Žuvėdų šalyje barzdotų vikingų neradau

Alvydas JANUŠEVIČIUS 2009-04-17 00:00
Alvydas JANUŠEVIČIUS 2009-04-17 00:00
Helsingoro (Danija) pakrantę puošia Kronborgo pilis, dar vadinama Hamleto pilimi. Autoriaus nuotrauka
Se­no­vės lie­tu­viai da­bar­ti­nius šve­dus va­di­no žu­vė­dais. Tai žmo­nės su di­de­lė­mis barz­do­mis, at­plau­kian­tys iš ne­įž­vel­gia­mų Bal­ti­jos to­lių. Sve­čiuo­da­ma­sis žu­vė­dų kraš­te pik­tų barz­do­tų vi­kin­gų jau ne­ra­dau. Tik nuo­sta­bias pa­kran­tes, tvar­kin­gas gy­ven­vie­tes ir Šve­di­jos vi­zi­ti­ne kor­te­le ta­pu­sią "Zoe­ga" ka­vą, ikrus bei kram­to­mą­jį ta­ba­ką.

Švedijos pajūrį sunku apibūdinti keliais sakiniais. Keliaudamas pakrante turėtum įveikti per 2,7 tūkst. kilometrų. Man teko pamatyti tik keletą pietinės dalies Skonės ruožų. Kelionė prasidėjo Hogano komunoje esančiame kurortiniame Molės miestelyje. Čia yra visų turistų mėgstamas ir lankomas senas švyturys, iš kurio iškart galima žiūrėti į dvi jūras - Baltijos ir Šiaurės. Tiesa, įvažiuojant į Molės kurortinę zoną už vieną automobilį teks mokėti apie 40 kronų. Čia yra ir patys prabangiausi Švedijoje golfo aikštynai.

Hoganas, be savo nuostabių apylinkių, dar išsiskiria ir tuo, kad čia gyvena nemažai lietuvių. Atrodo, kad paprasti lietuvaičiai, dienomis plaunantys langus ir dirbantys morkų ūkiuose, moko švedus žaisti krepšinį. "Hoganas Basket" komandoje žaidžia daugiausia lietuvių, kurie balandžio 4 dieną jau kelintą kartą pateikė staigmeną visam Švedijos krepšiniui. Vienos mažiausių šalyje Hogano komunos krepšinio komanda antrojoje lygoje pelnė antrąją vietą, nors dukart įveikė ir lygos lyderius. Kitą sezoną lietuviai žais pirmojoje lygoje.

Du krantai

Pavažiavę 25 kilometrus į pietus, atsiduriame nuostabiame Helsingborgo mieste. Kadaise šis miestas ir visa pietinė Švedija priklausė danams, tačiau 1332 metais Švedija nusipirko Skonę. Istorikų teigimu, palyginti labai pigiai - už šiuolaikinio lengvojo automobilio "Volvo" kainą.

Iki XV amžiaus vidurio Helsingborgas ir kitame jūros krante esantis Helsingoras buvo vienas miestas. Dabar jie vadinami miestais dvyniais. Čia atstumas tarp Danijos ir Švedijos yra mažiausias - tik 4 kilometrai. Ši vieta ir švediškai, ir daniškai reiškia "angą katei pralįsti" - Kategato sąsiauris. Danai, pardavę Skonę, netrukus suprato apsigavę ir mėgino atgauti ją jėga. Tačiau tai jiems nepavyko. Danai tarsi keršydami Helsingore pastatė didingą pilį, prieš kurią Helsingborgo pilis nublanko. Švedijos miestas ilgam prarado statusą. Beje, pastarąją pilį taip pat statė danai. Švedai didžiąją jos dalį nugriovė - kaip danų valdžios simbolį. Paliko tik pilies bokštą.

Dabar abi šalys ir miestai dvyniai sugyvena itin puikiai. Tarp miestų visą parą kas 20 minučių kursuoja keltai. Pirmieji keltai čia plukdyti keleivius pradėjo dar 1892 metais. Nemažai švedų ir danų dirba kitame sąsiaurio krante, nei gyvena. Helsingborge esanti Karlo XI statula - vyras, sėdintis ant arklio - dar palyginti neseniai buvo "nukenksminta". Anksčiau raitelis laikė iškėlęs kardą ir grėsmingai žvelgė į Danijos pusę. Tačiau dabar jo kardas - nuleistas.

Vaiduokliška Hamleto rezidencija

Pusvalandis - ir mes jau Danijoje. Vos išlipus Helsingoro žemėje, galima sėsti tiesiai į traukinį, kuris nuveš į Danijos sostinę Kopenhagą, esančią už 70 kilometrų. Helsingoras jau laikomas sostinės priemiesčiu, nes iki pat Kopenhagos nebelikę neužstatytų plotų.

Mieste pasitinka nuostabus senamiestis ir didingiausia Danijos pilis - Kronborgas. Ji išgarsėjo kaip Hamleto pilis. Čia nutiko anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o herojaus Hamleto tragedija. Tiesa, tikrasis Hamletas šioje pilyje niekada negyveno ir net nesilankė. Hamletą čia yra vaidinę ir Lietuvos aktoriai.

Prieš keletą metų pasklido gandų, kad šioje pilyje vaidenasi. Po keleto spiritizmo seansų ekstrasensai pasigyrė išvarę daugumą vaiduoklių, tačiau ne visus. Keletą nepavojingų esą palikę dėl turistų.

Kronborgo pilis pastatyta 1577 metais ir yra viena svarbiausių Šiaurės Europos renesanso statinių, įtrauktų į pasaulinį UNESCO saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami