Po pu­san­trų me­tų per­trau­kos į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) bir­že­lio pra­džio­je grį­žu­si Lie­tu­vos at­sto­vė Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė sa­kė šią ins­ti­tu­ci­ją ra­du­si vi­siš­kai ki­to­kią, nei ji bu­vo jos [...]
Šiandien skaitykite
Po sa­vai­tės Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nė pra­dės sa­vo pa­si­ro­dy­mą jau sep­tin­to­sio­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se iš ei­lės. Ne vie­na ki­ta Eu­ro­pos rink­ti­nė ne­ga­li pasigirti to­kiu sta­bi­lu­mu.
Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU) Li­tua­nis­ti­nių stu­di­jų ka­ted­ra kas­met ren­gia lie­tu­vių kal­bos kur­sus už­sie­nie­čiams. Šią va­sa­rą į Vil­nių at­vy­ko 67 žmo­nės, dau­giau­sia iš Skan­di­na­vi­jos, Ame­ri­kos, Aus­tra­li­jos. [...]
Ar­mė­ni­jos po­li­ci­ja penk­ta­die­nį vėl da­ly­va­vo su­si­šau­dy­me su įkai­tų pagrobusia gink­luo­ta opo­zi­ci­jos [...]
Svei­ka­tos prob­le­mos, ky­lan­čios dėl ma­žo ir iš­si­vys­čiu­sių, ir besivystančių pa­sau­lio ša­lių [...]
Tarp­tau­ti­nė­je ko­vos su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čius Lietuvos pa­sie­nie­čius šią [...]
Po­li­ti­kų dis­ku­si­jų lai­doms per ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) nu­ma­tė iš­leis­ti maž­daug ket­vir­tį mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais parlamento rin­ki­mais, pla­nuo­ja­mos [...]
Vie­nas tei­sė­sau­gos ty­ri­mo dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ob­jek­tų – įta­ri­mai, jog ga­lė­jo bū­ti nu­slėp­ta in­for­ma­ci­ja apie žmo­nių svei­ka­tai pa­vo­jin­gą bakteriją Kau­no šal­dy­tų [...]
Stam­bu­lo teis­mas penk­ta­die­nį sky­rė kar­do­mą­jį areš­tą 17 Tur­ki­jos žur­na­lis­tų, įta­ria­mų ry­šiais su Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se gy­ve­nan­čiu dva­si­nin­ku Fet­hul­lah Gu­le­nu, ku­ris kal­ti­na­mas dėl šį mė­ne­sį [...]
TUR­NY­RAS. Šią sa­vai­tę Da­ni­jos Spot­trup pi­ly­je vy­ko di­džiau­sias Eu­ro­pos ri­te­rių tur­ny­ras. Šie­met dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo var­žė­si net 30 ri­te­rių. Per­nai jų bu­vo ge­ro­kai mažiau – 18. 
Sa­vai­tė: Za­ra­so sa­lo­je pra­si­de­da fes­ti­va­lis „Ga­la­pa­gai 2016“ Sa­vai­tė: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ja to­liau auga Nau­jie­nos: Vil­niu­je iš­kils „Hil­ton Gar­den Inn“ viešbutis
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Drus­ki­nin­kuo­se tę­sia­si mu­zi­kos ir me­no fes­ti­va­lis „Va­sa­ra su Mi­ka­lo­ju­mi Kons­tan­ti­nu Čiur­lio­niu“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko smui­ko pa­mo­kos ir pro­fe­sio­na­lių instrumentininkų kon­cer­tai, su­si­ti­ki­mai [...]
Pa­lan­gai la­bai rei­kė­jo to­kio fes­ti­va­lio – kad bent kiek at­sver­tų ku­ror­te tvy­ran­čią pra­sto „pop­so“ spin­du­liuo­tę. Nuo lie­pos 24 die­nos čia vyks­ta mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ave Ma­ria“, šie­met [...]
Fra­zė pa­si­mo­ky­ti iš ne­sėk­mės jau yra ta­pu­si kli­še, bet šio­je kny­go­je Jums pa­pa­sa­ko­tos ti­kros gy­ve­ni­miš­kos is­to­ri­jos tų žmo­nių, ku­rie jau iš­mo­ko pri­im­ti sa­vo klai­das ir nusitiesė ke­lią į [...]
Mo­te­rys nuo­la­tos klys­ta gal­vo­da­mos, kad jei­gu vy­ras ją my­li, tai pri­va­lo ir su­pras­ti. Daž­niau­siai jis jos ne­sup­ran­ta. To­dėl vi­sai pa­grįs­tai va­di­na­me vie­ni ki­tus „prie­šin­ga“ ly­ti­mi – mes ir [...]
Po dve­jų ne­der­liaus me­tų, kai miš­ko uo­gų su­pir­ki­mo įmo­nės su­rink­da­vo vos de­šim­ta­da­lį įpras­ti­nio mė­ly­nių der­liaus, šie­met vėl gau­siai už­de­rė­jo po­pu­lia­riau­sių lietuviškų miš­ko uo­gų. [...]
Lie­tu­vos įsta­ty­mai ne­nu­ma­to de­rin­ti gre­ti­mų vie­to­vių bend­rų­jų pla­nų, o tai pa­jū­ry­je ke­lia ne­ri­mo dėl at­ski­rai ren­gia­mų Klai­pė­dos uos­to ir mies­to te­ri­to­ri­nių do­ku­men­tų. Tačiau vi­si su­pran­ta, [...]
Lie­tu­vo­je šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį bus mi­ni­mas Me­di­nin­kų tra­ge­di­jos, kai prie sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja bu­vo su­šau­dy­ti sep­ty­ni Lie­tu­vos par­ei­gū­nai, 25-osios me­ti­nės.
Gry­bų ir uo­gų šie­met gau­su be­veik vi­suo­se ša­lies miš­kuo­se, ta­čiau kai ku­rie azar­to apim­ti uo­gau­to­jai ar gry­bau­to­jai brau­na­si į vals­ty­bi­nius gam­ti­nius re­zer­va­tus, nors į jų te­ri­to­ri­ją drau­džia­ma [...]
Stip­riau­sio­je pa­sau­lio krep­ši­nio ly­go­je NBA rung­ty­niau­jan­tis Ka­na­dos lie­tu­vis Nik Staus­kas atostogoms pa­si­rin­ko Lie­tu­vą.
Vi­sai aš­tuo­nių Ru­si­jos su­nkiaat­le­čių ko­man­dai penk­ta­die­nį bu­vo užd­raus­ta da­ly­vau­ti Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je, o šis spren­di­mas ta­po nau­ju su do­pin­go var­to­ji­mu su­si­ju­siu smūgiu spor­to mil­ži­nei.
Sa­vo pa­sau­lį nu­da­žy­ti nau­jo­mis spal­vo­mis ra­gi­na man­da­lų pie­ši­mo mo­ky­to­ja pro­fe­sio­na­li gra­fi­kos di­zai­ne­rė Eg­lė Stri­pei­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, žmo­gaus gy­ve­ni­me man­da­los daž­niau­siai at­si­ran­da, kai pra­de­da­ma [...]
Lab­da­ros ir par­amos fon­dą „Al­go­ji­mas“, dir­ban­tį su šei­mo­mis, au­gi­nan­čio­mis ne­įga­lius vai­kus, Auš­ra Stan­či­kie­nė įkū­rė prieš de­šimt­me­tį, kai pa­ti su­si­lau­kė neįgalaus sū­ne­lio. Ak­ty­viai [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su ki­ber­ne­ti­ne la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, nu­trau­kę mė­gi­ni­mus su­si­siek­ti su jau me­tus ty­lin­čiu zon­du, skrie­jan­čius kosmoso pla­ty­bė­se ant [...]
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) 68-iems už­sie­ny­je esan­čių li­tua­nis­ti­nių mo­kyk­lų pro­jek­tams sky­rė 108 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia par­em­tos lie­tu­viš­kos mo­kyk­los Jungtinėse Vals­ti­jo­se, Ai­ri­jo­je, [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ruo­šia­si nai­kin­ti iki šiol ga­lio­ju­sias gry­ba­vi­mo tai­syk­les. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad gry­bau­ti bus ga­li­ma vi­siš­kai be jo­kių tai­syk­lių.
Švie­čia ­nak­tį, švie­čia die­ną/ Švie­čia nak­tį, švie­čia die­ną/ Elek­trė­nų ži­bu­riai... Iš kar­to pra­dė­jau ­nuo dai­nos žo­džių, ku­rie kas­kart, pra­va­žiuo­jant Elek­trė­nus, su­skam­ba ma­kau­lė­je. Toks [...]
66-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je Ha­no­ve­rio (Vo­kie­ti­ja) ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­odo­je tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja „Con­ti­nen­tal“, be ki­tų nau­jie­nų, pri­sta­tys ir skait­me­ni­nius projekcinius ekra­nus, skir­tus [...]
Di­džio­ji da­lis (74 proc.) Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui kas­met iš­lei­džia iki 500 eu­rų, 
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai nu­sta­tė sme­ge­nų sri­tis, ku­rios la­biau­siai pa­si­kei­čia pa­aug­lys­tė­je. Ske­nuo­jant sme­ge­nis at­skleis­ta, kad tos sri­tys su­si­ju­sios su sudėtingais mąs­ty­mo pro­ce­sais.
Kai ka­muo­ja va­sa­ros karš­tis, val­gy­ti no­ri­si ma­žiau ar­ba vi­sai ne­si­no­ri. Ypač tai pa­ste­bi vai­kų „ne­val­giu­kų“ tė­ve­liai. Vai­kų mi­ty­bos spe­cia­lis­tas, doc. Vai­do­tas Ur­bo­nas sa­ko, kad daž­niau­siai [...]
Vie­nas Ki­ni­jos mu­zie­jus nu­spren­dė pa­si­gai­lė­ti gru­pe­lės jo te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių ka­čių, nors iš pra­džių pla­na­vo jų at­si­kra­ty­ti. To­kį spren­di­mą mu­zie­jaus va­do­vy­bė pri­ėmė po itin po­pu­lia­rios [...]
Ne­tru­kus Če­ki­jos sos­ti­nės Pra­hos cen­tre ne­beiš­vy­si­te po­pu­lia­rių­jų rie­džių. Sos­ti­nės val­džia ke­ti­na užd­raus­ti nuo rugp­jū­čio užd­raus­ti šias elek­tra va­ro­mas dvirates trans­por­to prie­mo­nes.
Komentarai
Dienos klausimas
Kurią užsienio kalbą mokate geriausiai?
Rusų
Vokiečių
Anglų
Prancūzų
Ispanų
Lenkų
Arabų
Kinų
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami