Lietuva – NATO narė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-03-20 15:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-03-20 15:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šie­met su­kan­ka de­šimt me­tų, kai mū­sų ša­lis įsto­jo į Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­ją (NA­TO). VšĮ Geo­po­li­ti­nių stu­di­jų cen­tras kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, no­rė­da­mi pa­mi­nė­ti šią su­kak­tį, ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, skir­tus Lie­tu­vos jau­ni­mui.

Vie­na iš pro­jek­to da­lių – ra­ši­nys, ku­rio tiks­las pa­ska­tin­ti jau­ną­ją kar­tą pla­čiau pa­si­do­mė­ti NA­TO is­to­ri­ja ir tiks­lais, ini­ci­juo­ti ak­ty­ves­nes jau­ni­mo ir vi­suo­me­nės dis­ku­si­jas apie Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo klau­si­mus, pa­dė­ti su­vok­ti ir kri­tiš­kai pa­žvelg­ti į sau­gu­mo prob­le­mas.

7–12 kla­sių mo­ki­niams siū­lo­ma dve­jo­pa kon­kur­si­nė veik­la: 7–10 kla­sių mo­ki­niams par­uoš­ti ren­gi­nį „NA­TO die­na ma­no mo­kyk­lo­je“, o vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­niams at­siųs­ti ra­ši­nį apie tai, kaip įsi­vaiz­duo­ja Al­jan­so or­ga­ni­za­ci­ją at­ei­ty­je. Vi­sų da­ly­vių lau­kia at­mi­ni­mo do­va­nos, o nu­ga­lė­to­jų – sma­gi ke­lio­nė į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nę ba­zę. Nuo­sta­tai pri­de­da­mi at­ski­rai.

Ra­ši­nio kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai: VšĮ Geo­po­li­ti­nių stu­di­jų cen­tras, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir NA­TO.

Ra­ši­nio kon­kur­so tiks­las – ska­tin­ti do­mė­ji­mą­si NA­TO or­ga­ni­za­ci­ja, sau­gu­mo ir tarp­tau­ti­ne po­li­ti­ka, ak­ty­viai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ug­dy­ti kri­ti­nį mąs­ty­mą, kū­ry­biš­ku­mą.

I. Kon­kur­so 7–10 kla­sėms „NA­TO die­na ma­no mo­kyk­lo­je“ ren­gi­mo ei­ga:

- mo­ki­niai, ku­ruo­ja­mi mo­ky­to­jo, par­uo­šia ren­gi­nį „NA­TO die­na ma­no mo­kyk­lo­je“;

- 2–3 mo­ki­niai, ak­ty­viai da­ly­va­vę ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­me, pa­tei­kia ko­mi­si­jai trum­pą jo ap­ra­šy­mą (120–150 žo­džių), ilius­truo­tą 12–15 nuo­trau­kų ar trum­pu (iki 1 min.) vaiz­do siu­že­tu, ku­ris bus ver­ti­na­mas or­ga­ni­za­to­rių su­da­ry­tos ko­mi­si­jos;

- da­ly­viai tu­ri pa­teik­ti šią in­for­ma­ci­ją:

· mo­ki­nių (2–3) var­dai, pa­var­dės, kla­sė,

· va­do­va­vu­sio mo­ky­to­jo var­das, pa­var­dė, tel. Nr., e.pa­što ad­re­sas,

· tiks­lus mo­kyk­los pa­va­di­ni­mas, ad­re­sas, tel. Nr., e.pa­što ad­re­sas.

II. Ra­ši­nio 10–12 kla­sėms „NA­TO 2030 me­tais“ rei­ka­la­vi­mai:

- ra­ši­nio tu­ri­nį tu­ri su­da­ry­ti samp­ro­ta­vi­mai apie NA­TO at­ei­tį ir ga­li­my­bes nuo­lat kin­tan­čia­me pa­sau­ly­je. Mo­ki­niai ra­ši­nius ra­šo sa­va­ran­kiš­kai ar va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jo;

- ra­ši­niai tu­ri bū­ti at­spaus­din­ti lie­tu­vių kal­ba ir at­siųs­ti ko­mi­si­jai e.pa­što ad­re­su aus­ra@­geo­po­li­ti­ka.lt iki 2014 m. ba­lan­džio 20 d.;

- mi­ni­ma­li ra­ši­nio apim­tis – 2 pus­la­piai „Ti­mes New Ro­man“ 12 punk­tų šrif­tu.

- ra­ši­nio au­to­rius tu­ri pa­teik­ti šią in­for­ma­ci­ją:

· var­das, pa­var­dė, kla­sė,

· tiks­lus mo­kyk­los pa­va­di­ni­mas, ad­re­sas, mo­kyk­los tel. Nr., e.pa­što ad­re­sas,

· va­do­va­vu­sio dar­bui mo­ky­to­jo var­das, pa­var­dė, tel. Nr., e.pa­što ad­re­sas.

III. Ver­ti­ni­mas ir ap­do­va­no­ji­mas

- Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja su­si­de­da iš kon­kur­są or­ga­ni­zuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų.

- Kū­ry­biš­kiau­si, ak­ty­viau­si kon­kur­so „NA­TO die­na ma­no mo­kyk­lo­je“ 7–10 kla­sių mo­ki­niai kar­tu su ku­ra­vu­siais mo­ky­to­jais (iš 5 mo­kyk­lų) bus ap­do­va­no­ti įvai­riais ap­do­va­no­ji­mais, pa­ska­ti­na­mai­siais pri­zais, ke­lio­ne į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nę ba­zę, pa­kvies­ti da­ly­vau­ti bai­gia­mo­jo­je Vil­niaus kon­fe­ren­ci­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je.

Pa­teik­ti ren­gi­nių ap­ra­šy­mai ir ilius­tra­ci­jos bus pri­sta­to­mi tink­la­la­py­je geo­po­li­ti­ka.lt.

- Ra­ši­nys „NA­TO 2030 me­tais“ bus ver­ti­na­mas pa­gal pa­teik­tos te­mos su­vo­ki­mą, ori­gi­na­lu­mą, dės­ty­mo nuo­sek­lu­mą, bend­rą­jį raš­tin­gu­mą, nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mų ati­ti­ki­mą.

Pen­ki ge­riau­sių dar­bų au­to­riai ir jų mo­ky­to­jai bus ap­do­va­no­ja­mi at­mi­ni­mo do­va­no­mis, ke­lio­ne į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nę ba­zę. Ge­riau­si ra­ši­niai bus pub­li­kuo­ja­mi tink­la­la­py­je geo­po­li­ti­ka.lt, at­spaus­din­ti lei­di­ny­je.

Vi­sos ke­lio­nės iš­lai­dos mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams bus ap­mo­ka­mos or­ga­ni­za­to­rių lė­šo­mis. In­for­ma­ci­ja apie ke­lio­nę bus pa­teik­ta pa­pil­do­mai.

Pro­jek­to kon­kur­sų re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti pus­la­py­je geo­po­li­ti­ka.lt iki ba­lan­džio 25 die­nos.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos tei­kia­ma e.pa­štu aus­ra@­geo­po­li­ti­ka.lt.

Tel. Nr.: +370 653 98817

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Stasys Kirdeikis, Alančių k.  85.255.54.181 2014-04-23 19:19:32
Stasys Girinis tūno visiško psichologinio pilkumo ir pesimizmo pelkėje.
2 0  Netinkamas komentaras
Lietuvis  87.247.64.88 2014-04-22 11:46:18
Kas liecia lenkus tai nuo ruskiu jie mazai skiriasi juk jie pusbroliai apkeisk juos vietomis ir jie ta pati darys siaip mes turetume su broliais Latviai ir Estais vienytis
3 0  Netinkamas komentaras
Savas  89.190.97.253 2014-04-13 12:50:59
Aš norėčiau, kad ir Latvija su Estija būtų kartu ir amžinai. Vienodo likimo tautos ir turėtų petys į petį eiti kartu.
5 0  Netinkamas komentaras
Būras  89.190.97.253 2014-04-13 12:47:01
Kad Lietuva ir Lenkija katru tai aš neprieštarauju, bet Vilniaus krašto su Tomaševskiu priešaky "lenkais" tai man tik vyti juos iš Lietuvos norisi. Nesibaigiantys kaprizai: tai gatvių pavadinimai, tai kažkokios lenkiškos kortos, dabar ir savo vištą įsigeidė kabinti vietoj valstybinės trispalvės. Belieka tik lenkiškų pasų įteisinimo Lietuvos piliečiams.
4 1  Netinkamas komentaras
ppp  91.233.184.2 2014-04-01 22:43:38
Lietuva ir Lenkija kartu amžinai
4 1  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami