Plastikinių kamštelių rinkimo konkursas "Kamštelių vajus 2013"

lzinios.lt 2013-05-03 15:28
lzinios.lt
2013-05-03 15:28
lzinios.lt archyvo nuotr.
Kur bu­vus, kur ne­bu­vus džiu­gi­na pa­va­sa­rio ši­lu­ma bei ar­tė­jan­čios va­sa­ros at­os­to­gos! Kvie­čia­me vai­kus, jų tė­ve­lius, mo­ky­to­jus pra­leis­ti va­sa­rą tu­ri­nin­gai ir da­ly­vau­ti so­cia­li­nia­me pro­jek­te "Kamš­te­lių va­jus 2013" ir vi­są va­sa­rą rink­ti plas­ti­ki­nius kamš­te­lius.

Šis kon­kur­sas dar vie­na pui­ki pro­ga pa­kal­bė­ti apie mus su­pan­čios ap­lin­kos tvar­ką, gam­tos tau­so­ji­mą, šiukš­lių rū­šia­vi­mą ir pa­ska­tin­ti vai­kus at­os­to­gas pra­leis­ti tu­ri­nin­gai ir kū­ry­biš­kai.

SO­CIA­LI­NIS PROJEKTAS

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“ drau­ge su Eko­daik­tai.LT bei AB „Plas­ta“ vi­sus Lie­tu­vos mo­ki­nius kvie­čia nau­din­gai ir eko­lo­giš­kai pra­leis­ti va­sa­ros at­os­to­gas – rink­ti plas­ti­ki­nius kamš­te­lius ir da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se: „Kamš­te­lių va­jus“.

I. Kon­kur­so tikslai

1. Ug­dy­ti jau­no­sios kar­tos at­sa­kin­gu­mą, at­kreip­ti dė­me­sį į opią šiukš­lių prob­le­mą Lie­tu­vo­je, ska­tin­ti mąs­ty­ti „ža­liai“, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ko­man­di­nį dar­bą.

2. Ra­gin­ti mo­ky­mo įstai­gas or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius ir ak­ci­jas eko­lo­gi­jos, šiukš­lių rū­šia­vi­mo, šva­rios ap­lin­kos te­mo­mis.

3. Ska­tin­ti jau­no­sios kar­tos at­sto­vus va­sa­ros at­os­to­gas pra­leis­ti eko­lo­giš­kai.

II. Kon­kur­so dalyviai

1. Kon­kur­se ga­li da­ly­vau­ti bet ku­ri Lie­tu­vos mo­kyk­la, kla­sė, dar­že­lis, bend­ruo­me­nė ar ke­li ini­cia­ty­vūs mo­ki­niai.

2. Vi­si, no­rin­tys da­ly­vau­ti kon­kur­se, iki 2013 09 10 tu­ri pri­si­re­gis­truo­ti už­pil­dant re­gis­tra­ci­jos formą. Vi­soms ko­man­doms, už­pil­džiu­sioms an­ke­tą, bus iš­siųs­tas laiš­kas apie re­gis­tra­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mą.

3. Į kon­kur­so da­ly­vių pri­zus ga­lės pre­ten­duo­ti tik lai­ku už­si­re­gis­tra­vu­sios ko­man­dos.

III. Kon­kur­so truk­mė ir terminai

1. Kon­kur­sas pra­džia 2013 05 06.

2. Kon­kur­so pa­bai­ga 2013 10 23.

3. Su­rink­tų kamš­te­lių ir me­ni­nių dar­bų pri­sta­ty­mas vyks 7 Lie­tu­vos mies­tuo­se pa­gal pa­skelb­tas da­tas.

4. Nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mas ir pri­zų įtei­ki­mas ir par­odos ati­da­ry­mas vyks Vil­niu­je 2013 10 29 (an­tra­die­nį).

5. Me­ni­nių dar­bų par­oda vyks Vil­niu­je 2013 10 29 – 11 16. Tiks­li fi­na­li­nio ren­gi­nio – ap­do­va­no­ji­mų ir par­odos vie­ta bus pa­tiks­lin­ti iki 2013 09 10.

IV. Kon­kur­so ei­ga ir tvarka

1. Va­sa­ros at­os­to­gų me­tu ir rug­sė­jo mė­ne­sį vai­kai ren­ka įvai­rius plas­ti­ki­nius kamš­te­lius ir (bu­te­lių, „te­tra­pa­kų“, šam­pū­no ir t.t.)

2. Vi­si su­rink­ti ir į fi­na­lą pri­sta­ty­ti kamš­te­liai tu­ri bū­ti šva­rūs ir sau­si.

3. Vi­si su­rink­ti kamš­te­liai bus sve­ria­mi ir trys ko­man­dos, su­rin­ku­sios dau­giau­sia kamš­te­lių gaus pa­grin­di­nius pri­zus.

4. Vi­si kon­kur­sui pa­teik­ti kamš­te­liai bus ati­duo­ti per­dir­bi­mui. Kamš­te­lius bus ga­li­ma pri­duo­ti AB Plas­ta fir­mi­nė­se par­duo­tu­vė­se 7 Lie­tu­vos mies­tuo­se.

5. Die­nos, ku­rio­mis bus ga­li­ma pri­sta­ty­ti kamš­te­lius kiek­vie­na­me mies­te (tiks­lus lai­kas bus pa­tiks­lin­tas iki 2013 09 01):

Spa­lio 14 d. Aly­tus, Ke­pyk­los g.17, dar­bo lai­kas: I-V 09:00 – 17:00.

Spa­lio 15 d. Šiau­liai, Ai­do g. 12, dar­bo lai­kas: I-V 08:00 – 17:00.

Spa­lio 16 d. Pa­ne­vė­žys, Smė­ly­nės g.112, dar­bo lai­kas: I-V 08:00 – 16:00.

Spa­lio 17 d. Ma­žei­kiai, Tirkš­lių g.5a, dar­bo lai­kas: I-V 08:30 - 17:00.

Spa­lio 18 d. Klai­pė­da, Ši­lu­tės pl.83, dar­bo lai­kas: I-V 08:30 – 17:30.

Spa­lio 21 d. Ma­ri­jam­po­lė , Drau­gys­tės g.14, dar­bo lai­kas: I-V 09:00 - 17:00.

Spa­lio 22-23 d. Vil­nius, Sa­va­no­rių pr.180, dar­bo lai­kas: I-IV 08:00 - 17:00, V 08:00 - 16:00.

6. Me­ni­nių dar­bų kon­kur­se no­rin­ti da­ly­vau­ti ko­man­da iš su­rink­tų plas­ti­ki­nių kamš­te­lių tu­ri pa­ga­min­ti vie­ną me­ni­nį dar­bą (min 20x20cm, max 100x100cm). Dar­bas tu­ri bū­ti pa­sta­to­mas ar­ba pa­ka­bi­na­mas, tvir­tas. Iš vi­sų pa­teik­tų dar­bų bus at­rink­ti ge­riau­si, jie bus eks­po­nuo­ja­mi par­odo­je, ver­ti­na­mi, ren­ka­mi ge­riau­si ir ap­do­va­no­ja­mi pa­gal am­žiaus gru­pes kon­kur­so rė­mė­jų pri­zais.

7. De­ta­lus kon­kur­so pa­grin­di­nių ir pa­guo­dos pri­zų są­ra­šas, de­ta­li kamš­te­lių pri­sta­ty­mo ir me­ni­nių dar­bų par­odos vie­ta bus pa­teik­ta iki 2013 09 10 vi­soms už­si­re­gis­tra­vu­sioms ko­man­doms, skel­bia­mi www.eko­daik­tai.lt ir Lzi­nios.lt por­ta­le.

V. Me­ni­nių dar­bų iš plas­ti­ki­nių kamš­te­lių ver­ti­ni­mo kriterijai

1. Pir­mi­nę me­ni­nių dar­bų at­ran­ką par­odai at­liks na­cio­na­li­nis dien­raš­tis „Lie­tu­vos žinios“

, „E­ko­daik­tai.lt“ ir AB “Plas­ta” 3 - 4 as­me­nų ko­man­da.

2. An­tri­nę dar­bų at­ran­ką par­odai at­liks ži­no­mų me­ni­nin­kų, gar­sių žmo­nių 6 – 7 as­me­nų ko­mi­si­ja.

3. Me­ni­niai dar­bai bus ver­ti­na­mi pa­gal ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus:

a. Ar kū­ry­biš­kai at­skleis­ta kon­kur­so te­ma;

b. Bend­ras es­te­tiš­kas vaiz­das, har­mo­ni­ja ir ba­lan­sas tarp kū­ri­nio ele­men­tų.

4. Me­ni­nių dar­bų kon­kur­se dar­bai bus ver­ti­na­mi ir ap­do­va­no­ja­mi pa­gal am­žiaus gru­pes:

a. I gru­pė – 0 - 6 me­tų (iki­mo­kyk­li­nu­kai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai);

b. II gru­pė - 7- 11 me­tų (pra­di­nu­kai);

c. III gru­pė – 11 – 15 me­tų (5 – 9 kal­sių mo­ki­niai);

d. IV gru­pė – 15 – 18 me­tų (10 – 12 kla­sių mo­ki­niai).

5. 2013 m. lap­kri­čio mėn. www. lzi­nios.lt por­ta­le ir Eko­daik­tai.lt bus skel­bia­mi kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai.

6. 5 ge­riau­sių me­ni­nių dar­bų nuo­trau­kos bus spaus­di­na­mos na­cio­na­li­nia­me dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ži­nios“.

VI. Au­to­rių tei­sės, dar­bų panaudojimas

1. Kiek­vie­nas da­ly­vis, da­ly­vau­da­mas kon­kur­se, su­tin­ka, kad jo me­ni­nis dar­bas ga­lės bū­ti pa­nau­do­tas kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių ir rė­mė­jų ne­ko­mer­ci­nėms reik­mėms, nu­ro­dant in­for­ma­ci­ją apie au­to­rių.

2. Dar­bus ir jų nuo­trau­kas VšĮ „Drau­giš­ki še­mai“, UAB "Lie­tu­vos ži­nios" ir AB ”Plas­ta” tu­ri tei­sę per­duo­ti eks­po­nuo­ti ar ki­taip nau­do­ti kon­kur­so rė­mė­jams ir ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms.

VII. Or­ga­ni­za­to­riai ir at­sa­kin­gi asmenys

Or­ga­ni­za­to­riai:

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis "Lie­tu­vos ži­nios", in­for­ma­ci­nis por­ta­las www.lzi­nios.lt

So­cia­li­nė ini­cia­ty­va:

Eko­daik­tai.lt (VšĮ „Drau­giš­ki še­mai“), www.eko­daik­tai.lt;

AB “Plas­ta”, www.plas­ta.lt.

At­sa­kin­gi as­me­nys:

Edi­ta Žvi­ny­tė, tel.nr. +370 5 249 2154, el.p. pla­ti­ni­mas@l­zi­nios.lt, pro­jek­tai@l­zi­nios.lt;

To­mas Rūkš­te­lė, tel.nr. +370 680 43813, el.p. eko­daik­tai@g­mail.com.

VIII. Kon­kur­so rėmėjai

1. "Ža­lia­sis taš­kas" pro­jek­tui "Kamš­te­lių va­jus" ski­ria šiuos pri­zus:

- Pa­grin­di­nis pri­zas 3 000 Lt ("Ža­lio­jo taš­ko" at­sto­vai su­si­sieks su mo­kyk­la lai­mė­to­ja ir nu­pirks rei­ka­lin­go in­ven­to­riaus),

- 20 000 vnt. pieš­tu­kų,

- 200 vnt. puo­de­lių,

- 500 vnt. pa­dė­kų,

- 50 vnt. pa­dė­kų ir 4 pri­zus už me­ni­nius dar­bus.

II vie­tos nu­ga­lė­to­jams bus įteik­ti ke­ra­mi­kos ga­myk­los "As­ko­vi­ta" va­zo­nai gė­lėms už 2000 Lt

"Ža­lio­jo taš­ko" at­sto­vė El­zė Ru­die­nė, 8 686 85 232, el.p.: el­ze.ru­die­ne@ztl.lt, www.ztl.lt.

2. Eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis pa­kvies 4 lai­mė­to­jus pa­ke­liau­ti ir ap­si­lan­ky­ti Eu­ro­pos par­la­men­te Briu­se­ly­je.

IX. Or­ga­ni­za­to­riai pa­si­lie­ka tei­sę keis­ti tai­syk­les, da­ly­va­vi­mo są­ly­gas.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (8)
viktorija  78.58.18.220 2013-09-25 18:43:42
kaip man patiko klijuoti rusiuoti ir siemet pasistenksim labiau!!!!!!!!!!!!!!!!:DDDDDDDDD
4 0  Netinkamas komentaras
Irena  78.57.135.110 2013-09-03 22:01:02
Gera ,smagu dalyvauti konkurse ,,Kamštelių vajus".Mūsų klasės mokiniai jau antrus metus dalyvauja šiame konkurse.Švari aplinka-mūsų visų sveikata ,grožis,laimė.Pakeltas nuo žemės,nenumestas kamštelis yra pagarba gamtai.Meniškai atliktas darbas -džiaugsmas ,grožio pajutimas,išradingumas,gebėjimas save išreikšti kūryba.
5 0  Netinkamas komentaras
Vakaris ir Žiedė  78.63.35.227 2013-08-30 00:49:34
Iš vienos pusės taisyklės rašo: gali dalyvauti iniciatyvūs vaikai, bet paskui jau reikalaujama nurodyti mokyklą ir amžiaus grupes, o jei tose grupėse vaikai iš skirtingų ugdymo įstaigų?; skirtingų amžiaus grupių? Be to ar visiems įmanoma pristatyti kamštelius ir/ar darbus būtent nurodytą dieną ir dar nurodytu laiku? Gal reikėtų pristatymui terminą duoti bent savaitę, kad būtų galima pristatyti labiau priimtinu laiku, juk darbo dieną visi suaugę dirba. Toli gražu ir nevienodos pristatymo galimybės; kur iš didmiesčio ir kur iš provincijos apie km. gabent iš savų lėšų, tada jau visai jokios ekologijos nebeįžvelgiu, kai tiek kuro eikvosim visi gabendami. Ir pagaliau darbelių autorių teisė yra leisti ar neleisti jį naudoti, kad ir nekomercinėms reikmėms, o ne kažkokia prievolė, pažeidžianti LT konstituciją, kiekviena sutartis turi būti sudaryta abiejų šalių sutikimu. Tačiau sutinku, jog padaryti tokią didžiulę akciją yra sudėtinga. Dėkingi už suteiktą galimybę išreikšti savo nuomonę
4 0  Netinkamas komentaras
butelis  78.60.82.215 2013-08-22 22:56:16
buteliai be kamsteliu labai padidina ju turi tou paciu ir sumazina ekologija.
3 0  Netinkamas komentaras
Monika  84.15.55.96 2013-08-20 22:14:05
Kodėl šiame konkurse negali dalyvauti studentai? Jie taip pat pateiktų įdomių idėjų šiam konkursui.
3 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami