Vykstant į egzotinius kraštus pravartu pasiimti papildomų grynųjų pinigų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-25 09:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-25 09:45
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu lie­tu­viai vis daž­niau ren­ka­si eg­zo­ti­nes ke­lio­nes, ta­čiau ruo­šian­tis poil­siui sve­tur, ma­žiau­siai gal­vo­ja­ma apie ga­li­mas trau­mas ir daž­nai pa­mirš­ta, jog pa­grin­di­nis dė­me­sys tu­rė­tų bū­ti skir­tas sau­gu­mui.

Drau­di­mo bend­ro­vės „If“ pa­sta­rų­jų me­tų sta­tis­ti­ka ro­do, jog bū­ti­no­sios me­di­ci­ni­nės iš­lai­dos Azi­jos ša­ly­se iš­au­go ko­ne dvi­gu­bai. Tam įta­kos tu­rė­jo ir kas­met au­gan­tis su­si­do­mė­ji­mas eg­zo­ti­nė­mis ke­lio­nė­mis, ku­riuo džiau­gia­si ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai.

Eg­zo­ti­nių ke­lio­nių me­tu daž­niau­siai pa­ti­ria­mos ga­lū­nių trau­mos, tai įvai­rūs pa­tem­pi­mai ar lū­žiai ir virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mai. Nors šių me­tų šal­ta­sis se­zo­nas dar tik pra­si­de­da, di­džiau­sia re­gis­truo­ta ža­la – 54 tūkst. li­tų dėl lū­žu­sios pė­dos ir sku­biai at­lik­tos ope­ra­ci­jos Ki­ni­jo­je, ta­čiau tai re­ti at­ve­jai. Pra­ėju­siais me­tais šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu eg­zo­ti­nę kryp­tį pa­si­rin­ku­siems klien­tams vi­du­ti­nė iš­mo­kė­ta ža­la bu­vo 500 li­tų, o di­džiau­sias įvy­kis bu­vo dėl žar­ny­no in­fek­ci­jos, kuo­met klien­tui bu­vo pa­deng­tos 3200 li­tų su gy­dy­mų su­si­ju­sios iš­lai­dos.

„Daž­nė­ja at­ve­jų, kuo­met už­sie­nio me­di­ci­ni­nės įstai­gos ne­prii­ma nei drau­di­mo bend­ro­vių, nei asis­tuo­jan­čių kom­pa­ni­jų po­li­sų kaip ga­ran­to ir pra­šo at­sis­kai­ty­ti už pa­slau­gą gry­nai­siais pi­ni­gais, su­kel­da­mi pa­pil­do­mo stre­so ir rū­pes­čių ke­liau­to­jams, o tai ypač bū­din­ga Azi­jos ša­ly­se, iš­skir­ti­nai Ki­ni­jo­je ir Pie­tų Ko­rė­jo­je“ – sa­ko drau­di­mo bend­ro­vės „If“ vy­riau­sio­ji as­mens ža­lų eks­per­tė Aly­tė Bal­ku­vie­nė.

Kad su­si­dū­rus su ne­ga­la­vi­mu gy­dy­mo pro­ce­sas vyk­tų kuo sklan­džiau, vyks­tant į to­li­mą ke­lio­nę re­ko­men­duo­ja­ma tu­rė­ti gry­nų­jų pi­ni­gų, ge­riau­siai JAV do­le­rių, ku­riuos sau­giau­sia iš­skai­dy­ti da­li­mis ir lai­ky­ti skir­tin­go­se vie­to­se ar kre­di­ti­nę kor­te­lę. To­kiais at­ve­jais pa­tir­tas iš­lai­das drau­di­mo bend­ro­vės pa­den­gia pa­tei­kus gy­dy­mo įstai­gos do­ku­men­tus.

Pa­sak A. Bal­ku­vie­nės, rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad vyks­tant į to­li­mas ke­lio­nes rei­kia ap­si­sau­go­ti ne tik nuo ga­li­mų svei­ka­tos su­tri­ki­mų, bet ir il­gų ke­lio­nių me­tu pa­ti­ria­mų ne­sklan­du­mų dėl jung­ti­nių skry­džių vė­la­vi­mo ar rei­sų at­šau­ki­mo bei pa­si­tai­kan­čių ba­ga­žo din­gi­mų. Tad ren­kan­tis ke­lio­nės ap­sau­gą, rei­kia ati­džiai įver­tin­ti ke­lio­nės ri­zi­ką.

„Su­si­do­mė­ji­mas eg­zo­ti­nė­mis ke­lio­nė­mis kas­met au­ga. O Azi­jos kryp­tis iš­lie­ka vie­nos po­pu­lia­riau­sių. Ar­tė­jant lie­tu­viš­kai žie­mai su­lau­kia­ma itin daug užk­lau­sų ke­lio­nėms į Pie­try­čių Azi­ją. Šri Lan­ka, Viet­na­mas, Ba­lis, Mal­dy­vai – itin gei­džia­mos ša­lys at­os­to­goms. Ta­čiau vyks­tant į eg­zo­tiš­kus kraš­tus bū­ti­na pa­si­ruoš­ti. Sa­vo ke­liau­to­jams vi­sa­da re­ko­men­duo­ja­me tu­rė­ti bū­ti­nų­jų me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų drau­di­mą, pa­si­rū­pin­ti pa­so ko­pi­ja“ – tei­gia eg­zo­ti­nių ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Voya­ge-Voya­ge“ va­do­vė Ing­ri­da Na­vic­kai­tė.

Pa­sak jos, taip pat re­ko­men­duo­ja­ma ke­lio­nės pra­džio­je ati­džiau rink­tis mais­tą, pa­ma­žu pra­tin­tis prie eg­zo­tiš­ko me­niu. Taip pat bū­ti­na at­min­ti, kad ke­lio­nės me­tu van­duo ga­li iš­gy­dy­ti ir su­sarg­din­ti. Esant karš­tai die­nai, bū­ti­na ger­ti kuo dau­giau skys­čių, ta­čiau prieš per­kant van­dens bu­te­liu­ką, vi­sa­da bū­ti­na įsi­ti­kin­ti, ar jis ne­bu­vo at­suk­tas.

Tarp ke­liau­jan­čių lie­tu­vių po­pu­lia­riau­sias – bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos drau­di­mas, den­gian­tis bū­ti­ną­sias iš­lai­das su­sir­gus ar su­si­žei­dus už­sie­ny­je. Ta­čiau tau­tie­čiai vis daž­niau ren­ka­si ba­ga­žo, ke­lio­nės iš­lai­dų ir ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mus, ku­rie ap­sau­go nuo pa­pil­do­mų iš­lai­dų ati­dė­jus ke­lio­nę, pra­ra­dus ba­ga­žą ar pa­da­rius ža­lą ki­tų as­me­nų tur­tui ir svei­ka­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami