Žiedų ir trykštančio vandens rojus žemėje

Nijolė KAVALIAUSKAITĖ-HUNTER, specialiai lzinios.lt iš JAV 2012-01-01 11:00

Nijolė KAVALIAUSKAITĖ-HUNTER, specialiai lzinios.lt iš JAV

2012-01-01 11:00
Ar no­rė­tu­mė­te Nau­juo­sius su­tik­ti tarp gė­lių ir eg­zo­tiš­kų au­ga­lų, trykš­tant spal­vin­giems fon­ta­nams ir van­dens kas­ka­doms, o vie­to­je įpras­to te­le­vi­zo­riaus ekra­no gy­vai klau­sy­ti kon­cer­to ar­ba ste­bė­ti "Sprag­tu­ką"? Ki­taip ta­riant, Nau­jų­jų me­tų šven­tę pra­leis­ti tarp žie­dais pa­si­puo­šu­sių re­tų au­ga­lų.

Šia egzotika galima grožėtis ne tik tolimajame Tailande ar Karibų salose, bet ir JAV, Pensilvanijoje, vadinamuose Longwood soduose.

Amerikiečiai ir jų svečiai mielai renkasi šią vietą šventėms švęsti ar netradiciniam savaitgaliui praleisti, ušsisako kambarį šalia esančiame viešbutyje, vaišinasi ramybės ir grožio uoste esančiuose restoranuose. Viskas čia – po vienu stogu.

Verta kartą šventes praleisti netradiciškai. Vietoj metų metus matomo žvaigždėto, į kosmoso nežinią lekiančių fejerverkų skrodžiamo dangaus čia galima išvysti fontanų šou, kitaip tariant, teatrą po atviru skliautu.

Neįprastas menas kuriamas ne artistų, jį perteikia kitos priemonės. Išties fontanų čia netrūksta, jų yra net 17. Skaičius leidžia manyti, kad sodo kūrėjas liepsnojo netradicine aistra trykštančiam vandeniui. Remdamasis europietiško pavyzdžio projektais, pats būdamas inžinierius, jis fontaną projektavo kaip kažką daugiau nei skaidrų vandens šaltinį. Fontanas yra meno kūrinys. 4,2 kvadratinių kilometrų teritorijoje fontanai yra sujungti į didelius vandens telkinius, vadinamus sodais. Fontanai ne šiaip trykšta, jie skamba ir yra spalvoti: švyti raudonai, gelsvai, žaliai, baltai. Pavyzdžiui, itališkasis sudarytas iš 12 vandens telkinių, kurių dugnui parinktos mėlynos spalvos, menančios Itališką dangaus žydrynę, plytelės.

Trykštanti, skambanti spalvų simfonija šventinės nakties metu trunka apie valandą. Greta veikia ledo arena. Deja, joje apšyla ne sodo lankytojai – pusvalandžio programą čia demonstruoja šokėjai profesionalai. Salėje galima išgirsti nespalvotą, bet gyvo garso koncertą. Joje įrengti griausmingi vagonai, turintys 10 010 vamzdžių. Vietoje minios draugų ir giminaičių – 11 tūkst. skirtingų rūšių augalų. Patys jautriausi ir gležniausi kvapą gniaužiantys gėlių deriniai slepiasi didžiausiame šalyje šiltnamyje – oranžerijoje, pastatytoje iš bronzos ir stiklo. Šiltnamyje įrengta dar 20 salių, kur skleidžiasi gražiausios iš gražiausių, rečiausios iš rečiausių gėlių.

Pensilvanijos valstija yra turtinga medžių, jų netrūksta ir sode. Kai kurių amžius siekia maždaug 200 metų. Numetę lapus, jie neatrodo liūdni, priešingai, medžiai apjuosti degančiomis girliandomis, kurių priskaičiuojama net pusė milijono. Jos spindi tarsi besiilsinčios ant medžio žvaidždutės.

Už nepaprastą ir neįprastą rojaus grožį amerikiečiai turi būti dėkingi multimilijonieriui, pramonininkui, chemikui, dizaineriui, filantropui, ūkininkui Pierre S. du Pontui. 1906 metais, būdamas 36-erių, jis iš Pierce šeimos nupirko medelyną. Šis žemę prieš tai buvo pirkęs iš W.Penno, o pastarasis – iš vietos Lenni Lanape genties, kuri čia 200 metų medžiojo ir žvejojo. Pierce pasodino daug medžių, o du Pontas teritoriją pavertė rojumi. Jei ne jis, medžiai būtų buvę parduoti kaip statybinė medžiaga ir vietoje sodo kerotų krūmai ar išvis neaišku kas.

Išsilavinęs, prancūziško kraujo ir kilmingos šeimos palikuonis P.S. du Pont turėjo kelias aistras: pažinti pasaulį, įvairių kontinentų gėles, fontanus. Jis žavėjosi viskuo, kas pasaulyje nauja ir neįprasta. Sugėręs gražiausius ispūdžius kelionių metu, kūrybiškai ir su aistra savo idėjas realizavo šiame medelyne. Siekė atkartoti gražiausius Europos pavyzdžius Amerikoje. Medelynas reiklavo daug pastangų ir investicijų, kol tapo pramogų ir švietimo židiniu. Sodas skirtas ne vien pramogoms. Jame vyksta pedagoginio pobūdžio kursai, programos, ruošiami geriausi sodininkystės ekspertai šalyje. 

Dažnas augalą vertina kaip gležną ir savaime augantį elementą gamtoje. Kai kam augalas yra estetinio pasitenkinimo šaltinis. Tačiau, kaip teigiama ‘’Sveikatos sode’’, augalai gali pagerinti nuotaiką, sveikatą, tarpusavio santykius. Jei jaučiatės pavargę, kankina depresija, pasisukiokite tarp citrusinių medžių, fikusų, jie skleidžia teigiamą energiją, atstoja galvos skausmą mažinančias tabletes. Teigiama, kad rožinės pelarginijos skleidžiama energija sužadina meilę, o baltoji pelargonija sukelia norą turėti vaikų. Kiek šiuose žodžiuose tiesos, sunku pasakyti. Teorija pasitvirtina tik praktikoje. Bet tiesa, kad skirtingos spalvos - ar gėlės, ar drabužio - mus veikia kitaip. Pasak mokslininkų, spalvos yra tam tikro ilgio elektromagnetinės bangos, kurios skleidžia atitinkamus virpesius ir dažnius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami