Ypatinga kulinarinės kelionės patirtis – Šabo vakarienė Izraelyje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-19 17:16
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-19 17:16
Nidos Degutienės nuotraukos
Juk bū­na taip: pa­ma­tai ša­lį ir įsi­my­li. Ga­lė­tum ke­liau­ti ten kas­met, kas­met at­ras­ti nau­jų vie­tų, nau­jų įspū­džių ir nau­jų sko­nių. Taip nu­ti­ko ir Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus Iz­rae­ly­je Da­riaus De­gu­čio žmo­nai, ais­trin­gai ku­li­na­rei Ni­dai De­gu­tie­nei.

Ne­se­niai grį­žu­si iš gas­tro­no­mi­nės ke­lio­nės po mėgs­ta­mą ša­lį, Ni­da sa­ko, kad to­kio­je ke­lio­nė­je žmo­nės tu­ri ga­li­my­bę at­si­dur­ti vie­ti­nių na­muo­se, pri­si­lies­ti prie jų bui­ties, kar­tu sė­dė­ti prie jų sta­lo ir klau­sy­tis jų is­to­ri­jų.

– Ni­da, nuo ko pra­si­dė­jo ta­vo mei­lė Iz­rae­liui?

– Nuo pir­mo karš­to oro dvelks­mo iš­li­pus iš lėk­tu­vo Tel Avi­ve, nuo pir­mos va­ka­rie­nės ara­bų res­to­ra­ne Ja­fo­je, nuo pir­mos tau­rės iki tol ne­ra­gau­to iz­rae­lie­tiš­ko vy­no, nuo pir­mo vi­zi­to į Ar­ti­mų­jų Ry­tų aro­ma­tais, spal­vo­mis ir gar­sais užt­vin­dy­tą tur­gų ir nuo pir­mo su­tik­to gat­vė­je ne­pa­žįs­ta­mo­jo, ku­ris , su­ži­no­jęs jog esu lie­tu­vė, su di­džiau­siu pa­si­di­džia­vi­mu pa­sa­kė: „Ir ma­no šak­nys iš Lie­tu­vos!“

– Koks bu­vo pir­ma­sis pa­tie­ka­las, ku­rio ten par­aga­vai?

– Tai bu­vo pil­nas sta­las me­ze – ko­kių 15 rū­šių ve­ge­ta­riš­kų už­kan­dė­lių – jo­mis sta­las bu­vo nu­krau­tas mums dar do­rai ne­at­si­sė­dus. Be jo­kios abe­jo­nės, vie­na me­ze lėkš­te­lė bu­vo ku­pi­na tirš­to hu­mu­so.

– Par­ašei kny­gą apie Iz­rae­lio vir­tu­vę. Kaip ją įver­ti­no vie­ti­niai?

– Ka­dan­gi kny­gą ra­šiau lie­tu­vių kal­ba, vie­ti­niams bu­vo la­bai smal­su su­ži­no­ti, kaip ap­ra­šiau jų ša­lį, pa­pro­čius. Da­bar, kai kny­ga iš­vers­ta į ang­lų kal­bą, ma­no drau­gai ir pa­žįs­ta­mi ne­kan­trau­ja ją kuo grei­čiau pers­kai­ty­ti. Pa­va­sa­rį ji pa­si­ro­dys Iz­rae­lio kny­gy­nų len­ty­no­se.

– Kaip daž­nai Iz­rae­lio pa­tie­ka­lus ga­mi­ni Lie­tu­vo­je?

– Daž­nai! Jie man tar­si įau­go į krau­ją. Ma­no spin­te­lės pil­nos Ar­ti­muo­se Ry­tuo­se po­pu­lia­rių prie­sko­nių, tad jais daž­nai gar­di­nu ir tra­di­ci­nius lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus, taip kur­da­ma nau­jus sko­nius, ku­rie man pri­me­na Iz­rae­lį.

– Gal­būt esa­ma ko­kio prie­sko­nio ar pro­duk­to, be ku­rio ne­ga­li gy­ven­ti?

– La­bai pa­mė­gau ti­piš­ką se­far­dų vir­tu­vės prie­sko­nių kom­bi­na­ci­ją: ku­mi­ną, ka­lend­ras, kva­piuo­sius pi­pi­rus, gvaz­di­kė­lius ir ci­na­mo­ną. Iz­rae­ly­je taip pat iš nau­jo at­ra­dau gra­na­tų sėk­las, ku­rio­mis žy­dai gar­di­na vis­ką: nuo sa­lo­tų iki de­ser­tų. Gra­na­tų sėk­lų jie įme­ta net į pu­to­jan­čio vy­no tau­rę – taip gra­žiau ir ska­niau.

– Ne­se­niai bu­vai iš­vy­ku­si į gas­tro­no­mi­nę ke­lio­nę po Iz­rae­lį. Kuo gas­tro­no­mi­nė ke­lio­nė ski­ria­si nuo pa­pras­tos?

– To­kia ke­lio­nė kur kas au­ten­tiš­kes­nė. Gas­tro­no­mi­nė­je ke­lio­nė­je žmo­nės tu­ri ga­li­my­bę at­si­dur­ti pa­pras­tų žmo­nių na­muo­se, pri­si­lies­ti prie jų bui­ties, kar­tu su jais sė­dė­ti prie sta­lo ir, ra­gau­da­mi jų pa­ga­min­tą mais­tą, iš­girs­ti jų is­to­ri­jas, su­si­pa­žin­ti su tra­di­ci­jo­mis ir kul­tū­ra. Su mu­mis ke­lia­vo mo­te­ris, ku­ri Iz­rae­ly­je bu­vo lan­kiu­sis jau tris kar­tus. Grį­žu­si į Vil­nių ji tvir­ti­no, kad gas­tro­no­mi­nė­je ke­lio­nė­je Iz­rae­lio pa­ma­tė dau­giau nei per vi­sas tris pra­ei­tas ke­lio­nes kar­tu su­dė­jus.

– Ke­lio­nė­je su­si­ti­ko­te su ži­no­mais Iz­rae­lio vir­tu­vės meis­trais, ar bu­vo kaž­kas nau­jo, ko te­ko par­agau­ti?

– Sten­gė­mės la­biau iš­ra­gau­ti tra­di­ci­nes vir­tu­ves, iš ku­rių ir su­si­de­da šiuo­lai­ki­nė Iz­rae­lio ku­li­na­ri­ja, ku­ria ža­vi­si vi­sas pa­sau­lis: žy­dų iš­ei­vių iš Ma­ro­ko, Ira­ko, Pra­ncū­zi­jos, Is­pa­ni­jos, taip pat ara­bų, dru­zų, be­dui­nų vir­tu­ves. Ži­no­ma, ne­ap­len­kėm ir gar­siau­sių Tel Avi­vo bei Je­ru­za­lės res­to­ra­nų.

– Kuo ypa­tin­ga Iz­rae­ly­je ry­to ka­va, ku­rią gė­rė­te su vie­tos gy­ven­to­jais ir Ša­bo va­ka­rie­nė?

– Iz­rae­lie­čiai ka­vai ke­lia itin aukš­tus rei­ka­la­vi­mus! „Star­box“, įžen­gu­si į Iz­rae­lio rin­ką, ban­kru­ta­vo vos per pus­me­tį – to­kią pra­stą ka­vą žy­dai ger­ti at­si­sa­kė. Ry­tais jie ka­vą ge­ria su pu­ria pie­no pu­ta, o ara­biš­ka ka­va – stip­ri, sal­di ir kve­pian­ti kar­da­mo­nu. Tuo tar­pu Ša­bo va­ka­rie­nė – tai ypa­tin­ga pa­tir­tis vi­siems ke­liau­to­jams, dau­gu­ma jų nie­kuo­met ne­bu­vo sė­dė­ję prie šven­ti­nio žy­dų sta­lo, ne­gir­dė­ję dai­nin­gų mal­dų ir ne­ra­ga­vę ypa­tin­gų svar­biau­sios žy­dams šven­tės – Ša­bo – pa­tie­ka­lų.

– Ko­kį įspū­dį pa­li­ko chal­vos de­gus­ta­ci­ja? Kas tai yra iš vi­so?

– Ne vi­si ži­no­jo, kad ti­kro­ji chal­va ga­mi­na­ma iš se­za­mų. Chal­vos ga­myk­lo­je ga­li­ma par­agau­ti dar šil­tos, tie­siai iš po pre­so bė­gan­čios se­za­mų pa­stos. Šią pa­stą nuo se­no Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se žmo­nės kas ry­tą po šaukš­tą ger­da­vo kaip elek­sy­rą, stip­ri­nan­tį im­uni­te­tą. Tuo tar­pu sal­di chal­va, pa­ga­min­ta iš se­za­mų pa­stos ir pa­gar­din­ta pis­ta­ci­jo­mis ar mig­do­lais, iz­rae­lie­čiams at­sto­ja Nu­tel­la – jie chal­vą te­pa ant duo­nos ir val­go pus­ry­čiams!

Ni­dos Iz­rae­lio vir­tu­vės ska­niau­sių da­ly­kų dešimtukas

Švie­žia se­za­mų pa­sta tachini

Humusas

Šakšuka

Iz­rae­lie­tiš­kas vynas

„Iz­rae­lio“ salotos

Se­za­mų chalva

Gra­na­tų sultys

Į sau­ją vos tel­pan­čios treš­nės iš dru­zų sodų

Bak­la­ža­nų užkandėlės

Kna­fė – ara­biš­kas de­ser­tas su ož­kų sūriu

Sa­vų ke­lio­nių is­to­ri­jo­mis ku­li­na­rė, ais­trin­ga ke­liau­to­ja, blo­ge­rė ir fo­tog­ra­fė da­lin­sis jau šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­odo­je „Ad­ven­tur“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami