Visa tiesa apie kelionių paketus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-29 08:54
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-29 08:54
Organizatorių nuotrauka
Su­kan­tiems gal­vą, kaip va­sa­rą ir ge­rai pa­il­sė­ti, ir sy­kiu ne­iš­leis­ti krū­vos pi­ni­gų, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai re­ko­men­duo­ja rink­tis ke­lio­nės pa­ke­tą ir poil­sio prog­ra­mą „Vis­kas įskai­čiuo­ta“. Bet ar ti­krai iš­ven­gę be­veik vi­sų at­os­to­gų or­ga­ni­za­vi­mo rū­pes­čių dar ir su­tau­py­si­me?

Ke­lio­nės pa­ke­tu va­di­na­mas iš anks­to ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių ar agen­tū­rų su­pla­nuo­tas pa­siū­ly­mas, ku­rį su­da­ro ma­žiau­siai dvi tu­riz­mo pa­slau­gos – skry­dis lėk­tu­vu ir ap­gy­ven­di­ni­mas (tarp Lie­tu­vos ke­liau­to­jų po­pu­lia­riau­sia truk­mė – 7 nak­vy­nės). „Taip pat į stan­dar­ti­nį ke­lio­nės pa­ke­tą įei­na per­ve­ži­mai iš oro uos­to į vieš­bu­tį ir at­gal bei ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vo pa­slau­gos pa­si­rink­to­je at­os­to­gų ša­ly­je“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė And­rius Pa­ulio­nis, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Bal­tic Tours“ ke­lio­nių par­da­vi­mo va­do­vas.

Ar ke­lio­nių pa­ke­tas – pi­giau?

Pa­sak pra­ne­ši­mo, pa­vyz­džiui, į Lie­tu­vos poil­siau­to­jų pa­mėg­tą Tur­ki­ją stan­dar­ti­nis ke­lio­nės pa­ke­tas, ga­ran­tuo­jan­tis pra­ktiš­kai vi­sas aukš­čiau su­mi­nė­tas pa­slau­gas, vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 450–480 Eur as­me­niui. Jei to­kią ke­lio­nę poil­siau­to­jas pla­nuo­tų sa­va­ran­kiš­kai, t. y. vi­sus ke­lio­nės su­de­da­muo­sius už­si­sa­ky­tų pats, in­ter­ne­tu, ga­liau­siai jis su­mo­kė­tų apie 25 proc. dau­giau.

„Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai, ku­rie per­ka tu­riz­mo pa­slau­gas di­de­liais kie­kiais, gau­na žy­miai di­des­nes nuo­lai­das nei sa­va­ran­kiš­ki pa­vie­niai pir­kė­jai. Vers­lo ir pri­va­čiam klien­tui pa­tei­kia­mų kai­nų skir­tu­mas bū­na pa­kan­ka­mai di­de­lis, nes vei­kia mas­to eko­no­mi­ja ir di­des­nė de­ry­bi­nė ga­lia, tad to už­ten­ka ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riui už­si­dirb­ti, ir dar pa­siū­ly­ti to­kią ke­lio­nės pa­ke­to kai­ną, iš ku­rios iš­skai­čia­vus vieš­bu­čio da­lį ji vis vie­na bus ma­žes­nė nei kad pri­va­tus as­muo gau­tų sa­va­ran­kiš­kai, – tei­gė A. Pa­ulio­nis. – Taip kad iš to­kio san­do­rio ga­liau­siai lai­mi vi­si“.

Kas tei­kia pir­me­ny­bę ke­lio­nių pa­ke­tams?

Kaip sa­ko­ma pra­ne­ši­me, ke­lio­nių pa­ke­tus daž­niau­siai įsi­gy­ja sku­ban­tys, ak­ty­vūs, ki­tų pro­fe­sio­na­lu­mu pa­si­ti­kin­tys ke­liau­to­jai. Ke­lio­nių pa­ke­tas yra tin­ka­ma iš­ei­tis ir tiems, ku­rie per sa­vo at­os­to­gas ne­pa­gei­dau­ja jo­kio stre­so. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių at­sto­vai vi­sa­da ir vi­sais at­ve­jais yra pa­si­ruo­šę pa­dė­ti poil­siau­to­jams, at­os­to­gau­jan­tiems sve­čio­je ša­ly­je.

Ki­ta ver­tus, be spe­cia­lis­tų su­sty­guo­to ke­lio­nės pla­no vyk­ti į to­kias ša­lis kaip Egip­tas, Ma­ro­kas, Tu­ni­sas, Tur­ki­ja, Tai­lan­das aps­kri­tai yra ne­po­pu­lia­ru ir eko­no­miš­kai ne­nau­din­ga. Ke­lio­nės pa­ke­tas ir nuo­la­ti­nis ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vo bu­vi­mas už­ti­kri­na, kad sve­čio­se ša­ly­se poil­siau­to­jai jau­sis sau­giai, kuo­met bus pa­si­rū­pin­ta pra­ktiš­kai kiek­vie­nu žings­niu.

Yra to­kių ša­lių, į ku­rias nu­vyk­ti be ke­lio­nės pa­ke­to ga­li anaip­tol ne kiek­vie­nas ir dėl bran­gu­mo. Pa­vyz­džiui, Ja­po­ni­jo­je, Aus­tra­li­jo­je, JAV ir pan. pra­gy­ve­ni­mo ly­gis yra aukš­tes­nis nei Lie­tu­vo­je, o dėl op­ti­ma­liai su­da­ry­to ke­lio­nės pa­ke­to, gru­pi­nio marš­ru­to, iš anks­to už­sa­ky­tų vieš­bu­čių ir ki­tų tu­ris­ti­nių pa­slau­gų šios ša­lys tam­pa prie­ina­mos ir vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems poil­siau­to­jams.

Koks vieš­bu­tis leis su­tau­py­ti pa­pil­do­mai?

Kas­die­nės iš­lai­dos mais­tui su­da­ro anaip­tol ne men­ką ke­lio­nės biu­dže­to da­lį. Kai­nuos net jei tu­rė­si­te apar­ta­men­tus su vir­tu­ve ir ga­min­si­te na­muo­se. Ir kuo bran­ges­nė­je ša­ly­je ap­sis­to­si­te, tuo bran­giau val­gy­si­te. Tuo tar­pu vieš­bu­čiuo­se itin po­pu­lia­ri mai­ti­ni­mo prog­ra­ma „Vis­kas įskai­čiuo­ta“ (angl. All Inc­lu­si­ve) ga­ran­tuo­ja ne tik ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą bei gė­ri­mus, bet ir daug ki­tų pa­slau­gų bei pra­mo­gų, pvz., spor­to už­siė­mi­mus ar pra­mo­gas vai­kams, ba­sei­nus, nak­ti­nes dis­ko­te­kas ir dau­gy­bę ki­to­kių veik­lų.

Tie­sa, mais­to asor­ti­men­tas ir tei­kia­mos pa­slau­gos vieš­bu­čiuo­se su sis­te­ma „Vis­kas įskai­čiuo­ta“ ga­li skir­tis, nes kiek­vie­nas vieš­bu­tis pats spren­džia, kas į šią sis­te­mą įei­na. Vis dėl­to daž­niau­siai tai bū­na pus­ry­čiai, pie­tūs, va­ka­rie­nė, įvai­rūs už­kan­džiai ir pils­to­mi vie­ti­nės ga­my­bos al­ko­ho­li­niai bei gai­vie­ji gė­ri­mai, pa­tie­kia­mi bu­fe­to ar šve­diš­ko sta­lo, o kar­tais – a la car­te (pa­si­ren­kant iš val­gia­raš­čio) pri­nci­pu.

Pri­klau­so­mai nuo vieš­bu­čio ka­te­go­ri­jos, ga­li vy­rau­ti ir ki­ti „Vis­kas įskai­čiuo­ta“ ti­pai: Ul­tra All Inc­lu­si­ve, Su­pe­rior All Inc­lu­si­ve ar VIP All Inc­lu­si­ve. Skir­tu­mas tas, kad juo­se bū­na kiek di­des­nis pa­sau­gų ir gė­ri­mų asor­ti­men­tas.

Vieš­bu­čių sis­te­ma „Vis­kas įskai­čiuo­ta“ la­bai po­pu­lia­ri ir ge­rai iš­plė­to­ta Tur­ki­jos ku­ror­tuo­se. Ir prieš­in­gai, Grai­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je ir Por­tu­ga­li­jo­je la­bai ne­daug vieš­bu­čių siū­lo to­kį mai­ti­ni­mą ir ki­tas pa­slau­gas api­man­tį ap­gy­ven­di­ni­mo ti­pą.

„Poil­siau­to­jai mėgs­ta šią sis­te­mą, nes ku­riam lai­kui jiems tie­siog ne­be­rei­kia su­kti gal­vos nei dėl mais­to ruo­šos, nei dėl iš­lai­dų – už vis­ką su­mo­kė­ta vie­nu ypu, iš anks­to. Mai­ti­ni­mo ti­po „Vis­kas įskai­čiuo­ta“ ra­cio­nas įvai­rus, o ke­liau­jan­tiems su vai­kais siū­lo­mas at­ski­ras ma­žie­siems skir­tas sta­las“, – pa­sa­ko­jo A. Pa­ulio­nis.

Ar ti­krai vis­kas įskai­čiuo­ta?

Ke­lio­nės pa­ke­tas ir vieš­bu­čio sis­te­ma „Vis­kas įskai­čiuo­ta“ iš­ties pa­de­da su­sis­ty­guo­ti at­os­to­gų biu­dže­tą, ta­čiau ne­rei­kė­tų vil­tis „pra­si­suk­ti“ be jo­kių pa­pil­do­mų iš­lai­dų – ne­bent nu­tar­tu­mė­te ne­kel­ti ko­jos iš vieš­bu­čio te­ri­to­ri­jos, nors ir ja­me kar­tais už kai ku­rias pa­slau­gas ten­ka pri­mo­kė­ti pa­pil­do­mai.

Pa­vyz­džiui, kai ku­riuo­se vieš­bu­čiuo­se mo­kes­tis ga­li bū­ti tai­ko­mas ka­vai, le­dams, švie­žiai spaus­toms su­ltims ar ak­ty­vioms pra­mo­goms. Grai­ki­jo­je vieš­bu­čių pa­plū­di­miuo­se daž­nai ten­ka pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti už gul­tų, skė­čių ar rankš­luos­čių nuo­mą. To­dėl vi­sa­da pra­var­tu re­gis­tra­tū­ro­je pa­sklai­dy­ti pa­slau­gų ap­ra­šą ir iš­siaiš­kin­ti, kas vis­gi siū­lo­ma ne­mo­kai, o už ką rei­kės su­si­mo­kė­ti.

Įvai­rios pa­žin­ti­nės eks­kur­si­jos ir ak­ty­vios pra­mo­gos taip pat ne­įei­na į ke­lio­nės pa­ke­tą. Iš­lai­das ga­ran­tuo­ja ir na­tū­ra­lus no­ras pa­žin­ti vie­tos gy­ve­ni­mą, pvz., jei su­gal­vo­si­te pa­va­ka­rie­niau­ti ne vieš­bu­ty­je, o mies­te, vie­tos mais­tą siū­lan­čia­me res­to­ra­ne. Iš­lai­dų pri­si­dės ir jei at­os­to­gau­si­te su ma­žais vai­kais – jų no­rai ky­la spon­ta­niš­kai, o pyk­tis dėl le­dų por­ci­jos ka­žin ar ver­ta.

Tad ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ver­dik­tas: ke­lio­nės pa­ke­tą ir vieš­bu­čio sis­te­mą „Vis­kas įskai­čiuo­ta“ poil­siau­to­jui ap­si­mo­ka rink­tis tiek fi­nan­siš­kai, tiek mo­ra­liš­kai – vi­sa­da ra­mi gal­va, kad pi­ni­gi­nė ga­li pa­sil­sė­ti vieš­bu­čio kam­ba­rio sei­fe, o vieš­bu­čio sta­lai, nu­krau­ti įvai­riau­siais pa­tie­ka­lais, kas­dien ra­gi­na ra­gau­ti vis ki­to­kių ska­nės­tų. Kiek dau­giau gry­nų­jų ga­li pri­reik­ti už vieš­bu­čio, ku­ria­me ap­sis­to­ja­te, te­ri­to­ri­jos siū­lo­moms pra­mo­goms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kodel  213.159.52.157 2016-06-11 15:52:50
teiguiama viena, bet i kodel dalis turistų vyksta savarankiškai?
0 0  Netinkamas komentaras
Visa tiesa  188.69.193.39 2016-05-29 17:39:01
Visa tiesa?
1 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami