Virvėmis žemyn kalnų upe Ispanijoje

Vidmantas BALKŪNAS 2007-10-05 00:00
Vidmantas BALKŪNAS 2007-10-05 00:00
Autoriaus nuotrauka
Už­sie­ny­je po­pu­lia­rios kal­nų pra­mo­gos - va­di­na­mo­jo kan­jo­nin­go Lie­tu­vo­je ne­iš­ban­dy­si, o re­tas su­tik­ta­sis su­ge­bės pa­aiš­kin­ti net šio žo­džio reikš­mę.

Kad nekiltų problemų skaitytojams, pirmiausia skubu paaiškinti, kad kanjonas - tai upės vandens išgraužtas plyšys uolienoje, kurio apačia teka vanduo, o kanjoningas - keliavimas šiais kalnų upių kanjonais pačiais įvairiausiais būdais.

Kad išbandytumėte šią pramogą, teks ne tik eiti kalnų upės dugnu, bet ir lipti uolomis, leistis virve, šokinėti nuo uolų į vandenį, čiuožti, plaukti ir patirti kitokių upėje sunkiai įsivaizduojamų susisiekimo būdų.

Tik aštrių pojūčių mėgėjams

Kanjonai gali būti ir lengvai išeinami, ir labai sudėtingi, tačiau šio sporto esmė ne sunkumai. Pagrindinės priežastys, kodėl žmonės juo užsiima - grožis, pramoga ir aštrūs pojūčiai. Pastarųjų tikrai netrūksta. Mūsų vandens parkų ekstremaliausios trasos nė iš tolo neprilygsta čia patiriamiems pojūčiams.

Pabandykite įsivaizduoti, kad šokate nuo penkiaaukščio namo stogo į vandens krioklio išmuštą duobę... Arba leidžiatės virve 80 metrų aukščio siena, kuria žemyn krinta putojantis ir keliantis baisų triukšmą krioklys?...

Prisipažinsiu, esu išbandęs nemažai įvairių kitų ekstremalių sporto šakų, tačiau Ispanijos Pirėnų kalnuose esančios upės kanjone pirmas mano gyvenime išbandytas kanjoningas suteikė išties nemažą adrenalino dozę.

Būtina speciali įranga

Kalnų upė maitinama sniego tirpsmo vandens, todėl jos temperatūra dažnai nesiekia net dešimties laipsnių Celsijaus. Tokiame lediniame vandenyje be specialios aprangos žmogus išbuvęs daugiau negu keliolika minučių mirtinai sušaltų. Mažame kalnų kaimelyje kartu su draugais išsinuomojome visą reikalingą įrangą. Vienas būtiniausių ekipiruotės elementų kanjoningui yra iš specialios medžiagos - neopreno - pasiūtas hidrokostiumas. Ši apranga, nors ir sušlampa, tačiau žmogus nesušąla.

Kitas neišvengiamas daiktas - šalmas. Nors ši sporto šaka, kitaip nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, yra saugi (dar neteko girdėti, kad per kanjoningą žūtų žmonės), vis dėlto apsaugos priemonės būtinos. Šalmas saugo galvą nuo sutrenkimų į uolas arba netinkamai nušokus į vandenį. Visą kitą reikalingą įrangą - virves, apraišas ir nusileidimo įtaisus - buvome pasiėmę iš Lietuvos.

Šuolis į ledinį vandenį

Po valandos klaidžiojimų kepinant Ispanijos vidurdienio saulei pagaliau surandame Barranco de las Gloces kanjono, kuriuo leisimės, pradžią. Prakaituoti kūnai vos sulenda į maišuose atsineštus hidrokostiumus. Greitai karščio problema išnyksta - jau už pirmo posūkio mūsų laukia šuolis iš kelių metrų į ledinį kalnų upės vandenį.

Nuo šios vietos ir lioviausi jausti laiką. Kitos dvi valandos iki kanjono pabaigos prabėgo nejučia, tarsi keletas minučių.

Paskui mūsų laukė nusileidimas virve šalia keliolikos aukščio metrų krioklio. Kol Mindaugas kabino virvę leistis, kiti keliautojai negalėjo atsidžiaugti pirmaisiais kanjoningo žingsniais - šokinėjo į vandenį nuo pirmos kliūties. Netrukus Mindaugas krito žemyn, ir mes leidomės paskui.

Šiai sporto šakai išrasta speciali technika, kuri leidžia ne tik saugiai nusileisti virve, bet ir nusileidus ją ištraukti ir neštis iki kitos kliūties. Taip pasielgėme ir šįsyk.

Malonumai ir kliūtys kalnų plyšyje

Brendant kalnų kanjonu toliau jo sienos vis statesnės ir aukštesnės. Iš pradžių kanjone jautėmės kaip tarp dviejų didelių akmenų, o dabar, kai sienos "išaugo" iki keliasdešimties metrų, o plyšys susiaurėjo iki kelių metrų, pojūtis buvo panašus į jausmą, kuris apima esant urve. Skirtumas tik tas, kad kažkur viršuje buvo matyti šviesos plyšelis.

Kalnų upės vaga ne tik kilo sienomis į aukštį, bet ir gilėjo. Iš pradžių vos sruvenantis upeliukas daugiau vandens sukaupdavo tik didesnėse upės vagos įdubose, dabar jo gylis siekė bene pusantro metro. Iš pradžių brisdami, vėliau plaukdami susidūrėme su pačiomis netikėčiausiomis kliūtimis.

Kai šuoliai į vandenį jau nestebino, teko išbandyti beveik dešimties metrų vandens čiuožyklą, kurios gale - sklidina vandens duobė. Vėliau laipiojome uolomis - toje vietoje nusileisti kitaip nebuvo įmanoma, nes buvo negilu.

Kanjonas baigėsi taip pat netikėtai, kaip ir prasidėjo. Staiga, regis, išlindome iš kalno vidaus. Kupini įspūdžių ir iš kažkur atsiradusios energijos. Nusirengę šlapius hidrokostiumus ir susikrovę juos į maišus patraukėme į kalną. Iki kalno viršūnėje prie kanjono pradžios palikto automobilio mums dar teko įveikti keletą kilometrų vos įžvelgiamu kalnų takeliu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami