Vilniečiai pradėjo naujų žygių metus

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-01-05 17:19
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-01-05 17:19
Nors slidžių šią žiemą išsitraukti kol kas neįmanoma, rudeniški orai labai palankūs pėsčiųjų žygiams. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Ke­li šim­tai Vil­niaus ke­liau­to­jų sek­ma­die­nį nau­juo­sius žy­gių me­tus pra­dė­jo pės­čių­jų žy­giu po sos­ti­nės apy­lin­kės. "Ge­riau­sia, ką žmo­gus gy­ve­ni­me tu­ri, tai yra vaikš­čio­ji­mas pės­čio­mis. Ei­ni, gro­žie­si, ste­bi, pa­il­si", - sa­kė džiu­giai nu­si­tei­ku­si žy­gio va­do­vė Ni­jo­lė Bal­čiū­nie­nė, kas sa­vait­ga­lį pa­si­keis­da­ma su ki­tu ne­nuils­tan­čiu ke­liau­to­ju Al­gi­man­tu Ju­ce­vi­čium ves­da­ma vil­nie­čius vis nau­jais ta­kais.

At­ei­ti į Vil­niaus ke­liau­to­jų klu­bo ren­gia­mus žy­gius ga­li bet kas. Vis nau­jais, dau­ge­lio ne­ma­ty­tais, ne­iš­vaikš­čio­tais Vil­niaus apy­lin­kių ta­kais žy­giai ren­gia­mi kas sek­ma­die­nį. In­for­ma­ci­ja, kur rink­tis, tei­kia­ma klu­bo pus­la­py­je www.zy­gis.in­fo/

Nuo medžių ir krūmų išlaisvintas Rokantiškių piliakalnis.

Ru­de­niš­ko sau­sio žibutės

Ke­liau­to­jų su­si­rin­ko kaip nie­kad daug - gal kad po šven­čių na­muo­se už­si­sė­dė­jo, pa­no­ro pa­ju­dė­ti, o ir oras pa­sa­kiš­kai ru­de­niš­kas - jo­kios žvar­bos, jo­kio snie­go. Kas su vai­kais, kas su šu­ni­mis, kas su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis. N.Bal­čiū­nie­nė pa­ste­bė­jo, kad pu­sė su­si­rin­ku­sių­jų - tie pa­tys, se­niai ke­liau­jan­tys, o pu­sė - nau­ji vei­dai.

Šį­kart star­to vie­ta la­bai aiš­ki. Va­ži­nė­jan­tys į Nau­ją­ją Vil­nią yra ne kar­tą ma­tę be­veik prie pat Nau­jo­sios Vil­nios stūk­san­tį Ro­kan­tiš­kių pi­lia­kal­nį. Ne­tu­rin­tiems au­to­mo­bi­lio ap­lan­ky­ti jį ir­gi yra pa­pras­ta. Iš sto­ties sė­dus į 74 marš­ru­to au­to­bu­są iš­lip­ti rei­kia Užt­van­kos sto­te­lė­je ir šiek tiek pa­ei­ti į prie­kį. De­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je vi­su gro­žiu ir at­si­vers pi­lia­kal­nis. Anks­čiau jis bu­vo apau­gęs me­džiais, krū­mais, net ne­pa­gal­vo­tum, kad čia pi­lia­kal­nis. Nie­kuo ne­iš­sis­ky­rė iš ap­lin­ki­nių miš­kų. Kai prieš tre­jus me­tus čia bu­vo baig­ti tvar­ky­mo dar­bai, pi­lia­kal­nis pa­si­kei­tė ne­at­pa­žįs­ta­mai.

Žygio vadovė N.Balčiūnienė apie pirmą šių metų vilniečių žygį telefonu tiesiogiai pasakojo Lietuvos radijui.

Kai N.Bal­čiū­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo šios pi­lies is­to­ri­ją, kai už­ve­dė ant pi­lia­kal­nio, nuo ku­rio at­si­vė­rė Vil­nios slė­niai, ne vie­nas žy­gio da­ly­vis nu­sis­te­bė­jo: "Vis­kas - čia pat, o nie­ko ne­ži­no­jau". Toks šių žy­gių ir yra tiks­las - iš ar­ti par­ody­ti vil­nie­čiams, ko­kius lo­bius, ko­kį gro­žį jie tu­ri sa­vo pa­šo­nė­je. "Be to, mums nie­ka­da ne­bū­na blo­go oro. Ke­liau­ti vi­sa­da yra sma­gu. Svar­biau­sia - ne tik lė­tai pa­si­vaikš­čio­ti, o ir spar­čiau pa­ei­ti. Ta­da vaikš­čio­ji­mas bū­na nau­din­gas svei­ka­tai", - sa­kė žy­gio va­do­vė.

Žings­niuo­jant dar­ga­niš­kai ru­de­niš­ką sau­sio sek­ma­die­nio po­pie­tę ke­liau­to­jus miš­kas nu­džiu­gi­no ir ži­bu­tė­mis - tai vie­nur, tai ki­tur vie­ną ki­tą žie­de­lį iš­vy­dę vi­si puo­lė fo­tog­ra­fuo­ti.

Ku­ni­gaikš­čio Al­šio pa­sta­ty­ta pilis

Į Rokantiškių piliakalnį galima užlipti vienu nuožulniu taku. Kitur šlaitai gana statūs.

Lie­tu­vos me­traš­ty­je pa­tei­kia­ma le­gen­da, esą me­di­nę pi­lį šio­je vie­to­je XII am­žiu­je pa­sta­tė ku­ni­gaikš­tis Al­šis - Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čio Ro­mun­do sū­nus, ku­ni­gaikš­čių Na­ri­man­to, Dau­man­to, Gied­riaus ir Trai­de­nio bro­lis. Ku­ni­gaikš­tis Al­šis lai­ko­mas Lie­tu­vos Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės vie­nos iš įta­kin­giau­sių di­di­kų Al­šė­niš­kių gi­mi­nės pro­tė­viu. Bė­gant am­žiams Al­šė­niš­kiai plė­tė sa­vo val­das ir XIV am­žiaus pa­bai­go­je jau val­dė Al­šė­nų da­li­nę ku­ni­gaikš­tys­tę (jos cen­tras bu­vo Al­šė­nuo­se, da­bar­ti­nės Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je). At­lie­kant ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus ras­ta stul­pa­vie­tė ir vie­nin­te­lė lip­dy­tos ke­ra­mi­kos šu­kė lei­džia spė­ti, kad pi­lis čia sto­vė­ju­si dar anks­čiau - pir­ma­me mū­sų eros tūks­tant­me­ty­je. Tad šie fak­tai Ro­kan­tiš­kių pi­lia­vie­tę lei­džia lai­ky­ti be­ne se­niau­sios Lie­tu­vos pi­lies vie­ta.

Žygyje gerai jaučiasi ir visai nepažįstami žmonės, ir jų augintiniai.

Iki 1533 me­tų Ro­kan­tiš­kių pi­lis bu­vo ku­ni­gaikš­čių Al­šė­niš­kių tė­vo­ni­jos re­zi­den­ci­nė pi­lis. Vė­liau Po­vi­las Al­šė­niš­kis, moks­lus pa­bai­gęs Kro­ku­vo­je ir ta­pęs Vil­niaus vys­ku­pu, pi­lį par­da­vė ka­ra­liaus Žy­gi­man­to Se­no­jo žmo­nai ka­ra­lie­nei Bo­nai Sfor­cai. XVI-XVII am­žiu­je pi­lies sa­vi­nin­kai kei­tė­si, ta­čiau vi­sad jie bu­vo gar­sių LDK gi­mi­nių at­sto­vai. "Ga­li­ma įtar­ti, kad čia ga­lė­jo lan­ky­tis ir Žy­gi­man­tas Au­gus­tas su Bar­bo­ra Rad­vi­lai­te", - in­tri­ga­vo ke­lio­nės va­do­vė.

Pi­lis pri­klau­sė ir Goš­tau­tams, o nuo XVII am­žiaus - Pa­cams. "Tri­jų aukš­tų pi­lis bu­vo la­bai iš­gra­žin­ta. ga­li­ma ma­ny­ti, kad net gra­žes­nė už Vil­niaus pi­lį bu­vo, ka­dan­gi ne Vil­niaus pi­ly­je, o ši­to­je 1636 me­tų lie­pos 15-16 die­no­mis Ste­po­nas Pa­cas pri­ėmė Lie­tu­vos ir Len­ki­jos val­do­vą Vla­dis­lo­vą IV Va­zą, - pa­sa­ko­jo N.Bal­čiū­nie­nė. - 1655 me­tais, ka­ro su Mask­vos ku­ni­gaikš­tys­te me­tu, pi­lis bu­vo su­griau­ta, su­nio­ko­ta ir nie­ka­da ne­ats­ta­ty­ta. Pi­lį grio­vė 17 die­nų. Pa­skui ak­me­nis, ply­tas per dau­ge­lį am­žių žmo­nės iš­si­ne­šio­jo, ant že­mės nie­ko ne­li­ko. Iš­li­kęs tik po­že­mi­nis aukš­tas."

Iš­li­kę tik rū­siai, pamatai

Kartais susitinka seniai nesimatę žmonės.

Kai 2008 m-2010 m. vy­ko pi­lia­vie­tės ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai, lie­ka­nų kon­ser­va­vi­mo dar­bai, N.Bal­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog ta­da pa­ti bu­vo nu­si­lei­du­si į ge­rai iš­si­lai­kiu­sius rū­sius. Pa­skui vis­kas bu­vo pa­lai­do­ta po že­me. Ni­jo­lės nuo­mo­ne, at­ver­ti tai ir ro­dy­ti žmo­nėms kol kas ti­krai ne­rei­kia. "Ži­nom, ko­kia di­de­lės da­lies kul­tū­ra, vis­ką su­nio­kos. Už­ten­ka, kad kaž­ka­da nu­fo­tog­ra­fa­vom prie Ža­lių­jų eže­rų ra­dę re­tą gė­lę klum­pai­tę. Ir kas iš to? La­bai grei­tai jos ne­li­ko, - ap­gai­les­ta­vo ji. - Kar­tais ge­riau yra pla­čiai ne­rek­la­muo­ti, ne­ro­dy­ti, nes žmo­nių vi­so­kių yra."

Pa­gal ap­tik­tas pa­sta­tų lie­ka­nas, XVI–X­VIII a. ply­tas, čer­pes, kok­lius, nu­sta­ty­ta, kad ant šio kal­no sto­vė­jo 45x20 m dy­džio rū­mai. Jų sie­nos bu­vo 2 m sto­rio, o lan­gų an­gos ap­mū­ry­tos ply­to­mis. Iš pie­tų pu­sės bū­ta kie­mo, ap­juos­to gy­ny­bi­ne sie­na, prie ku­rios va­ka­ri­nės da­lies šlie­jo­si ka­ze­ma­tai, o piet­va­ka­ri­nia­me kam­pe – var­tų gy­ny­bos bokš­tas.

Nuo Rokantiškių piliakalnio visa Naujoji Vilnia, į ją dundantys traukiniai - kaip ant delno.

Le­dy­no su­stum­dy­tu kalvynu

Ro­kan­tiš­kių apy­lin­kės su­skai­dy­tos la­bai gi­lių ir trum­pų ra­gu­vų, slė­niu­kų, apau­gu­sių ūks­min­gais eg­ly­nais. Nu­li­pę nuo pi­lia­vie­tės kal­no ke­liau­nin­kai šlai­tais ir tar­pek­liais lei­do­si į ša­lia esan­tį Striel­čiu­kų kai­mą, kur ka­dai­se gy­ve­no pi­lies gy­nė­jai. Ne­to­lie­se al­ma Mur­lės upe­lis, gur­ga Vil­nia. Aps­kri­tai šios kal­vin­gos vie­to­vės by­lo­ja, kad le­dyn­me­čiu čia tu­rė­jo bū­ti di­de­lė le­dų grūs­tis, ku­ri ir su­for­ma­vo to­kį ne­nuo­bo­dų kraš­to­vaiz­dį.

Stab­te­lė­jus ties Striel­čiu­kų kai­mu to­lė­liau ma­to­si iš­sis­ki­rian­ti Ro­kan­tiš­kių kal­va - sau­go­mas geo­mor­fo­lo­gi­nis ab­jek­tas, aukš­čiau­sias taš­kas Vil­niaus mies­te. Kal­vos aukš­tis - 230, 7 me­tro.

Vaikams kilometrų buvo mažai, kol suaugusieji žvalgėsi nuo piliakalnio, jie dar spėjo palaipioti šlaitais.

Kaip apie Vil­niaus rel­je­fo ypa­tu­mus yra ra­šiu­si geo­lo­gė Ri­man­tė Guo­by­tė, Vil­nius yra įsi­kū­ręs pa­sku­ti­nio le­dyn­me­čio pa­kraš­čio ruo­že. Ne­mu­no var­du pa­krikš­ty­tas pa­sku­ti­nis le­dy­nas, at­slin­kęs į Lie­tu­vą maž­daug prieš 25-21 tūks­tan­tį me­tų, pa­den­gė be­veik vi­są Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją, bet su­sto­jo ties Vil­niu­mi, ne­įvei­kęs iš­ki­lu­sios Aš­me­nos aukš­tu­mos.

Pa­si­bai­gus žy­giui vie­nas ke­liau­nin­kas iš­si­trau­kė ne­šio­ja­mą spi­do­me­trą. "Nu­ėjo­me 4 ki­lo­me­trus", - tei­gė jis. Ne­daug. Ta­čiau, kai ke­lias vin­gia­vo sta­čiais šlai­tais aukš­tyn-že­myn, mankš­ta me­tų pra­džiai bu­vo ne­blo­ga.

At­ei­nan­tį sek­ma­die­nį N.Bal­čiū­nie­nė pa­ža­dė­jo pa­ve­džio­sian­ti po Sa­pie­gi­nės kal­vas.

Piliavietės vieta sutvarkyta, trinkelėmis nuženklinta buvusio kiemo, rūmų vieta.

Nusileidę nuo piliakalnio žygeiviai patraukė į Strielčiukų kaimą.

Nuo vienos kalvos, esančios netoli Rokantiškių piliakalnio, raudonuoja Naujosios Vilnios bažnyčios bokštai.

Išvaryta žiemą žibučių našlaitė šiemet negrįžtų tuščiomis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami