Kelionės su Kristijono Vildžiūno filmu „Senekos diena“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-22 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-22 06:00
Kadras iš filmo
Re­ži­sie­riaus Kris­ti­jo­no Vil­džiū­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ veiks­mas vyks­ta Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­va­ka­rė­se ir mū­sų die­no­mis. 

Pra­ėju­sio am­žiaus de­vin­to­jo de­šimt­me­čio pa­bai­ga, pa­sku­ti­nie­ji so­vie­tų eros me­tai Vil­niu­je. Aš­tuo­nio­lik­me­čiai bi­čiu­liai įku­ria Se­ne­kos drau­gi­ją, ku­rios mot­to „gy­venk kiek­vie­ną die­ną taip, ta­ry­tum ji bū­tų pa­sku­ti­nė“. Vie­nas iš jau­nuo­lių Si­mo­nas (ak­to­rius Ma­ri­jus Ma­žū­nas) įsi­my­li sa­vo ge­riau­sio drau­go mer­gi­ną, ta­čiau mei­lė ne­iš­si­pil­do. Tuo me­tu, kai vi­sa tau­ta su­si­kim­ba ran­ko­mis Bal­ti­jos ke­ly­je, Se­ne­kos drau­gi­ja iš­yra. Pra­ėjus dvi­de­šimt pen­ke­riems me­tams ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je, pra­ūžus eko­no­mi­nei kri­zei, ke­tu­rias­de­šimt­me­čių kar­ta iš­gy­ve­na nu­si­vy­li­mo laik­me­tį. Iš pa­žiū­ros sėk­min­gas, tvir­tas, pa­si­ti­kin­tis sa­vi­mi vy­riš­kis Si­mo­nas (ak­to­rius Dai­nius Ga­ve­no­nis) ne­si­jau­čia emo­ciš­kai bran­dus. Bu­vu­sio ge­riau­sio drau­go mir­tis at­sklei­džia Si­mo­nui, kad jis pats iš­da­vė jau­nys­tės idea­lus ir ta­po šal­tu gy­ve­ni­mo ste­bė­to­ju. Si­mo­nas pri­vers­tas ati­da­ry­ti sa­vo Pa­ndo­ros skry­nią...

Tei­sin­gai at­sa­kę į klau­si­mą skai­ty­to­jai ga­li lai­mė­ti kvie­ti­mus į fil­mą „Se­ne­kos die­na“. Klau­sia­me: ko­kia mu­zi­kos gru­pė kū­rė fil­mo gar­so ta­ke­lį? At­sa­ky­mus, par­ašy­da­mi sa­vo var­dą, pa­var­dę, mies­tą, ku­ria­me gy­ve­na­te, ir te­le­fo­no nu­me­rį, siųs­ki­te elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­su kon­kur­sai@l­zi­nios.lt iki an­tra­die­nio, rug­sė­jo 27 die­nos.

***

Fil­me vai­di­na ak­to­riai Dai­nius Ga­ve­no­nis, Elž­bie­ta La­tė­nai­tė, Ma­ri­jus Ma­žū­nas, Ves­ta Grabš­tai­tė, Arū­nas Stor­pirš­tis, Arū­nas Sa­ka­laus­kas, Ina Ma­ri­ja Bar­tai­tė, Emi­li­ja La­tė­nai­tė, Re­na­ta Vė­be­ry­tė Lo­man, Dai­va Ru­do­kai­tė, Ri­čar­das Vit­kai­tis, Ar­vy­das Dap­šys, Ma­rius Rep­šys, Au­gus­ti­nas Pie­ta­ris ir Pra­nciš­kus Bra­džiū­nas. Spe­cia­liai šio fil­mo gar­so ta­ke­lio įra­šams su­si­bū­rė ži­no­ma „pert­var­kos“ epo­chos mu­zi­kos gru­pė „Šiau­rės kryp­tis“, ku­rios vie­nu ly­de­rių bu­vo K. Vil­džiū­nas. „Se­ne­kos die­no­je“ iš­gir­si­me ne­iš­leis­tas, ma­žai ži­no­mas „Šiau­rės kryp­ties“ dai­nas, su­kur­tas 1986–1989 me­tais.

Pa­sak re­ži­sie­riaus, anks­tes­nis jo fil­mas „Aš esi tu“ ir juo­sta „Se­ne­kos die­na“ su­da­rys dip­ti­ką. „Šiuos fil­mus ne­tie­sio­giai sie­ja pa­si­kei­ti­mo, pa­stan­gų nu­ga­lė­ti bep­ras­miš­ko gy­ve­ni­mo iner­ci­ją te­ma“, – sa­ko „Se­ne­kos die­nos“ au­to­rius.

„Se­ne­kos die­na“ yra pir­mas bend­ras tri­jų ša­lių Lie­tu­vos („Ul­ja­nos Kim stu­di­ja“), Lat­vi­jos („Lo­co­mo­ti­ve pro­duc­tions“) ir Es­ti­jos („Am­rion Pro­duc­tion“) fil­mas; jo ga­my­bą iš da­lies par­ėmė Lie­tu­vos ki­no cen­tras prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, na­cio­na­li­nio ki­no cen­trai Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­ma „Me­dia“, Eu­ro­pos Ta­ry­bos fon­das „Eu­ri­ma­ges“.

„Se­ne­kos die­na“

Prem­je­ra Lie­tu­vo­je: 2016–09–30

Režisierius: Kris­ti­jo­nas Vil­džiū­nas („Kai ap­ka­bin­siu ta­ve“, „Aš esi tu“, „Nuo­mos su­tar­tis“)

Vai­di­na: Dai­nius Ga­ve­no­nis („Ar­ti­mos švie­sos“, „Di­rin­gas“, „Per­pe­tuum mo­bi­le“), Elž­bie­ta La­tė­nai­tė („Kai ap­ka­bin­siu ta­ve“, „Ne­ru­ti­na“), Ma­ri­jus Ma­žū­nas, Ves­ta Grabš­tai­tė („Šo­kan­tis kir­mi­nas“, „Šuns die­nos“), Arū­nas Stor­pirš­tis („Dė­dė, Ro­kas ir Ni­da“, „Žvaigž­dė“, „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“, „Vy­rai“), , Arū­nas Sa­ka­laus­kas („Lie­tu­viš­kas tran­zi­tas“, „Mė­nu­lio Lie­tu­va“, „Ma­no ma­žy­tė žmo­na“), Ina Ma­ri­ja Bar­tai­tė, Emi­li­ja La­tė­nai­tė, Re­na­ta Vė­be­ry­tė Lo­man, Dai­va Ru­do­kai­tė, Ri­čar­das Vit­kai­tis, Ar­vy­das Dap­šys, Ma­rius Rep­šys, Au­gus­ti­nas Pie­ta­ris ir Pra­nciš­kus Bra­džiū­nas, kt.

Žan­ras: psi­cho­lo­gi­nė drama

Šalis: Lietuva

Am­žiaus cenzas: N13

Trukmė: 107 min.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami