Konkursas. Gražiausia vaikystės pasaka I

lzinios.lt 2013-05-06 11:20
lzinios.lt
2013-05-06 11:20
fanpop.com nuotr.
Per pa­sa­kas nu­si­ke­lia­me į nuo­sta­bų ste­buk­lų pa­sau­lį, su­sid­rau­gau­ja­me su ka­ra­liais, nu­ga­li­me pik­tą­jį sli­bi­ną, iš­te­ki­na­me pri­nce­sę ant žir­nio... 

Štai ir pir­mie­ji jū­sų pa­sa­ko­ji­mai, su ko­kio­mis vai­kys­tės pa­sa­ko­mis užau­go­te.

***

Ma­no mėgs­ta­miau­sia pa­sa­ka - tai vi­siems ge­rai ži­no­ma "Se­ne­lės pa­sa­ka". Dar­že­ly­je vai­di­nom pa­gal šią pa­sa­ką, vė­liau se­kiau bro­liui ir se­su­tei, kai bu­vo ma­žiu­kai,o da­bar - sa­vo du­kry­tei.

Rasa

***

Kon­kur­so an­traš­tė "Gra­žiau­sia vai­kys­tės pa­sa­ka" ma­ne tar­si nu­bloš­kė į vai­kys­tę, kuo­met bu­vau ma­ža mer­gai­tė, var­ty­da­vau vai­kiš­kas kny­gu­tes ir kai nie­kas ne­ma­ty­da­vo jas pa­gra­žin­da­vau spal­vo­tais pieš­tu­kais. Kny­ga ir pa­sa­kos bu­vo ne tik nuo­sta­biau­sias ma­no drau­gas, vai­kys­tės pa­ly­do­vas, bet kar­tu ti­kras iš­si­gel­bė­ji­mas ma­no tė­ve­liams ir mo­čiu­tei, ku­ri pa­dė­jo man aug­ti. Bu­vau bep­ro­tiš­kai iš­dy­kęs ir hi­pe­rak­ty­vus vai­kas, ku­rį su­do­min­da­vo ir tar­si nu­ra­min­da­vo tik pa­sa­kos.

Jos su­pda­vo ma­ne nuo ry­to iki va­ka­ro! Ypa­tin­gai daug ir įdo­mių pa­sa­kų ne tik iš kny­gų, bet ir sa­vo iš­gal­vo­tų, sek­da­vo ma­no mie­la mo­čiu­tė. Ji be­ne vie­nin­te­lė tu­rė­jo auk­si­nę kan­try­bę sek­da­ma pa­sa­kas, nes be sa­vo šu­ny­bių, aš dar bu­vau ir vai­kas "ko­dėl­čiu­kas". O ir mo­čiu­tės pa­sa­kos vi­sad bū­da­vo pa­čios įdo­miau­sios!

Iš­skir­ti vie­ną vie­nin­te­lę pa­sa­ką bū­tų la­bai su­nku, nes kiek­vie­na pa­sek­ta pa­sa­ka bū­da­vo sa­vaip įdo­mi, links­ma... Pa­mi­nė­siu la­biau­siai pa­ti­ku­sią pa­sa­kė­lę apie ož­ką su sep­ty­niais ožiu­kais ir pik­tą­jį vil­ką pil­ką, ku­ris ėjo pas ne­klau­ža­das ožiu­kus, ban­dy­da­mas ap­si­mes­ti jų ma­ma ir juos su­val­gy­ti :) Oi, pa­me­nu bū­da­vo ir bai­su, ir juo­kin­ga, kaip mo­čiu­tė įti­ki­na­mai vai­din­da­vo, pa­sa­ko­da­vo :) Kai lau­ke iš­dy­kau­da­vau ir ne­klau­sy­da­vau, sek­da­vo pa­čią bai­siau­sią pa­sa­ką apie juo­dą di­de­lę var­ną, ku­ri at­skris­da­vo ir su­val­gy­da­vo ne­ge­rus, tė­ve­lių ne­klau­san­čius vai­ku­čius. Ši gud­ry­bė vi­sad pa­si­tei­sin­da­vo, nes vos iš­girs­da­vau, kad pa­sa­kos apie var­ną tap­da­vau la­bai la­bai ge­ra mer­gai­te :)

Sma­gios, links­mos ir pa­mo­kan­čios bu­vo ma­no vai­kys­tės pa­sa­kė­lės!!!

Jū­ra­tė Kr., Vilnius

***

Gi­miau ir užau­gau kai­me, ma­ma dėl dar­bų gau­sy­bės mums, pra­mušt­gal­viams, pa­sa­kų ne­sek­da­vo. Die­ną bū­da­vo pil­na "kai­miš­kų" dar­bų, o nak­ti­mis kiek ga­lė­da­vo megz­da­vo, nes dir­bo ta­da gy­va­vu­sio­je bend­ro­vė­je "Do­va­na". Bet... mes su bro­liu (tarp mū­sų tik vie­ne­rių me­tų su tru­pu­tė­liu skir­tu­mas) sek­da­vom viens ki­tam pa­sa­kas :) Iš­gal­vo­tas is­to­ri­jas! Pui­kiai pri­si­me­nu ir iki šiol iš to sma­giai pa­si­juo­kia­me.

Mū­sų gim­ta­sis na­mas - ap­sup­ty­je miš­kų. Aš bro­liui kū­riau pa­sa­ką apie miš­ke gy­ve­nan­tį ka­ra­lių, ku­ris man at­ne­ša vi­so­kio gė­rio: ka­ra­me­li­nių sal­dai­nių, le­dų, kny­gų. Pa­sa­ko­jau, kad jis yra la­bai ge­ras, ga­lin­gas, la­bai rū­pi­na­si ma­ni­mi. O bro­lis sa­vo ruo­žtu man se­kė pa­sa­ką apie SA­VO ka­ra­lių, gy­ve­nan­tį ki­ta­me miš­ke. Pui­kiai pa­me­nu, kaip jam pa­vy­dė­jau, sten­giau­si kuo įdo­mes­nių da­ly­kų iš­si­gal­vo­ti apie sa­vo ka­ra­lių, kad tik ma­na­sis bū­tų šau­nes­nis :) Kas įdo­miau­sia šio­je is­to­ri­jo­je, aš ti­kė­jau, kad bro­lis TU­RI ka­ra­lių, nors pa­ti apie są­vą­jį vis­ką iš­si­gal­vo­jau! :)

Ra­mu­nė Ro­ly­tė-Šnirienė

***

Vai­kys­tė­je mums, vai­kams, pa­sa­kas kur­da­vo, sek­da­vo ir skai­ty­da­vo tė­tis. Pa­sa­ka bu­vo pri­va­lo­mas kiek­vie­no va­ka­ro at­ri­bu­das, be jos ne­už­mig­da­vo­me.

Nors jau vi­sas pa­sa­kas mo­kė­jom be­ne min­ti­nai, bet vi­sa­da lauk­da­vom, ka­da tė­tis pa­seks dar vie­ną. Tė­tis ją su­gy­vin­da­vo, sek­da­vo su in­to­na­ci­ja, in­terp­re­tuo­da­mas sa­vaip. Bu­vo ne­tgi pats su­kū­ręs ei­liuo­tą pa­sa­ką apie kiš­kiu­ką ir ka­ti­niu­ką, o Kos­to Ku­bi­lins­ko "Be­ben­čiu­kas" ir "Bruk­ne­lė" bu­vo vaik­sy­tės to­pas :)

Kai tė­tis bū­da­vo per daug pa­var­gęs ar už­siė­męs dar­bais, jį "pa­va­duo­da­vo" ma­ma. Vis­gi ji ne­mo­kė­jo taip sek­ti, kaip tė­tis - gy­vai, įtrau­kian­čiai. Bū­da­vo kar­tais, kad bū­tų grei­čiau, net pa­gau­da­vom su­kčiau­jant, t.y. pra­lei­di­nė­jant ei­lu­tes ar trum­pi­nant teks­tą. Tuo­met mes greit ma­mą at­ves­da­vom į do­ros ke­lią ir liep­da­vom pa­skai­ty­ti ir pra­leis­tą pa­sa­kos da­lį :)

Vik­to­ri­ja, Kaunas

.

Pa­pa­sa­ko­ki­te ir jūs, ko­kia mėgs­ta­miau­sia pa­sa­ka bu­vo vai­kys­tė­je. O gal ją se­ka­te ir sa­vo vai­kams da­bar? Ra­šy­ki­te mums el.p. zai­di­mai@l­zi­nios.lt ir lai­mė­ki­te di­de­lę ir sto­rą pa­sa­kų kny­gą "365 pa­sa­ko­ji­mai kiek­vie­nai die­nai". Lai­mė­to­jus skelb­si­me ge­gu­žės 13 d.

.

Kon­kur­so są­ly­gas ra­si­te čia:

Kon­kur­sas. Ko­kia Ta­vo mėgs­ta­miau­sia pa­sa­ka?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami