Konkursas. Kaip leidžiate laisvalaikį? I

lzinios.lt 2013-04-09 14:15

lzinios.lt

2013-04-09 14:15
hotel-decin.com, nuotr.
Lais­va­lai­kis, pra­lei­džia­mas kar­tu su šei­ma, šiais lai­kais tam­pa ti­kra re­te­ny­be. lzi­nios.lt skai­ty­to­jai da­li­ja­si sa­vo lais­va­lai­kio už­siė­mi­mais - val­gio ga­mi­ni­mas, žai­di­mai lau­ke, kny­gų skai­ty­mas bei nuo­la­ti­nis tė­vų ir vai­kų bend­ra­vi­mas, be­si­mo­kant at­ras­ti nau­jus da­ly­kus. 

 

Svarbiausia yra neprarasti ryšio su vaikais. Taigi vertėtų ne tik savo pasiūlymus primesti vaikams, kaip leisti laisvalaikį kartu, bet ir paisyti jų nuomonės. Mes leidžiame visų pirma rinktis jiems, o patys prisidedame prie vieno ar kito sumanymo įgyvendinimo.

Rima Vaniarchina

***

Skaitant užsienio statistiką, kiek laiko tėvai skiria savo atžaloms, darosi tikrai nesmagu. Nežinau, kokia statistika mūsų šalyje, bet apie tai tegu kalba ir ją analizuoja tam tikros institucijos.

Pati auginu kitą mėnesį 2 metukus turėsiantį sūnelį, tad laiko vaikučiui turiu ir visą jį skiriu mažajam :) Darbo dienomis turime smagių užsiėmimų: įvairūs žaidimai (slėpynės, gaudynės...), žodelių mokymasis, paveikslėlių spėlionės,  dėlionės, piešimas, dainavimas, šokiai, bendravimas su kitais vaikučiais, žaidimai lauke, įvairių dalykų mokymasis... 

Kai tik ateina savaitgalis, su visa šeima tradiciškai aplankome senelius, nes ne tik seneliai būna pasiilgę anūkėlio, bet ir anūkėlis būna išsiilgęs senelių, jų bendravimo,šilumos ir dėmesio. Pabendravę su seneliais, keliaujame į vaikams skirtus spektaklius. Dažniausiai renkamės "Raganiukės" arba "Senamiesčio lėlių" teatrus.

Mažyliui tai ne tik puiki pramoga ar šaunus laikas su kitais vaikais, bet ir naujų vaizdinių, naujų dalykų, naujų žodžių ir viso ko nuostabi mokykla. Esant geram orui, visada stengiamės išeiti pėsčiomis, neskubant, pasigrožėti senamiesčiu, jo siauromis gatvelėmis... Kadangi mieliau renkamės ramybę, nuvykstame į gamtą  pailsėti nuo miesto šurmulio, kasdienybės, atsipalaiduoti, įkvėpti tyro oro gurkšnio. Tai juk naudingiau nei sėdėti "Mcdonalde".

Jei oras yra blogas, mielai laiką leidžiame namuose: žaidimai su mašinytėmis, bokštų statymas, gyvūnėlių pažinimas, knygų klausymasis, kai tėvelis ar mamytė skaito, linksmi šokiai. Tėvelis su sūneliu žaidžia lėktuvo skraidynes, vaikišką boulingą. Taip pat pasižiūrime senąją animaciją, nuotraukų albumus... Pasigaminame skanią vakarienę ir aptariame, kaip prabėgo diena. Kitą dieną aplankome kaimynus, draugus...

Taip ir praleidžiame laisvalaikį: visa šeima kartu, kiekvieną kartą paįvairindami kokiomis nors pramogomis, sugalvodami vis ką nors neįprasto. 

Juk smagiausia, kai visi esame kartu!!!

Jūratė Kr., Vilnius

***

Bendravimas šeimoje - svarbiausias dalykas vaikui. Mažylis liūdi be mamos, tėčio, artimųjų...

Vaikui darželis - kaip darbas. Gerai pagalvojus, taip ir yra: reikia anksti atsikelti, apsirengti ir eiti į darželį, kadangi tėveliai taip pat turi skubėti į darbą. Darželyje vaikas ilsisi, mokosi bendrauti, pasirūpinti savimi ir kitais. Siekia tikslo - būti savarankišku. Viskas gerai, tik mažylis visada laukia susitikimo su tėveliais.

Todėl savaitgaliai tampa pačiu maloniausiu laiku, kai jis gali jausti artimųjų meilę. Be švelnumo ir visavertiškumo jausmo vaikas nesijaučia laimingas ir svarbus. Ar tikrai mes, suaugusieji, pakankamai laiko ir dėmesio skiriame savo atžaloms? Kiek laiko per dieną, tėveliai, praleidžiate tik su savo vaiku? Susimąstėte?

Prisiminkite, kad ne saldainis, žaisliukas ar kiekvieno "Noriu" tenkinimas, o glaugus ryšys ir artimas bendravimas su artimaisiaisyra pats svarbiausias dalykas Jūsų vaikui. Savaitgalis - tai metas, kai galima prasmingai praleisti laiką. Vaikui tai lyg stebuklingoji burtų lazdelė, kuria pamojus, patenkama įnuostabų pasaulį, kurio pavadinimas "GYVENIMAS".

Skirmantas K.

***

Kol kas iš darbo negrįžtu net savaitgaliais - suprantate... Beje, labai myliu šį savo sunkų, bet man skirtą atsakingiausią visų laikų darbą, o kadangi tas darbas yra vadinamas motinystės atostogomis, tiek to, tarkime, tai laisvalaikis. Žodžiu, kasdien visi kartu užsiimame namų ruoša - kiek kas sugebame.

Didžioji (4m.) moka nepaskęsdama plauti grindis, langus, indus, beje, beveik sėkmingai valdo peilį (daržovėms smulkinti), išverda svečiams arbatos, kakavos, savaitgaliais kepa blynelius, žodžiu, mažosios šeimininkės pagrindai jau yra.

Mažasis (1m.) jau pradeda norėti minkyti tešlą, faršą kotletukams. Beje, maisto ruoša užsiimti gali tik su manimi, nes aš gaminti nelabai mėgstu, todėl man nebaisu, kai maisto gaminimas kol kas vyksta nelabai gražiai. Tėtukas paprastai gamina vienas, nes nori įsijausti į šį procesą. Su tėčiu, kuris būna ką tik grįžęs iš darbo, mielai taiso sulūžusius žaislus, aišku, tikriausiai smagiau pažvejotų, bet tėtukas retai tuo užsiima.

Tiesa, esame tokia šeima, kuri yra visąlaik tarp vaikų bei su jais. Visur keliaujame kartu, retai paliekame močiutėms, nes joms verčiau džiaugtis anūkėliais nei juos auginti - pakankamai vargo turėjo ir su savo vaikeliais, todėl stengiamės palikti tik malonumus. Taigi, visur būname kartu su vaikais. Todėl jie mielai bendrauja su visais, kartais pasirodo net paslaugūs ir padedantys "kenčiantiems", pvz., apkabina dėl žaisliuko verkiantį vaiką ir pan. Tai vyksta retais atvejais, bet jie, manome, į gerą. Geriau nei kiurksoti prie kompiuterio ir nesuprasti, kaip ir kas vyksta realybėje.

Žinoma, taip pat naudojame ir kompiuterį, juk ne Afrikos pašiūrėje gyvename. Pirmenybę teikiame prasmingai animacijai, kur veikėjai ne šaudo, o kalbasi ir kuo nors domisi, tačiau nedraudžiame ir kitų siūlomų TV filmukų, nors patys vaikai, kaip jie sako, piktų filmukų nelabai mėgsta.

Labai mėgstame šeimyninius koncertus, teatrą. Deja, aplankome ne visus renginius, nes dažnai susergame, bet kai tik galime - visada lekiame iš namų. Trumpai tariant, mes gyvename su vaikais. Ir gal tik 7 minutes per savaitę praleidžiame be jų. Žinoma, truputį hiperbolizavau paskutinį sakinį, nes buvimas šalia vaikų - ne visada yra buvimas su jais. :)

Ieva O. Slanienė

Rašykite, kaip kartu su šeima leidžiate laisvalaikį. Pasidalinkite savo mėgstamiausia veikla bei dalyvaukite konkurse, kuriame du originaliausi autoriai bus apdovanojami "Aktėjos" leidyklos knygelių komplektais "Gudrumynai vaikams". (6 vnt.)

Laiškus siųskite el.p. zaidimai@lzinios.lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami