Laimėk kvietimą į filmą "Sielonešė"!

lzinios.lt 2013-03-29 12:00
lzinios.lt
2013-03-29 12:00
GPI archyvo nuotr.
Vie­na iš­skir­ti­niau­sių ir la­biau­siai skai­to­mų „Sau­lė­ly­džio“ sa­gos au­to­rė Step­he­nie Meyer dar kar­tą nu­ste­bins sa­vo ger­bė­jus bei pri­sta­tys dar vie­ną še­dev­rą – nau­jau­sios sa­vo kny­gos „Sie­lo­ne­šė“ ekra­ni­za­ci­ją. Iki ba­lan­džio 1 d. at­sa­kyk į klau­si­mą ir lai­mėk kvie­ti­mą į šį fil­mą. 

Lai­mėk kvie­ti­mą į fil­mą "Sie­lo­ne­šė"!

Fil­mo pa­grin­di­nės he­ro­jės Me­la­ni kū­ne ap­si­gy­ve­na sve­ti­ma sie­la. Koks jos var­das?

Klajoklė
Keliautoja
Kla­jū­nė

El.pa­šštas;;

Var­das, pa­var­dė;;

Vie­to­vė;;

Am­žius;;

;


At­sa­ky­ki­te į klau­si­mą ir lai­mė­ki­te kvie­ti­mą į fil­mą „Sie­lo­ne­šė“. Lai­mė­to­jai bus pa­skelb­ti ba­lan­džio 2 d. www.lzi­nios.lt kon­kur­sų rub­ri­ko­je.

Pri­zus nu­ga­lė­to­jams įteik­si­me lzi­nios.lt re­dak­ci­jo­je Vil­niu­je, ad­re­su: Kęs­tu­čio g. 4.

Apie filmą

Vie­na iš­skir­ti­niau­sių ir la­biau­siai skai­to­mų „Sau­lė­ly­džio“ sa­gos au­to­rė Step­he­nie Meyer dar kar­tą nu­ste­bins sa­vo ger­bė­jus bei pri­sta­tys dar vie­ną še­dev­rą – nau­jau­sios sa­vo kny­gos „Sie­lo­ne­šė“ ekra­ni­za­ci­ją. Ši kny­ga 26 sa­vai­tes lai­kė­si „New York Ti­mes“ skel­bia­mo best­se­le­rių to­po vir­šū­nė­je. Dau­gu­ma, skai­čiu­sių šią kny­gą, tei­gia, kad „Sie­lo­ne­šė“ pa­da­rė di­des­nį įspū­dį nei „Sau­lė­ly­džio“ se­ri­jos.

Be abe­jo­nės tai – vie­na lau­kia­miau­sių ki­no prem­je­rų 2013-ai­siais. Vam­py­rų sa­gos ir best­se­le­rio „Sie­lo­ne­šė“ ger­bė­jai su­si­vie­ni­jo ir, vos pa­skel­bus, kad bus ku­ria­ma kny­gos ekra­ni­za­ci­ja, net ne­pa­si­ro­džius ofi­cia­lioms fil­mo sve­tai­nėms, oku­pa­vo in­ter­ne­tą ir įkū­rė be­ga­lę ger­bė­jų sve­tai­nių bei fo­ru­mų. Vie­šai ne­pas­kel­bus fil­mo ak­to­rių, kny­gos ger­bė­jai pa­tys su­mon­ta­vo fil­mo anon­są ir pa­skel­bė in­ter­ne­te. Ar­tė­jant prem­je­rai, in­tri­ga tik stip­rė­ja.

Iš fil­mo he­ro­jų aki­mirks­niu ati­ma­ma vis­kas, kas jiems bran­giau­sia. Žmo­ni­ją oku­puo­ja ne­ma­to­mas prieš­as. Jis ne­tu­ri kū­no ir var­do. At­ei­vės sie­los ap­si­gy­ve­na žmo­nių kū­nuo­se, už­val­do jų pro­tus, iš­tri­na as­me­ny­bes ir jų pri­si­mi­ni­mus: „Ko­va už jū­sų pa­sau­lį jau baig­ta, ko­va už jū­sų at­ei­tį tik pra­si­de­da“, – tei­gia sie­lų už­ka­riau­to­jos. Žmo­nės tam­pa tik ma­rio­ne­tė­mis – sie­lų ne­šio­to­jais. Že­mė­je li­ko vos ke­le­tas žmo­nių, ko­vo­jan­čių su sie­lo­mis įsib­ro­vė­lė­mis. Vie­na iš jų – Me­la­ni. Į ją įkū­ni­ja­ma sie­la, var­du Kla­jok­lė. Me­la­ni ko­vo­ja ir pa­si­ruo­šu­si ri­zi­kuo­ti vis­kuo, kad ap­sau­go­tų sa­vo bran­giau­sius žmo­nes: my­li­mą­jį Dža­re­dą, dė­dę Dže­bą, gra­žuo­lį Ja­ną, ma­žą­jį bro­lį Džei­mį. Ji įro­dys, kad mei­lė šia­me pa­vo­jin­ga­me pa­sau­ly­je nu­ga­li vis­ką.

„Sie­lo­ne­šė“ – tai ne­įp­ras­ta dvie­jų mo­te­rų, ku­rios tu­ri da­lin­tis vie­nu kū­nu, ko­va. Pri­bloš­kian­ti mei­lės is­to­ri­ja. Įspū­din­gas mei­lės tri­kam­pis, ku­ria­me tik du kūnai…

Juo­sto­je „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­ta Saoir­se Ro­nan („Mie­lie­ji kau­lai“, „Ha­na“) at­lie­ka at­ei­vio sie­los ne­šio­to­jos vaid­me­nį. Sek­sua­lu­sis Ma­xas Iron­sas („Do­ria­no Grė­jaus por­tre­tas“, „Rau­don­ke­pu­rai­tė“) įkū­ni­ja my­li­mą­jį Dža­re­dą. Fil­mų: „Į­ka­lin­ti lai­ke“ ir „Ka­ro die­vas“ re­ži­sie­riaus dar­be per­si­pi­na žmo­giš­ki jaus­mai, ne­že­miš­kų bū­ty­bių su­ge­bė­ji­mai, nuo­la­ti­nė įtam­pa, spal­vin­gi vei­kė­jų pa­veiks­lai ir ais­trin­gos mei­lės is­to­ri­ja, ku­rio­je įsi­my­lė­jė­liai ko­vo­ja ne tik prieš įsib­ro­vė­lius, bet ir prieš sa­ve pa­čius. Fan­tas­ti­nę mei­lės is­to­ri­ją Lie­tu­vos ki­no tea­truo­se iš­vy­si­te jau ba­lan­džio 5 die­ną.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami