Iš mažų detalių lipdoma atsakomybė

LŽ 2013-09-10 06:00
2013-09-10 06:00
Rinkti plastikinius kamštelius jau tampa įpročiu. Pernai devynmetis klaipėdietis Danielius Repenka močiutės sode Čekijoje pastatė tvorą iš kamštelių, kuriuos surinko per vasaros renginius. Asmeninio albumo nuotrauka
An­trus me­tus dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“, in­for­ma­ci­nis por­ta­las lzi­nios.lt drau­ge su vie­šą­ja įstai­ga „Drau­giš­ki šei­mai“ ir bend­ro­ve „Plas­ta“ or­ga­ni­zuo­ja kon­kur­są „Kamš­te­lių va­jus“, ku­ris su­tei­kia pro­gą pra­smin­gai leis­ti lais­va­lai­kį.

Ko­ne vis­ką, kas iš­me­ta­ma kaip šiukš­lės, ga­li­ma pri­kel­ti an­tram gy­ve­ni­mui. To­kį po­žiū­rį į ap­lin­kos tau­so­ji­mą sten­gia­ma­si dieg­ti pro­jek­tu „Kamš­te­lių va­jus“. Kon­kur­se da­ly­vau­jan­tys vai­kai į gam­tos ir gat­vių šva­ri­ni­mo dar­bus įsi­gud­ri­no įtrauk­ti ir tė­vus, se­ne­lius, net jų bend­ra­dar­bius.

Kon­kur­se da­ly­vau­ja už­si­re­gis­tra­vu­sios ko­man­dos. Iš plas­ti­ki­nių kamš­te­lių ga­li­ma ban­dy­ti su­kur­ti me­no kū­ri­nį ir pa­teik­ti jį ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai ar­ba tie­siog lenk­ty­niau­ti, kas tų kamš­te­lių su­rinks dau­giau. Šia ini­cia­ty­va sie­kia­ma ug­dy­ti vai­kų at­sa­kin­gu­mą, puo­se­lė­ti jų kū­ry­biš­ku­mą, su­pa­žin­din­ti su svar­bio­mis eko­lo­gi­jos prob­le­mo­mis, mo­ky­ti ko­man­di­nio dar­bo.

Per­nai bu­vo su­rink­ta ir ati­duo­ta per­dirb­ti be­veik to­na plas­ti­ki­nių kamš­te­lių. Kū­ri­nius iš jų ko­mi­si­jai pa­tei­kė dau­giau kaip 50 mo­kyk­lų.

Be­veik vi­sos jos da­ly­vau­ja kon­kur­se ir šie­met. Tik kon­ku­ren­ci­ja di­dė­ja, nes li­kus die­nai iki re­gis­tra­ci­jos pa­bai­gos mo­kyk­lų skai­čius jau bu­vo pri­ar­tė­jęs prie 200.

Įtrau­kė net tė­vų bendradarbius

An­trus me­tus kon­kur­se da­ly­vau­jan­čios Laz­di­jų ra­jo­no Šeš­to­kų mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ire­na Ber­na­to­nie­nė sa­ko, kad rink­ti kamš­te­lius vai­kams ta­po įpro­čiu. Jie tai da­ro su di­de­liu en­tu­ziaz­mu. Prie ak­ci­jos pri­si­de­da ir di­de­lė da­lis vie­tos bend­ruo­me­nės. Mo­ky­to­jos kla­sė­je yra 13 de­šimt­me­čių mo­ki­nių, ir vi­si jie nuo­šir­džiai įsi­trau­kę į sa­vo­tiš­kas var­žy­bas.

„Praė­ju­siais me­tais iš su­rink­tų kamš­te­lių su­kū­rė­me me­ni­nį dar­be­lį. Vai­kams tai pa­ti­ko da­ry­ti. Kamš­te­lius jau ren­ka ir jų tė­vai, se­ne­liai, dė­dės, te­tos. Da­ly­vau­ti no­ri­si iš eko­lo­gi­jos pa­ska­tų. Su­nkiai per­dir­ba­mos me­džia­gos ran­da­me vi­sur: gat­vė­se, ren­gi­nių vie­to­se, ir ti­krai ne­ma­žai“, – tvir­ti­na I.Ber­na­to­nie­nė.

Vil­niaus lop­še­lio-dar­že­lio „Žvan­gu­tis“ auk­lė­to­ja Ra­sa Pa­znė­kie­nė pa­sa­ko­ja, kad tiek per­nai, tiek šie­met kon­kur­se nu­spren­dė da­ly­vau­ti vi­sos še­šios dar­že­lio gru­pės, apie 120 ma­žų­jų. „Vai­kai la­bai no­riai pri­si­dė­jo prie ini­cia­ty­vos, be to, įtrau­kė į tai gi­mi­nes, o tė­vai – ir sa­vo bend­ra­dar­bius. Biu­ruo­se dir­ban­tys tė­vų ko­le­gos sta­to dė­žes, kad ga­lė­tų rink­ti kamš­te­lius gė­ri­mų, ku­rių karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis var­to­ja iš­ties daug. Vai­kų se­ne­liai ypač pa­brė­žia at­sa­ko­my­bę gam­tai, kad miš­kai, pa­ke­lės ir gat­vės bū­tų šva­rios. Be abe­jo, džiu­gi­na ir tai, kad vai­kai ga­li lai­mė­ti kon­kre­tų pri­zą, dėl ku­rio ver­ta var­žy­tis“, – pa­brė­žia R.Pa­znė­kie­nė.

Kon­kur­se pir­mą kar­tą var­žo­si Rus­nės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los bū­re­lis „Nau­jas pa­nau­do­tų daik­tų gy­ve­ni­mas“. Kaip tei­gia mo­ky­to­ja Es­te­ra Ži­liu­vie­nė, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo prog­ra­mo­je da­ly­vau­ja aš­tuo­ni vai­kai, tu­rin­tys in­te­lek­to ne­ga­lią. „Jau nuo pra­ėju­sių me­tų da­rė­me įvai­rius dar­be­lius. Pa­ma­tę, kad iš kamš­te­lių ga­li­ma su­kur­ti to­kių gra­žių da­ly­kų, vai­kai per va­sa­rą daug jų su­rin­ko. Da­bar rū­šiuo­ja­me juos pa­gal spal­vas, dė­lio­ja­me. Mū­sų vai­ku­čiams fan­ta­zi­jos už­ten­ka, tik ne vi­suo­met pa­vyks­ta iš­reikš­ti tai, ką yra su­ma­nę. Čia jiems rei­kia šiek tiek pa­gel­bė­ti. To­kia veik­la su­tei­kia vai­kams tei­gia­mų emo­ci­jų, la­vi­na jų kū­ry­biš­ku­mą“, – sa­ko E.Ži­liu­vie­nė. Anot mo­ky­to­jos, mo­kyk­los auk­lė­ti­niai ren­ka kamš­te­lius vaikš­čio­da­mi su tė­vais, vie­šė­da­mi pas drau­gus.

I.Ber­na­to­nie­nė pa­ti­ki­na, kad vai­kai dar nė­ra nu­spren­dę, ko­kį dar­bą kurs šie­met. „Dar tik pir­mos moks­lo me­tų die­nos. Vi­si la­bai ge­ra­no­riš­kai da­ly­vau­ja ak­ci­jo­je ir ne­tru­kus tar­sis, ką kur­ti iš kamš­te­lių. Svar­biau­sia - vai­kų nuo­mo­nė“, – sa­vo po­žiū­rio ne­per­ša mo­ky­to­ja.

R.Pa­znė­kie­nės ko­lek­ty­vas kol kas ir­gi svars­to, ką da­ry­ti su kamš­te­liais. „Vi­si ren­ka, ne­ša, vi­sa bend­ruo­me­nė da­ly­vau­ja. O ką kur­si­me, nu­sprę­si­me kiek vė­liau“, – pri­du­ria ji.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami