Žmogaus ir vilko bičiulystė

Nijolė STORYK 2009-05-29 00:00
Nijolė STORYK 2009-05-29 00:00
Žmones, įėjusius į muziejų, pasitinka plakatas, kviečiantis į P.Abukevičiaus kūrybos vakarą. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Ki­no ope­ra­to­rius Pe­tras Abu­ke­vi­čius pa­sku­ti­nius gy­ve­ni­mo me­tus lei­do Uk­mer­gės ra­jo­no In­du­ba­kių kai­mo so­dy­bo­je. Čia 1996 me­tais, bend­rau­da­mas su vol­je­re gy­ve­nan­čiais vil­kais, su­su­ko ir sa­vo pa­sku­ti­nę juo­stą.

Kokia tai buvo žmogaus ir vilko draugystė, vargu ar kada nors pamatysime. Kai pasakojimas apie vilkus buvo sukurtas, japonai, šio darbo užsakovai, išsivežė juostą į Japoniją. Tiesa, minint P.Abukevičiaus 75-ąsias gimimo metines televizija parodė keletą filmo epizodų.

Šeimos pastangomis Indubakių kaimo sodyboje prie Kemešio ežero, netoli Saldutiškio, P.Abukevičiaus atminimui įkurtas Vilko muziejus. Jame vėliausiai atsirado antkapinis kryžius, ant kurio parašyta: 1928-1997. Medinis kryžius pakabintas palubėje, priešais lauko duris. Kitas eksponatas - ne toks liūdnas. Operatoriaus sūnus aktorius Ramūnas Abukevičius šiais metais apie Vilko muziejų išleido lankstinuką, į kurį sudėjo gražius prisiminimus apie P.Abukevičių. Naujas, dar dažais kvepiantis leidinukas atsidūrė tarp pageltusių nuotraukų, užrašų ir apdulkėjusių daiktų.

Kaime nebėra vilkų.

Po Aukštaitiją keliavę Lietuvos senjorai alpinistai su šeimomis labai apsidžiaugė, kai sužinojo, kad gidas Vilko muziejuje bus P.Abukevičiaus sūnus Ramūnas. Kas geriausiai gali papasakoti apie tėvą, jei ne jis, ir atvykusius turistus supažindinti su buvusiu vilkų voljeru, pavedžioti šių žvėrių takais?!

Nuo tada, kai sukurtas filmas, kaime nebėra garsiosios "aktorių" vilkų šeimynos, kurią buvo prisijaukinęs sodybos šeimininkas. Tačiau daugelis po Aukštaitiją keliaujančių turistų neaplenkia šios išskirtinės vietos, kad savo akimis pamatytų, kur ir kokiomis aplinkybėmis buvo filmuojamas garsusis pasakojimas apie vilkus.

P.Abukevičius, nuo 1965 metų pradėjęs kurti juostas gamtos tematika, iki gyvenimo pabaigos jų sukaupė bene pusšimtį. Ypač įsimintas filmas "Pilkasis Rusijos vilkas" (nufilmuotas 1993 metais Amerikos "Discover" kanalo užsakymu). Vilkai buvo viena pagrindinių P.Abukevičiaus temų, paskutinė jo gyvenimo meilė.

Kitoks gyvenimas

Lygioje vietoje tolėliau nuo miško stovi troba. Vėliau, kai japonai užsakė filmą, ant kalnelio buvo pastatytas modernesnis kaimo namas. Dabar čia vasaras leidžia operatoriaus sūnus Ramūnas su šeima, įsikuria jo suburto kino ir fotoforumo "Gamtos dienos" vaikai, kai vyksta renginys, irgi skirtas tėvo atminimui. 1998 metais buvo įsteigta P.Abukevičiaus premija už geriausią metų juostą gamtos tematika, tad troboje-muziejuje ant sienos pakabintos prizų kopijos. Kasmet dėl šio apdovanojimo varžosi vis daugiau filmų kūrėjų.

Keliautojai, atvykę į Vilko muziejų, dairosi miško pusėn - gal kartais pamatys atklydusių vilkų. Ramūnas tokius smalsuolius nuramina

pasakydamas, kad vilkai iš šių vietų senokai pasitraukė. Nebėra ir voljero, kuriame jie buvo prijaukinti, kai vyko filmavimas. Išlikę tik keli apgriuvę mediniai stebėjimo bokšteliai, operatoriaus namelis ir vilkų uolos pėdsakas.

Elgiasi kaip žmonės

R.Abukevičius ramiai traukė pypkės dūmą ir tada, kai pradėjome ekskursiją vilkų taku. Įspūdinga ir šiek tiek baugoka. Juk tas takas nepaprastas - vilkų.

"Mano tėvas, filmuodamas vilkus, gerai išstudijavo jų gyvenimą. Stebėdamas juos voljere matė, kaip civilizacija keičia gyvūno prigimtį. Vilkai, kurie laikomi ištikimais žvėrimis, kuria šeimą visam gyvenimui. Įkurdinti voljere jie pradėjo elgtis kaip žmonės", - pasakojo Ramūnas. Vedlys ramino sakydamas, kad vilkų nereikia bijoti. Jie šiaip sau nepuola žmogaus, priešingai, patys vengia akistatos su žmogumi.

Dėl medžiotojų kaltės ar kitų priežasčių, kai kertami miškai, brakonieriaujama, vilkų šeimos suardomos. Jie pabyra į atskiras poras arba lieka vieniši. Tokie vilkai tampa klajokliais, tačiau nepritapdami prie kitų šeimynų ieško prieglobsčio žmogaus kaimynystėje - minta atliekomis, dažnai kėsinasi į naminius gyvūnus, o atėjus rujos metui neretai poruojasi su sulaukėjusiais šunimis.

Muziejaus gidas Ramūnas užsiminė, kad išsaugoti vilkus - didelis rūpestis. Šiems žvėrims reikalinga absoliuti ramybė, bet nei kertami miškai, nei turistų srautai to nesuteiks. Todėl vilkams būtina steigti specialias saugomas teritorijas, kuriose jie galėtų gyventi netrikdomi.

Paukščio skrydis

"Tikriausiai nėra kito žmogaus kaip mano tėvas, šalia kurio taip natūraliai derėjo meilė gamtai, vilkams ir rūpinimasis, kad jie išliktų. Tokia ir muziejaus paskirtis - keisti vyraujančias neigiamas nuostatas dėl vilkų", - tvirtino R.Abukevičius.

Prie sodybos stovi mediniai vartai (skulptoriaus Ernesto Šumkausko darbas), ant jų lotyniškai užrašyta: "Homo est homo homini, non lupus" ("Žmogus žmogui yra žmogus, o ne vilkas"). Šią frazę P.Abukevičius mėgo labiausiai. Medinių skulptūrų sodyboje yra daugiau. Jos čia atsirado, kai 2003 metais vyko skulptorių simpoziumas. Iš visų išsiskiria ant kalnelio įkurdinta skulptūra "Paukštis kryžius" (skulptorius Brunas Margevičius), sukurta operatoriaus atminimui ir simbolizuojanti jo 1992 metų filmą "Baltoji gervė".

Dar pasakojama, kad vakarais sodyboje girdėti, kaip kaukia vilkai, tarsi ilgėdamiesi savo šeimininko.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami