Apdovanojimai – už rūpestį gamta ir meninį polėkį

Julija TAŠKŪNAITĖ j.taskunaite@lzinios.lt 2013-10-30 10:19
Julija TAŠKŪNAITĖ
j.taskunaite@lzinios.lt 2013-10-30 10:19
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
An­tra­die­nį p­re­ky­bos cen­tre „Pa­no­ra­ma“ vy­ko kon­kur­so „Kamš­te­lių va­jus‘2013” nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja – pa­grin­di­nius pri­zus ga­vo ­dau­giau­sia kamš­te­lių su­rin­ku­sios ko­man­dos ir ko­mi­si­jos iš­rink­ti gra­žiau­si me­ni­niai dar­bai.

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“ kar­tu su in­ter­ne­to sve­tai­ne Eko­daik­tai.lt ir AB „Plas­ta“ jau an­trus me­tus or­ga­ni­za­vo so­cia­li­nį pro­jek­tą „Kamš­te­lių va­jus“, ku­rio me­tu Lie­tu­vos vai­kų dar­že­liai, pra­di­nės mo­kyk­los, gim­na­zi­jos ir bend­ruo­me­nės rū­šia­vo, rin­ko ir pri­da­vė per­dirb­ti ke­tu­rias to­nas plas­ti­ki­nių kamš­te­lių. Šių me­tų re­zul­ta­tai ma­lo­niai nu­ste­bi­no ren­gė­jus, ka­dan­gi ko­man­dos da­ly­va­vo en­tu­zias­tin­giau, kamš­te­lių su­rink­ta ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais, o me­ni­niai kū­ri­niai – ko­ky­biš­kes­ni ir ori­gi­na­les­ni.

Pa­grin­di­niai pri­zai bu­vo įteik­ti dau­giau­sia kamš­te­lių su­rin­ku­sioms mo­kyk­loms: tre­čią vie­tą ir 1000 li­tų lai­mė­jo Vil­niaus „Ry­to“ vi­du­ri­nė mokykla, su­rin­ku­si 230 kg, 2000 li­tų, an­trą vie­tą – Kau­no J.Gru­šo me­no vi­du­ri­nė mokykla su 352 kg, o pir­mą vie­tą bei di­džiau­sią 3000 li­tų pri­zą iš­ko­vo­jo Ute­nos Kra­šuo­nos progimnazija, su­rin­ku­si net 523,55 kg plas­ti­ki­nių kamš­te­lių.

Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos me­tu pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sias ko­man­das svei­ki­no dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ra­mū­nas Ter­lec­kas, in­ter­ne­to sve­tai­nės Ekodaiktai.lt įkū­rė­ja Bi­ru­tė Ja­ku­čio­ny­tė. Kar­tu su rė­mė­jais jie įtei­kė spe­cia­lius pri­zus – dau­giau­sia prie ap­lin­kos tvar­ky­mo pri­si­dė­ję moks­lei­viai ga­vo pa­dė­kas, puo­de­lius, pieš­tu­kus, dė­lio­nes, dar­bo kny­gas bei „Lie­tu­vos ži­nių“ pre­nu­me­ra­tą. Per­trau­kų me­tu su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo kvie­čia­mi pa­si­žiū­rė­ti ir pa­sik­lau­sy­ti sve­čių iš Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­kyk­los ir šo­kių stu­di­jos „Ge­lios“.

Kon­kur­so me­tu da­ly­viai taip pat kū­rė ir me­ni­nius dar­bus. Pa­gal pro­jek­to są­ly­gas, kiek­vie­na ko­man­da tu­rė­jo pa­ga­min­ti po vie­ną me­ni­nį dar­bą, ku­rį bū­tų ga­li­ma pa­sta­ty­ti ar­ba pa­ka­bin­ti. Kon­kur­sui da­ly­viai pri­sta­tė maž­daug 170 me­ni­nių dar­bų, iš ku­rių par­odai „Lie­tu­vos ži­nių“ ir Eko­daik­tai.lt at­sto­vai at­rin­ko 46 ge­riau­sius.

At­rink­tus dar­bus ver­ti­no spe­cia­lio­ji pro­jek­to ko­mi­si­ja. Ko­mi­si­ją su­da­rė Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė (Vai­kų dar­že­lių tink­lo "Vai­kys­tės so­das" ir Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los įkū­rė­ja), Jur­gi­ta Ja­ku­baus­kai­tė (di­zai­ne­rė ir ar­chi­tek­tė, di­zai­no stu­di­jos „Ab­sur­do idė­jos“ įkū­rė­ja), Ga­bi­ja Vit­ke­vi­čiū­tė (žur­na­lis­tė, ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­tan­tė („Col­le­gis“)), Vy­te­nis Sin­ke­vi­čius (Ra­dio lai­dų ve­dė­jas, Dė­dė Vy­te­nis („Ra­dio­cen­tras“)), eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis, VšĮ „Ža­lia­sis taš­kas“ rin­ko­da­ros va­do­vė El­zė Ru­die­nė, AB „Plas­ta“ pro­jek­tų va­do­vė Li­na Bal­čiū­nai­tė ir „Lie­tu­vos ži­nių“ Pla­ti­ni­mo sky­riaus di­rek­to­rė Edi­ta Žvi­ny­tė. Jie ge­riau­sius dar­bus rin­ko pa­gal bend­rą es­te­ti­nį vaiz­dą, har­mo­ni­ją ir ba­lan­są tarp kū­ri­nio ele­men­tų bei pa­gal kū­ry­biš­ku­mą at­sklei­džiant kon­kur­so te­mą.

Ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nio me­tu bu­vo pa­skelb­ti ke­tu­ri nu­ga­lė­to­jai. I am­žiaus gru­pė­je (0-6 me­tų) ko­mi­si­ja išrinko Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ auk­lė­ti­nių dar­bą „Bo­ru­žė­lė ant ramunės“. II gru­pė­je (7-11 me­tų) bu­vo at­rink­ti net du lai­mė­to­jų dar­bai – Vil­niaus Že­my­nos pro­gim­na­zi­jos dar­bas „Vil­niaus Ge­di­mi­no pilis“ bei Ma­ri­jam­po­lės De­gu­čių mo­kyk­los kū­ri­nys „Tau­ti­niai raštai“. III gru­pė­je (11-15 me­tų) nu­ga­lė­to­jais pa­skelb­ti Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nė mo­kyk­la ir jų dar­bas „Nuos­ta­bus pasaulis“, o iš IV, vy­riau­sių­jų, gru­pės ko­mi­si­ja nu­ta­rė lai­mė­to­jų ne­rink­ti – nu­spręs­ta, kad šį­syk juos pra­no­ko jau­nes­nie­ji. Vi­si nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti ke­lio­nė­mis į Briu­se­lį ir įvai­riais pa­pil­do­mais pri­zais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami