Žiemą ne visi lietuviai lekia poilsiauti į šiltus kraštus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-13 09:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-13 09:45
Lietuvoje populiarėjanti pramoga - pasivažinėjimas šunų kinkiniais. wikipedia.org nuotrauka
Ką veik­ti Lie­tu­vo­je pa­spau­dus šal­tu­kui – poil­siau­ti eg­zo­tiš­kuo­se kraš­tuo­se ar at­ras­ti lie­tu­viš­kas pra­mo­gas? Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, nors įpro­tis pra­mo­gau­ti žie­mą gim­ti­nė­je dar ne­su­si­for­ma­vęs, ta­čiau lie­tu­vių su­si­do­mė­ji­mas gra­žė­jan­čiais ir at­si­nau­ji­nan­čiais Lie­tu­vos mies­tais kas­met vis au­ga.

Ten­den­ci­ja, kad ne tik di­die­ji ar ku­ror­ti­niai mies­tai ma­si­na už­sie­nio tu­ris­tus, bet ir vi­sus Lie­tu­vos re­gio­nus tar­si iš nau­jo at­ran­da ir tau­tie­čiai, vis ryš­kė­ja.

„A­ki­vaiz­du, kad iš­au­gus pi­gių lėk­tu­vo bi­lie­tų pa­siū­lai, lie­tu­vių ke­lio­nių į už­sie­nį skai­čius au­ga, ta­čiau tai ti­krai ne­truk­do pa­žin­ti ir gim­tą­jį kraš­tą. Ana­li­zuo­jant klien­tų, be­si­ren­kan­čių ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas, pro­fi­lį pa­ste­bi­me, kad tau­tie­čiai vis daž­niau ren­ka­si ke­lio­nes po Lie­tu­vą ir šal­tuo­ju me­tų lai­ku, – sa­ko trum­pa­lai­kių ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų por­ta­lo „Nak­vok.lt“ idė­jos au­to­rė ir įkū­rė­ja Čes­lo­va Mi­ke­lė. – Tarp la­biau­siai lie­tu­vių tu­ris­tų pa­mėg­tų tra­di­ci­nių mies­tų ir lan­ky­ti­nų vie­tų sa­vo po­zi­ci­jas at­ran­da ir nau­jos pra­mo­gos. Pa­vyz­džiui, be įpras­ti­nių lais­va­lai­kio žie­mą lei­di­mo bū­dų, to­kių kaip pir­tys, mau­dy­nės ku­bi­luo­se ar eke­tė­se, at­si­ran­da ir ke­lio­nės šu­nų kin­ki­niais ar ke­lia­vi­mas ne­įp­ras­tais pa­žin­ti­niais ta­kais, ku­rie da­bar ypač po­pu­lia­rė­ja.“

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pir­mą šių me­tų ket­vir­tį Lie­tu­vo­je tu­ris­ta­vo ir nak­vo­jo 14,1 proc. dau­giau lie­tu­vių nei tuo pa­čiu lai­ku per­nai. Tai ke­lis kar­tus vir­ši­jo pra­ėju­sių me­tų re­zul­ta­tus, kai vie­tos tu­ris­tų au­gi­mas sie­kė 5 proc. Pa­sak Č. Mi­ke­lės, at­siž­vel­gus į ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų pa­siū­lą bei vie­ti­nių tu­ris­tų ak­ty­vu­mą re­zer­vuo­jant nak­vy­nę „Nak­vok.lt“ plat­for­mo­je, šal­tuo­ju me­tų lai­ku daž­niau­siai ieš­ko­ma nak­vy­nės di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, pa­jū­ry­je bei ku­ror­ti­nia­me Drus­ki­nin­kų mies­te. „Ni­da, Juo­dkran­tė ar Drus­ki­nin­kai trau­kia vie­tos tu­ris­tus net ir at­vė­sus orams. Vie­na iš prie­žas­čių – ne se­zo­no me­tu su­ma­žė­ju­sios nuo­mos kai­nos. Pa­vyz­džiui, Drus­ki­nin­kuo­se nak­vy­nę ga­li­ma ras­ti nuo 40 iki 200 li­tų“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Ki­tas žie­mos poil­siau­to­jų pa­mėg­tas mies­tas – Tra­kai. Be tra­di­ci­nių pra­mo­gų, tu­ris­tams pri­tai­ky­tos inf­ras­truk­tū­ros, is­to­ri­nių komp­lek­sų, ka­rai­mų vir­tu­vės, Lie­tu­vos tu­riz­mo sim­bo­liu ta­pę Tra­kai tu­ris­tus trau­kia ir nau­jo­vė­mis – žie­mos sa­fa­ri vi­su­rei­giais, ap­lan­kant ir nu­to­lu­sias mies­to vie­tas, pa­si­jo­di­nė­ji­mus žir­gais aps­nig­ta­me miš­ke ar šei­my­ni­nes ke­lio­nes ro­gė­mis, trau­kia­mo­mis ark­liu, po re­gio­ni­nį par­ką.

Lie­tu­viai ne­ap­len­kia ir sos­ti­nės. „Sa­vait­ga­lio iš­vy­kos į Vil­nių po­pu­lia­rė­ja ir tarp ma­žes­nių mies­tų gy­ven­to­jų. Ži­no­ma, vie­tos poil­siau­to­jai daž­niau­siai ap­sis­to­ja pas drau­gus ar gi­mi­nai­čius, o sve­čių na­mais ar vieš­bu­čiais daž­niau nau­do­ja­si už­sie­nie­čiai“, – sa­ko Č. Mi­ke­lė. Vis­gi di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se svar­bia tu­riz­mo da­li­mi iš­lie­ka kul­tū­ros ren­gi­niai, tea­trai, kon­cer­tai, ku­rių ka­lė­di­niu lai­ko­tar­piu itin pa­dau­gė­ja.

Ki­ti Lie­tu­vos mies­tai taip pat sten­gia­si ne­at­si­lik­ti ir siū­lo vis įvai­res­nių bei įdo­mes­nių pra­mo­gų. Pa­sak „Nak­vok.lt“ va­do­vės, šiuo me­tu po­pu­lia­rė­ja eko­tu­riz­mas – pra­mo­gos „nes­kriau­džiant“ gam­tos, ku­rias su­da­ro poil­sis kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se bei pa­žin­ti­nis tu­riz­mas sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jos. „Šis poil­sia­vi­mo bū­das itin po­pu­lia­rus Anykš­čiuo­se, ka­dan­gi ne­ma­žai ke­liau­jan­čių čia at­vyks­ta bū­tent pa­žin­ti­niais tiks­lais, siek­da­mi at­ras­ti tiek gam­tos, tiek kul­tū­ros pa­vel­dą, – sa­ko Č. Mi­ke­lė. – Ku­li­na­ri­nis tu­riz­mas taip pat po­pu­lia­rė­ja – lie­tu­viai ak­ty­viai da­ly­vau­ja edu­ka­ci­nė­se prog­ra­mo­se, pa­vyz­džiui, mil­tų ma­li­mo, duo­nos ke­pi­mo ar „A­laus ke­lio“ pa­žin­ti­nė­se eks­kur­si­jo­se vi­sais me­tų lai­kais“.

Pa­siil­gu­sie­ji ro­man­ti­kos ar įpras­to poil­sio gam­to­je kiek­vie­na­me Lie­tu­vos re­gio­ne vis daž­niau at­ran­da dau­gy­bę jau­kių so­dy­bų, ku­rios tam­pa pui­kiu prie­globs­čiu bė­gan­tiems nuo mies­to triukš­mo tiek va­sa­rą, tiek žie­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami