Oršos mūšis?

Kęstutis GIRNIUS 2013-12-30 06:00

Kęstutis GIRNIUS

2013-12-30 06:00
Pra­ėju­sį pir­ma­die­nį Sei­mas 2014-uo­sius pa­skel­bė Or­šos mū­šio me­tais. Už nu­ta­ri­mo pro­jek­tą bal­sa­vo įvai­rių frak­ci­jų na­riai - iš vi­so 76 par­la­men­ta­rai.

Sei­mo nu­ta­ri­me pa­brė­žia­ma, kad 1514 me­tais „Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­me­nė lai­mė­jo is­to­ri­nę per­ga­lę Or­šos mū­šy­je ir ap­gy­nė Lie­tu­vos že­mių vien­ti­su­mą". Ji įvei­kė be­veik tris kar­tus di­des­nį prieš­ą ir 40 me­tų už­ti­kri­no tai­ką.

Aki­vaiz­du, kad Sei­mo na­riai mėgs­ta me­tus pa­žy­mė­ti įvai­riau­sio­mis šven­tė­mis. Me­tai ne­ga­li bū­ti tik me­tais, jais dar tu­ri bū­ti pa­mi­nė­ta ko­kia nors šven­tė ar pa­gerb­ta or­ga­ni­za­ci­ja. Sei­mas 2014-uo­sius pa­skel­bė net tik Or­šos mū­šio, bet ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros pra­di­nin­ko Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio, Tea­tro, Lie­tu­vos dai­nų šven­tės ir Vai­kų svei­ka­tos me­tais.

Šiaip jau ne­kreip­čiau dė­me­sio į to­kį Sei­mo nu­ta­ri­mą, gal net iro­niš­kai klaus­čiau, ko­dėl Sei­mas bu­vo toks kuk­lus ir ne­pas­kel­bė 2014-ųjų dar ir Krep­ši­nio ar Pen­si­nin­kų ge­ro­vės me­tais? Bet 2014-ųjų pa­skel­bi­mas Or­šos mū­šio me­tais nu­vy­lė. Ma­niau, kad mū­sų tau­ta la­biau su­bren­du­si, la­biau pa­si­ti­ki sa­vi­mi, ne­jau­čia po­rei­kio pra­ei­ty­je ieš­ko­ti dirb­ti­nių prie­žas­čių pa­grįs­ti sa­vo oru­mą.

Or­šos mū­šis man ke­lia ypa­tin­gą aler­gi­ją. Prieš ko­kį de­šimt­me­tį te­be­dirb­da­mas "Lais­vo­sios Eu­ro­pos"-"Lais­vės" ra­di­ju­je tu­rė­jau įver­tin­ti bal­ta­ru­sių tar­ny­bos prog­ra­mas. Vie­na lai­da bu­vo skir­ta Or­šos mū­šiui, ir prog­ra­mos klau­sy­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi mū­šio me­ti­nes va­din­ti Bal­ta­ru­sių ka­ri­nės šlo­vės die­na. XXI am­žiu­je keis­tai, net ne­sko­nin­gai at­ro­do pa­stan­gos pa­brėž­ti ka­ri­nes per­ga­les, prieš­o triuš­ki­ni­mą.

Su­pran­tu, kad bal­ta­ru­sių pa­dė­tis yra ypa­tin­ga. Bal­ta­ru­siai dar nė­ra mo­der­ni tau­ta, nors gal to­kia ir taps. De­mo­kra­ti­niai, di­si­den­ti­niai, na­cio­na­lis­ti­niai sluoks­niai sten­gia­si sa­vo žmo­nėms pa­teik­ti gar­bin­gą pra­ei­tį, kad jie tu­rė­tų kuo di­džiuo­tis. Ypač pa­brė­žia­mas pra­na­šu­mas prieš di­dį­jį Ry­tų kai­my­ną. Su­kur­ti šlo­vin­gos pra­ei­ties re­gi­my­bę yra la­bai su­dė­tin­ga už­duo­tis, nes pra­ei­ty­je Bal­ta­ru­si­ja ne­bu­vo vals­ty­bė. Ji net ne­bu­vo geog­ra­fi­nė są­vo­ka. Jei ne­klys­tu, Le­vas Tols­to­jus nė kar­to ne­mi­ni Bal­ta­ru­si­jos sa­vo ro­ma­ne „Ka­ras ir tai­ka". Ir da­bar­ties is­to­ri­kai bei po­li­to­lo­gai ver­čia­mi ieš­ko­ti iš­ra­din­gų prie­mo­nių, kad įtrauk­tų Bal­ta­ru­si­ją į nuo­sek­lų is­to­ri­nį pa­sa­ko­ji­mą. Štai vie­nas ra­šo, kad „per 1654-1667 me­tų ka­rą Bal­ta­ru­si­ja ko­vo­jo kaip Len­ki­jos da­lis". Ly­giai taip pat ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad per Alek­sand­ro Di­džio­jo žy­gį Ira­kas ko­vo­jo kaip Per­sų im­pe­ri­jos da­lis, nors tuo me­tu ne­bu­vo jo­kio Ira­ko, kaip XVII am­žiu­je ne­bu­vo Bal­ta­ru­si­jos. Aps­kri­tai ne­leng­va pa­aiš­kin­ti, ko­kiu pa­grin­du Or­šos per­ga­lė pri­skir­ti­na bal­ta­ru­siams, juo­lab kad, ko ge­ro, nė vie­nas ka­rys sa­vęs ne­lai­kė bal­ta­ru­siu.

Ma­niau, kad lie­tu­viai se­niai su­bren­do kaip tau­ta, tad ne­jau­čia po­rei­kio per­dėm šlo­vin­ti prieš pu­sę tūks­tant­me­čio pa­siek­tus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­mė­ji­mus. Ka­dai­se Mai­ro­nis ir ki­ti tau­ti­nio at­gi­mi­mo šauk­liai tei­sin­gai da­rė, kad pa­brė­žė vi­du­ram­žių Lie­tu­vos di­dy­bę, sa­vo is­to­ri­ją ir pro­tė­vių per­ga­les. Taip jie ska­ti­no lie­tu­vius vals­tie­čius di­džiuo­tis sa­vo pra­ei­ti­mi ir įsi­ti­kin­ti, kad dėl to, jog ka­dai­se tu­rė­jo sa­vo vals­ty­bę, jie nė­ra vien mu­ži­kų tau­ta, pa­smerk­ta tar­nau­ti ki­tiems ir bū­ti jų val­do­ma. Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je pra­ei­ties lai­mė­ji­mai ir­gi bu­vo pa­brė­žia­mi kaip svar­bus tau­ti­nio auk­lė­ji­mo ele­men­tas. Ne­pap­ras­tai daug vai­kų bu­vo pa­va­din­ti Vy­tau­tais, Al­gir­dais, Kęs­tu­čiais, Min­dau­gais ar Ge­di­mi­nais. Ta ma­da pra­ėjo. Ir ge­rai, kad pra­ėjo, nors man ku­ni­gaikš­čių var­dai mie­les­ni ne­gu da­bar po­pu­lia­rūs Do­vy­dai, Emi­liai ir Ka­jai. Tai, kas ti­ko at­gims­tan­čiai tau­tai, ne­bū­ti­nai tin­ka su­bren­du­siai tau­tai.

Ne­no­riu nu­ver­tin­ti Lie­tu­vos is­to­ri­nių per­ga­lių. Žal­gi­rio mū­šis vi­siems lai­kams su­stab­dė kry­žiuo­čių ver­ži­mą­si į et­nog­ra­fi­nes lie­tu­vių že­mes. Be sa­va­no­rių kū­rė­jų Lie­tu­va ne­bū­tų at­ko­vo­ju­si ne­prik­lau­so­my­bės 1918-1920 me­tais. Po­ka­riu par­ti­za­nai ko­vo­jo ir au­ko­jo­si dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės. Bet Or­šos mū­šis? Tai ne­bu­vo le­mia­ma per­ga­lė, o tik vie­nas, nors ga­na reikš­min­gas mū­šis ko­vo­se, ku­rios dar tru­ko 150 me­tų. Pats mū­šis dar nė­ra su­lau­kęs rim­tes­nio ty­ri­mo. Su­nku rim­tai trak­tuo­ti tei­gi­nius, kad Mask­vos ka­riuo­me­nė tu­rė­jo 80 tūkst. ka­rių ir kad pu­sė jų žu­vo - tais lai­kais to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ne­įma­no­ma nei su­telk­ti to­kio dy­džio ka­riuo­me­nės, nei jos lo­gis­tiš­kai iš­lai­ky­ti.

Net jei vi­sos su mū­šiu su­si­ju­sios le­gen­dos ati­tik­tų ti­kro­vę, vis tiek ne­de­rė­tų 2014-ųjų skelb­ti Or­šos mū­šio me­tais. Bal­ta­ru­siams gal ir rei­kia iš­gal­vo­tos šlo­vės, dra­ma­tiš­ko is­to­ri­nio pa­sa­ko­ji­mo, ku­ris pa­brėž­tų įsi­vaiz­duo­ja­mų pro­tė­vių žyg­dar­bius ir pa­dė­tų su­telk­ti tau­tą. Tik ge­rų no­rų ne­pa­kan­ka. Pa­sa­ko­ji­mas tu­ri bū­ti įti­ki­na­mas, veiks­min­gas, mo­bi­li­zuo­jan­tis jaus­mus. Bet bal­ta­ru­siams na­cio­na­lis­tams ne­si­se­ka sa­vo is­to­ri­jos su­pra­ti­mo įpirš­ti gy­ven­to­jų dau­gu­mai, ji lie­ka abe­jin­ga bal­ta­ru­sių ka­ri­nei šlo­vei ir per­ga­lei prieš pik­tuo­sius mask­vė­nus.

Tar­pu­ka­rio me­tais mi­li­ta­riz­mas te­be­bu­vo ga­jus, o ka­ri­nin­kai jau­tė­si esan­tys be­ne ver­tin­giau­si tau­tos na­riai. Su­nku prieš­in­tis lai­ko dva­siai, tad ir Lie­tu­vo­je ne­ap­siei­ta be mi­li­ta­riz­mo ai­dų. Prieš 80 me­tų bū­tų bu­vę ga­li­ma skelb­ti Or­šos mū­šio me­tus. Da­bar gy­ve­na­me ki­tais lai­kais, kai pir­me­ny­bė tei­kia­ma tai­kos ir kles­tė­ji­mo vai­siams. Or­šos mū­šio me­tai at­si­duo­da at­aviz­mu.

Vei­kiau­siai kai ku­rie Sei­mo na­riai pa­lai­kė nu­ta­ri­mą siek­da­mi pa­er­zin­ti Ru­si­ją, pa­brėž­ti Lie­tu­vos di­dy­bę ir tai, kad ji ga­lė­jo pri­mes­ti sa­vo va­lią Mask­vai. Gal tai jiems su­tei­kia šio­kį to­kį pa­si­ten­ki­ni­mą, bet jie tu­rė­tų pri­si­min­ti šv. Pa­uliaus žo­džius – "kai bu­vau vai­kas, kal­bė­jau kaip vai­kas, mąs­čiau kaip vai­kas, pro­ta­vau kaip vai­kas, o ta­pęs vy­ru me­čiau tai, kas vai­kiš­ka".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (25)
juozas  88.119.249.32 2014-09-08 14:12:42
įdomu kaip Rusijoje paminima ši diena?
2 0  Netinkamas komentaras
lietuvis  78.56.217.177 2014-01-04 12:45:16
sveikinu seima, nes Orsos musis sverbiau nei Zalgirio. Bet ka gi rusenu ruporas dirba neblogai.......
6 1  Netinkamas komentaras
Joachimas  78.60.68.218 2014-01-03 13:33:05
PUIKUS TEKSTAS. SVEIKINIMAI K. GIRNIUI ... :)))
4 6  Netinkamas komentaras
2 Kremliaus agentas  78.63.252.73 2014-01-02 16:37:29
Du klausimai: 1) ar tamsta turi tą milijoną, kurį esi "pasiruošęs sumokėti"? 2) Autentiškuose dokumentuose nerasi nei Džulijaus Syzario, nei Džyzaus Kraisto, bet ar tamsta sakysi, kad ir šių istorinių asmenybių nebuvo?:-) Panašu, kad istoriją maišote su lingvistika...
8 0  Netinkamas komentaras
Taiptaitaip, bet  78.63.252.73 2014-01-02 16:32:59
Sutinku su Girniumi, kad visokių "proginių" metų skelbimas yra beprasmis. Tačiau tai - ne Lietuvos išmislas: visokios UNESCO (ir ne tik jos) nuolat skelbia kokius nors "spec." metus... Beje, lygiai taip pat beprasme tradicija laikau visokius "metų žmogaus" rinkimus. Tačiau man nelogiškai nuskamba Girniaus panaudotas pokario partizanų kovų ir Oršos mūšio priešpastatymas. Pokario partizanų kovos taipgi nedavė lemiamos pergalės, tiesiai vertinant: partizanai pralaimėjo. Kuo tada tos kovos buvo labiau lemiančios, negu pergalė prie Oršos?
6 2  Netinkamas komentaras
Eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis „sprog­di­na“ so­cia­li­nį tink­lą „Twit­ter“. Abe­jin­gų ne­pa­li­ko nuo­trau­ka, ku­rio­je už­fik­suo­ta, kaip po­li­ti­kas iš Lie­tu­vos ran­ka užsidengęs vei­dą klau­so­si [...]
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) pa­kei­tė spren­di­mą dėl sank­ci­jų dviem ru­siš­koms te­le­vi­zi­joms, pa­žei­du­sioms Lie­tu­vos įsta­ty­mus, to­dėl ti­kriau­siai jas vėl ga­lės laisvai ma­ty­ti mū­sų [...]
ES ša­lių va­do­vai tre­čia­die­nį su­ta­rė, kad Bri­ta­ni­jai ne­ga­li­ma su­teik­ti prie­igos prie vie­nin­go­sios rin­kos, jei­gu ji pa­si­trauks iš Są­jun­gos ne­si­lai­ky­da­ma Bend­ri­jos lais­vo judėjimo tai­syk­lės, sa­kė [...]
Li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius kar­tu su gru­pe Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių iš­siun­tė laiš­ką Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tui A. Lu­ka­šen­kai, ra­gin­da­mi pa­nai­kin­ti šio­je ša­ly­je galiojančią mir­ties baus­mę [...]
Tel­šiuo­se lie­pos 23 die­ną bus ati­deng­tas pa­mink­las Dur­bės mū­šiui. Ir nors mū­šis vy­ko ne ties Tel­šiais, o ties Dur­be (upe­liu ir eže­ru Lat­vi­jo­je), že­mai­čiai lai­mė­tu mūšiu prieš Kry­žiuo­čių [...]
Prieš 80 me­tų, 1936 me­tų lie­pos mė­ne­sį, Vo­kie­ti­jo­je bu­vo įsteig­ta gar­sio­ji Zach­sen­hau­ze­no (Sach­sen­hau­sen) kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la, ku­rios „sve­tin­gu­mo“ te­ko paragauti ir lie­tu­viams.
Jei bū­tų ra­šy­to­jo To­mo Venc­lo­vos va­lia, jis pa­sau­ly­je pa­nai­kin­tų sie­nas, taip pat – ir su Ry­tuo­se nuo Lie­tu­vos esan­čio­mis ša­li­mis. Jam ne­si­no­rė­tų pra­šy­ti vi­zos, kad ga­lė­tų vykti į Ru­si­ją, [...]
15 ope­rų ir 15 ba­le­tų. Spek­tak­lių vai­kams ir­gi po ly­giai – trys ope­ros, trys ba­le­tai. Juos pla­nuo­ja­ma ro­dy­ti at­ei­nan­tį se­zo­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teatre (LNOBT). Žiū­ro­vai [...]
Šiuo me­tu mes lin­kę ma­ny­ti, kad An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras bu­vo lai­mė­tas ru­sų krau­ju ir ame­ri­kie­čių pi­ni­gais; ir nors kai ku­riais at­žvil­giais tai tie­sa, tie­sa ir tai, kad nesant Chur­chil­lio Hit­le­ris [...]
Pa­lan­go­je, An­ta­no Mon­čio na­muo­se – mu­zie­ju­je vei­kia dai­li­nin­kės, sce­nog­ra­fės Fi­lo­me­nos Lin­čiū­tės – Vai­tie­kū­nie­nės ta­py­bos par­oda  “Trys ke­lio­nės mintyse ir ti­kro­vėj“.
Tre­čia­die­nį po Vil­niaus mies­tą pa­skli­dę an­ge­lai pa­si­puoš Gru­zi­jos, Mol­do­vos ir Ukrai­nos na­cio­na­li­niais sim­bo­liais – taip Lie­tu­vos sos­ti­nė­je bus pa­žy­mė­tas Eu­ro­pos Sąjungos Aso­cia­ci­jos su­si­ta­ri­mų [...]
Hi­gie­nos būk­lė ša­lies ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se, kaip ro­do pa­ti­kri­ni­mai, dau­ge­liu at­ve­jų ge­ra ir dar ga­rė­ja, tuo tar­pu pra­stas klien­tų ap­tar­na­vi­mas tebėra vie­ša pa­slap­tis.
Bir­že­lio vi­du­ry­je pra­ūžu­sios aud­ros pa­da­ri­niai Dzū­ki­jos miš­kuo­se pri­lygs­ta sti­chi­nei ne­lai­mei, tei­gia ap­lin­kos ministras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.
Du­se­tų mies­te­lis Za­ra­sų ra­jo­ne pa­sku­ti­nį bir­že­lio sa­vait­ga­lį pa­si­ti­ko kraš­tie­čius ir šven­tės sve­čius kul­tū­ri­nių, spor­ti­nių ir pra­mo­gi­nių ren­gi­nių gau­sa. Miestelio Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je [...]
Vil­niaus „Žal­gi­rio“ klu­bą pa­pil­dė nau­jo­kas iš Kroa­ti­jos – 29-erių me­tų at­ra­mi­nis saugas Slav­ko Bla­go­je­vi­čius.
Po „CIK-FIA Kar­ting Aca­de­my Trop­hy“ an­tro­jo eta­po var­žy­bų Por­tu­ga­li­jo­je, Al­gar­vės kar­tod­ro­me, ap­do­va­no­ji­mų me­tu bu­vo ke­lia­ma Lie­tu­vos vė­lia­va, o ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po mūsų ša­lį at­sto­vau­jan­tis [...]
Tel­šiai ga­li di­džiuo­tis iš­ug­dę ypa­tin­gas ir iš­ki­lias as­me­ny­bes, gar­sių ir ži­no­mų žmo­nių tarp že­mai­čių ne­trūks­ta. Ta­čiau dar sma­giau, kai Tel­šius pa­mils­ta ir sa­vo kraštu pra­de­da lai­ky­ti [...]
Le­gen­di­nis bri­tų ak­to­rius, „Žie­dų val­do­vo“, „Ho­bi­to“ ir „X-me­nų“ žvaigž­dė Ia­nas McKel­le­nas pri­sta­ty­da­mas sa­vo mo­no spek­tak­lį „W. Sha­kes­pea­re'as sce­no­je, ekra­ne, vi­sur“ at­vi­rai [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Pa­trauk­ti iš akių so­vie­ti­nius re­lik­tus, bet iš­sau­go­ti, kad jau­ni­mas ži­no­tų apie pra­ei­tį, – to­kias už­duo­tis iš­si­kė­lu­si Ukrai­nos val­džia per da­bar­ti­nę de­ko­mu­ni­za­ci­jos ban­gą. Ma­no­ma, kad pa­sa­ko­jant [...]
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to (KU) ar­cheo­lo­gai ty­ri­nė­ja sen­sa­cin­gą ra­di­nį – maž­daug 43 tūkst. me­tų pr. Kr. da­tuo­ja­mą dir­bi­nį. To­kio am­žiaus įna­gis – pir­ma­sis ne tik Lietuvos te­ri­to­ri­jo­je, bet [...]
Tūks­tan­čiams ša­lies abi­tu­rien­tų lai­kant pa­sku­ti­nius eg­za­mi­nus ir ren­kan­tis kar­je­ros ke­lią, di­džių­jų Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų at­sto­vai ra­gi­na at­siž­velg­ti į darb­da­vių poreikius bei pa­si­nau­do­ti [...]
Vabz­džių mal­di­nin­kų pa­te­lės sa­vo po­ra­vi­mo­si par­tne­riams gal­vas nu­kan­da vei­kiau­siai ne dėl sa­vo ag­re­si­jos, par­eiš­kė moks­li­nin­kai.
Žmo­nės my­li gam­tą ir kar­tais per­dė­tai lin­kę rū­pin­tis gy­vū­nais, ypač ma­žais ir silp­nais. De­ja rū­pes­tis ga­li pa­kenk­ti. Gy­vū­no jau­nik­lį su­ti­kę žmo­nės, pa­ma­no, kad glež­nas mažylis yra pa­lik­tas, [...]
Ber­ly­ne nu­griau­dė­ju­sios pa­sau­li­nės prem­je­ros me­tu spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Pors­che“ nu­klo­jo pa­slap­ties šy­dą nuo an­tros kar­tos spor­ti­nio „Pa­na­me­ra“ se­da­no. Šio ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lių [...]
2016 me­tų sau­sį-ge­gu­žę ukrai­nie­čiai nu­pir­ko 61,7 proc. nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ką. Tai ro­do, kad ge­rė­ja Ukrai­nos žmo­nių lū­kes­čiai dėl ša­lies eko­no­mi­kos [...]
Vil­niaus oro uos­te pa­si­tik­ta dar vie­na nau­ja avia­kom­pa­ni­ja – Is­pa­ni­jos že­mų kaš­tų oro li­ni­jos „Vue­ling“. Iki rug­sė­jo 28 d. jos kar­tą per sa­vai­tę – tre­čia­die­niais – vyk­dys skry­džius [...]
Ar ži­no­te, ku­rio mies­to se­na­mies­tis yra lai­ko­mas nau­jau­siu Eu­ro­po­je? Tai – Var­šu­vos se­na­mies­tis, ka­dai­se su­griau­tas, o po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir vėl at­sta­ty­tas. Len­ki­jos sostinėje – ne­pa­kar­to­ja­ma [...]
Vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai ak­ty­viai nau­do­ja­si įren­gi­niais ir moks­lo me­tais, ir per at­os­to­gas.
Dar so­vie­ti­niais lai­kais sta­ty­tų dau­giaaukš­čių at­ri­bu­tas – šiukš­lių vamz­džiai, ku­rių nau­jos sta­ty­bos būs­tuo­se, o da­bar ir kai ku­riuo­se se­nes­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ne­be­ra­si­me. Nors ši at­lie­kų [...]
Įam­žink sa­vo au­gin­ti­nį kre­čian­tį pokš­tus ar šu­ny­bes. Ori­gi­na­lias nuo­trau­kas siųsk kon­kur­sui „Au­gin­ti­nio pokš­tai“ ir lai­mėk mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Šią ma­žą ka­ty­tę kaž­ko­kie sa­dis­tai iš­me­tė iš va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. Žmo­nės, ma­čiu­sie­ji tą vaiz­dą dėl pa­tir­to šo­ko neįsidėmėjo ma­ši­nos nu­me­rių.
Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės vie­šo­sios po­li­ti­kos agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ta­me sim­po­ziu­me at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad žmo­nės ne­sku­ba nau­do­tis tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos priežiūros tei­kia­ma ga­li­my­be [...]
Va­sa­ra vai­kams – mau­dy­nių, pra­mo­gų ir žai­di­mų gry­na­me ore me­tas. Ta­čiau svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad tė­vai tu­rė­tų ati­džiau pri­žiū­rė­ti sau­lė­je žai­džian­čius vai­kus – bet ko­kie [...]
Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Uz­be­kis­ta­no sos­ti­nė­je vy­ko Šan­cha­jaus bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas. Ruo­šda­ma­si šiam ren­gi­niui vie­tos val­džia lai­ki­nai užd­rau­dė po mies­tą va­ži­nė­ti [...]
Prieš tre­jus me­tus Aber­dyn­šy­re (Ško­ti­ja) din­gęs ka­ti­nas su­ra­do sa­vo šei­mi­nin­kus, nors šie bi­jo­jo, kad Olio nebėra tarp gy­vų­jų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar profesinės sąjungos vaidina svarbų vaidmenį Lietuvoje?
Taip. Jos yra įtakingos, darbuotojų interesus aktyviai ginančios organizacijos
Profesinių sąjungų veikla prasminga, tačiau galėtų būti aktyvesnė
Ne. Jos silpnos, veikia pavieniui, retas tampa jų nariu dėl baimės prarasti darbą
Profesinių sąjungų veikla man nerūpi
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Prob­le­mos dėl gi­mi­nai­čių sa­vai­tės pra­džio­je ga­li lik­ti ne­ma­lo­niu ak­me­niu šir­dy­je vi­sai sa­vai­tei. An­tra­die­nį ar tre­čia­die­nį už­sis­py­ri­mas ga­li pa­da­ry­ti jums meš­kos pa­slau­gą. Ne­įva­ry­ki­te sa­vęs į kam­pą pats. Sa­vait­ga­lį jū­sų įta­ka žmo­nėms bus kur kas di­des­nė nei jums at­ro­dys.

Daugiau

Komentuojami