Kamštelių vajus - prasminga pramoga

Gintaras MIKŠIŪNAS 2013-05-06 06:00
Gintaras MIKŠIŪNAS
2013-05-06 06:00
Viekšnių gimnazijos bendruomenė iš kamštelių sukūrė šios ugdymo įstaigos emblemą. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Lie­tu­vo­je per me­tus su­si­da­ro apie 30 ki­log­ra­mų plas­ti­ki­nių at­lie­kų kiek­vie­nam gy­ven­to­jui. Plas­ti­kas - il­gai ir su­nkiai yran­ti me­džia­ga. To­dėl apie bū­ti­ny­bę jį su­rink­ti ir per­dirb­ti kal­ba­ma vis gar­siau, o at­lie­kų rū­šia­vi­mas ska­ti­na­mas nuo mo­kyk­los suo­lo. Per­nai per Lie­tu­vą sėk­min­gai pra­ūžęs "Kamš­te­lių va­jus" šie­met grįž­ta ir ža­da tap­ti kas­me­ti­nis.

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis "Lie­tu­vos ži­nios" orien­tuo­ja­si į so­cia­liai at­sa­kin­gus ir ak­ty­vius pi­lie­čius, ska­ti­na po­zi­ty­vų po­žiū­rį, sie­kia, kad ša­ly­je gy­ven­tų są­mo­nin­gi, sa­vo jė­go­mis pa­si­ti­kin­tys, vals­ty­bę ir šei­mą my­lin­tys žmo­nės. Dien­raš­čiui svar­bu skir­ti dau­giau dė­me­sio tu­ri­nin­gam vai­kų lais­va­lai­kiui, kad jie bū­tų sau­gūs, ug­dy­tų sa­va­ran­kiš­ku­mą, iš­mok­tų tau­so­ti ap­lin­ką.

"Lie­tu­vos ži­nios" drau­ge su Eko­daik­tai.lt ir ak­ci­ne bend­ro­ve "Plas­ta" vėl kvie­čia vi­sus Lie­tu­vos mo­ki­nius, jų tė­ve­lius, pe­da­go­gus nau­din­gai, eko­lo­giš­kai pra­leis­ti va­sa­ros at­os­to­gas - rink­ti plas­ti­ki­nius kamš­te­lius ir da­ly­vau­ti kon­kur­se "Kamš­te­lių va­jus".

Įdo­mu ir naudinga

"Kamš­te­lių va­jus" skel­bia­mas jau an­trą kar­tą. Prieš me­tus kon­kur­se ak­ty­viai da­ly­va­vę Ma­žei­kių ra­jo­no Viekš­nių gim­na­zi­jos 2a kla­sės mo­ki­niai, pa­de­da­mi tė­ve­lių ir va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos So­na­tos My­lie­nės, su­rin­ko dau­gy­bę kamš­te­lių ir su­kū­rė me­ni­nį dar­bą - mo­kyk­los emb­le­mą.

"Kon­kur­sas "Kamš­te­lių va­jus" su­ža­vė­jo tuo, kad tai bu­vo dar ne­ban­dy­ta sri­tis. Mums pa­tin­ka už­siim­ti kuo įvai­res­ne veik­la. Dar vie­na prie­žas­čių, ko­dėl nu­ta­rė­me da­ly­vau­ti kamš­te­lių ak­ci­jo­je, - į to­kią veik­lą ga­li­ma įtrauk­ti vi­są kla­sės bend­ruo­me­nę: vai­kus, tė­ve­lius, jų ar­ti­muo­sius. Tu­rė­jo­me pa­kan­ka­mai lai­ko va­sa­rą pa­si­reng­ti, o ru­de­nį ėmė­mės dar­bo", - sa­kė S.My­lie­nė.

Mo­ky­to­ja pa­sa­ko­jo, kad Viekš­nių gim­na­zi­jos an­tro­kai su­rin­ko dau­giau kaip 10 ki­log­ra­mų įvai­riau­sių plas­ti­ki­nių kamš­te­lių. Anot jos, pir­miau­sia rei­kė­jo su­gal­vo­ti, ką iš jų bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti, kas la­biau­siai tik­tų de­ri­nant spal­vas, ką no­ri­ma par­ody­ti bū­si­mu dar­bu?

"Nu­ta­rė­me iš­gar­sin­ti sa­vo gim­na­zi­ją, to­dėl bend­rai su­ta­rę ir su­lau­kę vi­sų pri­ta­ri­mo pa­si­rin­ko­me ge­riau­sią va­rian­tą - pa­da­ry­ti iš kamš­te­lių gim­na­zi­jos emb­le­mą. Jo­je pa­vaiz­duo­tas skam­bu­tis ir kny­ga. Do­mi­nuo­ja trys spal­vos: mė­ly­na, gel­to­na, bal­ta. Kad ši veik­la bu­vo pa­trauk­li, įro­do tai, jog jo­je da­ly­vau­ta gau­siai. Mo­kyk­los bend­ruo­me­nės na­riai ne tik ak­ty­viai rin­ko kamš­te­lius, bet ir po­pie­tė­mis dir­bo kla­sė­je juos kli­juo­da­mi. Nau­din­gai pra­lei­do­me lai­ką kar­tu, rink­da­vo­si tė­vai su vai­kais. Tai pui­kus bend­ra­vi­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­vyz­dys", - kal­bė­jo S.My­lie­nė.

Viekš­nių gim­na­zi­jos mo­ki­niai ke­ti­na ak­ty­viai da­ly­vau­ti ir šių me­tų "Kamš­te­lių va­ju­je". "Šie­met taip pat lau­kia­me kon­kur­so, kad ga­lė­tu­me sa­ve iš­ban­dy­ti pa­na­šio­je veik­lo­je, dirb­da­mi kar­tu, vi­sa kla­sės bend­ruo­me­nė", - ti­ki­no šios ug­dy­mo įstai­gos pe­da­go­gė.

Plastikiniai kamšteliai virto įvairiais meno kūriniais.

Re­kor­di­nis kiekis

Per per­nykš­tį "Kamš­te­lių va­jų" bu­vo fik­suo­ta ne­ma­žai re­kor­dų. Už me­no kū­ri­nius, su­kur­tus iš plas­ti­ko at­lie­kų, kon­kur­so da­ly­viams bu­vo įteik­ta įvai­rių pri­zų - krep­ši­nio ka­muo­lių, kė­džių, sal­dai­nių, šiukš­lių mai­šų. Mo­ky­to­jams te­ko ke­lio­nės į Briu­se­lį.

Per kon­kur­są bu­vo su­rink­ta be­veik to­na plas­ti­ki­nių kamš­te­lių. Dau­giau­sia jų - net 138 ki­log­ra­mus - va­sa­rą su­rin­ko Vil­niaus "Ry­to" vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Ši ug­dy­mo įstai­ga nu­ga­lė­jo ir gra­žiau­sių me­no dar­bų iš kamš­te­lių kon­kur­se, vy­riau­sių­jų vai­kų gru­pė­je. "Į dar­bą bu­vo įkin­ky­ta vi­sa mo­kyk­la ir net vai­kų tė­vai, se­ne­liai, drau­gai", - pa­sa­ko­jo mo­ky­to­ja Vi­da Tur­bie­nė.

Kū­ri­nius iš kamš­te­lių kon­kur­so ko­mi­si­jai 2012 me­tais pa­tei­kė dau­giau kaip 50 mo­kyk­lų. 11-15 me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Pa­luk­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, 7-11 me­tų - Vil­niaus "At­ga­jos" spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Iki­mo­kyk­li­nu­kų kon­kur­są lai­mė­jo Ig­na­li­nos "Šal­ti­nė­lio" mo­kyk­la ir Bau­kių šei­mos ko­man­da iš Vil­niaus.

Gy­ven­ti ir il­sė­tis sveikai

Kon­kur­so su­ma­ny­to­ja, Eko­daik­tai.lt įkū­rė­ja Bi­ru­tė Ja­ku­čio­ny­tė sa­kė, kad an­trus me­tus vyks­tan­tis kon­kur­sas "Kamš­te­lių va­jus" yra svei­ko vers­lo ini­cia­ty­vos Eko­daik­tai.lt da­lis. Šio pro­jek­to tiks­las - švies­ti vi­suo­me­nę, ska­tin­ti gy­ven­ti ir leis­ti lais­va­lai­kį svei­kai, nau­do­ti eko­lo­giš­kas prie­mo­nes, tau­so­ti ap­lin­ką bei ener­gi­jos šal­ti­nius, skleis­ti ži­nią apie to­kių pa­slau­gų nau­dą.

"Kamš­te­lių va­jus" - ne pir­mas kon­kur­sas, ku­rį Eko­daik­tai.lt or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos vai­kams. Anot B.Ja­ku­čio­ny­tės, vis­kas pra­si­dė­jo nuo sal­dai­nių po­pie­rė­lių ki­li­mų. Tuo­met or­ga­ni­za­to­riai bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ti mo­ky­to­jų ir vai­kų ini­cia­ty­vos, ge­ra­no­riš­ku­mo ir di­de­lio no­ro su­kur­ti ki­li­mus iš sal­dai­nių po­pie­rė­lių.

"No­rė­jo­me, kad di­džiu­lis bū­rys vai­kų nu­veik­tų ką nors nau­din­go ir pra­smin­go gam­tai. Plas­ti­ki­niai bu­te­lių kamš­te­liai yra la­bai smul­kios, miš­kuo­se ir par­kuo­se be­si­mė­tan­čios šiukš­lės. Nie­kas jų ne­ren­ka net per ak­ci­ją "Da­rom". Jiems su­rink­ti rei­kia daug kan­try­bės ir kruopš­tu­mo. Ki­ta ver­tus, tai pui­kiai per­dirb­ti ar rank­dar­biams da­ry­ti tin­kan­ti ža­lia­va. Su­si­dė­jo vis­kas: vai­kų ir pe­da­go­gų no­ras da­ly­vau­ti, eko­lo­giš­kos idė­jos, gam­tos šva­ri­ni­mas, kū­ry­ba iš kamš­te­lių. Taip ir ra­do­si "Kamš­te­lių va­jus", - pa­sa­ko­jo B.Ja­ku­čio­ny­tė ir pri­dū­rė, kad drau­ge su "Lie­tu­vos ži­nio­mis" ir AB "Plas­ta" pra­ėju­siais me­tais bu­vo pui­kiai pa­dir­bė­ta. To­dėl at­si­ra­do la­bai daug no­rin­čių­jų reng­ti to­kį kon­kur­są kas­met.

Pa­sak B.Ja­ku­čio­ny­tės, šie­met kon­kur­sas ple­čia­mas. Vai­kų ir mo­ky­to­jų pa­to­gu­mui kamš­te­lius ir me­ni­nius dar­bus bus ga­li­ma pri­sta­ty­ti ne tik Vil­niu­je, bet ir dar še­šiuo­se di­de­liuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Aly­tu­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Ma­žei­kiuo­se, Klai­pė­do­je, Ma­ri­jam­po­lė­je ir sos­ti­nė­je spa­lio mė­ne­sį tu­rė­tų veik­ti plas­ti­ki­nių kamš­te­lių su­rin­ki­mo taš­kai.

"Ma­nau, to­liau kvie­si­me vai­kus rink­ti kamš­te­lius, nes juos ga­li­ma per­dirb­ti. Vi­sų drau­ge per­nai su­rink­tas kie­kis yra svar­bus tiek per­dir­bė­jams, tiek gam­tai - Lie­tu­vos miš­kai, par­kai ti­krai ta­po šva­res­ni", - pa­brė­žė idė­jos au­to­rė B.Ja­ku­čio­ny­tė.

At­gims nau­jais gaminiais

AB "Plas­ta" par­da­vi­mo sky­riaus va­do­vas Min­dau­gas Ra­kaus­kas džiau­gė­si, kad bend­ro­vė ak­ci­jo­je da­ly­vau­ja an­trus me­tus iš ei­lės.

"Ma­no­me, kad tai pui­kus bū­das ska­tin­ti ir for­muo­ti jau­nų žmo­nių są­mo­nin­gu­mą bei įpro­čius ne­šiukš­lin­ti, rū­šiuo­ti at­lie­kas, - sa­kė jis. - Pa­keis­ti įpro­čius su­nku kiek­vie­nam, ypač vy­res­niam žmo­gui, to­dėl ge­riau­sias spren­di­mas - pra­dė­ti juos ug­dy­ti dar vai­kys­tė­je. Drau­ge tai yra pui­ki pa­tir­tis, kad plas­ti­ko at­lie­kos ga­li bū­ti per­dir­ba­mos ir virs­ti nau­ju pro­duk­tu."

Bend­ro­vės "Plas­ta" at­sto­vas pa­aiš­ki­no, ko­dėl svar­bu su­rink­ti kamš­te­lius. Anot M.Ra­kaus­ko, pir­miau­sia, plas­ti­kas uni­ka­lus, kad yra il­gaam­žė me­džia­ga. Gam­to­je na­tū­ra­lio­mis są­ly­go­mis ji su­yra per la­bai il­gą lai­ko­tar­pį - 500 ir dau­giau me­tų. To­dėl iš­mes­da­mi plas­ti­ką di­di­na­me šiukš­lių kie­kį gam­to­je, jos ten bus la­bai la­bai il­gai.

"Nors ak­ci­jos tiks­lai be ga­lo kil­nūs ir rim­ti, no­rė­čiau pa­lin­kė­ti, kad kamš­te­lių rin­ki­mo pro­ce­sas tap­tų links­mu ko­man­di­niu žai­di­mu, ku­rį žais­da­mi pa­dė­tu­me iš­va­ly­ti Lie­tu­vą. Lin­kiu drą­sių idė­jų ir sėk­mės iš kamš­te­lių kons­truo­jant dir­bi­nius ar me­no kū­ri­nius. Ne­kan­trau­ju pa­ma­ty­ti re­zul­ta­tus", - kal­bė­jo M.Ra­kaus­kas.

***

Eko­lo­gi­ja ir eko­lo­giš­ka gy­ven­se­na XXI am­žiu­je tam­pa ne tik ma­da, bet ir bū­ti­ny­be. Žmo­gaus veik­la vis la­biau ali­na gam­tą, to­dėl vis dau­giau žmo­nių su­vo­kia, kad bū­ti at­sa­kin­gam ir rū­pin­tis gam­ta tie­siog pri­va­lu. To­dėl "Lie­tu­vos ži­nios" tę­sia eko­lo­gi­nę-edu­ka­ci­nę ak­ci­ją "Kamš­te­lių va­jus" ir kvie­čia prie jos pri­si­dė­ti kuo dau­giau da­ly­vių. Re­zul­ta­tų ieš­ko­ki­te dien­raš­ty­je ir por­ta­le lzi­nios.lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jurgita  78.63.35.227 2013-09-15 00:14:54
Kodėl privalau pristatyti tik tokiu laiku, kaip spėti būtent tokiu laiku, kai gyveni už 100 km. nuo pristatymo vietos, o tėvai abu dirba. Tai turi būti išspręsta žmogiškai. Be to meno kūriniai tai autorių ir jie turėtų pasakyti sąlygas, kiek ką leidžia daryti su savo kūriniais. Ačiū
4 1  Netinkamas komentaras
rrr  176.251.9.16 2013-06-23 21:07:33
smagu
4 0  Netinkamas komentaras
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami