Laimėkite kvietimus į filmą "Džesis ir Petas"

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-18 15:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-18 15:23
Pa­mirš­ki­te ne­ta­šy­tą laiš­ka­ne­šį Peč­ki­ną iš Pros­tak­va­ši­no kai­mo. Ani­ma­ci­nė­je ko­me­di­jo­je vi­sai šei­mai „Dže­sis ir Pe­tas“ („Post­man Pat: The Mo­vie“) į ki­no ekra­nus at­ke­liau­ja Bri­ta­ni­jos pa­što tar­ny­bos pa­ži­ba – siun­ti­nių pri­sta­ty­mo meis­tras Pe­tas ir nu­trūkt­gal­vis jo ka­ti­nas Dže­sis, apie ku­riuos ani­ma­ci­nį se­ria­lą be­veik tris de­šimt­me­čius ro­dė BBC.

„Dže­sis ir Pe­tas“ siun­ti­nys – tai juo­kas ir ge­ra nuo­tai­ka. Lai­mė­ki­te kvie­ti­mus į šį fil­mą, tei­sin­gai at­sa­kę į klau­si­mą. Lai­mė­to­jus skelb­si­me pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 24 die­ną.

Kas lai­ki­nai tu­ri pa­va­duo­ti pa­šti­nin­ką Pe­tą, kol jis da­ly­vau­ja te­le­vi­zi­jos ta­len­tų šou?

At­sa­ky­mus siųs­ki­te el. pa­štu zai­di­mai@l­zi­nios.lt.

***

Drau­giš­kas ir vi­sų my­li­mas pa­šti­nin­kas Pe­tas dir­ba mėgs­ta­mą dar­bą ir gy­ve­na ra­mų gy­ve­ni­mą ma­ža­me Bri­ta­ni­jos mies­te­ly­je. Ne­ti­kė­tai su­sik­los­čius ap­lin­ky­bėms jis pa­ten­ka į na­cio­na­li­nį te­le­vi­zi­jos ta­len­tų šou, ku­ria­me pa­aiš­kė­ja, kad bū­ti pa­čiu pro­fe­sio­na­liau­siu pa­šti­nin­ku ne vie­nin­te­lis Pe­to ta­len­tas. Sa­vo dai­na­vi­mu su­ža­vė­jęs ko­mi­si­ją ir vi­są ša­lį jis pa­ten­ka į fi­na­lą.

Ta­čiau vos spė­jus iš­gar­sė­ti ap­lin­kui iš­kar­to at­si­ran­da pa­vy­duo­lių, o Pe­to kon­ku­ren­tai fi­na­le nu­si­tei­kę pa­da­ry­ti bet ką, kad tik nu­ga­lė­tų pa­šti­nin­ką. Lyg rū­pes­čių bū­tų ne­ga­na, pa­što va­do­vy­bė nu­spren­džia, kad lai­ki­nai Pe­tą pa­va­duos pa­gal jo at­vaiz­dą su­kur­tas ro­bo­tas „Pe­to­bo­tas 3000“, ku­riam tal­kins ka­ti­nas „Dže­so­bo­tas“. Ar­tė­jant na­cio­na­li­nio ta­len­tų šou fi­na­lui pa­inia­va au­ga, o pats Pe­tas vis ge­riau su­pran­ta, kad tur­tai, šlo­vė ir nau­ju­tė­lai­tis žvaigž­dės kos­tiu­mas ga­li iš jo ati­mti bran­giau­sius da­ly­kus – my­lin­čią šei­mą, drau­gus ir są­ži­nin­gu dar­bu už­si­tar­nau­tą pa­gar­bą.

Net ir elek­tro­ni­nio pa­što lai­kais fil­mu­kas apie pa­šti­nin­ką Pe­tą Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je iš­li­ko fe­no­me­na­liai po­pu­lia­rus. Su juo užau­go ne vie­na kar­ta, ku­riai su­bti­laus hu­mo­ro is­to­ri­jos apie ge­ra­šir­dį ir vi­sų mėgs­ta­mą pa­šti­nin­ką ta­po ani­ma­ci­jos kla­si­ka. „Dže­sis ir Pe­tas“ – tai ko­me­di­ja, ku­ri pa­pa­sa­kos įdo­mią ir pa­mo­kan­čią is­to­ri­ją ir su­au­gu­sius įtrauks ne ma­žiau nei vai­kus.

Dže­sis ir Pe­tas (Post­man Pat: The Mo­vie).

Prem­je­ra Lietuvoje: 2014.11.14

Re­ži­sie­rius: Mi­ke Di­sa

Sce­na­ri­jus: An­ni­ka Bluhm, Ni­co­le Du­buc, Kim Fuller

Žan­ras: ani­ma­ci­nė komedija

Ša­lis: Jung­ti­nė Karalystė

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
SKAITYKITE LAISVĄ LAIKRAŠTĮ  5.20.78.171 2014-12-10 16:19:06
Bravo teisėjui V.Paškevič, nepatikėjusiam šaltakraujiško bandito M.Žalimo parodymais Lietuvos teisėjai pamažu bunda iš letargo miego, ir bando rodyti, kad jie taip pat gali priimti savarankiškus sprendimus, nešališkai vertindami bylos įrodymus, ir nepaisydami prokuratūrą užvaldžiusios nusikalstamos struktūros. Tik taip galima vertinti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Valerij Paškevič sprendimą išteisinti buvusį vyr. policijos komisarą V.Račkauską ir kitus aukštus policijos vadovus, kurie buvo kaltinti tuo, kad neva neužkirto kelio „D.Kedžio suplanuotoms žudynėms“. Kaltinimai policijos vadovams rėmėsi vieninteliu įrodymu – šaltakraujiško bandito Mindaugo Žalimo parodymais, kad jis neva buvo atėjęs į Policijos departamentą, ir ten viską išklojo apie D.Kedžio planus. B
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami