Konkursas. Gražiausia vaikystės pasaka II

lzinios.lt 2013-05-09 16:36
lzinios.lt
2013-05-09 16:36
b7v.net nuotr.
O štai ir siurp­ri­zas - su­lau­kė­me ti­krų ti­kriau­sios pa­sa­kos! Ni­jo­lė Ka­va­liaus­kai­tė-Hun­ter su lzi­nios.lt skai­ty­to­jais da­li­na­si sa­vo gra­žiau­sia vai­kys­tės pa­sa­ka.

Gi­miau so­viet­me­čiu Kur­šė­nuo­se. Mies­te­ly­je bu­vo tik vie­nas kny­gy­nė­lis ir kny­gos ne­reai pre­kys­ta­lio ne­pa­siek­da­vo. Te­ko bū­ti kū­ry­bin­gai ir pa­čiai kur­ti pa­sa­kas. Jo­mis va­ka­rais da­lin­da­vau­si su Ma­ma. Ši­to­ji - ma­no my­li­miau­sia.

Ko­dėl Ven­ta drumz­li­ną van­de­nį ne­ša?

Ant Ven­tos kran­to, pu­šy­ne sto­vė­jo me­di­nė pir­ke­lė. Va­ka­rais dū­me­lis iš ka­mi­no ru­se­nęs ir lan­ge žva­ke­lės lieps­na tar­si pe­te­liš­kė plaz­dė­ju­si. Jo­je gy­ve­no naš­lai­čiai Gab­ry­tė ir Jur­giu­kas. Tė­vai pas Die­vą bu­vo iš­ke­lia­vę. Gab­ry­tė daž­nai van­de­nin žiū­rė­ju­si, sa­vo pa­veiks­lą re­gė­ju­si. Van­duo jos at­vaiz­dą sau­go­jęs ir pa­lan­kaus li­ki­mo mal­da­vęs. Per­kū­nas pa­mi­lęs jos at­vaiz­dą: se­kio­jęs, triukš­ma­vęs, kad at­sa­ko ne­su­si­lau­kia, pa­va­sa­ri­nį pyk­tį ant klo­nių lie­jęs. Sy­kį tren­kęs pu­šį že­myn, sa­vo ga­lią ro­dęs. Jis - Die­vas, ji - Že­mės du­kra. Abu ži­no­jo, kad Dan­gus šiai san­tuo­kai ne­pri­tars.

Pu­šy­ne, po dan­gaus skliau­tu au­go ąžuo­lai ir kle­vai. Ąžuo­lų vir­šū­nė­se Var­nai ka­ra­lia­vę. Liz­dai ne­ly­gi­nant tvir­to­vė Dan­gun šo­vė­si. Iš­skleis­ti jų spar­nai Sau­lės švie­są tem­dę, tuo­met prie­blan­da lyg nak­tis at­slink­da­vu­si. Var­nų ap­da­ras kaip ang­lis žė­rė­jęs. Sna­pas aš­tru­mo lyg kir­vis, mir­ti­nai užp­lak­ti ga­lė­jo. Ne­žvelk jiems į akis, jo­se pik­to­ji lem­tis tū­no. Sa­kė, kad už blo­gus dar­bus pa­ukš­čiais jiems įsa­kė bū­ti. Baus­mė, ku­rią ge­rais dar­bais lem­ta iš­pirk­ti. Ta­čiau blo­gis akis tem­dė, at­šiau­ri sie­la ne­si­ruo­šė sveik­ti.

Tą­dien Gab­ry­tė pra­usė­si ryt­me­čio ra­sa, kvė­pi­no­si ge­lių aro­ma­tais, o Jur­giu­kas žve­jo­jo, žu­vų drau­gas bu­vo.

Užs­to­jo Sau­lę pik­tas Var­nas. Par­ei­ka­la­vo tro­be­lę jam pa­lik­ti. At­si­bo­do me­džių vir­šū­nė­se gy­ven­ti. Lie­pė per tris die­nas iš­si­kaus­ty­ti ir Gab­ry­tę už pa­čią ke­ti­no pa­im­ti. Pra­vir­ko Gab­ry­tė, ne­no­ri Var­no pa­čia bū­ti. Pa­lei Ven­tą iš­si­verk­ti at­ėjo. Mo­ti­ną, tė­vą mi­ru­sį mi­nė­jo. Su­py­ko Per­kū­nas, tren­kė Že­mėn pyk­tį. Kri­to ąžuo­lai ir Var­nų liz­dai pa­ži­ro į smul­kias da­lis. Įkri­to pik­tie­ji į upę ir ši pa­si­da­rė drumz­li­na. Van­duo, pa­sig­lem­žęs Var­nų kū­nus, nu­pluk­dė juos Lat­vi­jos pu­sėn.

Nuo šiol pra­ei­viai gė­rė­da­mie­si Ven­tos van­de­niu, jos dug­no ne­ma­to. Van­duo ne­šva­rio­mis Var­nų min­ti­mis už­terš­tas.

Ni­jo­lė Ka­va­liaus­kai­tė – Hunter

.

Pa­­pa­­sa­­ko­­ki­­te ir jūs, ko­­kia mėgs­­ta­­miau­­sia pa­­sa­­ka bu­­vo vai­­kys­­tė­­je. O gal ją se­­ka­­te ir sa­­vo vai­­kams da­­bar? Ra­­šy­­ki­­te mums el.p. zai­­di­­mai@l­­zi­­nios.lt ir lai­­mė­­ki­­te di­­de­­lę ir sto­­rą pa­­sa­­kų kny­­gą "365 pa­­sa­­ko­­ji­­mai kiek­­vie­­nai die­­nai". Lai­­mė­­to­­jus skelb­­si­­me ge­­gu­­žės 13 d.

.

Kon­­kur­­so są­­ly­­gas ra­­si­­te čia:

Kon­­kur­­sas. Ko­­kia Ta­­vo mėgs­­ta­­miau­­sia pa­­sa­­ka?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami