Vilnius - tarp patraukliausių miestų rusų turistams

BNS 2014-12-13 14:00
BNS
2014-12-13 14:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ru­si­jos ke­lio­nių por­ta­las Tra­vel.ru pri­pa­ži­no Bra­tis­la­vą, So­fi­ją ir Vil­nių pa­trauk­liau­siais Eu­ro­pos mies­tais, ku­riuo­se ga­li­ma ne­bran­giai ir tu­ri­nin­gai ap­si­lan­ky­ti Nau­jų­jų me­tų ir or­to­dok­sų Ka­lė­dų at­os­to­gų lai­ko­tar­piu.

Por­ta­las įver­ti­no 35 Eu­ro­pos sos­ti­nes, ku­rio­se bū­tų ga­li­ma ne­bran­giai ir įdo­miai pa­bu­vo­ti per šven­ti­nį lai­ko­tar­pį. Ru­si­jo­je Ka­lė­dos šven­čia­mos sau­sio 7-ąją, o dau­gu­mo­je Eu­ro­pos ša­lių – gruo­džio 25-ąją.

Su­da­ry­da­mas šį są­ra­šą, Tra­vel.ru at­siž­vel­gė į ke­lio­nės ir ap­si­gy­ve­ni­mo iš­lai­das or­to­dok­sų Ka­lė­dų nak­tį – iš sau­sio 6-osios į 7-ąją. Skai­čiuo­jant ke­lio­nės kai­ną vie­nam tu­ris­tui, bu­vo įver­tin­ta, kiek kai­nuo­tų ap­sis­to­ti tri­jų žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je, esan­čia­me iki 5 km nuo mies­to cen­tro, pa­pie­tau­ti ne­bran­gio­je ka­vi­nė­je, da­ly­vau­ti pa­žin­ti­nė­je eks­kur­si­jo­je mies­te, įsi­gy­ti par­ą ga­lio­jan­tį vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tą ir ap­lan­ky­ti po­pu­lia­riau­sius mies­to mu­zie­jus.

Por­ta­las pa­trauk­liau­siu mies­tu pri­pa­ži­no Slo­va­ki­jos sos­ti­nę Bra­tis­la­vą, ku­rio­je Ru­si­jos pi­lie­čiui vie­na biu­dže­ti­nės ke­lio­nės die­na kai­nuo­tų apie 40 eu­rų (138 li­tus). Šią ša­lį no­rin­tiems ap­lan­ky­ti Ru­si­jos pi­lie­čiams rei­kia įsi­gy­ti Šen­ge­no vi­zą, o skry­dis iš Mask­vos į Bra­tis­la­vą trun­ka 2 val. 45 mi­nu­tes.

Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je So­fi­jo­je, į ku­rią Ru­si­jos pi­lie­čiai ga­li at­vyk­ti tu­rė­da­mi na­cio­na­li­nę ar­ba daug­kar­ti­nę Šen­ge­no vi­zą, vie­na ke­lio­nės die­na kai­nuo­tų vie­nu eu­ru dau­giau. Skry­dis iš Mask­vos į So­fi­ją trun­ka 2 val. 55 mi­nu­tes.

Tre­čio­je Tra­vel.ru są­ra­šo po­zi­ci­jo­je at­si­dū­rė Vil­nius (42 eu­rai, 145 li­tai), į ku­rį iš Mask­vos ga­li­ma at­skris­ti per 1 val. 20 mi­nu­čių. Šen­ge­no vi­zą tu­rin­tys Ru­si­jos pi­lie­čiai į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ga­li at­vyk­ti bet ko­kiu trans­por­tu.

Ket­vir­tuo­ju pa­trauk­liau­siu mies­tu pri­pa­žin­to­je Ser­bi­jos sos­ti­nė­je Belg­ra­de vie­ną die­ną pra­leis­ti kai­nuo­tų 43 eu­rus (148 li­tus), o trum­poms (iki 30 die­nų) ke­lio­nėms Ru­si­jos pi­lie­čiai į tą ša­lį ga­li vyk­ti be vi­zų. Skry­dis iš Mask­vos trun­ka 2 val. 45 mi­nu­tes.

Į pa­trauk­liau­sių mies­tų de­šim­tu­ką taip pat pa­te­ko Veng­ri­jos sos­ti­nė Bu­da­peš­tas, kur vie­na ke­lio­nės die­nos kai­nuo­tų 51 eu­rą (176 li­tus), Kroa­ti­jos sos­ti­nė Zag­re­bas (52 eu­rai, 180 li­tų), Len­ki­jos sos­ti­nė Var­šu­va (53 eu­rai, 183 li­tai), Če­ki­jos sos­ti­nė Pra­ha (55 eu­rai, 190 li­tų), Ru­mu­ni­jos sos­ti­nė Bu­ka­reš­tas (56 eu­rai, 193 li­tai) ir Slo­vė­ni­jos sos­ti­nė Liub­lia­na (61 eu­ras, 211 li­tų).

Tarp mies­tų, ku­riuo­se vie­na ke­lio­nės die­na Ru­si­jos pi­lie­čiams kai­nuo­tų iki 100 eu­rų (345 li­tų), por­ta­las įvar­di­jo Mal­tos sos­ti­nę Va­le­tą, Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą, Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos sos­ti­nę Sa­ra­je­vą, An­do­rą, Juo­dkal­ni­jos sos­ti­nę Pod­go­ri­cą, Es­ti­jos sos­ti­nę Ta­li­ną, Grai­ki­jos sos­ti­nę At­ėnus, Por­tu­ga­li­jos sos­ti­nę Li­sa­bo­ną, Ai­ri­jos sos­ti­nę Dub­li­ną, Vo­kie­ti­jos sos­ti­nę Ber­ly­ną, Bel­gi­jos sos­ti­nę Briu­se­lį, ofi­cia­lią­ją Ny­der­lan­dų sos­ti­nę Ams­ter­da­mą, Ita­li­jos sos­ti­nę Ro­mą, Is­pa­ni­jos sos­ti­nę Mad­ri­dą ir Liuk­sem­bur­gą.

Bran­giau ne­gu 100 eu­rų per par­ą kai­nuo­tų ke­lio­nė į Os­lą (Nor­ve­gi­ja), San Ma­ri­ną, Ko­pen­ha­gą (Da­ni­ja), Stok­hol­mą (Šve­di­ja), Par­yžių (Pra­ncū­zi­ja), Vie­ną (Aus­tri­ja), Hel­sin­kį (Suo­mi­ja).

Bran­giau­siai ka­lė­di­nės ke­lio­nės par­a Eu­ro­po­je kai­nuo­tų Lon­do­ne (137 eu­rai, 473 li­tai), Reik­ja­vi­ke (152 eu­rai, 525 li­tai) ir Mo­na­ke (151 eu­ras, 521 li­tas).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
apie nuotr.  77.240.255.67 2014-12-23 16:16:50
kaip ypač šlykščiai kyšo ir darko vaizdą geltonas vad. "Titaniko" pastato tūris. apgailėtina, kad tai dailės akademijos profesorių, ugdančių būsimuosius architektus darbas.
1 0  Netinkamas komentaras
ASW  78.58.84.210 2014-12-17 22:09:40
rytu brudo-okupantu niekam nereikia-tegul skrenda i savo koreja siaures
2 3  Netinkamas komentaras
Gal sapnuoji  78.60.231.248 2014-12-14 19:13:34
- kokia dauguma Vilniuje šneka rusiškai, kai jame 2/3 gyventojų lietuviai, be to, nelietuviai viešumoje taip pat kalba lietuviškai.
8 0  Netinkamas komentaras
Lietuvis  92.40.248.224 2014-12-14 16:53:58
Patrauklus rusams kad ten dauguma siknaskyliu vilniovsku rusiskai kalba
1 6  Netinkamas komentaras
Prasikiša...  78.60.231.248 2014-12-14 10:37:17
Vilnius patrauklus ne tik Rusijos, bet ir daugelio šalių turistams, todėl informacijoje nederėtų išskirti tik rusus. Taip išskiriant, prasikiša priešiškas nusiteikimas Vilniaus atžvilgiu...
8 1  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami