Žemaitijos įdomybių labirintais

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2013-05-31 08:51
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2013-05-31 08:51
Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parko įkūrėjai A.ir J.Jakimavičiai yra įrengę penkis labirintus. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Dau­ge­lis va­sa­ro­to­jų tik pra­le­kia Že­mai­ti­ją - kuo grei­čiau trau­kia prie jū­ros. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu čia ra­do­si daug nau­jų, stab­tel­ti ver­tų ir ti­krai ne daž­nam ma­ty­tų ob­jek­tų - Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų par­kas, Se­no­vi­nės tech­ni­kos ir Mo­to­cik­lų mu­zie­jai ar Be­ty­ga­lo­je Mai­ro­nio pa­lik­ta nuo­sta­baus gro­žio ska­ra.

Iš Kau­no pa­trau­kus į Že­mai­ti­jos gi­lu­mą ne­ti­kė­tai ma­lo­nus stab­te­lė­ji­mas bu­vo Ra­sei­nių ra­jo­ne, Be­ty­ga­lo­je. Ka­dan­gi dar lau­kė il­gas ke­lias iki Ma­žei­kių, tad ne­tu­rė­jo­me lai­ko iš­vaikš­čio­ti Mai­ro­nio ap­dai­nuo­tų Du­by­sos slė­nių, ap­lan­ky­ti jo tė­vų ka­pų ar už­kop­ti ant pi­lia­kal­nio, kur, pa­sak kraš­to is­to­ri­ja be­si­do­min­čių vie­tos žmo­nių, kri­vių kri­vai­tis už­ge­si­no pa­sku­ti­nę pa­go­niš­ką ug­nį.

Jakimavičiai sukūrė ir mandalą "Gyvybės gėlelė". Mokslininkai nustatė, kad žiūrėjimas į šį sakralinės geometrijos simbolį padeda atsikurti nusilpusioms organizmo ląstelėms.

Ta­čiau tau­tiš­kai ap­si­tai­siu­si ir mies­te­lio cen­tre mus pa­si­ti­ku­si Be­ty­ga­los mu­zie­jaus va­do­vė Ma­ri­jo­na Bi­ru­tė Na­va­kaus­kie­nė grei­ta­kal­be žer­da­ma var­di­jo, ko ne­ten­ka­me il­giau čia ne­už­truk­da­mi, ir vi­lio­jo at­vyk­ti ki­tą kar­tą. "Tu­rim mes vai­di­lu­čių ta­kų, trykš­ta šven­ti, gy­dan­tys šal­ti­niai, tu­rim Pa­go­nių akies, Kri­vio akies šal­ti­nius, mi­to­lo­gi­nių kal­nų, o už pu­san­tro ki­lo­me­tro nuo mies­te­lio - Mas­laus­kiš­kės, kur bu­vo fil­muo­ta lie­tu­viš­ka juo­sta "Nie­kas ne­no­rė­jo mir­ti", - gun­dė be­ty­ga­lie­tė. Ji bū­ti­nai kvie­tė už­suk­ti į mies­te­lio mu­zie­jų, ku­ria­me įvai­riau­sių eks­po­na­tų tie­siog pri­kimš­ta. Pa­vyz­džiui, iš vi­so pa­sau­lio pri­vež­tų re­čiau­sių ak­me­nų, di­no­zau­ro pė­dos at­spau­do ko­pi­ja. Bet la­biau­siai mus in­tri­ga­vo nuo­sta­baus gro­žio vil­no­nė gė­lė­ta Mai­ro­nio ska­ra. "Jis do­va­no­jo ją sa­vo tar­nai­tei Onai Luk­mi­nai­tei. Ši prieš mir­tį pa­li­ko sa­vo gi­mi­nai­tei, o gi­mi­nai­tė - mu­zie­jui", - su pa­si­di­džia­vi­mu apie Be­ty­ga­lą pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Betygalietė M.B.Navakauskienė demonstruoja miestelio muziejuje saugomą skarą, Maironio dovanotą tarnaitei.

Iš da­bok­lės - už Mai­ro­nio posmą

Cen­tri­nė­je Be­ty­ga­los aikš­tė­je, kur vi­są so­viet­me­tį ne­nug­riau­tas iš­li­ko pa­mink­las Vy­tau­tui, da­bar dar­buo­ja­si ke­li­nin­kai. Pro­vin­ci­ja ti­krai ne­atro­do snau­džian­ti. Gy­ve­ni­mas ver­da ir bend­ruo­me­nės na­muo­se. Kai be­ty­ga­lie­čiai su­si­re­mon­ta­vo šim­to me­tų se­nu­mo vals­čiaus na­mą, tu­ri kur įvai­rio­mis pro­go­mis pa­tys rink­tis ir sve­čius pri­im­ti. O kai dar ti­krą kai­miš­ką duo­nke­pę pa­sis­ta­tė, ren­gia čia ir edu­ka­ci­nes prog­ra­mas "Duo­nos ke­lias", "Ar­ba­tos ke­lias". "Vi­sus sve­čius vai­ši­na­me ar­ba­ta. Čiob­re­lių pri­si­ren­ka­me pi­lia­kal­nio šlai­tuo­se, ki­tų žo­le­lių - Du­by­sos slė­niuo­se", - pa­sa­ko­jo mo­te­rys. La­bai ak­ty­vūs bend­ruo­me­nės vy­rai par­odė bu­vu­sios da­bok­lės du­ris. "Ren­gia­me ne tik duo­nos, ar­ba­tos, bet ir "Mai­ro­nio ke­lio" prog­ra­mą", - juo­ka­vo vy­riš­kis ir ke­le­tą eks­kur­si­jos da­ly­vių į tam­sią da­bok­lę įstū­mė sa­ky­da­mas, kad iš­leis iš­gir­dęs ko­kį nors Mai­ro­nio pos­mą. Te­ko at­min­tį krapš­ty­ti ir iš­lei­džia­miems pra­šy­tis.

Be­ty­ga­lie­čiai di­džiuo­ja­si pa­mink­lu Vy­tau­tui. Tik trys per so­viet­me­tį Lie­tu­vo­je ir li­ko ne­nug­riau­ti - čia, Per­lo­jo­je ir Ve­liuo­no­je. "Sau­go­jom vi­so­kiais bū­dais, - pa­sa­ko­jo vy­ras. - Ma­no dė­dė vie­nam so­vie­tų ar­mi­jos ka­ri­nin­kui pa­aiš­ki­no, kad ši­tas, ku­riam čia pa­mink­las sto­vi, ka­dai­se vo­kie­čius su­mu­šė. Ka­riš­kiui to pa­ka­ko ir jis pa­sa­kė: "Tog­da pūst stoit" ("ta­da te­gul sto­vi").

Kuo Nemakščių vyrai kelnes "prosijo".

Lie­tu­vos ba­jo­ro išradimas

Vi­sai ša­lia greit­ke­lio Kau­nas-Klai­pė­da, dar ne­pri­va­žia­vus Kryž­kal­nio, ver­ta pa­suk­ti į Ne­makš­čius. Čia yra Leo­no Ta­mu­le­vi­čiaus įkur­tas Se­no­vi­nės tech­ni­kos mu­zie­jus. Eks­po­na­tų gau­sy­bė, kaup­ti su mei­le, vi­si tvar­kin­gi, iš­bliz­gin­ti. Įkū­rė­jas dir­ba ne­to­li Kau­no, Gi­rio­nių urė­di­jo­je. Iš pra­džių eks­po­na­tus lai­kė ka­bi­ne­te, kai ne­til­po, at­si­ve­žė į Ne­makš­čius pas ma­mą. Ji par­da­vė kar­vę ir vi­sus ūki­nius pa­sta­tus už­lei­do mu­zie­jui. Jo pa­si­di­džia­vi­mas - pa­gal ori­gi­na­lius brė­ži­nius at­kur­tas 1905 me­tais vie­ti­nio ba­jo­ro, sa­va­moks­lio kons­truk­to­riaus Pše­mis­lo­vo Ne­ve­ra­vi­čiaus iš­ras­tas sa­vaei­gis aš­tuon­ra­tis ve­ži­mas. Nors pra­ėjo dau­giau kaip šim­tas me­tų, ke­tu­rių ašių va­žiuok­lės pro­to­ti­pu nau­do­ja­si ga­min­to­jai vi­sų aš­tuon­ra­čių ma­ši­nų: nuo ka­riš­kų trans­por­te­rių iki as­tro­nau­tų mė­nu­lei­gių.

Senovinės technikos muziejuje - dar puikiai riedantis valstybinės automobilių inspekcijos (VAI) automobilis, patruliuodavęs keliuose.

Aš­tuon­ra­čiu be va­rik­lio, be ark­lio, tik su­kda­mas ran­ke­ną P.Ne­ve­ra­vi­čius iš Ne­makš­čių nu­va­žia­vo į Šiau­lius. Mu­zie­ju­je įli­pus į ve­ži­mai­tį ga­li­ma pa­ban­dy­ti jį iš vie­tos pa­ju­din­ti ir įsi­ti­kin­ti, kaip juo rie­da­ma.

Ap­mau­du, kad val­džia ta­da P.Ne­ve­ra­vi­čiui ne­pa­dė­jo pa­ten­tuo­ti šio iš­ra­di­mo, nors jis pir­ma­sis pa­sau­ly­je bu­vo to­kį su­kons­tra­vęs. Po kiek lai­ko brė­ži­nius ati­da­vė ang­lams, o jie po me­tų ir­gi pa­si­ga­mi­no. Tik spau­da jau ra­šė, kad tai ang­lų iš­ra­di­mas. "Aš­tuon­ra­tės va­žiuok­lės drau­gi­ja, ku­riai ir aš pri­klau­sau, da­bar ieš­ko P.Ne­ve­ra­vi­čiaus gi­mi­nių, dau­giau­sia gy­ve­nan­čių Ru­si­jo­je. Šią drau­gi­ją ka­dai­se bu­vo įkū­ręs P.Ne­ve­ra­vi­čius, mes ją at­kū­rė­me", - pa­sa­ko­jo kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­ti ir lan­ky­to­jams bet ka­da mu­zie­jų ap­ro­dan­ti L.Ta­mu­le­vi­čiaus kla­sės drau­gė Ire­na Ber­ta­šie­nė.

P.Neveravičius pirmasis pasaulyje 1905 metais sukonstravo aštuonratį savaeigį vežimą. Po metų jį kaip savo išradimą patentavo anglai.

Ne­pa­tin­ka tik kalbininkams

Mu­zie­jus pil­nas eks­po­na­tų, ku­riuos ki­ti žmo­nės kaip nie­kam ne­rei­ka­lin­gus me­ta į šiukš­ly­ną. Čia jie su­spin­di ki­to­mis spal­vo­mis, tar­si įsi­lie­da­mi į kraš­to is­to­ri­ją. Dau­ge­lis lan­ky­to­jų pa­ma­tę šiuos daik­tus ste­bi­si: ma­no mo­čiu­tė to­kį tu­rė­jo. Se­no­vi­nės nuo­trau­kos mu­zie­jų pa­pil­do ir kar­tu pa­sa­ko­ja apie mies­te­lio pra­ei­tį. Tar­kim, ša­lia se­nų ly­gin­tu­vų, siu­vi­mo ma­ši­nų - se­no­vi­nė nuo­trau­ka, liu­di­jan­ti, kaip 1932 me­tais Ne­makš­čiuo­se vy­ko "Zin­ger" siu­vi­mo ma­ši­nų kur­sai. Vie­nuo­li­ka mies­te­lio mo­te­rų vie­šai siu­vo, o "Zin­ger" at­sto­vas jas mo­kė. Vi­so mies­te­lio mo­te­rys su­lė­kė to­kio ste­buk­lo žiū­rė­ti.

At­rak­ci­ja mu­zie­jų lan­kan­tiems vai­kams - čir­vi­nių bly­nų ke­pi­mo kros­nis. Iš anks­to su­si­ta­rus lau­kia už­mai­šy­ta teš­la, o lan­ky­to­jai ga­li pa­tys jų iš­si­kep­ti. Gra­žiai mu­zie­juks (taip jo įkū­rė­jas no­rė­jo pa­va­din­ti) puo­se­lė­ja kraš­to tech­ni­kos is­to­ri­ją - pa­sa­ko­ja, nuo ko­kių pri­mi­ty­vo­kų, ta­čiau tam lai­kui mo­der­nių prie­tai­sų at­ėjo­me iki šiuo­lai­ki­nės bui­ti­nės elek­tro­ni­kos. Tik ap­mau­du, kad kal­bi­nin­kai že­mai­čiui lei­di­mo ne­da­vė jį taip ir va­din­ti - "mu­zie­juks".

"Pa­si­ro­do, že­mai­tiš­kai ne­ga­li­ma", - ap­gai­les­ta­vo I.Ber­ta­šie­nė. Ta­čiau že­mai­tis vis tiek ant me­di­nės len­tos iš­sid­ro­žė už­ra­šą "Mu­zie­juks" ir ant pa­sta­to sie­nos pri­ka­lė. Mu­zie­juks, ne­pai­sy­da­mas kal­bi­nin­kų, gy­vuo­ja. Be­je, šie me­tai pa­skelb­ti Tar­mių me­tais, ra­gi­na­ma jas puo­se­lė­ti. Že­mai­tis tai ban­dė da­ry­ti be jo­kių ofi­cia­lių ra­gi­ni­mų.

Motociklų muziejus - tikras džiaugsmas ir atradimas baikeriams.

Bai­ke­rio aistra

Ki­tas ne­se­niai įkur­tas mu­zie­jė­lis lau­kė Tel­šių ra­jo­ne, Luo­kės se­niū­ni­jos Ra­pa­lių kai­me. Tai ša­lia Vir­vy­tės upės kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je "Auk­si­nio el­nio dva­ras" jo sa­vi­nin­ko bai­ke­rio įsteig­tas Mo­to­cik­lų mu­zie­jus. Kad šei­mi­nin­kas - tech­ni­kos mė­gė­jas, liu­di­ja ir tai, jog vi­si mo­to­cik­lai, net šim­to me­tų se­nu­mo, vei­kian­tys. Vie­nas vo­kiš­kas ypač įdo­mus - su dvi­ra­čio pa­dan­go­mis. Ke­lias­de­šim­ties mo­to­cik­lų ko­lek­ci­ją mums par­odė kie­me žo­lę pjo­vęs dar­bi­nin­kas. Ko­lek­ci­jos šei­mi­nin­kas - bio­ku­ro ga­my­ba už­sii­man­tis vers­li­nin­kas, sa­vo pa­var­dės ne­vie­ši­na net ir so­dy­bos tink­la­la­py­je. Ta­čiau mu­zie­jus, ku­ria­me nu­sė­da vers­li­nin­ko pel­nas, nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Pa­si­ro­do, ir fi­nan­siš­kai ne­leng­vais lai­kais ku­ria­mi mu­zie­jai.

Ki­tą šei­mi­nin­ko ais­trą iš­duo­da akiai ma­lo­nūs ža­lio­se pie­vo­se pa­sta­ty­ti el­nių ir da­nie­lių apt­va­rai. Į mu­zie­jų ver­ta už­suk­ti ir to­dėl, kad vi­sai ša­lia - ki­tos įdo­mios lan­ky­ti­nos vie­tos - Ša­tri­jos pi­lia­kal­nis, Bir­žu­vė­nų dva­ras ir pi­lia­kal­nis, Lau­mės pė­dos šal­ti­nis, Ta­do Blin­dos gim­ti­nė ir Prie­sai­kos pu­šis.

Nemakščių senovinės technikos muziejuje I.Bertašienė rodo čirvinių blynų kepimo krosnelę. Iš anksto susitarus "širdelių" galima patiems prisikepti.

At­si­ve­ria auros

Va­žiuo­jant au­to­ma­gis­tra­le jū­ros link ties Vė­žai­čiais ver­ta pa­suk­ti į de­ši­nę, tuo­met per Ku­lius, Plun­gę trauk­ti Ma­žei­kių kryp­ti­mi. Ties vie­na kryž­ke­le ne­to­li Al­sė­džių bus ro­dyk­lė, ro­dan­ti ke­lią į Lik­šių kai­me esan­tį Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir geo­me­tri­nių fi­gū­rų par­ką. Prieš tre­jus me­tus jį įkū­rė Jur­gos ir An­ta­no Ja­ki­ma­vi­čių šei­ma, tie­siog bėg­te pa­bė­gu­si iš mies­to į kai­mą.

La­bi­rin­tai eg­zis­tuo­ja dau­giau kaip 4000 me­tų. Jie iš­pieš­ti ant dau­ge­lio gar­sių pa­sau­lio ka­ted­rų ir baž­ny­čių grin­dų, bet ant jų su­sta­ty­ti suo­lai.

Ja­ki­ma­vi­čių so­dy­bo­je vaikš­čio­ti la­bi­rin­tais ga­li­ma nors ir vi­są die­ną. "Dau­ge­lis klys­ta ma­ny­da­mi, kad ener­ge­ti­niai la­bi­rin­tai ir pa­inie­ji la­bi­rin­tai yra tas pats, - sa­kė Jur­ga. - Iš ti­krų­jų pa­inie­ji tu­ri ne­pe­rei­na­mas sie­nas ir daug ap­gau­lin­gų po­sū­kių, ku­riuo­se žmo­gus pa­ti­ria stre­są. Ener­ge­ti­niai la­bi­rin­tai tu­ri vie­ną vin­giuo­jan­tį ta­ką. Kai ei­ni la­bi­rin­tu, vis vin­giuo­ji su­kda­mas 180 laips­nių kam­pu. Da­rant to­kį vin­gį sa­vai­me pra­de­da dirb­ti abu sme­ge­nų pus­ru­tu­liai, ties po­sū­kiu in­for­ma­ci­ja iš de­ši­nio­jo pus­ru­tu­lio per­si­duo­da į kai­rį­jį." Toks su­ki­nė­ji­ma­sis, pa­sak Jur­gos, tam­pa sa­vo­tiš­ka sme­ge­nų tre­ni­ruo­te, žmo­gus at­si­pa­lai­duo­ja, nu­si­ra­mi­na, grei­čiau į gal­vą at­ei­na at­sa­ky­mai į ka­muo­jan­čius klau­si­mus, su­si­ba­lan­suo­ja ča­kros ir au­ros.

"Ma­čiau ru­sų do­ku­men­ti­nį fil­mą apie tai, kaip Pe­tras I, nu­vin­gia­vęs vie­nu iš la­bi­rin­tų, stab­te­lė­jo jo cen­tre ir jam šo­vė min­tis pa­sta­ty­ti Sankt Pe­ter­bur­gą", - pa­sa­ko­jo An­ta­nas. Vi­sa mąs­ty­mo iš­ju­di­ni­mo es­mė - vaikš­čio­ti da­rant stai­gius 180 laips­nių po­sū­kius. Pa­na­šiai el­gia­si ir ne­ri­mo ka­muo­ja­mas žmo­gus, vaikš­to pir­myn, at­gal. Tik taip, anot An­ta­no, ga­li­ma "už­si­cik­lin­ti", o gra­žio­je par­ko ap­lin­ko­je, kad ir nu­my­nus ne­trum­pą ta­ke­lį la­bi­rin­tu, pui­kiai pa­il­si­ma. Be­je, vie­nas pa­ly­gin­ti ne­pla­čiai iš­si­dės­tęs la­bi­rin­tas vin­giuo­ja net 1,7 ki­lo­me­tro.

Ke­lio­nę or­ga­ni­za­vę Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to, įgy­ven­di­nan­čio pro­jek­tą "Vie­ti­nio tu­riz­mo vers­lo mi­si­jų ir pa­žin­ti­nių tu­rų or­ga­ni­za­vi­mas", dar­buo­to­jai no­ri at­kreip­ti dė­me­sį į nau­jus, ga­nė­ti­nai ne­se­niai at­si­ra­du­sius lan­ky­ti­nus ob­jek­tus Že­mai­ti­jo­je. Tų, ku­riuos ži­no­me nuo mo­kyk­los lai­kų - is­to­ri­nių, li­te­ra­tū­ri­nių vie­tų, - pri­min­ti lyg ir ne­rei­kia. Ta­čiau kiek dar daug nau­jų mu­zie­jė­lių ir lan­ky­ti­nų ob­jek­tų ne­ži­no­me!

Džiu­gu, kad kur­ti juos da­bar yra pa­lan­kios są­ly­gos - at­vyks­ta­ma­sis ir vie­ti­nis tu­riz­mas yra fi­nan­suo­ja­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos plė­tros fon­do. Tad tu­rin­tie­ji idė­jų ir no­rin­tie­ji puo­se­lė­ti sa­vo kraš­to is­to­ri­nes tra­di­ci­jas bei jas at­skleis­ti tu­ris­tams ga­li tai da­ry­ti.

Mažeikių savivaldybėje - žemaitiškų kryžių saulučių paroda.

Pa­ke­lių kry­žiai saulutės

Že­mai­ti­ja pa­si­ro­dė gra­ži ir sa­vi­ta su daug kur pa­ke­lė­se sto­vin­čiais kry­žiais sau­lu­tė­mis. Tik rei­kia ne au­to­ma­gis­tra­le lėk­ti į pa­jū­rį, o pa­va­ži­nė­ti se­nais, bet pui­kiai pri­žiū­ri­mais že­mai­čių plen­tais ir vieš­ke­liais. Kaip pa­sa­ko­jo mus ly­din­ti gi­dė, že­mai­čių kry­žiai at­krei­pia ir už­sie­nie­čių žvilgs­nius - jie tei­rau­ja­si, ko­kiam keis­tam ti­kė­ji­mui kry­žiai pri­klau­so. "Aiš­ki­nu jiems, kad pa­sku­ti­niai Eu­ro­po­je XV am­žiaus pra­džio­je pa­krikš­ty­ti že­mai­čiai, šie­met mi­nin­tys sa­vo krikš­to 600 me­tų ju­bi­lie­jų, ne­ga­lė­jo jau ry­to­jaus die­ną im­ti ir mels­tis krikš­čio­niš­kai. Kry­žiaus for­ma jiems pa­si­ro­dė pri­mi­ty­vo­ka, tad ėmė ją dai­lin­ti, sau­lės spin­du­liais gra­žin­ti, puo­šti pus­mė­nu­liais, pri­vin­gia­vo žal­čiu­kų, pa­tup­dė pa­ukš­čiu­kų, o vė­liau - tul­pe­lių. To­dėl ir tu­ri­me uni­ka­lių tą pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį at­sklei­džian­čių kry­žių sau­lu­čių", - aiš­ki­no gi­dė Da­nu­tė ir pri­pa­ži­no, kad eks­kur­si­jų iš sos­ti­nės po Že­mai­ti­ją ma­žai kas už­si­sa­ko. Esą per to­li. Bet ti­krai ver­ta pa­si­dai­ry­ti.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
edma  10.13.73.109 2013-06-04 23:08:09
Dar Šaltojo karo muziejus raketų bazėje labai įspūdingas prie Pungės, Plokštinės kaime
5 0  Netinkamas komentaras
Bernardas  89.100.210.54 2013-06-01 23:56:37
Negaliu nepastebeti ,kad autoriai zemaiciai padare klaida - paminejo tris sovietmeti pergyvenusius Vytauto paminklus ,kazkodel nenoredami pamineti dar viena -Suvalkijoje ,Vilkaviskio raj. Pajavonyje
3 0  Netinkamas komentaras
Balys  78.62.105.128 2013-06-01 23:56:29
Ne vien tik Žemaitija. Lietuvoje dar yra likę stebuklingų kampelių, kurių nenupūtė modernizacijos vėjai, kurie mena 19-20 šimtmečio laikus.
3 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami