Knygos konkursas: dalinamės kelionių įspūdžiais! I

lzinios.lt 2013-03-12 11:36

lzinios.lt

2013-03-12 11:36
googlephotos.blogspot.com nuotrauka
Pra­si­dė­jus kon­kur­sui "Pie­tų Ame­ri­ka. 394 die­nos" kny­gai lai­mė­ti iš kar­to su­lau­kė­me nuo­sta­bių skai­ty­to­jų laiš­kų su juo­se pa­pa­sa­ko­tais įsi­min­ti­niau­sių ke­lio­nių įspū­džiais. 

Štai keletas laiškelių, kuriuos jau atsiuntė mūsų skaitytojai. Skubame pasidalinti ir su jumis!

    

Prieš keletą metų buvome nuvykę į Tunisą. Tai buvo pirma mūsų kelionė į Afrikos šalį. Taigi... labiausiai nustebino netvarka, bet kur mėtomos nuorūkos ir šiukšlės praktiškai ant kiekvieno kampo. Nepaisant to, didžiausią įspūdį paliko kelionė traukiniu. Kadangi tai pigiausias būdas keliauti šalies viduje, sumokėję po 2 dinarus už bilietą, traukiniu dardėjome iš Suso į Tunisą. Su žmona buvome vieninteliai užsieniečiai traukinyje, tad vietiniai nenuleido nuo mūsų akių, o vienas mažiukas (manau, nei 2 metukų neturintis) bandė mus šnekinti, jo mama mus vaišino vaisiais ir nuolat mums šypsojosi. 

Raimundas Kukelis

***  

Porąkart turėjome džiaugsmo aplankyti Islandiją. Nuskridome į Reikjaviką, iš kur toliau keliavome ratu alink visą salą. Nuostabi šalis, gamta keičiasi kas 50 kilometrų. Pietuose - geizeriai, lagūnos, ledynai, Rytuose - kalnai, Šiaurėje - ruoniai, Šiaurės vakaruose - fiordai ir mažyčiai paukštukai Pufinai, Vakaruose - banginiai, karštos srovės kalnuose, kur galima maudytis kaip pirtyje. Juokingiausia tai, kad vietiniai mišku vadina kelis, vienoje vietoje augančius medžius. Žinant tai, kad Islandijoje praktiškai nėra medžių, tebūnie ir tie penki medžiai mišku. Trumpai drūtai tiek, nes visko neįmanoma išpasakoti. Geriau vienąkart pamatyti, nei šimtą išgirsti!

Henrika M.

***

Praėjusį rudenį viešėjome Diuseldorfe. Ši kelionė labiausiai įsiminė ne architektūra ar miesto grožiu, bet žmonėmis ir alaus tradicijomis :) Kiekviename bare - alaus darykloje lauke stovi staliukai. Tereikia šiek tiek luktelti ir iškart yra atnešamas alus visiems susirinkusiems prie staliuko. Padavėjai net neklausia, ko atėjai. Tiesiog pastato alų ir nueina aptarnauti kitų klientų. Kaskart išgėrus alų, padavėjas atneša naują sklidiną stiklinę ir neša tol, kol neuždėsi popierinio alaus padėkliuko ant stiklinės ir paprašysi sąskaitos. Alų ten geria visi: nuo studento iki pensijinio amžiaus senuko. Netgi ryte, pietų pertraukos metu yra visiškai priimtina išlenkti taurę alaus. Prost!

Povilas

***

Praėjusią vasarą su draugais pailsėti vykome į Estiją, Saremo salas. Buvome nusprendę, kad po salas keliausime dviračiais, tad susidarėme maršrutą, kur važiuosime, kokias vietas aplankysime. Na bet juk ne visada viskas vyksta kaip susiplanuoji:) Vieną dieną bevažiuodami per mišką, pasukome ne tuo kelliu ir paklydome.. Bet tai supratome tik tuomet, kai pasibaigė kelias ir prasidėjo pelkės.. Mums teko lipti nuo dviračių, pasiimti juos į rankas ir eiti pėsčiomis per tankius miškus, klampoti po pelkes ir tikėtis, kad rasime išėjimą. Mums beeinant sutemo, pasidarė dar baisiau, tačiau nuėjus tokį ilgą kelią, nebesinorėjo eiti atgal. Paėjus dar kurį laiką, galiausiai radome išėjimą ir stovyklavietę su palapinėmis. Prisiglaudėme ten, su kitais stovyklautojais, o ryte toliau grįžome prie savo maršruto.

Greta

***

Mano įsimintiniausia kelionė buvo į Prahą. Išties nuostabaus, dieviško grožio miestas, sužavėjęs savo senovine architektūra, nuostabiais tiltais, be galo didingomis pilimis ir svarbiausia šilčiausiomis savo Hospodomis (alaus užeigomis). Daugiau niekur kitur nebuvau sutikęs tokių nuostabių, šiltų, draugiškų žmonių. Be galo įdomi šalis, siūlyčiau daug kam aplankyti ir tikrai nenusivilsite. 

Vygantas Kisonas

***

Mano įspūdingiausia kelionė, tai kelionė į Kiprą. Neišdildomi įspūdžiai, nuostabus patyrimas, gyvenimiška patirtis, kaitri saulė – viskas įeina į apibūdinimą Kipras. Nėra nuostabesnio už tą jausmą, kai jautiesi kaip rojuje. Šokinėjimas nuo uolų – adrenalino proveržiai, sunkumai nuomojantis mašiną. Niekada nepamiršiu to, ką patyriau ten, mažame rojaus kampelyje.

Simona

***

Šią žiemą mes keliavome po  kaimyninę Latviją. Pirmiausia užsukome į Rundalės pilį. Tai nepaprasto grožio rūmai,  su to laikmečio baldais, asmeniniais daiktais ir portretais. Prabangios pokylių salės išpuoštos nuostabiais raštais ir spalvomis.  Prašmatnūs hercogo apartamentai, paradiniai salonai ir privačių apartamentų patalpos ir nuostabūs  hercogienės apartamentai. Pasijutome kaip nukeliavę laiku į 17 amžių. Po to važiavome į Jūrmalos  „Livu“ vandens parką,  3 valandas dūkome vandens atrakcionuose, mirkome baseinuose ir kaitinomės saunose.  Vaikams ten tikras Rojus, nes pramogų labai daug. Nereikia net šiltųjų kraštų, galima tik aplankyti kaimynes šalis gerai praleistas laikas ir pramogos garantuotos. 

Rasa Rutkauskienė

  

Dalyvaukite konkurse ir jūs! Siųskite trumpus aprašymus iš savo įsimintiniausių kelionių el.paštu zaidimai@lzinios.lt ir laimėkite nuotykių kupiną  knygą "Pietų Amerika. 394 dienos".

Konkurso sąlygas rasite ČIA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami