Paieška
LIETUVAGIMTASIS KRAŠTASISTORIJAEKONOMIKAKOMENTARAIPASAULISŠEIMA IR SVEIKATATRASA
ŽMONĖSKULTŪRASPORTASGAMTA IR AUGINTINIAIĮDOMYBĖSMOKSLAS IR ITROŽIŲ KARAIMULTIMEDIJA
LIETUVA

Nuo reklamos pašto dėžutėse galėsim gintis

 
Gedimino Nemunaičio nuotr. Vartotojus nuo nepageidaujamos reklamos saugo įstatymai.

Nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų re­kla­mi­nių lei­di­nių paš­to dė­žu­tė­se var­to­to­jus tu­rė­tų sau­go­ti Re­kla­mos įsta­ty­mas. Ta­čiau jo pai­so ne vi­si re­kla­mos pla­tin­to­jai. Jų sa­vi­va­lę vi­lia­ma­si ža­bo­ti nau­jo Paš­to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog sau­sio 1-ąją įsi­ga­lio­jęs nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mas iš­leis­tas, at­si­žvel­giant ir į var­to­to­jų skun­dus dėl į dė­žu­tes me­ta­mos ne­ad­re­suo­to­sios re­kla­mos. Paš­to įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad jei­gu ga­vė­jas jos ne­no­ri, ant laiš­kų dė­žu­tės tu­rė­tų nu­ro­dy­ti, jog re­kla­mos gau­ti ne­pa­gei­dau­ja. Tai ga­li bū­ti lip­du­kas su už­ra­šu ar ki­toks lais­vos for­mos pra­ne­ši­mas.

„Įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­ma­to, kad re­kla­mos pla­tin­to­jai ne­ga­li nie­ko mes­ti, jei­gu žmo­gus už­si­kli­ja­vęs to­kį pra­ne­ši­mą. Prie­šin­gu at­ve­ju bus bau­džia­mi“, – pa­si­kei­ti­mus ko­men­ta­vo AB Lie­tu­vos paš­to at­sto­vė spau­dai Au­re­li­ja Jo­nu­šai­tė.

Dė­žu­tė tu­rė­tų bū­ti pa­žy­mė­ta už­ra­šy­tu ar­ba at­spaus­din­tu teks­tu. „Taip žmo­gus iš­reiš­kia sa­vo no­rą, ku­rio pri­va­lu pai­sy­ti“, – sa­ko ji. Pa­ste­bi, jog daž­niau­siai gy­ven­to­jai už­si­kli­juo­ja lip­du­kus.

Anot pa­šne­ko­vės, tai nė­ra nau­jas rei­ka­la­vi­mas įvai­riau­sias skra­ju­tes ir ki­tus lei­di­nius pla­ti­nan­čioms įmo­nėms. Drau­di­mas vi­sa tai teik­ti ši­to ne­pa­gei­dau­jan­tiems as­me­nims taip pat yra api­brėž­tas Re­kla­mos įsta­ty­me.

At­si­sa­ky­ti re­kla­mos ga­li­ma ir ki­tu bū­du. „Tu­rim raš­tiš­kus gy­ven­to­jų, ne­no­rin­čių jos gau­ti, pra­šy­mus. Mū­sų dar­buo­to­jai in­for­muo­ti apie kon­kre­čius ad­re­sus ir re­kla­mos ten ne­de­da“, – tei­gė A. Jo­nu­šai­tė.

Lais­vos for­mos pra­šy­mą, anot jos, ga­li­ma pa­teik­ti paš­to sky­riu­je ar­ba at­siųs­ti elek­tro­ni­niu paš­tu: „Ta­da įtrau­kiam ad­re­są į sa­vo duo­me­nų ba­zę, kad laiš­ki­nin­kai ži­no­tų.“

Pa­šne­ko­vė sa­ko, jog pa­tys gy­ven­to­jų skun­dų nė­ra ga­vę: „Re­kla­mą pla­ti­nam ne tik mes, bet ir daug įmo­nių, ypač – did­mies­čiuo­se. Jei­gu pra­ne­ši­mų ant dė­žu­čių ne­pai­so­ma, rei­kia kreip­tis į var­to­to­jų tei­ses, o pa­žei­dė­jus aiš­kin­tų­si pa­gal re­kla­mą.“

Pa­na­šių gin­čų bei nuo­bau­dų ne­iš­ven­gia­ma. Jų, pa­sak Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vi­to Jo­no Ūso, ten­ka skir­ti už Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus. Ne­re­tai ten­ka aiš­kin­tis ir at­ve­jus, su­si­ju­sius su ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos siun­ti­nė­ji­mu ry­šio prie­mo­nė­mis.

Tuo me­tu pa­žei­dė­jų bei paš­to dė­žu­čių sa­vi­nin­kų gin­čuo­se kar­tais ne­leng­va įro­dy­ti, jog pas­ta­rie­ji bu­vo at­si­sa­kę re­kla­mos.

Ką tu­rė­tų da­ry­ti var­to­to­jai, in­for­ma­vo VVTAT Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veik­los ir re­kla­mos sky­riaus l. e. p. ve­dė­ja Kris­ti­na Gri­gai­tė. At­si­sa­kius, bet ga­vus re­kla­mos, pri­klau­so­mai nuo jos tu­ri­nio rei­kia kreip­tis į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ar­ba į Vals­ty­bi­nę ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­ją. Jų su­ra­šy­tų pro­to­ko­lų pa­grin­du Tar­ny­ba nag­ri­nės pra­šy­mus ir tai­kys sank­ci­jas.

Per 2012 m. VVTAT nag­ri­nė­jo pen­kias by­las dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­žei­di­mo – ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos ry­šio prie­mo­nė­mis siun­ti­mo var­to­to­jui. Re­kla­mi­nės veik­los sub­jek­tams, pa­sak K. Gri­gai­tės, ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da nuo vie­no tūks­tan­čio iki 30 tūkst. li­tų. Jei pa­žei­di­mas ma­ža­reikš­mis, ga­li bū­ti tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da – įspė­ji­mas.

Pas­ta­rai­siais me­tais Tar­ny­ba gau­na vis dau­giau nu­si­skun­di­mų dėl ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos, sklei­džia­mos į paš­to dė­žu­tes elek­tro­ni­niu paš­tu ar SMS ži­nu­tė­mis. „Ta­čiau ne vi­si skun­dai yra pa­grįs­ti. Daž­nai var­to­to­jai pa­mirš­ta, kad pil­dy­da­mi an­ke­tas įvai­rioms lo­ja­lu­mo kor­te­lėms gau­ti ar nar­šy­da­mi tin­kla­la­pius, už­si­re­gist­ruo­ja bei pa­tei­kia sa­vo kon­tak­ti­nius duo­me­nis ir pa­žy­mi, kad pa­gei­dau­ja gau­ti in­for­ma­ci­ją apie nuo­lai­das ir ak­ci­jas“, – tei­gė K. Gri­gai­tė.

  

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasĮdomybėsKontaktai
IstorijaJurgos virtuvėKomentaraiKonkursaiReklaminiai priedai
KultūraLietuvaMokslas ir ITPasaulisPrenumerata
Rožių karaiSportasŠeima ir sveikataTrasaKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"