ti mies­tui. Kai daug kas bu­vo pa­lik­ta jiems ir rin­kai, da­bar tu­ri­me tam ti­krus so­cia­li­nius ge­tus be vai­kų dar­že­lių, mo­kyk­lų, juo­se - tik gy­ve­na­mie­ji na­mai."

Žvilgsnis iš Klaipėdos gatvės į kalvą kitapus Pylimo gatvės. Namai užstoja bet kokią kalvos panoramą.

Pri­va­ti­zuo­ta gy­ny­bi­nė siena

Ei­da­mi Klai­pė­dos gat­ve dau­ge­lis gal net ne­ži­no­me, kad po gy­ve­na­mai­siais na­mais, po va­di­na­muo­ju Ko­try­nos komp­lek­su - se­no­sios gy­ny­bi­nės mies­to sie­nos li­ku­čiai, tiks­liau - rie­du­liai, ant ku­rių sto­vė­ju­si gy­ny­bi­nė sie­na. "Nu­si­lei­dus į po­že­mi­nę au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę kai kur tie rie­du­liai ati­deng­ti. Pa­gal pir­mi­nį pro­jek­tą tas po­že­mi­nis pa­sa­žas tu­rė­jo bū­ti at­vi­ras vi­suo­me­nei. Juk gy­ny­bi­nės sie­nos li­ku­čiai! Ta­čiau pa­sta­čius komp­lek­są, vis­kas už­da­ry­ta, tų rie­du­lių nie­kas ne­be­ma­to. Kai pa­gal­vo­ji, skau­du, kad ati­deng­ta gy­ny­bi­nės sie­nos da­lis ati­duo­ta į pri­va­čią val­dą. Iš anks­to bu­vo aiš­ku, kad pa­sa­žas po gy­ve­na­muo­ju na­mu ti­krai ne­bus at­vi­ras", - įsi­ti­ki­nu­si ar­chi­tek­tė.

Be to, pa­sak pa­šne­ko­vės, da­bar trū­ki­nė­ja to nau­jo na­mo sie­nos. Juk sta­ty­ta ant ar­cheo­lo­gi­nio pa­vel­do, tad pa­ma­tai ne­bu­vo gi­liai ir tvir­tai įleis­ti, jie tu­rė­jo ap­žerg­ti gy­ny­bi­nės sie­nos li­ku­čius. "Jei at­ei­ty­je tek­tų stip­rin­ti pa­ma­tus, la­bai abe­jo­ju, kad bus iš­sau­go­ti tie rie­du­liai. Ta­da juk svar­biau­sia bus na­mo sau­gu­mas", - tei­gė R. Na­vic­kie­nė.

Mo­ky­mo ba­zė Europai

Kaip pa­sa­ko­jo ar­chi­tek­tė, ren­giant mies­to stra­te­gi­nį pla­ną mies­to plė­tros vi­suo­me­ni­nė ko­mi­si­ja bu­vo siū­liu­si at­kur­ti Pa­mink­lų res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­tą, su­bur­ti spe­cia­lis­tus, at­kur­ti se­na­mies­čio pa­sta­tų ar­chy­vus. "To­kia įstai­ga ga­lė­tų tap­ti mo­ky­mo ba­ze vi­sai Eu­ro­pai, juk mū­sų sos­ti­nės se­na­mies­tis - vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je. Ap­leis­tų, ne­iš­ty­ri­nė­tų, mo­ko­mo­sioms res­tau­ra­vi­mo pra­kti­koms tin­ka­mų plo­tų la­bai daug. Veik­los čia tu­rė­tų ir Pa­mink­lų res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai, ir stu­den­tai. Tai kar­tu bū­tų ir rea­li pa­gal­ba ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kams, at­gy­tų se­na­mies­tis. Iš Eu­ro­pos at­vy­kę stu­den­tai čia ga­lė­tų at­lik­ti pra­kti­ką, ko­kios sa­vo ša­ly­se ne vi­sa­da tu­ri: ga­lė­tų da­ly­vau­ti ar­chi­tek­tū­ri­niuo­se, ar­cheo­lo­gi­niuo­se, po­lich­ro­mi­niuo­se ty­ri­muo­se, res­tau­ra­vi­mo dar­buo­se. Ta­čiau idė­ja at­gar­sio ne­su­lau­kė. Vi­suo­me­ni­nin­kai ne tik kri­ti­kuo­ja, jie at­ei­na ir rea­liai siū­lo, bet mies­to val­džia ne vi­sa­da į juos įsik­lau­so", - ap­gai­les­ta­vo pa­šne­ko­vė.

"Iki šiol negaliu susitaikyti su agresyviu "Novotelio" viešbučio aukščiu", - apgailestavo Rasa Navickienė.

Ki­ta ver­tus, ne­ma­žai mies­to ta­ry­bos na­rių vi­sai net ne vil­nie­čiai, o nau­jai at­ėję į val­džią per par­ti­jas. "Kai to­kie žmo­nės ne­jau­čia jo­kių sen­ti­men­tų mies­tui, ko­kiam nors skve­rui, suo­liu­kui ar pa­sta­tui, kai jie tie­siog ne­pa­žįs­ta šio mies­to, kaip ta­da jie ga­li da­ly­vau­ti Mies­to plė­tros ko­mi­te­to dar­be, bal­suo­ti, pri­im­ti spren­di­mus? - klau­sė ar­chi­tek­tė. - Mies­to plė­tros vi­suo­me­ni­nės ko­mi­si­jos bal­sas yra tik pa­ta­ria­ma­sis. O rei­kė­tų keis­ti sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ir vi­suo­me­ni­nei ko­mi­si­jai su­teik­ti bent vie­ną spren­džia­mą­jį bal­są. Ypač mies­tui svar­biais klau­si­mais tu­rė­tų bū­ti at­siž­vel­gia­ma ir į vi­suo­me­ni­nin­kų nuo­mo­nę."

Svars­tė ir visuomenė

Kaip pui­kų pa­vyz­dį, kai bu­vo įsik­lau­so­ma į vi­suo­me­nės bal­są, vie­šai dis­ku­tuo­ja­ma, ar­chi­tek­tė mi­nė­jo "Ar­chi­tek­tū­ros par­ko" pla­nus. Iš is­to­ri­nių Pa­plau­jos ir Mar­ku­čių te­ri­to­ri­jų ke­ti­na­ma iš­kel­ti pra­mo­nės įmo­nes ir pa­vers­ti dar­niu gy­ve­na­muo­ju ra­jo­nu su re­krea­ci­nė­mis zo­no­mis. "Ge­rai, kad par­ką pra­dė­jo pro­jek­tuo­ti ta­da, kai Lie­tu­va jau bu­vo ra­ti­fi­ka­vu­si Or­hu­so kon­ven­ci­ją (ja nu­ma­ty­tas vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mas pri­imant su ap­lin­ka su­si­ju­sius spren­di­mus), - tei­gė R. Na­vic­kie­nė. - Tad be vie­šo svars­ty­mo jau ne­bu­vo ga­li­ma veik­ti. To par­ko kū­ri­mas bu­vo iš­sa­miai svars­ty­tas vie­šuo­se su­si­ti­ki­muo­se su vi­suo­me­ne. Bu­vo nu­tar­ta, kad upės slė­ny­je pa­sta­tai ne­ga­li už­gož­ti tos pa­no­ra­mos, ku­ri yra, o upės pa­kran­tę nuo se­na­mies­čio iki Bel­mon­to nu­ma­ty­ta pa­lik­ti pės­tie­siems. Ma­ty­si­me, kaip tai pa­vyks įgy­ven­din­ti, ta­čiau pro­ce­sas nu­tei­kia po­zi­ty­viai. Iš tie­sų į daug ką bu­vo at­siž­vel­gia­ma, bu­vo pa­da­ry­ta ne­ma­žai pa­kei­ti­mų pro­jek­ti­niuo­se pa­siū­ly­muo­se. Ši te­ri­to­ri­ja mies­te yra vie­nin­te­lė, ku­rios užs­ta­ty­mas bu­vo tiek daug kar­tų svars­ty­tas vie­šai. Tai di­de­lis ar­chi­tek­to Min­dau­go Pa­kal­nio nuo­pel­nas."

Vilniuje gausu pavyzdžių, kaip langai apatiniuose aukštuose neišlaiko buvusių formų ir skiriasi nuo kitų aukštų puošnumo.

O kur nau­ja­sis planas

R. Na­vic­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad šiais me­tais bai­gia ga­lio­ti se­na­sis mies­to bend­ra­sis pla­nas. Pa­si­kei­tė eko­no­mi­nė, de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja, jau nė­ra po­rei­kio mies­to plės­ti į pa­kraš­čius, tad nau­jas bend­ra­sis pla­nas tu­rė­tų bū­ti smul­kes­nis, at­sig­rę­žian­tis į ma­žes­nes kaip 5 ha te­ri­to­ri­jas, spren­džian­tis su­si­kau­pu­sias komp­lek­si­nes prob­le­mas ma­žes­niuo­se kvar­ta­luo­se. Se­na­sis pla­nas ap­rė­pė tik di­des­nes nei 5 ha te­ri­to­ri­jas. "O nau­jo pla­no nie­kas ne­ren­gia. Kaž­ko­dėl vi­si ty­li, kaž­ko­dėl nie­kas apie tai ne­ra­šo, - ste­bė­jo­si ar­chi­tek­tė. - Pla­ną tu­rė­jo par­eng­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė "Vil­niaus pla­nas". Ten dir­bo ti­krai daug pro­fe­sio­na­lų. Vy­riau­siuo­ju ar­chi­tek­tu bu­vo M. Pa­kal­nis, ta­čiau ne­at­lai­kęs iš­ėjo iš dar­bo, di­rek­to­rius Jus­ti­nas Ku­li­kaus­kas mi­rė, ke­lio­li­ka ge­rų spe­cia­lis­tų bu­vo at­leis­ta. Ne­li­ko pa­jė­gų kam su­da­ry­ti nau­ją pla­ną. Tad bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pra­tęs­ti bu­vu­sio bend­ro­jo pla­no ga­lio­ji­mą pen­ke­riems me­tams."

Ar­chi­tek­tės nuo­mo­ne, nau­jo bend­ro­jo pla­no kū­ri­mas ati­dė­tas dirb­ti­nai, o se­na­sis pla­nas vėl tar­naus in­ves­tuo­to­jams, nes jis ne­de­ta­li­zuo­ja ma­žų te­ri­to­ri­jų plė­tros. "Ka­dan­gi in­ten­sy­vi mies­to plė­tra na­tū­ra­liai su­sto­ja, se­na­sis bend­ra­sis pla­nas jau ne­ati­tin­ka rea­ly­bės. Po ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bu­mo, kai­nų bur­bu­lo, kri­zės daug kas pa­si­kei­tė. Mies­tas jau taip ne­sip­lės, kaip plė­tė­si. Da­bar pats lai­kas at­sig­ręž­ti į vi­dų ir tvar­ky­ti tai, ką tu­ri­me. Ta­čiau tai yra daug su­nkiau, nei pla­nuo­ti nau­jas te­ri­to­ri­jas", - tei­gė R. Na­vic­kie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (23)
kiek klausinėjau  84.240.15.21 2015-05-30 22:50:47
tai architektai vengia viešai kritikuoti kolegų darbus, nes yra susiję. Tie stiklainiai dešiniam krante iškart už Architektų sąjungai priklausančių Raduškevičių rūmų visai nedera, bet Vilnių dabar kuria akli architektai, kuriems pinigas viskas. Apskritai Vilnius yra jo paveldo nemylinčių mužikų rankose, nenoriu aitrinti žaizdų, bet dažnai pagalvoju, kad be reikalo mums jį grąžino...
3 0  Netinkamas komentaras
sarkyte  78.61.166.18 2015-05-29 11:10:11
Super vertingas straipsnis!bet-pvz.paskelbkit pavardes tu, kas palaimino Novotelio statini.negi projekte buvo kuklus namelis?juodkrantej restoranas prie mariu buvo nugriautas,nors savininkas turejo visus leidimus.Lietuvos istatymai ir novoteliui galioja.
1 0  Netinkamas komentaras
super  5.20.126.164 2015-05-03 15:26:52
tikiuosi sio ciklo straipsnio bent karta savaitej. bet geriau butu du:)
4 0  Netinkamas komentaras
moralė  78.60.67.188 2015-05-02 09:47:36
sutinku su Vytautu - Vilnius virto driskiumi, kurį "tvarko" tinginiai TIK aprinkdami didžiąsias šiukšles... Apsišluoti jau nemadinga... Nuorūkų miestas...
6 0  Netinkamas komentaras
Adolfas  213.197.165.138 2015-04-30 14:01:54
Koks glušas suprojektavo ir pastatė šitą dėžę?
5 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami