Stebuklai iš saldainių popierėlių

Audrius MAKAUSKAS   2013-02-04 06:00
Audrius MAKAUSKAS
 
2013-02-04 06:00
Oresto Gurevičiaus nuotraukos Vaikų vaizduotė leido saldainių popierėliams virsti dovanomis Kalėdų Seneliui.
Vi­są lap­kri­tį ir gruo­dį "Lie­tu­vos ži­nios" kar­tu su bend­ro­ve "Nau­jo­ji rū­ta" ska­ti­no vai­kus keis­tis vaid­me­ni­mis su Ka­lė­dų Se­ne­liu ir užuot lau­kus jo do­va­nė­lių pa­tiems jas su­kur­ti. Gra­žiau­sių do­va­nė­lių kū­rė­jai penk­ta­die­nį bu­vo ap­do­va­no­ti kon­kur­so rė­mė­jų įsteig­tais pri­zais.

"Sukurk žaisliuką Kalėdų Seneliui" - taip buvo pavadintas konkursas, leidęs atsiskleisti vaikų vaizduotei kuriant dovanas. Vaikai jas gamino iš "Naujosios rūtos" saldainių popierėlių. Į apdovanojimų teikimo šventę penktadienį suvažiavo gražiausių žaisliukų kūrėjai iš visos Lietuvos.

Prizus atsiima Loreta Vaitkevičiūtė iš Pašilės.

"Vilniuje nelaimėsime"

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos filialo, įsikūrusio greta Pašilės pagrindinės mokyklos, bibliotekininkė Aldona Vaitkevičienė neslėpė, kad daug kas jos ryžtą suburti vaikus dalyvauti konkurse vertino skeptiškai. "Man atvirai tvirtino, kad Vilniuje mes vis tiek nelaimėsime", - LŽ pasakojo A.Vaitkevičienė. Bibliotekininkė neslėpė, kad mažesniuose miestuose ir kaimuose augantys vaikai yra labai kūrybingi, tad bibliotekoje jos įrengtas stendas su vaikų kūriniais nuolat papildomas naujais moksleivių darbais. Kad tai - ne tušti žodžiai, patvirtino ir penki apdovanojimai, laimėti Ukmergės priemiesčio Pašilės vaikų. Viena laimėtojų - šešiametė Loreta Vaitkevičiūtė - bene uoliausia bibliotekos skaitytoja. "Kai darbo dienomis neinu į darželį, visada einu į biblioteką, - sakė šešiametė. - Ir prie kompiuterio pasėdžiu, ir knygų pasiimu. Jau perskaičiau "Eglę žalčių karalienę", "Meškos trobelę", dabar skaitysiu "Baltą vilką ir karalaitę".

"Lietuvos žinių" ir "Naujosios rūtos" konkursui ji kartu su mama iš popieriaus išlankstė plaštakes, kurias papuošė spalvingais saldainių popierėliais. Idėją pasiūlė bibliotekininkė, apie konkursą sužinojusi skaitydama dienraštį. A.Vaitkevičienė parodė Loretai knygą apie popieriaus lankstymo meną origamį.

Mergaitė už kūrinius apdovanota rėmėjų įsteigtais prizais - stalo žaidimais ir saldainiais, kuriuos gavusi ji pažadėjo valgyti saikingai, nes "truputį galima, bet daug - nesveika". O Pašilės bibliotekininkė A.Vaitkevičienė, paskatinusi kūrybingus vaikus dalyvauti konkurse, europarlamentaro Zigmanto Balčyčio kvietimu keliaus į Briuselį, į Europos Parlamentą (EP).

Vilniaus lopšelio-darželio "Žvangutis" auklėtiniai šventės dalyviams parengė šokių programą.

Svarbus palaikymas

Į EP vyks ir Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokytoja Erika Poškevičienė. Prizą ji pelnė savo septynmečio auklėtinio Domanto Švilpo dėka.

"Idėja jau buvo kilusi Domanto vyresniajam broliui Edvinui, kuris muzikos pamokai iš popieriaus pagamino didelę gitarą", - pasakojo E.Poškevičienė. Portale Lzinios.lt perskaičiusi apie konkursą, mokytoja sumanė, kad padarius mažesnę gitaros kopiją būtų galima jame dalyvauti. Užduoties šįsyk ėmėsi Domantas. Berniukas sukūrė ir eilėraštį Kalėdų Seneliui.

"Brolis groja pianinu, tad gal vėliau gims melodija ir Domanto eilėraštis virs daina", - džiaugėsi berniukų mokytoja. Jos teigimu, norint įgyvendinti bet kokią kūrybinę idėją labai svarbus vaikų tėvelių palaikymas. "Visos galimybės skleistis vaikų kūrybiškumui atsiranda tik tada, kai jų idėjas palaiko ir jas įgyvendinti padeda šeima", - sakė E.Poškevičienė.

Į apdovanojimų teikimo šventę suvažiavo keliasdešimt vaikų iš visos Lietuvos.

Stiprybė - kuriantys vaikai

"Lietuva yra stipri, o jos stiprybė yra mūsų vaikai, kurie kuria. Kaip ir jūs - mamos, tėveliai, mokytojai. Būtent jūs kuriate Lietuvą, - kalbėjo "Lietuvos žinių" vyriausiasis redaktorius Ramūnas Terleckas ir pasveikinęs konkurso nugalėtojus prisipažino: - Pirmą kartą matau saldainių fabriko direktorių." O pats "saldainių fabriko direktorius", bendrovės "Naujoji rūta" generalinis direktorius Bronius Bernotas, neslėpė vaikystėje taip pat žaisdavęs saldainių popierėliais. "Kai mama nupirkdavo saldainių, paimdavome po vieną, o popierėlį įsukdavome į kitą popierėlį, kad niekas nepastebėtų, kad saldainiai dingsta", - juokėsi B.Bernotas.

Jis džiaugėsi, kad tokie konkursai kaip šis padeda vaikams išreikšti kūrybiškumą, ir tvirtai pažadėjo, kad jo vadovaujama įmonė ir toliau skatins iniciatyvas, suteikiančias vaikams galimybę kurti, atskleisti savo gabumus.

Saldžiuosius prizus vaikams įteikė AB "Naujoji rūta" generalinis direktorius B.Bernotas.

Laukė prizai

Penktadienį į Vilniuje surengtą konkurso apdovanojimų teikimo šventę suvažiavo kelios dešimtys vaikų iš visos Lietuvos. Jie grožėjosi apdovanojimus pelniusiųjų darbais, tarp kurių - gražiausi piešiniai, eglutės žaisliukai, varpeliai.

Konkurso nugalėtojai džiaugėsi rėmėjų įsteigtais prizais - gražiausius kūrinius sukūrę vaikai apdovanoti koncerno "Achemos grupė" išleistomis knygomis ir mokykliniais reikmenimis, AB "Naujoji rūta" saldainiais, UAB "Raidynėlis" knygomis, parduotuvės "Hobbyshop" žaidimais ir "Mano kepyklėlės Crustum" kepiniais. Dvi mokytojos turės galimybę aplankyti EP būstinę Briuselyje. Šventės dalyvius kibinais vaišino Riešės kibininė, linksmino Vilniaus lopšelio - darželio "Žvangutis" auklėtiniai, parengę šokių programą "Pingvinų žiema".

Alytiškiai E.Poškevičienė ir D.Švilpas su europarlamentaru Z.Balčyčiu.

Vaikai iš Vilniaus lopšelio – darželio "Pabiručiai" džiaugiasi gautais prizais.

B.Bernotas (kairėje), Giedrė Lukoševičienė ir Z.Balčytis

Evelina Skabeikienė įteikia UAB "Raidynėlis" prizus.

Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos moksleiviai.

Matas Nemira su mama.

Mykolas Radziukynas su mama ir "Lietuvos žinių" vyriausiuoju redaktoriumi R.Terlecku.

Ditė Dulkytė su tėčiu ir konkurso rėmėjais.

Vakarė Kulbokaitė su mama ir konkurso rėmėjais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami