Žemaičių dievkalnių virtinėmis

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-09-12 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-09-12 06:00
Parko kultūrologas Linas Šedvilas dažnai veda ekskursijas po Varnių regioninį parką. Prisėdus ant Medvėgalio yra į ką pasidairyti. Jūratės Mičiulienės (LŽ) nuotraukos
Var­nių re­gio­ni­nis par­kas lan­ky­to­jų lau­kia vi­sus me­tus, ta­čiau įdo­miau­sia, kai dar ga­li­ma iš­ban­dy­ti Sie­tu­vos kūlg­rin­dą - slap­tą ke­lią per pel­kes, juo lie­tu­viai ka­dai­se nuo kry­žiuo­čių pa­spruk­da­vę.

Mo­der­nia­me Var­nių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre (Ož­ta­kių kai­me, 1 km nuo Var­nių) ga­li­ma gau­ti daug in­for­ma­ci­jos apie lan­ky­ti­nus par­ko ob­jek­tus. Čia pa­tars, kaip nu­va­žiuo­ti prie pa­sta­ruo­ju me­tu su­tvar­ky­tų gra­žiau­sių kal­vų, al­ka­kal­nių ir pi­lia­kal­nių - Meg­vė­ga­lio, Ša­tri­jos, Sprū­dės, Mo­te­rai­čio, Girgž­dū­tės, Šved­kal­nio, Par­špi­lio, Žą­sū­ga­los, Gaud­kal­nio ir ki­tų, ku­riuos žy­mu­sis geog­ra­fas Čes­lo­vas Ku­da­ba yra pa­va­di­nęs "gar­bin­gais že­mai­čių diev­kal­niais".

Pa­sak par­ko di­rek­to­rės Ire­nos Zim­bie­nės, ši te­ri­to­ri­ja ir už par­ko ri­bų ply­tin­ti, bu­vo stip­riau­sia Že­mai­ti­jos mi­li­ta­ris­ti­nė zo­na, ku­ri lei­do Že­mai­ti­jai il­giau­siai iš­lik­ti ne­krikš­ty­tai. Ypač įspū­din­gas Med­vė­ga­lis. "Esu skai­čiu­si, kad ant jo tilp­da­vo 6 tūkst. ka­rių. At­ro­dė, ne­įma­no­ma. Ta­čiau kai šven­tė­me Lie­tu­vos tūks­tant­me­tį, per ren­gi­nį leng­vai su­skai­čia­vo­me 10 tūkst. žmo­nių, - tei­gė pa­šne­ko­vė. - Med­vė­ga­ly­je, su­si­de­dan­čia­me net iš 7 kal­nų, ti­krai tiek tel­pa."

Slap­tais pel­kių keliais

Par­ke nu­sid­rie­ku­sios vir­ti­nės kal­vų, ant kai ku­rių iš jų bū­ta pi­lia­kal­nių. Pi­lis sta­ty­da­vo ant to­kių, kur už­ko­pus to­li ma­ty­ti, o pa­pė­dė­je ga­li­ma sau­giai gy­ven­ti. Tad daž­niau­siai iš vie­nos pu­sės pi­lia­kal­nį su­pda­vo pel­ky­nai. Per dau­ge­lį jų že­mai­čiai bu­vo įsi­ren­gę slap­tus ke­lius - kūlg­rin­das, kad pri­rei­kus ga­lė­tų pa­bėg­ti nuo prieš­ų ar pa­sik­vies­ti pa­gal­bos.

Var­nių re­gio­ni­nis par­kas di­džiuo­ja­si tu­rin­tis da­bar vie­nin­te­lę tu­ris­tų lan­ko­mą Sie­tu­vos kūlg­rin­dą. Iš vi­so Lie­tu­vo­je jų bu­vo apie 60. "Sie­tu­vos kūlg­rin­da (že­mai­tiš­kai kū­lis - ak­muo) - ak­me­ni­mis grįs­tas ke­lias. Jo plo­tis per pel­kę - 7 me­trai, o to­je vie­to­je, kur ker­ta Sie­tu­vos upe­lį - net 20 me­trų, - pa­sa­ko­jo I. Zim­bie­nė. - Tu­ri­me ir vie­ną medg­rin­dą (kiet­me­džiu per pel­kę grįs­tą ke­lią), ta­čiau jos lan­ky­to­jams dar ne­at­vė­rė­me, ar­cheo­lo­gai sa­ko, kad dar anks­ti, pir­miau­siai rei­kia iš­ty­ri­nė­ti."

Kaip pa­sa­ko­jo par­ko kul­tū­ro­lo­gas Li­nas Šed­vi­las, dar yra žmo­nių, ku­rie pri­si­me­na, kaip prieš ke­lias­de­šimt me­tų vie­ti­niai, trum­pin­da­mi ke­lią, iš at­lai­dų ark­lio trau­kia­mu ve­ži­mu grįž­da­vo Sie­tu­vos kūlg­rin­da. Ją su stu­den­tais gam­ti­nin­kais yra iš­brai­dęs ir Č. Ku­da­ba.

Pradžioje kūlgrinda - klampus purvo kelias. Kartu su gimnazistais brido ir gimnazijos mokytojos.

"Esu skai­tęs, kad Kre­tin­gos ra­jo­ne ras­ta dar vie­na, ta­čiau ji pri­va­čio­je že­mė­je, ne­ži­nau, ar ka­da ten leis tu­ris­tams lan­ky­tis. Mū­sų Sie­tu­vos kūlg­rin­da, esan­ti tarp Med­vė­ga­lio ir Par­špi­lio, kol kas yra vie­nin­te­lė, ku­ria ir pa­tys ne­mo­ka­mai ga­li­te pa­klam­po­ti", - sa­kė L. Šed­vi­las. Pa­sak jo, tai vi­sai ne­pa­vo­jin­ga, rei­kia pa­siim­ti tvir­tą laz­dą ir ei­nant baks­no­ti - kur jau­si­te tvir­tą pa­grin­dą po ko­jo­mis, ten ir ga­li­ma ei­ti. Nu­kly­dus nuo kūg­rin­dos ga­li­ma į dumb­lą pra­smeg­ti 6-8 me­trus gi­lyn. "Įsi­vaiz­duo­kit, kaip rei­kė­jo to­kia­me gy­ly­je ties­ti ke­lią. Žie­mą pra­dauž­da­vo le­dą ir mes­da­vo ak­me­nis, - pa­sa­ko­jo L. Šed­vi­las. - Kai bėg­da­vo nuo prieš­o, pir­mie­ji ei­da­mi su­smeig­da­vo ri­bo­ženk­lius, o pa­sku­ti­nis iš­trauk­da­vo, nė pėd­sa­kų ne­lik­da­vo."

Šmaikš­čiai že­mai­tiš­kai pa­sa­ko­da­mas gi­das vai­kus ra­mi­na, kad ne­iš­si­gąs­tų už­li­pę ant ko nors ap­va­laus - sa­ko, ten kry­žiuo­čių kau­ko­lės, o jei kam dumb­las smir­di, ir­gi pa­tiks­li­na - "kry­žiuo­čiai su­pu­vę smir­di". Iš ti­krų­jų kūlg­rin­da tu­ri ir ap­gau­lin­gų at­ša­kų, kad be­si­ve­jan­tis ir ti­kro­jo ke­lio ne­ži­nan­tis prieš­as pra­smeg­tų.

Sie­tu­vos kūlg­rin­da ne kar­tą yra iš­gel­bė­ju­si že­mai­čius. L. Šed­vi­las įsi­ti­ki­nęs, kad bū­da­mi ne taip ge­rai gink­luo­ti že­mai­čiai vi­sas ko­vas lai­mė­da­vo pel­kė­se. "Už­tek­da­vo į jas įsi­vi­lio­ti kry­žiuo­čius. Duo­da­vo kuo­lu per gal­vą ir sa­ky­da­vo - "vo, kiets", taip at­si­ra­do žo­dis "vo­kie­tis", - šmaikš­ta­vo jis.

Sep­ty­niais keliais

Per vi­są par­ko te­ri­to­ri­ją nu­dygs­niuo­tos pės­čių­jų, dvi­ra­čių ir au­to­mo­bi­lių tra­sos (jų sche­mas ga­li­ma gau­ti lan­ky­to­jų cen­tre), at­ve­dan­čios prie įspū­din­giau­sių vie­tų. "Mes tu­ri­me ir vie­nin­te­lį Lie­tu­vo­je gin­ta­rą iš­me­tan­tį Lūks­to eže­rą, pa­gar­sė­ju­sį dar ir "Bliu­zo nak­ti­mis". Be­je, geo­lo­gai ne­ga­li pa­aiš­kin­ti, ko­dėl mū­sų gin­ta­ras leng­ves­nis už Bal­ti­jos gin­ta­rą, - sa­kė ji. - Anks­čiau ne­ma­žų gin­ta­ro ga­ba­lų žmo­nės ras­da­vo ir ap­lin­ki­niuo­se me­lio­ra­ci­jos grio­viuo­se. Gin­ta­ro įlan­ko­je ap­tin­ka­ma nuo­lat."

Kaip tei­gė I. Zim­bie­nė, ap­lan­ky­ti di­de­lį par­ką (33,5 tūkst. ha) vie­nos die­nos ne­ga­na, nes tiek ob­jek­tų, kiek yra čia, per die­ną ne­įma­no­ma įsi­min­ti. Lan­ky­to­jams siū­lo­mi sep­ty­ni te­mi­niai ke­liai iš Var­nių: "Ke­liu į Ža­rė­nus", "Pa­van­de­nės ke­liu", "Ke­liu į Žą­sū­ga­lą", "Pa­lūks­čio ke­liu", "Į Med­vė­ga­lį" ir ki­ti. Prieš dve­jus me­tus su­tvar­ky­tas Ša­tri­jos pi­lia­kal­nis ar­cheo­lo­gams pa­tei­kė nau­jų pa­slap­čių, iki šiol ne­aiš­ku, kas pa­lai­do­ta ten ras­tuo­se pen­kiuo­se ka­puo­se.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, ar­cheo­lo­gi­niai ra­di­niai liu­di­ja, kad Var­nių re­gio­ni­nis par­kas yra bal­tiš­ko­sios kul­tū­ros lop­šys. Nie­kur ki­tur nė­ra ras­ta to­kių se­nų lai­do­ji­mo vie­tų (VII-VI a. prieš Kris­tų) kaip čia. Gar­siau­sia iš jų yra Don­kal­nis (žy­nio ka­pas), ku­ris re­kons­truo­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je. Prie Bir­žu­lio eže­ro gy­ven­ta jau prieš de­šimt tūks­tan­čių metų

Pa­si­dai­ry­ti po Že­mai­ti­jos šir­dį ga­li­ma ir sa­va­ran­kiš­kai, ta­čiau iš anks­to už­si­sa­kę gi­dą (va­lan­da - 30 li­tų) gau­si­te vi­są "su­kram­ty­tą" in­for­ma­ci­ją, at­kreip­si­te dė­me­sį į tai, ko pa­tys ir ne­pas­te­bė­tu­mė­te ir dar iš­gir­si­te že­mai­tiš­kai po­ri­na­mų le­gen­dų. Te­ko ma­ty­ti, kaip vie­ti­nės Var­nių gim­na­zi­jos jau­ni­mas krykš­da­mas kūlg­rin­da bri­do pa­skui L. Šed­vi­lą, o pa­skui su­sė­dę ant Med­vė­ga­lio jo pa­sa­ko­ji­mų klau­sė­si tar­si nie­kad ne­gir­dė­ję, po gim­tą­sias apy­lin­kes dai­rė­si tar­si po ne­ma­ty­tus to­lius.

Vir­vy­tė, o ne Virvyčia

Kai ke­liau­to­jai gam­to­je iš­girs­ta bau­bian­tį di­dį­jį baub­lį (jis nu­pieš­tas ir par­ko her­be), ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad tai pa­ukš­čio bal­sas, sa­ko, trau­ki­nys bau­bia. "Or­ni­to­lo­gai, anks­čiau­siai juos pa­te­bė­ję va­sa­rio 10 die­ną, ne­ži­no, ar jie iš­vis ne­išs­kren­da žie­mo­ti, ar taip anks­ti su­grįž­ta, - tei­gė I. Zim­bie­nė. - O rug­sė­jį pro mus pra­skren­dan­čios rie­šu­ti­nės, la­bai pa­na­šios į var­nė­nus, pri­si­le­sa tiek šer­mukš­nių, kad aps­vaigs­ta. Į pa­va­ka­rę Var­niuo­se ant pie­ve­lių ga­li ras­ti to­kių snū­du­riuo­jan­čių, ap­gir­tu­sių pa­ukš­čių, ku­rie be­veik pri­si­lei­džia pa­glos­ty­ti."

Nuo 2000-ųjų par­ko dar­buo­to­jams te­ko glo­bo­ti įvai­rių rū­šių var­les. "Kai nu­tie­sė nau­ją ke­lią Var­niai - Tel­šiai, jis per­kir­to var­lių mig­ra­ci­jos ta­ką. Žmo­nės mums skam­bi­no, pra­šė gel­bė­ti, mat au­to­mo­bi­liai su­traiš­ky­da­vo jų tūks­tan­čius, - pa­sa­ko­jo I. Zim­bie­nė. - Ki­lo­me­tro ruo­že įren­gė­me tvo­re­lę, pri­sta­tė­me daug ki­bi­rė­lių, į juos, ei­da­mos tvo­re­lės pa­kraš­čiu, var­lės su­krin­ta. Be­lie­ka du kar­tus per par­ą su­rink­ti ir nu­neš­ti į van­de­nį."

"Krei­pė­mės į sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bą su pra­šy­mu mū­sų upei grą­žin­ti se­ną­jį pa­va­di­ni­mą - Vir­vy­tė, nes da­bar ją žmo­nės įvai­riai va­di­na - ir Vir­vy­čia, ir Vir­vy­tė, že­mė­la­piuo­se ran­da­me ir Vir­vi­ta pa­va­din­ta, o Mo­tie­jus Va­lan­čius ją va­di­no Vir­vie­ta", - tei­gė I. Zim­bie­nė. Pa­sak jos, ki­ta­dos da­bar­ti­nis Bir­žu­lio eže­ras va­din­tas Vir­žu­viu, nes bu­vo tiek daug žu­vų, kad jos ja­me "vi­rė" - Vir­žu­vis. Ver­ta ap­lan­ky­ti ant Vir­vy­tės kran­to sto­vin­tį res­tau­ruo­tą, nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tą Bir­žu­vė­nų dva­rą.

O be­ne gra­žiau­si ke­rin­tys vaiz­dai at­si­ve­ria nuo Sprū­dės pi­lia­kal­nio. Jo aikš­te­lė iš­ki­lu­si 216 m virš jū­ros ly­gio, pi­lia­kal­nį su­pa trys py­li­mų juo­stos. Ma­no­ma, kad tai ku­ni­gaikš­čio Sprū­de­nio, Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go bro­lio, val­dos. Ten ti­krai yra kur akį pa­ga­ny­ti - nuo Sprū­dės ma­to­si Var­nių du­bu­rys, Bir­žu­lio ir Lūks­to eže­rai, Med­vė­ga­lis, Luo­kė, Girgž­dū­tė, Ša­tri­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami