Konkursas. Kokiomis technikos naujienomis naudojatės?

lzinios.lt 2013-04-25 09:07
lzinios.lt
2013-04-25 09:07
Štai ir pir­mie­ji jū­sų pa­sa­ko­ji­mai, ko­kio­mis tech­ni­kos nau­jo­vė­mis nau­do­ja­tės. Kol kas ly­de­riau­ja kom­piu­te­ris su mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, be ku­rių jau bū­tų su­nku ir iš­si­vers­ti. 

In­ter­ne­to gal ir ne­la­bai ga­li­ma pri­ski­ti prie tech­ni­kos, bet be ši­to daik­to ne­iš­si­vers­čiau nei die­nos, nei va­lan­dos :) Taip pat kaip ir be goog­lo. Ko nors ne­ži­nai ar abe­jo­ji ir no­ri pa­si­ti­krin­ti, pra­šau - goog­las vi­sa­ži­nis. Tik mo­kėk at­si­rink­ti iš gau­sos šal­ti­nių.

Mo­des­tas U., Vilnius

***

Šei­mo­je au­ga dvi du­kros (2 m. ir 4 m.). Daž­nai ten­ka skai­ty­ti pa­sa­kas prieš mie­gą, bet... kai bū­na­me per daug nu­sip­lu­kę per die­ną, su du­kro­mis su­ta­ria­me, kad tą va­ka­rą pa­kaks ir pa­sa­kos iš CD. Jos su ma­lo­nu­mu iš­si­ren­ka joms pa­tin­ka­tį CD ir be­sik­lau­sy­da­mos už­mie­ga. Ti­krai ge­ras daik­tas ir pa­gal­bi­nin­kas, kai ne­bė­ra jė­gų :)

Ro­mas, Ukmergė

***

Džiau­giuo­si, kad tech­ni­kos iš­ra­di­mai di­de­liais žings­niais le­kia į prie­kį. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, ką da­ry­čiau be elek­tro­ni­nės kny­gų skai­tyk­lės. Šis daik­tas man pa­kei­tė kny­gų len­ty­ną na­muo­se. Ži­no­ma, dau­giau­sia ten­ka skai­ty­ti li­te­ra­tū­rą ang­lų ar ru­sų kal­bo­mis, bet vi­liuo­si, kad po tru­pu­tį gau­sės ir lie­tu­viš­kų kny­gų.

And­rius M.

***

Šiuo me­tu au­gi­nu ma­žiu­ką ir ne­ga­liu at­si­džiaug­ti mo­bi­lia auk­le. Ti­krai nuo­sta­bus daik­tas, ku­ris pa­leng­vi­na gy­ve­ni­mą. Ne­rei­kia nuo­lat jau­din­tis ir žvilg­čio­ti per pe­tį, kai vai­ku­tis mie­ga sa­vo kam­ba­ry­je ar kai bū­na­me pas ką nors sve­čiuo­se.

Už­mig­do­me sa­vo at­ža­lą, įjun­gia­me mo­bi­lią auk­lę ir ra­mia są­ži­ne su vy­ru už­sii­ma­me sa­vo rei­ka­lais. Kai tik vai­kas pra­si­bun­da ir pra­de­da bruz­dė­ti, iš­kart tai iš­girs­ta­me ir ei­na­me pa­si­rū­pin­ti sa­vo ma­žy­liu.

Mo­des­ta Ja­kai­tie­nė, Vilnius

***

Man vi­sa bui­ti­nė tech­ni­ka yra ne­pa­kei­čia­me. Pa­me­nu, kai vai­kys­tė­je ma­mai pa­dė­da­vom dra­bu­žius skalb­ti. Ta­da tie­siog bū­da­vo vie­na skal­bi­mo die­na kar­tą per dvi sa­vai­tes. Pluš­da­vom nuo ry­to iki va­ka­ro, tek­da­vo ke­lis­kart kais­ti di­džiau­sią puo­dą van­dens, kad skal­bi­mo ma­ši­no­je skal­bi­niai bū­tų plau­na­mi šva­ria­me van­de­ny­je. Po to at­si­ra­do ino­va­ci­ja - cen­tri­fū­ga, ku­rios dė­ka tė­čiui jau ne­be­rei­kė­da­vo gręž­ti dra­bu­žių. Su­tau­py­da­vo ne tik fi­zi­nių jė­gų, bet ir tru­pu­tį lai­ko. Ga­liau­siai, kai jau bai­gi­nė­jau mo­kyk­lą, tė­vai įsi­gi­jo au­to­ma­ti­nę skal­bi­mo ma­ši­ną. Je­tau, koks ste­buk­lin­gas daik­tas - įki­šai pur­vi­nus dra­bu­žius ir iš­trau­kus te­lie­ka pa­ka­bin­ti, kad iš­džiū­tų!

Tas pats su ki­ta bui­ti­ne tech­ni­ka: te­le­vi­zo­rius, ra­di­jas (daž­niau­siai klau­so­mės in­ter­ne­tu ar­ba au­to­mo­bi­ly­je), vir­tu­vi­nis kom­bai­nas, elek­tri­nis vir­du­lys, or­kai­tė, kait­len­tė, džio­vyk­lė ir ki­ti lai­ką ir ener­gi­ją tau­pan­tys bui­ties pa­gal­bi­nin­kai.

Er­nes­ta, Vilnius

***

Kom­piu­te­ris, kaip ir au­to­mo­bi­lis yra ma­no gy­ve­ni­me bū­ti­ni da­ly­kai. Vi­sai ne pra­ban­gos, o bū­ti­ny­bės. Dar­be - pa­grin­di­nis įran­kis, o na­mie - ma­lo­nu­mas, bend­ra­vi­mas su iš­vy­ku­siu sū­nu­mi, bro­liu ir ki­tais pa­žįs­ta­mais. Ne­abe­jo­ju, kad kuo to­liau, tuo la­biau kom­piu­te­ris įsit­vir­tins mū­sų gy­ve­ni­me ir la­bai gai­la, kad jis at­stos šil­tą, žmo­giš­ką bend­ra­vi­mą, pa­keis su­si­ti­ki­mus ir su­si­bū­ri­mus su drau­gais bei ar­ti­mai­siais. Bet nie­ko ne­pa­da­ry­si, toks gy­ve­ni­mas, toks jo tem­pas...

Auš­ra Žu­kaus­kie­nė, Vil­niaus r.

***

Gy­ve­na­me XXI am­žiu­je, ku­rį drą­siai ga­li­ma va­din­ti "Iš­ma­nių­jų kom­piu­te­ri­nių tech­no­lo­gi­jų ir ro­bo­tų Auk­so am­žiu­mi". Su kiek­vie­na die­na žmo­ni­ja ne tik ste­bi­na sa­vo iš­ra­di­mais, bet ir sa­vo­tiš­kai įtrau­kia į tech­no­lo­gi­jų pa­sau­lį. Ne­re­tai mes tam­pa­me sa­vo­tiš­kais įkai­tais, kuo­met su­kur­ti įren­gi­mai, prie­tai­sai ima ir "pa­vargs­ta" nu­vil­da­mi mus.

Šių die­nų žmo­gus var­giai įsi­vaiz­duo­tų sa­vo gy­ve­ni­mą be to­kių pa­gal­bi­nin­kų kaip mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas, kom­piu­te­ris, in­ter­ne­tas... Jie ti­krai la­bai pa­leng­vi­na mū­sų gy­ve­ni­mą. Ne iš­im­tis esu ir aš. Pa­ti sa­vo kas­die­ny­bė­je nau­do­ju įvai­rius prie­tai­sus, įren­gi­nius, tą pa­tį kom­piu­te­rį, taip pat mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną. Man tai pa­tys svar­biau­sie­ji pa­gal­bi­nin­kai, nors gal da­bar jau net tu­rė­čiau juos va­din­ti sa­vo drau­gais?! Šių iš­ra­di­mų pa­gal­ba ga­li­ma grei­čiau ir nau­din­giau at­lik­ti įvai­rius dar­bus. Gi­mus vai­ku­čiui mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas ir kom­piu­te­ris man bu­vo pui­kūs ir ne­pa­kei­čia­mi pa­gal­bi­nin­kai įvai­riais klau­si­mais. Tai nuo­sta­būs žmo­ni­jos iš­ra­di­mai!

Kom­piu­te­ris ne tik dar­bo įran­kis, bet ir pui­ki prie­mo­nė bend­rau­ti, su­ras­ti įvai­rią in­for­ma­ci­ją, pa­si­žiū­rė­ti TV, pa­sik­lau­sy­ti mu­zi­kos... o gal net su­si­ras­ti ir sa­vo an­trą­ją pu­sę :) Mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų pa­siū­la taip pat di­de­lė, tad da­bar ga­li­ma ras­ti ir to­kį, ku­ris at­lik­tų kom­piu­te­rio at­lie­ka­mas funk­ci­jas. O tai jų tei­gia­mo­ji pu­sė. Kaip jau su­pra­to­te, be kom­piu­te­rio ir mo­bi­lio­jo te­le­fo­no aš jau ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo. Vis­gi tai tu­ri ir ne­igia­mą pu­sę, nes pa­li­ku­si mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną na­muo­se, kuo­met tu­ri svar­bių rei­ka­lų, jau­čiuo­si ti­krai ne­sma­giai, tam­pu ne­rvin­ges­nė, esu tar­si "be ran­kų". Ta­čiau toks už­mar­šu­mas ki­tą kar­tą iš­ei­na tik į nau­dą, at­ne­ša ra­my­bę, ka­da ne­rei­kia at­sa­ki­nė­ti į įky­rius pa­slau­gų siū­ly­to­jų skam­bu­čius. Juk ir be kom­piu­te­rio, ir be mo­bi­lio­jo te­le­fo­no sa­vo lai­ką ga­li­ma iš­nau­do­ti sma­giai, nau­din­gai ir pra­smin­gai. Man vi­sa­da ma­lo­niau bend­rau­ti su žmo­gu­mi gy­vai nei ko­kia nors ry­šio prie­mo­nės pa­gal­ba. Ne­gy­vas daik­tas nie­ka­da ne­ats­tos gy­vo žmo­gaus, jo jaus­mų, emo­ci­jų, min­čių!!!

Esu už nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, už pui­kius iš­ra­di­mus, už to­bu­lė­ji­mą. Svar­biau­sia iš­lai­ky­ti sai­ką nau­do­jan­tis prie­tai­sais, įren­gi­mais, svar­biau­sia iš­lik­ti sa­vi­mi, iš­lik­ti žmo­gu­mi, nes ne­re­tai at­si­ran­da pri­klau­so­my­bė, ku­rios pa­se­ko­je at­si­ran­da įvai­rūs su­sir­gi­mai, api­ma tin­gi­nys­tė, at­si­ran­da le­pu­mas, ki­ti ne­ga­ty­vūs da­ly­kai, žlug­dan­tys ir su­nai­ki­nan­tys žmo­gų.

Nau­jau­sių­jų tech­no­lo­gi­jų ger­bė­jams no­rė­čiau pa­lin­kė­ti ne­pas­kęs­ti vir­tau­lia­me pa­sau­ly­je ir pri­si­min­ti, kad gy­ve­na­me čia ir da­bar :)

Jū­ra­tė Kr., Vilnius

***

Ra­šy­ki­te, ko­kio­mis tech­ni­kos nau­jo­vė­mis nau­do­ja­tės ir da­ly­vau­ki­te kon­kur­se, kur ga­li­te lai­mė­ti A.Cond­le kny­gą "Par­ink­tie­ji". Laiš­kus siųs­ki­te el.p. zai­di­mai@l­zi­nios.lt.

Kon­kur­so ap­ra­šy­mą ir są­ly­gas ra­si­te čia:

Lai­mėk A.Cond­le kny­gą "Par­ink­tie­ji"!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami