Komedijoje „Devyni gyvenimai“ – milijardierius, atsidūręs katino kailyje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-22 10:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-22 10:00
Kadras iš filmo. 
Jį va­di­na vie­nu ga­lin­giau­sių pa­sau­ly­je, jam pri­klau­so aukš­čiau­si dan­go­rai­žiai, jis ke­liau­ja pra­ban­gio­mis jach­to­mis ir pri­va­čiais lėk­tu­vais, jis – mi­li­jar­die­rius To­mas Bren­das (vai­di­na „Os­ka­ro“ lau­rea­tas Ke­vi­nas Spa­cey). Ta­čiau žmo­gui, ku­ris šiaip nė­ra lin­kęs juo­kau­ti, kaž­kas iš­kre­čia pokš­tą – po lem­tin­go ne­lai­min­go įvy­kio sa­vo du­kros gi­mi­mo die­ną mis­te­ris Bren­das at­si­bun­da... ka­ti­no kai­ly­je! 

Prie šio ypa­tin­go nu­ti­ki­mo na­gus yra pri­ki­šęs na­mi­nių gy­vū­nų par­duo­tu­vė­lės sa­vi­nin­kas, ka­čių už­kal­bė­to­jas mis­te­ris Purr­kin­sas (akt. Chris­top­he­ris Wal­ke­nas), par­da­vęs mi­li­jo­nie­riui jo du­kros Re­be­kos (Ma­li­na Weiss­man) iš­sva­jo­tą gim­ta­die­nio do­va­ną – pū­kuo­tą ka­ti­ną. Šiur­pą ke­lian­tis žmo­gė­nas pers­pė­ja įsiu­tu­sį le­te­nė­lė­mis nar­ve mo­suo­jan­tį mi­li­jar­die­rių, kad jis tu­ri sep­ty­nias die­nas iš­tai­sy­ti di­džiau­sią sa­vo gy­ve­ni­mo klai­dą, grįž­ti pa­ga­liau į šei­mą ir kaip ka­ti­nas su­teik­ti jiems kuo dau­giau džiaugs­mo, ar­ba liks to­kiu am­ži­nai.

Skel­bia­me kon­kur­są ir klau­sia­me: ko­kia ak­to­rė fil­me at­lie­ka gra­žuo­lės an­tro­sios To­mo Bren­do žmo­nos vaid­me­nį?

Tei­sin­gai at­sa­kiu­sie­ji į klau­si­mą ga­li lai­mė­ti kvie­ti­mus į fil­mą „De­vy­ni gy­ve­ni­mai“.

At­sa­ky­mus, par­ašy­da­mi sa­vo var­dą, pa­var­dę, mies­tą, ku­ria­me gy­ve­na­te, ir te­le­fo­no nu­me­rį, siųs­ki­te elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­su kon­kur­sai@l­zi­nios.lt iki penk­ta­die­nio, rugp­jū­čio 26 die­nos.

***

Ar To­mas Bren­das tuo džiau­gė­si? Kur­gi ne! Sta­čia gal­va į vers­lo sėk­mę įpra­tęs ne­rti vy­ras ne iš­kart at­si­duo­da ka­ti­niš­kiems ins­tink­tams ir žai­di­mams su du­kra. Tiks­las – kuo grei­čiau grįž­ti prie sa­vo rei­ka­lų, juk lai­kas – pi­ni­gai! Braš­kan­ti ly­de­rio po­zi­ci­ja, ne­pa­ti­ki­mi dar­buo­to­jai ir grės­mė jau nie­ka­da ne­be­pa­bus­ti žmo­gu­mi mag­na­tą ve­da iš pro­to, to­dėl jis vėl ir vėl ban­do vi­siems įro­dy­ti – žiū­rė­ki­te, aš ne ka­ti­nas! Tik gra­žuo­lė jo an­tro­ji žmo­na La­ra (akt. Jen­ni­fer Gar­ner) ne­sup­ran­ta net vi­siš­kai aki­vaiz­džiai pers­kai­to­mų ženk­lų. Taip ji kas­dien vėl su­tei­kia šan­są mis­ti­nio pla­no įgy­ven­di­ni­mui, o du­kra džiau­gia­si mie­lu nau­juo­ju įna­miu.

Fil­mą re­ži­sa­vo Bar­ry Son­nen­feld – gar­sus JAV ko­me­di­jų re­ži­sie­rius ir ki­ne­ma­tog­ra­fas, pra­dė­jęs kar­je­rą pas bro­lius Co­he­nus, o la­biau­siai iš­gar­sė­jęs fil­mais „A­dam­sų šei­my­nė­lė“ bei „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais“. Nau­jau­sia­me re­ži­sie­riaus dar­be – vėl su­žmo­gin­tas gy­vū­nas, ka­ti­nas Mis­te­ris Pū­kis. Ki­ne­ma­tog­ra­fi­niai triu­kai ir spe­cia­lie­ji efek­tai ne­ma­žai kai­na­vo, fil­mo biu­dže­tas ti­krai įspū­din­gas – 50 mln. do­le­rių.

„De­vy­ni gy­ve­ni­mai“ („Ni­ne li­ves“)

Pem­je­ra Lietuvoje: 2016–08–26

Režisierius: Bar­ry Sonnenfeld

Vai­di­na: Ke­vin Spa­cey („Kaip at­si­kra­ty­ti bo­so“, „Ka­zi­no dže­kas“, „Vy­rai, ku­rie spok­so į ož­kas“, „A­me­ri­kos gro­žy­bės“), Jen­ni­fer Gar­ner („Ka­ra­lys­tė“, „E­lek­tra“, TV se­ria­las „Slap­to­ji agen­tė“), Chris­top­he­ris Wal­ke­nas („Sep­ty­ni psi­cho­pa­tai“, „Pa­gauk, jei ga­li“, „Bul­va­ri­nis skai­ta­las“) ir ki­ti.

Ša­lis: JAV

Cenzas – N-7

Trukmė – 87 min.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami