"Tolimos valandos": kas pasikeistų atsukus laiką atgal? II

lzinios.lt 2013-03-19 10:00

lzinios.lt

2013-03-19 10:00
megworden.com nuotrauka
Šiuo me­tu por­ta­le vyks­ta kon­kur­sas "To­li­mos va­lan­dos" kny­gai lai­mė­ti. Kny­go­je pla­čiai nag­ri­nė­ja­ma lai­ko te­ma, o ro­ma­no veiks­mas pa­da­lin­tas į dvi lai­ko tėk­mes: da­bar­tį ir pra­ei­tį. Tad mū­sų klau­si­mas taip pat su­si­jęs su lai­ku. Klau­sia­me jū­sų - ką pa­keis­tu­mė­te, jei ga­lė­tu­mė­te at­suk­ti lai­ką at­gal?

Skaitytojų pasvarstymai, ką ir kaip keistų, jei galėtų atsukti laiką atgal.

  

Taip, tolimos valandos, tolimas laikas jau praeity. Viską, ką praradai, niekada nesusigrąžinsi. Niekada negrįš atgal kažkada buvusios gražios dienos, puikūs pavasariai su pirmosiomis žibutėmis, pirmieji paukščių balsai ir, aišku, pirmoji meilė. O ji tikrai yra. Ji yra amžina ir jos niekaip neištrinsi iš savo atminties. O atrodo, kaip buvo gera, koks mielas buvo tas zmogus, kurį mylėjai. Tuoj viską lygini su dabartim. Jei šalia būtų jis - aš elgčiausi visai kitaip, atrodo, daryčiau viską kitaip ir būčiau jam gera, prisitaikyčiau prie visų jo neigiamų savybių. Jei man kas sugrąžintų laiką atgal - tekėčiau tik už mylimo žmogaus. Kerštas niekada nebūna saldus. Tą patyriau savo kailiu. Todėl galiu visoms drąsiai patarti, tekėkit tik už to, kuris jums artimas širdžiai - joks grožis, jokie turtai gyvenime pagrindinio vaidmens nevaidina. Jeigu man kas grąžintų praėjusį laiką, tuos gražius gyvenimo metus, tikrai galvočiau, ką darau. Netekėčiau už bet ko.

Zita Radvilavičienė, Prienai

***

Jei galėčiau atsukti laiką atgal, nekeisčiau nieko, nes net menkiausio pakeitimo praeityje pasekmės ateityje yra visiškai nenuspėjamos. Aš paprasčiausiai grįžčiau į malonius laikotarpius ir juos dar kartą iš naujo išgyvenčiau. 

Remigijus Volikas

***

Mano supratimu gyvenime galima keisti beveik viską, išskyrus tėvus. Jie yra tie vieninteliai ir nepamainomieji!!! Visa kita kinta. Bet dabar ne apie tai :) Pamačiusi ir perskaičiusi Jūsų pateiktą klausimą, ilgokai svarsčiau... Iš tiesų privertė giliai susimąstyti. Jau esu viena koja trečioj dešimtyje, o gyvenime dar daug ką norisi nuveikti. Jei aš galėčiau atsukti laiką atgal, jei ką nors savo gyvenime galėčiau keisti, tai būtų tik du vieninteliai dalykai: 1) geresni ir atviresni tarpusavio santykiai su tėvais ir 2) didesnis dėmesys savo sveikatai. 

Svarbu žinoti, jausti, kad esi reikalingas, kad esi mylimas šeimoje... O man to ir iš tėvų, ir iš savo pusės pritrūkdavo. Gal dėlto, kad augome keturiese, tėvai norėdami mums suteikti kuo daugiau, dirbdami per kelis darbus jau tiesiog neturėdavo ne tiek laiko, kiek jėgų... Visgi... Gal man tada ir net dabar taip atrodo, nes esu vyriausia. Kai pamąstau, visur dedu daugtaškį ir klaustuką, nes daug neatsakytų klausimų. Todėl pati dabar, turėdama savo šeimą, stengiuosi taisytis, negyvent taip, kaip augau aš, nes noriu vaikui suteikti ne tik materialų pagrindą po kojomis, bet ir gyvenimą, kuriame svarbus bendravimas, tarpusavio ryšys, vertybės, dvasingumas...

Antras pagal svarbumą ir galimybę pakeisti atsukus laiką atgal - tai rūpinimasis sveikata. Teko ir mokytis, ir dirbti vienu metu, o visa tai organizmui atlaikyti buvo sunku. Sveikata prastėjo, kol atsidūriau pas gydytojus. Diagnozė nedžiugino, nes atsakymas, kad visą likusį gyvenimą gersiu vaistus, buvo liūdnas. Liga nepavojinga sąlyginai, tad kiekvieną rytą pasitinku su tablete. Viso to nebūtų buvę, jei tik laiku būčiau pastebėjusi organizmo siunčiamus signalus. Deja... Yra kaip yra. Yra sakoma, kad nuo savo likimo nepabėgsi, taip ir aš nešu savo dalelę ant pečių.

Štai, ką pakeisčiau, jei tik turėčiau galimybę atsukti laiką atgalios.

Dėkoju Jums už išklausymą!

Jūratė Kraujutaitienė

***

Daugiau gyvenčiau ČIA ir DABAR (tai, manau, daugeliui žmonių padėtų pasijusti  laimingesniems/ sėkmingesniems!). Gyvenime būtina laikytis tokios filosofijos. Mokėti džiaugtis kasdiena, jos siūlomomis galimybėmis. Tai tiek.

Giedrius Martišius, Jurbarko r.

***

Jei galėtumėčiau atsukti laiką atgal, pakeisčiau visą savo gyvenimą.

Monika Baliunaitė

     

O ką jūs pakeistumėte, jei galėtumėte atsukti laiką atgal? 

Pasidalinkite savo mintimis, siųsdami laiškus el.paštu zaidimai@lzinios.lt. Dviejų įdomiausių laiškų autorius apdovanosime naujausia Kate Morton knyga "Tolimos valandos"!

Konkurso sąlygas rasite ČIA

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami