Oršos mūšis?

Kęstutis GIRNIUS 2013-12-30 06:00

Kęstutis GIRNIUS

2013-12-30 06:00
Pra­ėju­sį pir­ma­die­nį Sei­mas 2014-uo­sius pa­skel­bė Or­šos mū­šio me­tais. Už nu­ta­ri­mo pro­jek­tą bal­sa­vo įvai­rių frak­ci­jų na­riai - iš vi­so 76 par­la­men­ta­rai.

Sei­mo nu­ta­ri­me pa­brė­žia­ma, kad 1514 me­tais „Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­me­nė lai­mė­jo is­to­ri­nę per­ga­lę Or­šos mū­šy­je ir ap­gy­nė Lie­tu­vos že­mių vien­ti­su­mą". Ji įvei­kė be­veik tris kar­tus di­des­nį prieš­ą ir 40 me­tų už­ti­kri­no tai­ką.

Aki­vaiz­du, kad Sei­mo na­riai mėgs­ta me­tus pa­žy­mė­ti įvai­riau­sio­mis šven­tė­mis. Me­tai ne­ga­li bū­ti tik me­tais, jais dar tu­ri bū­ti pa­mi­nė­ta ko­kia nors šven­tė ar pa­gerb­ta or­ga­ni­za­ci­ja. Sei­mas 2014-uo­sius pa­skel­bė net tik Or­šos mū­šio, bet ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros pra­di­nin­ko Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio, Tea­tro, Lie­tu­vos dai­nų šven­tės ir Vai­kų svei­ka­tos me­tais.

Šiaip jau ne­kreip­čiau dė­me­sio į to­kį Sei­mo nu­ta­ri­mą, gal net iro­niš­kai klaus­čiau, ko­dėl Sei­mas bu­vo toks kuk­lus ir ne­pas­kel­bė 2014-ųjų dar ir Krep­ši­nio ar Pen­si­nin­kų ge­ro­vės me­tais? Bet 2014-ųjų pa­skel­bi­mas Or­šos mū­šio me­tais nu­vy­lė. Ma­niau, kad mū­sų tau­ta la­biau su­bren­du­si, la­biau pa­si­ti­ki sa­vi­mi, ne­jau­čia po­rei­kio pra­ei­ty­je ieš­ko­ti dirb­ti­nių prie­žas­čių pa­grįs­ti sa­vo oru­mą.

Or­šos mū­šis man ke­lia ypa­tin­gą aler­gi­ją. Prieš ko­kį de­šimt­me­tį te­be­dirb­da­mas "Lais­vo­sios Eu­ro­pos"-"Lais­vės" ra­di­ju­je tu­rė­jau įver­tin­ti bal­ta­ru­sių tar­ny­bos prog­ra­mas. Vie­na lai­da bu­vo skir­ta Or­šos mū­šiui, ir prog­ra­mos klau­sy­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi mū­šio me­ti­nes va­din­ti Bal­ta­ru­sių ka­ri­nės šlo­vės die­na. XXI am­žiu­je keis­tai, net ne­sko­nin­gai at­ro­do pa­stan­gos pa­brėž­ti ka­ri­nes per­ga­les, prieš­o triuš­ki­ni­mą.

Su­pran­tu, kad bal­ta­ru­sių pa­dė­tis yra ypa­tin­ga. Bal­ta­ru­siai dar nė­ra mo­der­ni tau­ta, nors gal to­kia ir taps. De­mo­kra­ti­niai, di­si­den­ti­niai, na­cio­na­lis­ti­niai sluoks­niai sten­gia­si sa­vo žmo­nėms pa­teik­ti gar­bin­gą pra­ei­tį, kad jie tu­rė­tų kuo di­džiuo­tis. Ypač pa­brė­žia­mas pra­na­šu­mas prieš di­dį­jį Ry­tų kai­my­ną. Su­kur­ti šlo­vin­gos pra­ei­ties re­gi­my­bę yra la­bai su­dė­tin­ga už­duo­tis, nes pra­ei­ty­je Bal­ta­ru­si­ja ne­bu­vo vals­ty­bė. Ji net ne­bu­vo geog­ra­fi­nė są­vo­ka. Jei ne­klys­tu, Le­vas Tols­to­jus nė kar­to ne­mi­ni Bal­ta­ru­si­jos sa­vo ro­ma­ne „Ka­ras ir tai­ka". Ir da­bar­ties is­to­ri­kai bei po­li­to­lo­gai ver­čia­mi ieš­ko­ti iš­ra­din­gų prie­mo­nių, kad įtrauk­tų Bal­ta­ru­si­ją į nuo­sek­lų is­to­ri­nį pa­sa­ko­ji­mą. Štai vie­nas ra­šo, kad „per 1654-1667 me­tų ka­rą Bal­ta­ru­si­ja ko­vo­jo kaip Len­ki­jos da­lis". Ly­giai taip pat ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad per Alek­sand­ro Di­džio­jo žy­gį Ira­kas ko­vo­jo kaip Per­sų im­pe­ri­jos da­lis, nors tuo me­tu ne­bu­vo jo­kio Ira­ko, kaip XVII am­žiu­je ne­bu­vo Bal­ta­ru­si­jos. Aps­kri­tai ne­leng­va pa­aiš­kin­ti, ko­kiu pa­grin­du Or­šos per­ga­lė pri­skir­ti­na bal­ta­ru­siams, juo­lab kad, ko ge­ro, nė vie­nas ka­rys sa­vęs ne­lai­kė bal­ta­ru­siu.

Ma­niau, kad lie­tu­viai se­niai su­bren­do kaip tau­ta, tad ne­jau­čia po­rei­kio per­dėm šlo­vin­ti prieš pu­sę tūks­tant­me­čio pa­siek­tus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­mė­ji­mus. Ka­dai­se Mai­ro­nis ir ki­ti tau­ti­nio at­gi­mi­mo šauk­liai tei­sin­gai da­rė, kad pa­brė­žė vi­du­ram­žių Lie­tu­vos di­dy­bę, sa­vo is­to­ri­ją ir pro­tė­vių per­ga­les. Taip jie ska­ti­no lie­tu­vius vals­tie­čius di­džiuo­tis sa­vo pra­ei­ti­mi ir įsi­ti­kin­ti, kad dėl to, jog ka­dai­se tu­rė­jo sa­vo vals­ty­bę, jie nė­ra vien mu­ži­kų tau­ta, pa­smerk­ta tar­nau­ti ki­tiems ir bū­ti jų val­do­ma. Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je pra­ei­ties lai­mė­ji­mai ir­gi bu­vo pa­brė­žia­mi kaip svar­bus tau­ti­nio auk­lė­ji­mo ele­men­tas. Ne­pap­ras­tai daug vai­kų bu­vo pa­va­din­ti Vy­tau­tais, Al­gir­dais, Kęs­tu­čiais, Min­dau­gais ar Ge­di­mi­nais. Ta ma­da pra­ėjo. Ir ge­rai, kad pra­ėjo, nors man ku­ni­gaikš­čių var­dai mie­les­ni ne­gu da­bar po­pu­lia­rūs Do­vy­dai, Emi­liai ir Ka­jai. Tai, kas ti­ko at­gims­tan­čiai tau­tai, ne­bū­ti­nai tin­ka su­bren­du­siai tau­tai.

Ne­no­riu nu­ver­tin­ti Lie­tu­vos is­to­ri­nių per­ga­lių. Žal­gi­rio mū­šis vi­siems lai­kams su­stab­dė kry­žiuo­čių ver­ži­mą­si į et­nog­ra­fi­nes lie­tu­vių že­mes. Be sa­va­no­rių kū­rė­jų Lie­tu­va ne­bū­tų at­ko­vo­ju­si ne­prik­lau­so­my­bės 1918-1920 me­tais. Po­ka­riu par­ti­za­nai ko­vo­jo ir au­ko­jo­si dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės. Bet Or­šos mū­šis? Tai ne­bu­vo le­mia­ma per­ga­lė, o tik vie­nas, nors ga­na reikš­min­gas mū­šis ko­vo­se, ku­rios dar tru­ko 150 me­tų. Pats mū­šis dar nė­ra su­lau­kęs rim­tes­nio ty­ri­mo. Su­nku rim­tai trak­tuo­ti tei­gi­nius, kad Mask­vos ka­riuo­me­nė tu­rė­jo 80 tūkst. ka­rių ir kad pu­sė jų žu­vo - tais lai­kais to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ne­įma­no­ma nei su­telk­ti to­kio dy­džio ka­riuo­me­nės, nei jos lo­gis­tiš­kai iš­lai­ky­ti.

Net jei vi­sos su mū­šiu su­si­ju­sios le­gen­dos ati­tik­tų ti­kro­vę, vis tiek ne­de­rė­tų 2014-ųjų skelb­ti Or­šos mū­šio me­tais. Bal­ta­ru­siams gal ir rei­kia iš­gal­vo­tos šlo­vės, dra­ma­tiš­ko is­to­ri­nio pa­sa­ko­ji­mo, ku­ris pa­brėž­tų įsi­vaiz­duo­ja­mų pro­tė­vių žyg­dar­bius ir pa­dė­tų su­telk­ti tau­tą. Tik ge­rų no­rų ne­pa­kan­ka. Pa­sa­ko­ji­mas tu­ri bū­ti įti­ki­na­mas, veiks­min­gas, mo­bi­li­zuo­jan­tis jaus­mus. Bet bal­ta­ru­siams na­cio­na­lis­tams ne­si­se­ka sa­vo is­to­ri­jos su­pra­ti­mo įpirš­ti gy­ven­to­jų dau­gu­mai, ji lie­ka abe­jin­ga bal­ta­ru­sių ka­ri­nei šlo­vei ir per­ga­lei prieš pik­tuo­sius mask­vė­nus.

Tar­pu­ka­rio me­tais mi­li­ta­riz­mas te­be­bu­vo ga­jus, o ka­ri­nin­kai jau­tė­si esan­tys be­ne ver­tin­giau­si tau­tos na­riai. Su­nku prieš­in­tis lai­ko dva­siai, tad ir Lie­tu­vo­je ne­ap­siei­ta be mi­li­ta­riz­mo ai­dų. Prieš 80 me­tų bū­tų bu­vę ga­li­ma skelb­ti Or­šos mū­šio me­tus. Da­bar gy­ve­na­me ki­tais lai­kais, kai pir­me­ny­bė tei­kia­ma tai­kos ir kles­tė­ji­mo vai­siams. Or­šos mū­šio me­tai at­si­duo­da at­aviz­mu.

Vei­kiau­siai kai ku­rie Sei­mo na­riai pa­lai­kė nu­ta­ri­mą siek­da­mi pa­er­zin­ti Ru­si­ją, pa­brėž­ti Lie­tu­vos di­dy­bę ir tai, kad ji ga­lė­jo pri­mes­ti sa­vo va­lią Mask­vai. Gal tai jiems su­tei­kia šio­kį to­kį pa­si­ten­ki­ni­mą, bet jie tu­rė­tų pri­si­min­ti šv. Pa­uliaus žo­džius – "kai bu­vau vai­kas, kal­bė­jau kaip vai­kas, mąs­čiau kaip vai­kas, pro­ta­vau kaip vai­kas, o ta­pęs vy­ru me­čiau tai, kas vai­kiš­ka".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (25)
juozas  88.119.249.32 2014-09-08 14:12:42
įdomu kaip Rusijoje paminima ši diena?
2 0  Netinkamas komentaras
lietuvis  78.56.217.177 2014-01-04 12:45:16
sveikinu seima, nes Orsos musis sverbiau nei Zalgirio. Bet ka gi rusenu ruporas dirba neblogai.......
6 1  Netinkamas komentaras
Joachimas  78.60.68.218 2014-01-03 13:33:05
PUIKUS TEKSTAS. SVEIKINIMAI K. GIRNIUI ... :)))
4 6  Netinkamas komentaras
2 Kremliaus agentas  78.63.252.73 2014-01-02 16:37:29
Du klausimai: 1) ar tamsta turi tą milijoną, kurį esi "pasiruošęs sumokėti"? 2) Autentiškuose dokumentuose nerasi nei Džulijaus Syzario, nei Džyzaus Kraisto, bet ar tamsta sakysi, kad ir šių istorinių asmenybių nebuvo?:-) Panašu, kad istoriją maišote su lingvistika...
8 0  Netinkamas komentaras
Taiptaitaip, bet  78.63.252.73 2014-01-02 16:32:59
Sutinku su Girniumi, kad visokių "proginių" metų skelbimas yra beprasmis. Tačiau tai - ne Lietuvos išmislas: visokios UNESCO (ir ne tik jos) nuolat skelbia kokius nors "spec." metus... Beje, lygiai taip pat beprasme tradicija laikau visokius "metų žmogaus" rinkimus. Tačiau man nelogiškai nuskamba Girniaus panaudotas pokario partizanų kovų ir Oršos mūšio priešpastatymas. Pokario partizanų kovos taipgi nedavė lemiamos pergalės, tiesiai vertinant: partizanai pralaimėjo. Kuo tada tos kovos buvo labiau lemiančios, negu pergalė prie Oršos?
6 2  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ki­tą sa­vai­tę Sei­me skai­tys me­ti­nį pra­ne­ši­mą – tra­di­ciš­kai apž­velgs svar­biau­sius ša­lies vi­daus ir tarp­tau­ti­nio gy­ve­ni­mo įvy­kius, akcentuos prob­le­mas. Ne­abe­jo­ja­ma, [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ko Jea­no-Clau­de'o Junc­ke­rio pla­nuo­ja­ma vieš­na­gė į Ru­si­ją su­kė­lė prieš­ta­rin­gą reak­ci­ją mū­sų ša­ly­je. Vie­ni po­li­ti­kai šio vi­zi­to ne­dra­ma­ti­zuo­ja, kiti jį ver­ti­na [...]
Rea­guo­da­mos į Ru­si­jos ag­re­si­ją, NA­TO na­rės Eu­ro­po­je kei­čia po­žiū­rį į Al­jan­są. Jos stip­ri­na sa­vo ka­ri­nes pa­jė­gas. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2016 me­tai bus pir­mie­ji per be­veik 10 metų lai­ko­tar­pį, kai [...]
Var­šu­vos įvyk­dy­ta ša­lies aukš­čiau­sio­sios teis­mo ins­ti­tu­ci­jos pert­var­ka su­kė­lė Var­šu­vos ir Briu­se­lio gin­čą dėl tei­sės vir­še­ny­bės – vie­no pa­ma­ti­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pri­nci­pų. Va­kar [...]
Vien kuo­kų, kai­lių, me­di­nių sky­dų ir di­de­lės drą­sos at­si­lai­ky­ti ir pul­di­nė­ti kry­žiuo­čius ne­bū­tų pa­ka­kę. Ku­ni­gaikš­čių Trai­de­nio ir Vy­te­nio lai­kais Lie­tu­va pra­dė­jo judėti ka­ri­nės mo­nar­chi­jos link – [...]
Je­ru­za­lės Kris­taus Ka­po baž­ny­čio­je, pa­sta­ty­to­je to­je vie­to­je, kur, kaip ti­ki­ma, bu­vo pa­lai­do­tas Jė­zus Kris­tus, pra­dė­ti res­tau­ra­vi­mo dar­bai – bus tvar­ko­ma baž­ny­čios vi­du­je esanti ka­po šven­to­vė.
Kal­bos ins­pek­ci­ja ti­kri­no, ar tai­syk­lin­gai kal­ba in­te­lek­ti­nių žai­di­mų ve­dė­jai. To­kio po­bū­džio lai­do­mis ga­li pa­si­gir­ti vienintelė LRT te­le­vi­zi­ja.
Šių me­tų ge­gu­žės 27 die­ną Tarp­tau­ti­nė­je ar­chi­tek­tū­ros bie­na­lė­je Ve­ne­ci­jo­je ati­da­ry­tas is­to­ri­nis pir­ma­sis bend­ras Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pa­vil­jo­nas. Lie­tu­vai šis įvy­kis ypatingas ir tuo, [...]
Ryš­kiai gel­to­ni pla­ka­tai Vil­niaus mies­te skel­bia pra­si­dė­sian­čią tra­di­ci­nę šiuo­lai­ki­nio me­no mu­gę „Art­Vil­nius 2016“. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus star­ta­vu­si, šian­dien mu­gė, kaip tei­gia jos [...]
Iš­gar­sė­jęs vi­sa­me pa­sau­ly­je dau­gia­mi­li­jo­ni­niu best­se­le­riu „Ro­žės var­das“, po an­tro­jo sa­vo ro­ma­no „Fu­ko švy­tuok­lė“ au­to­rius Um­ber­to Eco bu­vo pri­pa­žin­tas vie­nu svarbiausių da­bar­ties ra­šy­to­jų [...]
Dau­gia­bu­čių sa­vi­nin­kai, ga­vę pa­ino­kas mo­kes­čių už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas sąs­kai­tas, ga­li bū­ti ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ti, iš­vy­dę rei­ka­la­vi­mą su­mo­kė­ti už dar­bus, ku­rie su bend­rą­ja daline na­mo tur­to [...]
Šių me­tų Pa­sau­lio vals­ty­bių kon­ku­ren­cin­gu­mo ty­ri­me Lie­tu­va pri­pa­žin­ta konkurencingiausia Bal­ti­jos re­gio­ne.
Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo ne­įp­ras­tą by­lą – uk­mer­giš­kių graibs­to­mam še­šio­lik­me­čiui ku­li­na­rui leis­ta plė­to­ti vers­lą ir sam­dy­tis pa­dė­jė­jų.
Tūks­tan­tis nau­jų dar­bo vie­tų ir 100 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ja mai­nais į be­veik 80 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją su vi­sa pra­mo­ni­ne inf­ras­truk­tū­ra – apie to­kį san­do­rį sva­jo­ja Marijampolės val­džia, pri­ta­ru­si [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nė tę­sia ko­vą dėl Bal­ti­jos tau­rės. Šian­dien 19.30 val. mū­sų fut­bo­li­nin­kai Lie­po­jo­je su­si­tiks su Lat­vi­jos rink­ti­ne.
Nau­jai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) na­riai per­rin­ko ša­lies krep­ši­nio vir­tu­vė­je šei­mi­nin­ka­vu­sį Ar­vy­dą Sa­bo­nį. Kau­ne su­reng­to­je at­as­kai­tų ir rin­ki­mų kon­fe­ren­ci­jo­je [...]
„Ta­jų vers­lu­mo pa­slap­tis – po­žiū­ris „sa­bai sa­bai“ („ne­si­jau­dink ir džiau­kis“), – įsi­ti­ki­nu­si tarp­tau­ti­nio mo­te­rų vers­li­nin­kių tink­lo „Bu­si­ness in Heels“ (verslas su aukš­ta­kul­niais) [...]
Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­to Po­lo­nis­ti­kos fa­kul­te­to dės­ty­to­ja, li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kė dr. Bea­ta Ka­lę­ba, ge­rai mo­kan­ti lie­tu­vių kal­bą, jau ne vie­nus me­tus tie­sia kul­tū­ri­nius tiltus tarp Len­ki­jos [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ge­gu­žės 20 d. Kau­ne vy­ko tarp­tau­ti­nės ro­bo­tų var­žy­bos „Robotų in­te­lek­tas 2016“.
Sie­kiant kel­ti dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų ko­ky­bę ir pa­ska­tin­ti ga­bų jau­ni­mą rink­tis moks­li­nin­ko kar­je­rą, di­di­na­mas finansavimas dok­to­ran­tū­ros stu­di­joms.
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Kau­no bo­ta­ni­kos so­das skel­bia ypa­tin­gą ži­nią: tris die­nas po ke­lias va­lan­das bus at­ver­ti už­da­rų ko­lek­ci­jų sky­riaus var­tai į spalvomis ap­si­py­lu­sią gra­žuo­lių [...]
Sad­be­ris (Ka­na­da) jau ne pir­mus me­tus su­lau­kia juo­dų­jų lo­kių. Pa­sta­rai­siais me­tais pa­daž­nė­ję miš­ko sve­čių ap­si­lan­ky­mai par­ei­gū­nus pri­ver­tė im­tis prie­mo­nių – šie­met atsirado spe­cia­li pa­gal­bos [...]
Ne­tu­ri tei­sės sės­ti prie vai­ro, bet vis tiek vai­ruo­ja – ava­rin­gu­mu gar­sė­jan­čio­je Lie­tu­vo­je jau ta­po įpras­ta. Per šiuos me­tus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) pareigūnai iš­aiš­ki­no jau [...]
Nuo bir­že­lio 1 die­nos Lie­tu­vo­je at­si­sa­ko­ma ženk­lo-lip­du­ko, ku­ris iki šiol pa­tvir­tin­da­vo, kad trans­por­to prie­mo­nė yra pe­rė­ju­si pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA). Dar vie­na naujovė – pir­mą­kart [...]
Kaip pa­si­ruoš­ti pla­nuo­jant ke­lio­nę au­to­bu­su? Ke­lio­nių eks­per­tas pa­ta­ria, jog to­kiai ke­lio­nei rei­kia ne tik pa­siim­ti bū­ti­niau­sius daik­tus, bet ir pa­gal­vo­ti apie komfortą bei pra­mo­gas. 
Pla­nuo­jant at­os­to­gas ir ren­kan­tis pa­pil­do­mas eks­kur­si­jas, plau­ki­mą plaus­tais, sa­fa­rį ar ki­tas pra­mo­gas už­sie­ny­je, ke­liau­to­jams ten­ka su­si­dur­ti su iš­ties ne­men­kais iš­šū­kiais – pa­slau­gų pa­siū­la [...]
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros [...]
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai [...]
Sei­mas, 39 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už, 12 – prieš ir 7 su­si­lai­kius, po svars­ty­mo pri­ta­rė Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui, ku­rio pa­tai­so­mis siū­lo­ma atsisakyti nuo 2016 [...]
Iš pra­džių Cheyen­ne March jau­di­no­si, kad Bei­bis su­ės Čar­lį. Ta­čiau Pen­sil­va­ni­jo­je gy­ve­nan­ti dvi­de­šimt­me­tė grei­tai įsi­ti­ki­no, kad jos ne­ri­mas ne­tu­ri pa­grin­do – ka­ti­nas ir barz­do­ta­sis drie­žas [...]
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS (ULAC) cen­tro me­di­kai in­for­muo­ja, jog bai­gė­si va­di­na­ma­sis gri­po se­zo­nas ir kas sa­vai­tę duo­me­nys apie gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mą gripu ne­be­bus skel­bia­mi. 
Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras pra­ne­šė, kad šiuo me­tu la­bai rei­ka­lin­gas (II) + ir A (II) – gru­pes tu­rin­čių do­no­rų krau­jas. Gy­ven­to­jai kvie­čia­mi bū­ti pi­lie­tiš­kais ir ne­lauk­ti – pa­do­va­no­ti krau­jo, [...]
Dei­man­tais in­krus­tuo­ta kro­ko­di­lų odos „Her­mes“ su bal­to­jo auk­so de­ta­lė­mis ta­po bran­giau­siai auk­cio­ne par­duo­ta ran­ki­ne pa­sau­ly­je. Hon­kon­ge ji bu­vo nu­pirk­ta už maž­daug 270 tūkst. eu­rų.
Ki­ni­jos pro­fe­so­rių tei­gi­mu, eko­no­mi­kos stu­den­tai tu­rė­tų dau­giau skai­ty­ti Kar­lo Mark­so vei­ka­lų, nes Va­ka­rų teorijos „plau­na sme­ge­nis“.
Komentarai
Dienos klausimas
Ką reikia daryti, kad neturintys vairuotojo pažymėjimo nesėstų prie vairo?
Griežtinti kontrolę ir bausmes
Aktyviai imtis atitinkamos švietimo veiklos
Viešinti pažeidėjų pavardes, pasitelkti kitas "moralinio smerkimo" priemones
Nieko nereikia daryti - toks elgesys kelyje nekelia didelio pavojaus
Man nerūpi
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Ryž­tin­gai mes­ki­te ša­lin aki­vaiz­džiai ne­pers­pek­ty­vius dar­bus ir ieš­ko­ki­te nau­jų sri­čių. Sa­vai­tės vi­du­ry­je jums de­rė­tų bū­ti san­tū­res­niam. Bū­si­te la­bai ener­gin­gas ir kū­ry­biš­kas, bet tu­ri­te sau­go­tis ne­pri­da­ry­ti da­ly­kų, ku­rių vė­liau rei­kė­tų gai­lė­tis.

Daugiau

Komentuojami