Oršos mūšis?

Kęstutis GIRNIUS 2013-12-30 06:00

Kęstutis GIRNIUS

2013-12-30 06:00
Pra­ėju­sį pir­ma­die­nį Sei­mas 2014-uo­sius pa­skel­bė Or­šos mū­šio me­tais. Už nu­ta­ri­mo pro­jek­tą bal­sa­vo įvai­rių frak­ci­jų na­riai - iš vi­so 76 par­la­men­ta­rai.

Sei­mo nu­ta­ri­me pa­brė­žia­ma, kad 1514 me­tais „Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­me­nė lai­mė­jo is­to­ri­nę per­ga­lę Or­šos mū­šy­je ir ap­gy­nė Lie­tu­vos že­mių vien­ti­su­mą". Ji įvei­kė be­veik tris kar­tus di­des­nį prieš­ą ir 40 me­tų už­ti­kri­no tai­ką.

Aki­vaiz­du, kad Sei­mo na­riai mėgs­ta me­tus pa­žy­mė­ti įvai­riau­sio­mis šven­tė­mis. Me­tai ne­ga­li bū­ti tik me­tais, jais dar tu­ri bū­ti pa­mi­nė­ta ko­kia nors šven­tė ar pa­gerb­ta or­ga­ni­za­ci­ja. Sei­mas 2014-uo­sius pa­skel­bė net tik Or­šos mū­šio, bet ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros pra­di­nin­ko Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio, Tea­tro, Lie­tu­vos dai­nų šven­tės ir Vai­kų svei­ka­tos me­tais.

Šiaip jau ne­kreip­čiau dė­me­sio į to­kį Sei­mo nu­ta­ri­mą, gal net iro­niš­kai klaus­čiau, ko­dėl Sei­mas bu­vo toks kuk­lus ir ne­pas­kel­bė 2014-ųjų dar ir Krep­ši­nio ar Pen­si­nin­kų ge­ro­vės me­tais? Bet 2014-ųjų pa­skel­bi­mas Or­šos mū­šio me­tais nu­vy­lė. Ma­niau, kad mū­sų tau­ta la­biau su­bren­du­si, la­biau pa­si­ti­ki sa­vi­mi, ne­jau­čia po­rei­kio pra­ei­ty­je ieš­ko­ti dirb­ti­nių prie­žas­čių pa­grįs­ti sa­vo oru­mą.

Or­šos mū­šis man ke­lia ypa­tin­gą aler­gi­ją. Prieš ko­kį de­šimt­me­tį te­be­dirb­da­mas "Lais­vo­sios Eu­ro­pos"-"Lais­vės" ra­di­ju­je tu­rė­jau įver­tin­ti bal­ta­ru­sių tar­ny­bos prog­ra­mas. Vie­na lai­da bu­vo skir­ta Or­šos mū­šiui, ir prog­ra­mos klau­sy­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi mū­šio me­ti­nes va­din­ti Bal­ta­ru­sių ka­ri­nės šlo­vės die­na. XXI am­žiu­je keis­tai, net ne­sko­nin­gai at­ro­do pa­stan­gos pa­brėž­ti ka­ri­nes per­ga­les, prieš­o triuš­ki­ni­mą.

Su­pran­tu, kad bal­ta­ru­sių pa­dė­tis yra ypa­tin­ga. Bal­ta­ru­siai dar nė­ra mo­der­ni tau­ta, nors gal to­kia ir taps. De­mo­kra­ti­niai, di­si­den­ti­niai, na­cio­na­lis­ti­niai sluoks­niai sten­gia­si sa­vo žmo­nėms pa­teik­ti gar­bin­gą pra­ei­tį, kad jie tu­rė­tų kuo di­džiuo­tis. Ypač pa­brė­žia­mas pra­na­šu­mas prieš di­dį­jį Ry­tų kai­my­ną. Su­kur­ti šlo­vin­gos pra­ei­ties re­gi­my­bę yra la­bai su­dė­tin­ga už­duo­tis, nes pra­ei­ty­je Bal­ta­ru­si­ja ne­bu­vo vals­ty­bė. Ji net ne­bu­vo geog­ra­fi­nė są­vo­ka. Jei ne­klys­tu, Le­vas Tols­to­jus nė kar­to ne­mi­ni Bal­ta­ru­si­jos sa­vo ro­ma­ne „Ka­ras ir tai­ka". Ir da­bar­ties is­to­ri­kai bei po­li­to­lo­gai ver­čia­mi ieš­ko­ti iš­ra­din­gų prie­mo­nių, kad įtrauk­tų Bal­ta­ru­si­ją į nuo­sek­lų is­to­ri­nį pa­sa­ko­ji­mą. Štai vie­nas ra­šo, kad „per 1654-1667 me­tų ka­rą Bal­ta­ru­si­ja ko­vo­jo kaip Len­ki­jos da­lis". Ly­giai taip pat ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad per Alek­sand­ro Di­džio­jo žy­gį Ira­kas ko­vo­jo kaip Per­sų im­pe­ri­jos da­lis, nors tuo me­tu ne­bu­vo jo­kio Ira­ko, kaip XVII am­žiu­je ne­bu­vo Bal­ta­ru­si­jos. Aps­kri­tai ne­leng­va pa­aiš­kin­ti, ko­kiu pa­grin­du Or­šos per­ga­lė pri­skir­ti­na bal­ta­ru­siams, juo­lab kad, ko ge­ro, nė vie­nas ka­rys sa­vęs ne­lai­kė bal­ta­ru­siu.

Ma­niau, kad lie­tu­viai se­niai su­bren­do kaip tau­ta, tad ne­jau­čia po­rei­kio per­dėm šlo­vin­ti prieš pu­sę tūks­tant­me­čio pa­siek­tus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­mė­ji­mus. Ka­dai­se Mai­ro­nis ir ki­ti tau­ti­nio at­gi­mi­mo šauk­liai tei­sin­gai da­rė, kad pa­brė­žė vi­du­ram­žių Lie­tu­vos di­dy­bę, sa­vo is­to­ri­ją ir pro­tė­vių per­ga­les. Taip jie ska­ti­no lie­tu­vius vals­tie­čius di­džiuo­tis sa­vo pra­ei­ti­mi ir įsi­ti­kin­ti, kad dėl to, jog ka­dai­se tu­rė­jo sa­vo vals­ty­bę, jie nė­ra vien mu­ži­kų tau­ta, pa­smerk­ta tar­nau­ti ki­tiems ir bū­ti jų val­do­ma. Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je pra­ei­ties lai­mė­ji­mai ir­gi bu­vo pa­brė­žia­mi kaip svar­bus tau­ti­nio auk­lė­ji­mo ele­men­tas. Ne­pap­ras­tai daug vai­kų bu­vo pa­va­din­ti Vy­tau­tais, Al­gir­dais, Kęs­tu­čiais, Min­dau­gais ar Ge­di­mi­nais. Ta ma­da pra­ėjo. Ir ge­rai, kad pra­ėjo, nors man ku­ni­gaikš­čių var­dai mie­les­ni ne­gu da­bar po­pu­lia­rūs Do­vy­dai, Emi­liai ir Ka­jai. Tai, kas ti­ko at­gims­tan­čiai tau­tai, ne­bū­ti­nai tin­ka su­bren­du­siai tau­tai.

Ne­no­riu nu­ver­tin­ti Lie­tu­vos is­to­ri­nių per­ga­lių. Žal­gi­rio mū­šis vi­siems lai­kams su­stab­dė kry­žiuo­čių ver­ži­mą­si į et­nog­ra­fi­nes lie­tu­vių že­mes. Be sa­va­no­rių kū­rė­jų Lie­tu­va ne­bū­tų at­ko­vo­ju­si ne­prik­lau­so­my­bės 1918-1920 me­tais. Po­ka­riu par­ti­za­nai ko­vo­jo ir au­ko­jo­si dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės. Bet Or­šos mū­šis? Tai ne­bu­vo le­mia­ma per­ga­lė, o tik vie­nas, nors ga­na reikš­min­gas mū­šis ko­vo­se, ku­rios dar tru­ko 150 me­tų. Pats mū­šis dar nė­ra su­lau­kęs rim­tes­nio ty­ri­mo. Su­nku rim­tai trak­tuo­ti tei­gi­nius, kad Mask­vos ka­riuo­me­nė tu­rė­jo 80 tūkst. ka­rių ir kad pu­sė jų žu­vo - tais lai­kais to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ne­įma­no­ma nei su­telk­ti to­kio dy­džio ka­riuo­me­nės, nei jos lo­gis­tiš­kai iš­lai­ky­ti.

Net jei vi­sos su mū­šiu su­si­ju­sios le­gen­dos ati­tik­tų ti­kro­vę, vis tiek ne­de­rė­tų 2014-ųjų skelb­ti Or­šos mū­šio me­tais. Bal­ta­ru­siams gal ir rei­kia iš­gal­vo­tos šlo­vės, dra­ma­tiš­ko is­to­ri­nio pa­sa­ko­ji­mo, ku­ris pa­brėž­tų įsi­vaiz­duo­ja­mų pro­tė­vių žyg­dar­bius ir pa­dė­tų su­telk­ti tau­tą. Tik ge­rų no­rų ne­pa­kan­ka. Pa­sa­ko­ji­mas tu­ri bū­ti įti­ki­na­mas, veiks­min­gas, mo­bi­li­zuo­jan­tis jaus­mus. Bet bal­ta­ru­siams na­cio­na­lis­tams ne­si­se­ka sa­vo is­to­ri­jos su­pra­ti­mo įpirš­ti gy­ven­to­jų dau­gu­mai, ji lie­ka abe­jin­ga bal­ta­ru­sių ka­ri­nei šlo­vei ir per­ga­lei prieš pik­tuo­sius mask­vė­nus.

Tar­pu­ka­rio me­tais mi­li­ta­riz­mas te­be­bu­vo ga­jus, o ka­ri­nin­kai jau­tė­si esan­tys be­ne ver­tin­giau­si tau­tos na­riai. Su­nku prieš­in­tis lai­ko dva­siai, tad ir Lie­tu­vo­je ne­ap­siei­ta be mi­li­ta­riz­mo ai­dų. Prieš 80 me­tų bū­tų bu­vę ga­li­ma skelb­ti Or­šos mū­šio me­tus. Da­bar gy­ve­na­me ki­tais lai­kais, kai pir­me­ny­bė tei­kia­ma tai­kos ir kles­tė­ji­mo vai­siams. Or­šos mū­šio me­tai at­si­duo­da at­aviz­mu.

Vei­kiau­siai kai ku­rie Sei­mo na­riai pa­lai­kė nu­ta­ri­mą siek­da­mi pa­er­zin­ti Ru­si­ją, pa­brėž­ti Lie­tu­vos di­dy­bę ir tai, kad ji ga­lė­jo pri­mes­ti sa­vo va­lią Mask­vai. Gal tai jiems su­tei­kia šio­kį to­kį pa­si­ten­ki­ni­mą, bet jie tu­rė­tų pri­si­min­ti šv. Pa­uliaus žo­džius – "kai bu­vau vai­kas, kal­bė­jau kaip vai­kas, mąs­čiau kaip vai­kas, pro­ta­vau kaip vai­kas, o ta­pęs vy­ru me­čiau tai, kas vai­kiš­ka".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (25)
juozas  88.119.249.32 2014-09-08 14:12:42
įdomu kaip Rusijoje paminima ši diena?
2 0  Netinkamas komentaras
lietuvis  78.56.217.177 2014-01-04 12:45:16
sveikinu seima, nes Orsos musis sverbiau nei Zalgirio. Bet ka gi rusenu ruporas dirba neblogai.......
6 1  Netinkamas komentaras
Joachimas  78.60.68.218 2014-01-03 13:33:05
PUIKUS TEKSTAS. SVEIKINIMAI K. GIRNIUI ... :)))
4 6  Netinkamas komentaras
2 Kremliaus agentas  78.63.252.73 2014-01-02 16:37:29
Du klausimai: 1) ar tamsta turi tą milijoną, kurį esi "pasiruošęs sumokėti"? 2) Autentiškuose dokumentuose nerasi nei Džulijaus Syzario, nei Džyzaus Kraisto, bet ar tamsta sakysi, kad ir šių istorinių asmenybių nebuvo?:-) Panašu, kad istoriją maišote su lingvistika...
8 0  Netinkamas komentaras
Taiptaitaip, bet  78.63.252.73 2014-01-02 16:32:59
Sutinku su Girniumi, kad visokių "proginių" metų skelbimas yra beprasmis. Tačiau tai - ne Lietuvos išmislas: visokios UNESCO (ir ne tik jos) nuolat skelbia kokius nors "spec." metus... Beje, lygiai taip pat beprasme tradicija laikau visokius "metų žmogaus" rinkimus. Tačiau man nelogiškai nuskamba Girniaus panaudotas pokario partizanų kovų ir Oršos mūšio priešpastatymas. Pokario partizanų kovos taipgi nedavė lemiamos pergalės, tiesiai vertinant: partizanai pralaimėjo. Kuo tada tos kovos buvo labiau lemiančios, negu pergalė prie Oršos?
6 2  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami