Žiemos laisvalaikio malonumai – ranka pasiekiami

Ekodiena.lt 2012-01-29 10:30

Ekodiena.lt

2012-01-29 10:30
Va­sa­rą ti­kriau­siai net ir re­tai ke­liau­jan­tis po Lie­tu­vą poil­siau­to­jas ne­pa­si­ges pra­mo­gų. Lie­tu­va – gra­ži. Čia ir „klo­niai, kal­nai ir kal­ne­liai“. Ne be rei­ka­lo ji taip gau­siai ir gra­žiai ap­dai­nuo­ta mū­sų ra­šy­to­jų ir poe­tų. Ta­čiau po­pu­lia­rė­jan­tis eko­tu­riz­mas ska­ti­na ieš­ko­ti pa­pras­to at­sa­ky­mo – ką veik­ti Lie­tu­vo­je žie­mos me­tu? Kur vyk­ti, ką ga­li­ma pa­ma­ty­ti, kur ak­ty­viai ir „nes­kriau­džiant“ gam­tos pa­il­sė­ti?

Anykščiai siūlo žygius

Anykščių turizmo informacijos centro direktorius Rimantas Sereičikas sako, kad ekoturizmas – tai atsakingas keliavimas gamtinėse teritorijose, prisidedantis prie aplinkos apsaugos ir vietos žmonių gerovės. „Taigi, Anykščiuose išskirtume iš esmės dvi ryškias ekoturizmo kryptis – tai poilsis kaimo turizmo sodybose bei pažintinis turizmas saugomose teritorijose: Anykščių regioniniame parke bei parkui priskirtose saugomose teritorijose“, – sako direktorius.

Pasak R. Sereičiko, galima teigti, kad ekoturizmas Anykščiuose populiarus, nes nemažai keliaujančių atvyksta būtent pažintiniais tikslais – gamtinei ir kultūrinės aplinkai pažinti. Šią turizmo rūšį, žinoma, skatina Anykščių regioninio parko direkcija bei kai kurie turizmo paslaugų teikėjai – ir savo veikla, ir atsakingai plėtodami infrastruktūrą. Į veiklas bandoma įtraukti ir vietos bendruomenes. Vis daugėja turizmo paslaugų teikėjų, kurie siūlo edukacines programas, o greta edukacijos siūlomos ir kitos turizmo paslaugos: žygiai pėsčiomis ar dviračiais, žirgais, nakvynė, maitinimas ir kt.

„Žiemą Anykščiuose turistai gali rinktis poilsį kaimo turizmo sodybose bei ten siūlomas pramogas: žygius pėsčiomis, slidėmis (žinoma, jei yra sniego), žirgais. Be nakvynės sodybose siūlomas aktyvus pažintinis poilsis gamtoje – pažintiniai žygiai, stebėjimai ir pan.“, – pasakoja direktorius.

Kainos nesikandžioja

„EKO redakcijai“ pasidomėjus, ar gali šeima žiemos metu kur nors pernakvoti, juk žiemą nemiegosi po nakties dangumi, R. Sereičikas atsakė, kad nakvynė ir daugiau paslaugų siūloma kaimo turizmo sodybose.

Anykščių turizmo informacijos centro direktorius pabrėžė, kad ir kainos už apgyvendinimą žiemą nesikandžioja. „Nemanytume, kad žiemą poilsiauti brangiau. Tiesiog mažiau paslaugų nei vasarą siūloma. Bet žiemą srautai mažesni, todėl iš dalies galima dar labiau įsijausti į ekologišką turizmą ir mėgautis gamta“, –sako Anykščių turizmo informacijos centro direktorius Rimantas Sereičikas.

Kelionė šunų kinkiniais

O štai Vievio seniūnijoje įsikūrusi bendrovė „Nuotykių akademija“ turistus vilioja pasivažinėjimu rogėmis ar keturračiais vežimėliais, kuriuos traukia šunys. Pasak bendrovės savininkės Jolantos Bliuj, pasivažinėjimas šunų kinkiniais yra nepakartojamas malonumas. Svečius vežioja galingi Aliaskos malamutai ir Sibiro „Husky“ veislės šunys.

Savininkės teigimu, tokia kelionė žavi tuo, kad žmogus gali susilieti su gamta, juo labiau, kad tai yra Neries regioninis parkas. Labai daug atvyksta užsienio turistų. „Be abejo, tokiu kinkiniu smagiau ir egzotiškiau važinėti žiemą, tačiau jeigu jos nėra, tai ir vežimėliais malonu“, – pasakoja J. Bliuj.

Miestų gidai: laikas pažinti vietą, kur gyvenate

Miestuose dirbančių gidų manymu, ne tik kaimo turizmo sodybos yra puiki išeitis žiemą ieškantiems aktyvios, įdomios veiklos.

„Miestiečiams net nebūtina kur nors važiuoti. Ši žiema, kai nėra taip šalta – puiki išeitis rasti gerą gidą ir pagaliau leistis į pažintinę ekskursiją po savo miestą. Vilniuje ar Kaune gyvenantieji neretai nustemba, kiek jie mažai žino apie savąjį miestą“, – sako ekskursijas Vilniuje organizuojanti Aušra.

„EKO redakcijai“ profesionali gidė pasakojo, kad paprastai per atostogas žmonės skuba prie jūros ar ežerų, o laisvo laiko sužinoti daugiau apie savąjį miestą nelieka. „Galbūt viskas, ko mums reikia, yra prieš mūsų akis – žiema puikus metas sustoti ir pasimėgauti tuo, ką turime“, – pridūrė Aušra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami