Laimėk kvietimą į veiksmo komediją "Operacija: Zodiakas"!

lzinios.lt 2013-05-02 12:00
lzinios.lt
2013-05-02 12:00
Pa­­sku­­ti­­ny­­sis Jac­­kie Cha­­no veiks­­mo fil­­mas va­­di­­na­­mas ge­­riau­­siu ak­­to­­riaus fil­­mu per pa­­sta­­rą­­jį de­­šimt­­me­­tį. No­ri jį pa­ma­ty­ti? Tuo­met at­sa­kyk į klau­si­mą! Lai­mė­to­jus skelb­si­me ge­gu­žės 17 d.
Koks Jac­kie Cha­no per­so­na­žo sla­py­var­dis?
Azi­jos vištelė
Azi­jos erelis
Azi­jos vanagas
El.paštas*
Var­das, pavardė*
Miestas*
Amžius

At­sa­kyk į klau­si­mą ir lai­mėk kvie­ti­mą į šį nuo­ty­kių ku­pi­ną fil­mą „O­pe­ra­ci­ja: Zo­dia­kas“. Taip pat vie­nam lai­min­gą­jam pa­do­va­no­si­me fan­tas­tiš­ką pri­zą - ap­si­lan­ky­mą į Si­­gul­­do­­je įsi­kū­ru­sį pra­­mo­­gų cen­­trą "Ae­ro­dium", ku­ria­me Jac­kie Cha­nas fil­ma­vo­si ke­lio­se fil­mo "Ope­ra­ci­ja: Zo­dia­kas" veiks­mo sce­no­se.

Lai­mė­to­jai bus pa­skelb­ti ge­gu­žės 17 d. www.lzi­nios.lt kon­kur­sų rub­ri­ko­je.

Pri­zus nu­ga­lė­to­jams įteik­si­me lzi­nios.lt re­dak­ci­jo­je Vil­niu­je, ad­re­su: Kęs­tu­čio g. 4.

Apie filmą

Ko­­miš­­kai be­­si­­kau­­nan­­tis Jac­kie Cha­­nas lei­­do­­si į pa­­slap­­tin­­gų tro­­fė­­jų pa­­ieš­­ką ap­­link pa­­sau­­lį. Jac­­kie Cha­­no tei­­gi­­mu, šio fil­­mo pa­­si­­ro­­dy­­mo jis lau­­kė su ne­­kan­­tru­­mu ir pats ma­­no, jog tai pa­­sku­­ti­­ny­­sis fil­­mas, ku­­rį re­­ži­­sa­­vo ir vai­­di­­no pats.

Ko­­vų ir ko­­me­­di­­jų meis­­tras „Chi­­ne­­se Zo­­diac“ kū­­rė net ke­­le­­tą me­­tų: „No­­rė­­jau pa­­da­­ry­­ti jį to­­bu­­lai“, – sa­­kė ak­­to­­rius. Jac­­kie vai­­di­­na­­mas per­­so­­na­­žas – pro­­fe­­sio­­na­­lus va­­gis, sla­­py­­var­­džiu „A­­zi­­jos va­­na­­gas“. Už di­­džiu­­lį at­­ly­­gi­­ni­­mą va­­gį pa­­sam­­do se­­nas ko­­lek­­cio­­nie­­rius, sie­­kian­­tis at­­gau­­ti pra­­ras­­tas bron­­zi­­nes dvy­­li­­kos zo­­dia­­ko ženk­­lų gal­­vų skulp­­tū­­ras. „A­­zi­­jos va­­na­­gas“ su­­tin­­ka pa­­dė­­ti tur­­tuo­­liui ir ri­­zi­­kuo­­ja sa­­vo gy­­vy­­be, kad su­­rink­­tų vi­­sa­­me pa­­sau­­ly­­je iš­­slaps­­ty­­tas skulp­­tū­­ras.

Zo­­dia­­ko ženk­­lų sim­­bo­­liai – ver­­tin­­gi ar­­te­­fak­­tai, ku­­rių ieš­­ko ne tik Jac­­kie Cha­­no per­­so­­na­­žas. „A­­zi­­jos va­­na­­gas“ nuo­­lat su­­si­­du­­ria su pa­­vo­­jin­­gais ar­­te­­fak­­tus sau­­gan­­čiais as­­me­­ni­­mis, nu­­si­­kals­­ta­­mo­­mis gru­­puo­­tė­­mis ar net ko­­rum­­puo­­tais vy­­riau­­sy­­bės dar­­buo­­to­­jais.

Dau­­ge­­ly­­je fil­­mų Jac­­kie Cha­­nas vi­­sas sce­­nas at­­lie­­ka pats, ta­­čiau kar­­tais jam ski­­ria­­mas dub­­le­­ris. Ko­­mi­­kas die­­va­­go­­ja­­si, kad šia­­me fil­­me dub­­le­­rio jis ne­­tu­­rė­­jo ir vi­­sas ko­­vos sce­­nas at­­li­­ko pats. „Chi­­ne­­se Zo­­diac“ nau­­do­­ja­­mos tech­­no­­lo­­gi­­jos pri­­me­­na „Ka­­pų plė­­ši­­kę La­­rą Kroft“, pa­­grin­­di­­nio vei­­kė­­jo ži­­nių gau­­sa bei at­­si­­da­­vi­­mas pa­­ieš­­kai – „In­­dia­­ną Jo­­ne­­są“. Šis fil­­mas tai nau­­jau­­sių ki­­no tech­­no­­lo­­gi­­jų ir ten­­den­­ci­­jų mi­­ši­­nys, pa­­gar­­din­­tas dar ne­­ma­­ty­­tais ko­­vi­­niais Jac­­kie Cha­­no veiks­­mais bei ne­­pa­­mai­­no­­mu hu­­mo­­ru.

Fil­­mo prem­­je­­ra Lie­­tu­­vo­­je ge­­gu­­žės 10 die­­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami