Festivalyje - garsai iš Rytų ir Vakarų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-10 14:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-10 14:19
Koncertuoja ansamblis "Les Esprits Animaux" iš Nyderlandų.  Organizatorių nuotraukos
Da­ly­ki­tės so­cia­li­nia­me tink­le "Fa­ce­book" ir lai­mė­ki­te kvie­ti­mus į se­no­sios mu­zi­kos fes­ti­va­lio "Ban­chet­to mu­si­ca­le" kon­cer­tus - rug­sė­jo 14 die­nos, sek­ma­die­nio, Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je, Vil­niu­je, an­samb­lio "Ze­jel" ir rug­sė­jo 15 die­nos, pir­ma­die­nio, Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je, Vil­niu­je, an­samb­lio "Les Esp­rits Ani­maux". Re­zul­ta­tus pa­skelb­si­me rug­sė­jo 11-osios, ket­vir­ta­die­nio, va­ka­rą. 

Vil­niu­je star­ta­vo kas­me­tė se­no­sios mu­zi­kos šven­tė – XXIV se­no­sios mu­zi­kos fes­ti­va­lis "Ban­chet­to mu­si­ca­le". Šių me­tų te­ma – "Gar­sai iš Ry­tų ir Va­ka­rų".

Apie dvi sa­vai­tes truk­sian­tis ru­dens fes­ti­va­lis šie­met klau­sy­to­jus kvie­čia į aš­tuo­nis kon­cer­tus, ku­riuos ren­gia Lie­tu­vos ir už­sie­nio at­li­kė­jai, pa­teik­da­mi iš­skir­ti­nes se­no­sios – vi­du­ram­žių, Re­ne­san­so, ba­ro­ko mu­zi­kos prog­ra­mas, šie­met ap­rė­pian­čias ne vien Va­ka­rų tra­di­ci­ją, bet ir eg­zo­tiš­ką­sias Ry­tų ša­lis.

Tai­gi šių me­tų fes­ti­va­lio te­ma – "Gar­sai iš Ry­tų ir Va­ka­rų" – sie­kia at­skleis­ti, ko­kios skir­tin­gos mu­zi­kos tra­di­ci­jos gy­va­vo pra­ei­ty­je. Per kon­cer­tus ga­li­ma iš­girs­ti ne tik la­biau mums pa­žįs­ta­mus Va­ka­rų Eu­ro­pos liu­di­ji­mus, bet ir iš Ry­tų ki­lu­sį mu­zi­ki­nį pa­vel­dą, čia sklei­džia­si ne­ti­kė­ti su­si­ti­ki­mai – skir­tin­gų pa­sau­lių, įvai­rių tau­tų, skir­tin­gų re­li­gi­jų. Ta­čiau dau­ge­lis to­kių su­si­ti­ki­mų liu­di­ja apie bend­rys­tę – ne­ti­kė­tą krikš­čio­nių, žy­dų ar is­la­mo mu­zi­kos is­to­ri­nį bend­ra­bū­vį, stul­bi­na­mus in­to­na­ci­nius, der­mi­nius ar ki­to­kius to­li­mų me­lo­di­jų pa­na­šu­mus.

Rug­sė­jo 14 die­ną, sek­ma­die­nį, Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je, Vil­niu­je, kon­cer­tuos an­samb­lis "Ze­jel". Jis su­si­bū­rė tri­jų me­ni­nin­kų, puo­se­lė­jan­čių ry­tie­tiš­kas Vi­dur­že­mio jū­ros kul­tū­rų tra­di­ci­jas, ini­cia­ty­va. Ko­lek­ty­vas gi­li­na­si į in­tri­guo­jan­tį Ma­re Nos­trum pa­sau­lį, nu­alin­tą ka­rų, žy­gių ir už­ka­ria­vi­mų, ta­čiau vis dar gy­vy­bin­gą iki šių die­nų. At­lik­da­mi se­far­dų dai­nas, kla­si­ki­nes Os­ma­nų ar An­da­lū­zi­jos kom­po­zi­ci­jas, can­ti­gas ar krikš­čio­niš­kus ro­man­sus, "Ze­jel" me­ni­nin­kai at­sklei­džia nuo am­žių Ibe­ri­jos pu­sia­sa­ly­je gy­ve­nu­sių tau­tų, kul­tū­rų ir re­li­gi­jų įvai­ro­vę. Al-An­da­lus, is­la­miš­ko­ji Is­pa­ni­ja, bu­vo vie­nas iš šių kul­tū­ros dė­me­nų, per 800 me­tų lai­ko­tar­pį pa­li­ku­sių di­džiu­lį pėd­sa­ką kraš­to me­ne ir pa­pro­čiuo­se, pra­sisk­ver­bu­si ir į krikš­čio­nių ka­ra­lių Al­fon­so X Is­pa­ni­jo­je ar Fe­de­ri­ko II Si­ci­li­jo­je rū­mus.

At­lik­ti to­kią vi­du­ram­žių mu­zi­ką vi­suo­met ne­leng­va – iš­li­kę la­bai ma­žai ran­kraš­čių, ma­ža liu­di­ji­mų apie mu­zi­ka­vi­mą. Ta­čiau an­samb­lio mu­zi­kan­tams įdo­mu ieš­ko­ti in­terp­re­ta­ci­jų kraš­to kul­tū­ri­nė­je at­min­ty­je, dai­no­se, ins­tru­men­tuo­se. O jų at­ra­di­mų re­zul­ta­tas – už­bu­rian­ti Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no gar­sų ma­gi­ja.

Rug­sė­jo 15 die­ną, pir­ma­die­nį, Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je, Vil­niu­je, kon­cer­tuos an­samb­lis "Les Esp­rits Ani­maux" iš Ny­der­lan­dų. Mei­lė, ne­apy­kan­ta, su­si­ža­vė­ji­mas, at­me­ti­mas, smal­su­mas ir pa­na­šūs da­ly­kai pra­ei­ty­je ly­dė­jo eu­ro­pie­čių su­vo­ki­mą apie to­li­mą­jį is­la­mo pa­sau­lį. Šie jaus­mai XVII–X­VIII am­žiu­je ne­ap­len­kė ir kom­po­zi­to­rių, ku­rie į eg­zo­tiš­kus kraš­tus ir jų gy­ven­se­ną žvel­gė sa­vo kū­ry­bo­je. Ba­ro­ko mu­zi­kos an­samb­lis "Les Esp­rits Ani­maux" kvie­čia anų lai­kų eu­ro­pie­čių aki­mis pa­žvelg­ti į Ry­tus ir gal­būt. nu­steb­ti pa­ma­čius, kad per ke­lis šimt­me­čius ši mū­sų vi­zi­ja ma­žai ir pa­ki­to.

An­samb­lį kri­ti­kai api­bū­di­na kaip itin ener­gin­gą, gy­vy­bin­gą, vir­tuo­ziš­ką, ku­pi­ną vaiz­duo­tės. "Mū­sų tiks­las – su­ju­din­ti emo­ci­jas ir per mu­zi­ką (ku­ri bu­vo ku­ria­ma ne vien klau­sy­tis, bet ir iš­gy­ven­ti) pa­veik­ti žmo­nių sie­las", – sa­ko at­li­kė­jai. Kon­cer­tas "Tur­ca­ria" – vie­na nau­jau­sių olan­dų an­samb­lio par­eng­tų prog­ra­mų, ku­rią jau pui­kiai įver­ti­no klau­sy­to­jai. Jo­je iš­gir­si­me ir in­tri­guo­jan­čių nau­jie­nų – pa­vyz­džiui, kū­ri­nių, ne­at­lik­tų nuo pat XVIII am­žiaus ir ne­tgi... bliu­zą!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami