Nau­jo­sio­se Ame­ri­kos pe­dia­trų aka­de­mi­jos re­ko­men­da­ci­jo­se pa­tei­kia­mi bū­dai, ga­lin­tys už­kirs­ti ke­lią pa­aug­lių nu­tu­ki­mui ir mi­ty­bos su­tri­ki­mams.
Šiandien skaitykite
Vie­nas lan­ko­miau­sių ša­ly­je Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jus (LJM) pra­dė­jo for­ma­lias pro­ce­dū­ras siek­da­mas įgy­ven­din­ti dar vieną di­džiu­lį pro­jek­tą.
Di­džių­jų pre­ky­bos tink­lų me­mo­ran­du­mo, ku­riuo su­si­tar­ta iš vi­sų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pir­kė­jų rei­ka­lau­ti as­mens do­ku­men­to, ne­pa­si­ra­šiu­sių par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai ne­at­me­ta ti­ki­my­bės, kad dėl [...]
Vo­kie­ti­ja ti­ki­si, kad šiais me­tais at­vyks iki 300 tūkst. prie­globs­čio pra­šy­to­jų, ir tai bus ma­žiau [...]
Ket­vir­ta­da­lis nuo ka­ro Ukrai­nos Ry­tuo­se pa­bė­gu­sių ir Lie­tu­vo­je laikinai be­si­mo­kan­čių ukrai­nie­čių [...]
Bri­tų mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May sa­vo ša­lies pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Sąjungos (ES) no­ri [...]
Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se sek­ma­die­nį lei­sis at­ei­nan­čius ke­tu­ris mė­ne­sius NA­TO Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dy­sian­tys Pra­ncū­zi­jos naikintuvai „Mi­ra­ge 2000“, [...]
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ža­da teik­ti pa­tai­sas Sei­mui, kad pri­va­čius in­te­re­sus tu­rė­tų dek­la­ruo­ti vi­sų vals­ty­bės bei savivaldybių įstai­gų vie­šų­jų [...]
Dau­gy­bė bri­tų kas­met ke­lia­si į Is­pa­ni­jos Sau­lė­tą kran­tą ar Pie­tų Pra­ncū­zi­ją, ieš­ko­da­mi la­biau sau­lė­to kli­ma­to ir ma­žiau įtempto gy­ve­ni­mo bū­do.
Ita­li­jo­je de­šim­tys že­mės dre­bė­ji­mo au­kų bu­vo lai­do­ja­mos per siel­var­tin­gą ce­re­mo­ni­ją, ša­liai ge­dint dėl ka­tas­tro­fos, nu­si­ne­šu­sios be­veik 300 žmo­nių gy­vy­bių.
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Šią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio pie­ti­nė­je da­ly­je, kur ge­le­žies am­žiu­je gy­ve­no kur­šiai, bu­vo ras­tas jau tre­čias ma­žiau­siai tūks­tan­čio metų se­nu­mo šu­li­nys.
Ki­tą sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos mies­tuo­se Diu­sel­dor­fe, Kre­fel­de ir Le­ver­ku­ze­ne pra­si­dės ke­tu­rias die­nas, rugp­jū­čio 31-rug­sė­jo 3 d., truk­sian­ti tarp­tau­ti­nė šo­kio mu­gė „Internationale Tanz­mes­se NRW“, [...]
Dai­li­nin­kas teks­ti­li­nin­kas, dai­lės te­ra­peu­tas Man­tas Te­le­vi­čius be­veik še­še­rius me­tus Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tre ve­da me­no te­ra­pi­jos už­siė­mi­mus. Jie ga­na nau­jas dalykas mū­sų ša­ly­je, [...]
Lie­tu­vos pa­štas kvie­čia dai­li­nin­kus, ki­tus kū­rė­jus, me­no stu­di­jų kryp­ties stu­den­tus teik­ti sa­vo su­kur­tus pro­jek­tus 2017-ai­siais leisimiems pa­što ženk­lams.
1941–1944 me­tais ji lan­ky­da­vo­si vo­kie­čių oku­puo­to Vil­niaus žy­dų ge­te ir dar­bo sto­vyk­lo­se, ne­šio­da­vo ten įka­lin­tiems žmo­nėms mais­tą, dra­bu­žius, vais­tus, pi­ni­gus ir padirbtus do­ku­men­tus. Ji [...]
Dau­gė­ja gy­ven­to­jų, ku­rie ke­liau­da­mi pra­ran­da, pa­me­ta ar dėl il­ga­pirš­čių už­sie­ny­je ne­ten­ka sa­vo as­me­ni­nių daik­tų, o vi­du­ti­nis to­kiais at­ve­jais pa­ti­ria­mos ža­los dy­dis, ku­ris šiuo me­tu sie­kia [...]
Vo­kie­ti­jos val­džiai ren­gian­tis par­agin­ti sa­vo ša­lies žmo­nes kaup­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų ir ge­ria­mo­jo van­dens at­sar­gas, kad jie ga­lė­tų iš­gy­ven­ti bent 10 die­nų, Lietuvoje tvy­ro ra­my­bė [...]
Sek­ma­die­nį Kau­ne bus įmon­tuo­ti pir­mie­ji pa­sau­li­nio pro­jek­to „At­mi­ni­mo ak­me­nys“ ženk­lai Lie­tu­vo­je. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma pa­gerb­ti per Ho­lo­kaus­tą žu­vu­sius laikinosios sos­ti­nės gy­ven­to­jus.
Ban­kru­ta­vu­sios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros bend­ro­vės „Nuo­va 5“ ad­mi­nis­tra­to­rius var­žy­ti­nė­se par­duo­da jai pri­klau­san­čią da­lį bu­vu­sios Kau­no ra­di­jo gamyklos pa­tal­pų Ža­lia­kal­ny­je.
Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių šeš­tų­jų tarp­tau­ti­nių dau­gia­die­nių dvi­ra­čių plen­to lenk­ty­nių „Bal­tic Chain Tour“ pir­ma­ja­me eta­pe šeš­ta­die­nį ge­riau­siai iš lie­tu­vių pasirodė Ve­nan­tas La­ši­nis. [...]
Vie­nin­te­lio van­dens for­mu­lių F2 Pa­sau­lio čem­pio­na­te da­ly­vau­jan­čio lie­tu­vio Ed­ga­ro Riab­ko ko­man­dos me­cha­ni­kų lau­kia il­ga nak­tis. Za­ra­suo­se šį sa­vait­ga­lį vyks­tan­čio čempionato pir­mą­ją die­ną [...]
Ho­li­vu­do žvaigž­dė John­ny Dep­pas nu­siun­tė dviem lab­da­ros fon­dams, ku­riuos as­me­niš­kai par­in­ko jo bu­vu­si žmo­na Am­ber Heard, pir­mą­ją pa­gal sky­ry­bų su­si­ta­ri­mą jai ati­te­ku­sios 7 mln. do­le­rių (6,2 [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je su­kaup­ta be­veik pu­sė mi­li­jo­no kny­gų ir ki­tų lei­di­nių, at­ve­rian­čių li­te­ra­tū­ros pa­sau­lį žmo­nėms, ne­ga­lin­tiems pers­kai­ty­ti įpras­tai spausdinto žo­džio. Brai­lio [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Vi­sa­me pa­sau­ly­je tu­rė­tų bū­ti kuo grei­čiau užd­raus­ta nau­do­ti plas­ti­ko mi­krog­ra­nu­les kos­me­ti­kai. Apie to­kį bri­tų par­la­men­ta­rų reikalavimą pra­ne­šė BBC.
Nau­ji moks­lo me­tai at­neš pa­lan­kių po­ky­čių pe­da­go­gams: da­liai jų didės at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai.
Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria žmo­nėms ne­si­ža­vė­ti šiuo me­tu lau­kus ir pie­vas gel­to­nais žie­dais užt­vin­džiu­sio­mis rykš­te­nė­mis ir su jo­mis ko­vo­ti.
Dau­ge­lis iš mū­sų dar tu­rim vie­ną ki­tą die­ne­lę at­os­to­gų, tad štai ir vėl bil­dam į žūk­lę. Kol dar šil­ta, rei­kia pa­si­mė­gau­ti.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, atostogas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Mi­li­jar­dai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti gy­ve­ni­mo be iš­ma­nio­jo te­le­fo­no. Ta­čiau re­tas pri­si­me­na, kad šis tech­ni­kos ste­buk­las pa­si­ro­dė vos prieš 20 me­tų. Į ki­še­ni­nį kom­piu­te­rį [...]
Tė­vai ne­pa­liau­ja ste­bė­tis, ko­kie im­lūs nau­jo­sioms tech­no­lo­gi­joms yra jų vai­kai – vos ke­lių mė­ne­sių ma­žy­liai jau su­vo­kia plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio val­dy­mą, o kiek pa­au­gę moka par­si­siųs­ti ir [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Ka­ty­tė Tro­pi­ka yra be ga­lo mei­li, švel­ni, mėgs­tan­ti nuo­lat murk­ti. Ji iš­gel­bė­ta iš gat­vės, kur bu­vo nie­kie­no nepageidaujama ir ne­my­li­ma.
Tai, kad vy­rai ir mo­te­rys ski­ria­si ne tik fi­zi­nė­mis sa­vy­bė­mis, yra nuo se­no ži­no­ma tie­sa. Ne iš­im­tis ir me­di­ci­na, kur ly­čių skir­tu­mai pa­si­reiš­kia įvai­rių su­sir­gi­mų sta­tis­ti­ko­je – ri­zi­ka su­sirg­ti [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) San­ta­riš­kių kli­ni­kos pra­ne­šė apie ne­įp­ras­tu bū­du at­lik­tą gė­ry­bi­nio na­vi­ko ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją – aug­lys pa­cien­tui pašalintas per no­sį.
Ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo ran­kraš­tis, lai­ko­mas vie­na mįs­lin­giau­sių pa­sau­ly­je kny­gų, yra par­ašy­tas ne­ži­no­ma kal­ba ar­ba šif­ru, ku­rio iki šiol nie­kas ne­perp­ra­to – netgi ge­riau­si krip­tog­ra­fai.
Du jū­ri­nin­kai, įstri­gę vie­no­je ne­gy­ve­na­mo­je Mi­kro­ne­zi­jos sa­lo­je, penk­ta­die­nį bu­vo iš­gel­bė­ti, kai JAV pa­ieš­kų gru­pė pa­ste­bė­jo pa­plū­di­my­je jų iš­brai­žy­tas rai­des SOS, pranešė nau­jie­nų por­ta­las [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar esate buvę Jūrų muziejuje ir delfinariume?
Taip. Sovietmečiu
Taip. Užsuku kas keletą metų, kai išgirstu apie naują programą
Ne. Vis ruošiuosi
Ne. Nežinau, ką ten žiūrėti
Lietuvoje yra delfinariumas?
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami