Laimėkite bilietą į filmą "Bukas ir bukesnis 2"

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2015-02-02 13:04
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2015-02-02 13:04
„Bu­kas ir bu­kes­nis“ grįž­ta po 20 me­tų nuo le­gen­di­nės ko­me­di­jos pa­si­ro­dy­mo! Ekra­nuo­se se­niai ma­ty­tas Ji­mas Car­rey­‘is ir jo ko­le­ga Jef­fas Da­niel­sas vėl vai­di­na ne vi­sai su­ma­nius, ne vi­sai kul­tū­rin­gus ir to­li gra­žu ne pa­čius in­te­lek­tua­lius per­so­na­žus Loi­dą ir Ha­rį.

Lai­mė­ki­te kvie­ti­mus į šį fil­mą, tei­sin­gai at­sa­kę į klau­si­mą. Lai­mė­to­jus skelb­si­me tre­čia­die­nį, va­sa­rio 4 die­ną.

Kas tu­rė­jo vai­din­ti Loi­dą ir Ha­rį pa­gal pir­mi­nį su­ma­ny­mą?

At­sa­ky­mus siųs­ki­te el. pa­štu zai­di­mai@l­zi­nios.lt.

***

„Bu­kas ir bu­kes­nis 2“ („Dumb and dum­ber to“) veiks­mas vyks­ta mū­sų die­no­mis. Pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius Loi­do ir Ha­rio gy­ve­ni­mas klos­tė­si iš­skir­ti­nai kvai­lai. Daug me­tų Loi­das durs­tė sa­vo drau­ge­lį ap­si­mes­da­mas su­nkiu psi­chi­niu li­go­niu, bet siau­rap­ro­tis Ha­ris to­kį bi­čiu­lio pokš­tą užs­kai­to vi­sais įma­no­mais „pa­tin­ka“ ir jie su dvi­gu­ba jė­ga lei­džia­si į nau­jas links­my­bes. Dau­ge­liui ra­my­bės ne­duo­dan­tis klau­si­mas, ku­ris jų yra bu­kas, o ku­ris bu­kes­nis, bus at­sa­ky­tas fil­mo tę­si­ny­je.

Drau­ge­liai iš­si­ruo­šia ieš­ko­ti Ha­rio du­kros, apie ku­rios eg­zis­ta­vi­mą ne­rū­pes­tin­gas tė­vu­kas su­ži­no tik da­bar. Ras­ti din­gu­sią at­ža­lą Ha­ris su Loi­du tu­ri rim­tų prie­žas­čių (ne, tai ne pra­bu­dęs Ha­rio tė­vys­tės ins­tink­tas). Pa­ma­tęs mer­gi­nos nuo­trau­ką Loi­das iš kar­to įsi­my­li, be to jiems žūt­būt rei­kia inks­to transp­lan­ta­ci­jai. To­kios ap­lin­ky­bės tam­pa sva­ria prie­žas­ti­mi dar vie­nai bep­ro­tiš­kai ke­lio­nei.

Bro­liai Far­rel­ly („Bu­kas ir bu­kes­nis“, „Pak­vai­šę dėl Me­rės“, „Aš, ki­tas aš ir Ire­na“), re­ži­sa­vę ir pir­mą­ją ko­me­di­jos da­lį, į „Bu­kas ir bu­kes­nis 2“ įtrau­kė ne­ma­žai pri­mi­ni­mų apie di­din­gus Loi­do ir Ha­rio pra­ei­ties nuo­ty­kius. At­si­me­na­te ak­lą ber­niu­ką, ku­ris ga­lė­jo su­grau­din­ti bet ką, tik ne pa­sti­pu­sią pa­pū­gė­lę jam par­da­vu­sį Loi­dą? At­si­me­na­te au­to­mo­bi­lį-šu­nį, idio­tiš­kas šu­kuo­se­nas, oran­ži­nį bei žyd­rą kos­tiu­mus ir už­ti­krin­tą ju­de­sį, ku­riuo Loi­das įsi­purkš­da­vo bur­nos gai­vik­lio prieš pra­dė­da­mas flir­tuo­ti su mo­te­ri­mis? Šios nos­tal­giš­kos dvie­jų kul­ti­nių dun­du­kų kas­die­ny­bės de­ta­lės vėl su­grįš, bet tik ma­lo­niems pri­si­mi­ni­mams su­ža­din­ti. Per 20 me­tų Loi­das ir Ha­ris ta­po bran­des­ni ir šiuo­lai­kiš­ki, ta­čiau įgim­to bu­ku­mo ne­at­si­kra­tė. Grei­čiau prieš­in­gai.

Pa­gal pir­mi­nius pla­nus, Loi­dą ir Ha­rį tu­rė­jo vai­din­ti vi­sai ne J. Car­rey su J. Da­niel­su, o Ni­co­las Ca­ge su Ga­ry Old­ma­nu. J. Car­rey su­ti­kus at­lik­ti Loi­do vaid­me­nį bu­vo il­gai dve­jo­ta, kas ga­lė­tų tap­ti jo par­tne­riu. Ne­pa­vy­kus pri­sik­vies­ti to­kių ak­to­rių, kaip Ro­bo Lo­we ar Chri­so El­lio­to, J. Car­rey pri­myg­ti­nai pra­dė­jo siū­ly­ti J. Da­niel­są. Nors šis spren­di­mas bro­liams Far­rel­ly ir ne­pa­li­ko di­džiu­lio įspū­džio, vaid­muo ak­to­riui bu­vo pa­siū­ly­taa. No­rė­da­mi už­si­ti­krin­ti Jef­fo ne­igia­mą at­sa­ky­mą, re­ži­sie­riai pa­siū­lė jam juo­kin­gą 50,000 JAV do­le­rių at­ly­gi­ni­mą, ta­čiau, jų nuo­sta­bai, ak­to­rius su­ti­ko be jo­kių ban­dy­mų de­rė­tis.

Ak­to­rius J. Car­rey yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio ak­to­rių, ku­rie nie­ka­da ne­ieš­ko žo­džio ki­še­nė­je. Pa­tys re­ži­sie­riai ak­to­riui lei­do im­pro­vi­zuo­ti jam pa­tin­kan­čio­se si­tua­ci­jo­se. To­kios fra­zės, kaip: “Ne­ga­li bū­ti… Tai nuo­sta­bu. Mes nu­si­lei­do­me mė­nu­ly­je!“ (angl.“no way… that‘s great. We‘­ve lan­ded on the moon!“) ar­ba „Ar no­ri­te iš­girs­ti la­biau­siai er­zi­nan­tį gar­są pa­sau­ly­je?“ (angl. „Hey, want to hear the most an­noying sound in the world?“) bu­vo vi­siš­kai at­si­tik­ti­nės, ta­čiau, ak­to­riaus eksp­re­si­jos dė­ka, at­si­me­na­mos iki šiol.

Žmo­gaus in­te­lek­tas su­kū­rė ne­sus­kai­čiuo­ja­mą ga­ly­bę me­no še­dev­rų, Ho­mo sapiens pa­si­vaikš­čio­jo mė­nu­ly­je, iš­ra­do są­var­žė­lę ir su­kons­tra­vo di­dį­jį da­le­lių grei­tin­tu­vą. Yra nuo­mo­nė, kad vi­du­ti­nis žmo­gus iš­nau­do­ja 10 pro­cen­tų sa­vo sme­ge­nų ga­li­my­bių. Įsi­vaiz­duo­ki­te, ką jis ga­lė­tų nu­veik­ti, jei ak­ty­vuo­tų tik vie­ną pro­cen­tą sa­vo pro­to ga­lių. Įsi­ti­kin­ti, ko­kie pro­tin­gi esa­me, ga­lė­si­me jau ne­tru­kus. Fil­mas ki­nuo­se nuo sau­sio 30 die­nos.

"Bu­kas ir bu­kes­nis 2" („Dumb and dum­ber to“)

Prem­je­ra Lietuvoje: 2015-01-09

Rrežisierius: Bob­by Far­rel­ly, Pe­ter Far­rel­ly („Bu­kas ir bu­kes­nis“, „Pak­vai­šę dėl Me­rės“, „Aš, ki­tas aš ir Ire­na“).

Sce­na­ri­jus: Sea­nas An­der­sas („La­bas, mes Mi­le­riai“, „Po­no Po­pe­rio ping­vi­nai“), Bob­by Far­rel­ly, Pe­te­ris Far­rel­ly.

Vai­di­na: Ji­mas Car­rey („Bu­kas ir bu­kes­nis“, „Kau­kė“, „Me­la­gi, Me­la­gi“,„Tru­me­no šou“, „Kaip Grin­čas Ka­lė­das vo­gė“), Jef­fas Da­niel­sas („Bu­kas ir bu­kes­nis“, „101 dal­ma­ti­nas“), Lau­rie Hol­den („Vaikš­čio­jan­tys ne­gy­vė­liai“, „Pra­žū­tin­gas rū­kas“), An­ge­la Ke­recz („Ap­si­mes­kim fa­rais“, „Pas­ku­ti­nį kar­tą Ve­ga­se“) ir ki­ti.

Žan­ras: komedija

Ša­lis: JAV

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami