Prenumeratos akcija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-01-01 00:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-01-01 00:00
Stokholmas
Pre­nu­me­ruo­ki­te „Lie­tu­vos ži­nias“ 2015 me­tams ir lai­mė­ki­te 10 krui­zų Bal­ti­jos jū­ra. 

Pri­zo ga­lio­ji­mo lai­kas: 2014 07 01-2014 11 30

Ke­lio­nės-pri­zo ver­tė (pri­tai­kius 9% nuo­lai­dą): 318 Lt 50 ct (350 Lt)

1 diena

• va­ka­re iš­vy­ki­mas iš Vil­niaus/­Kau­no/­Pa­ne­vė­žio;

• ke­lio­nė au­to­bu­su iki Ta­li­no;

• nak­tis au­to­bu­se.

2 diena

• ~6:00 val. at­vyk­si­te į uos­tą;

• 8:00 val. „Vi­king Li­ne“ kel­tu iš­plauk­si­te į Hel­sin­kį;

• 10:30 val. at­vyk­si­te į Hel­sin­kį;

• eks­kur­si­ją (ru­sų kal­ba), au­to­bu­su bei pės­čio­mis, po Hel­sin­kį;

• grį­ži­mas į „Vi­king Li­ne“ krui­zi­nį lai­vą „Gab­riel­la“ ar­ba „Ma­riel­la“;

• iš­plau­ki­mas į Stok­hol­mą;

• pa­gei­dau­jan­tys ga­lės kel­te pa­va­ka­rie­niau­ti (už pa­pil­do­mą €36 mo­kes­tį);

• nak­vy­nė kel­te.

Jū­sų lau­kia ne­pa­mirš­ta­ma pa­žin­tis su Hel­sin­kiu, įkur­tu dar XVI a. Hel­sin­kis gar­sė­ja dau­gy­be uos­tų, se­niau­siu tur­gu­mi, kur ga­lė­si­te įsi­gy­ti su­ve­ny­rų iš el­nio odos ir ra­gų, įžy­mių kai­lio dir­bi­nių, suo­miš­kų pei­lių. Apž­val­gi­nės eks­kur­si­jos me­tu gro­žė­si­tės uni­ka­liais ar­chi­tek­tū­ri­niais pa­mink­lais, ap­žiū­rė­si­te baž­ny­čią uo­lo­je (jei bus tuo me­tu ati­da­ry­ta) ir dar dau­ge­lį ki­tų įžy­mių Hel­sin­kio vie­tų bei pa­mink­lų.

Krui­zi­nia­me lai­ve Jū­sų lau­kia įvai­rios pra­mo­gos (dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te čia).

3 diena

• pa­gei­dau­jan­tys ga­lės kel­te pa­pus­ry­čiau­ti (už pa­pil­do­mą €10 mo­kes­tį);

• 10:00 val. (vie­tos lai­ku) at­vy­ki­mas į Stok­hol­mą (daik­tus ga­lė­si­te pa­lik­ti sa­vo ka­ju­tė­je, nes at­gal grį­ši­te tuo pa­čiu lai­vu, to­se pa­čio­se ka­ju­tė­se);

• eks­kur­si­ja (ru­sų kal­ba) pės­čio­mis po Stok­hol­mą;

• lais­vas lai­kas;

• grį­ži­mas į tą pa­tį krui­zi­nį lai­vą, ku­riuo at­plau­kė­te;

• iš­plau­ki­mas at­gal į Hel­sin­kį;

• pa­gei­dau­jan­tys ga­lės kel­te pa­va­ka­rie­niau­ti (už pa­pil­do­mą €36 mo­kes­tį);

• nak­vy­nė kel­te.

Pa­žin­tis su Stok­hol­mu pra­si­dės nuo se­na­mies­čio: vaikš­čio­si­te se­no­ve al­suo­jan­čio­mis gat­ve­lė­mis, gė­rė­si­tės mies­to įžy­my­bė­mis, ka­ra­liš­kais rū­mais. Lais­vu lai­ku ga­lė­si­te ap­si­lan­ky­ti su­ve­ny­rų par­duo­tu­vė­se, par­agau­ti šve­diš­kos vir­tu­vės še­dev­rų ka­vi­nė­se bei res­to­ra­nuo­se ar­ba pa­žiū­rė­ti ap­sau­gos pa­si­kei­ti­mą prie ka­ra­liš­kos re­zi­den­ci­jos. Taip pat ga­lė­si­te nu­vyk­ti į Va­za mu­zie­jų, ku­ris sau­go įspū­din­gą eks­po­na­tą – di­džiau­sią ir pra­ban­giau­sią XVI am­žiu­je lai­vą Va­za, ku­ris nu­sken­do pir­mo­sios ke­lio­nės pra­džio­je ir po van­de­niu iš­bu­vo net 300 me­tų.

4 diena

• pa­gei­dau­jan­tys ga­lės kel­ta pa­pus­ry­čiau­ti (už pa­pil­do­mą €10 mo­kes­tį);

• 10:00 val. at­vy­ki­mas į Hel­sin­kį;

• 11:30 val. iš­vy­ki­mas kel­tu į Ta­li­ną;

• 14:00 val. at­plau­ki­mas į Ta­li­ną;

• ke­lio­nė au­to­bu­su at­gal į Lie­tu­vą;

• nak­tį at­vy­ki­mas į Pa­ne­vė­žį/­Kau­ną/­Vil­nių.

Į ke­lio­nės kai­ną įskai­čiuo­ta:

• ke­lio­nė au­to­bu­su Vil­nius/­Kau­nas/­Pa­ne­vė­žys-Ta­li­nas-Pa­ne­vė­žys/­Kau­nas/­Vil­nius;

• ke­lio­nių va­do­vo pa­slau­gos (lie­tu­vių ar­ba ru­sų kal­ba);

• 2 nak­vy­nės kel­to ka­ju­tė­je (ke­tur­vie­tė, su WC ir du­šu);

• eks­kur­si­ja (ru­sų kal­ba) po Hel­sin­kį;

• eks­kur­si­ja (ru­sų kal­ba) po Stok­hol­mą.

Į ke­lio­nės kai­ną ne­įs­kai­čiuo­ta:

• €15/asm. ku­ro mo­kes­tis (pri­va­lo­ma);

• €10/asm. pus­ry­čiai kel­te;

• €36/asm. va­ka­rie­nė kel­te;

• įėji­mo bi­lie­tai į mo­ka­mas lan­ky­ti­nas vie­tas (mu­zie­jus/­baž­ny­čias ir pan.).

Pa­sta­bos:

• ke­lio­nės iš­vy­ki­mo lai­kai ga­li keis­tis;

• vi­sos eks­kur­si­jos ve­da­mos ru­sų kal­ba;

• ob­jek­tų la­ky­mo tvar­ka, skai­čius ir įėji­mo bi­lie­tų kai­na ga­li keis­tis;

• mu­zie­juo­se, baž­ny­čio­se ir ki­tuo­se mo­ka­muo­se ob­jek­tuo­se ke­lio­nės va­do­vas eks­kur­si­jų ne­ve­da;

• ke­lio­nės va­do­vas ga­li keis­ti prog­ra­mos ei­gą apie tai in­for­ma­vus klien­tus iš anks­to;

• į kai­ną ne­įs­kai­čiuo­ti vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tai, kai au­to­bu­sas dėl vai­ra­vi­mo ir poil­sio rė­ži­mo pri­va­lo sto­vė­ti.

Dė­me­sio!

Ne­pa­mirš­ki­te į ke­lio­nę pa­siim­ti pa­so­/as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės, ga­lio­jan­čio/-s ne trum­piau nei 3 mė­ne­sius po grį­ži­mo iš Hel­sin­kio ir Stok­hol­mo da­tos.

Ke­lio­nę or­ga­ni­zuo­ja SIA “VRK” (Lat­vi­ja).

Su or­ga­ni­za­to­riaus su­tar­ties są­ly­go­mis ga­li­te su­si­pa­žin­ti ČIA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami