„Huawei P9“ – išmanusis su dviguba kamera

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-11 06:00
Telefone gamintojas įdiegė dvigubą kamerą: RGB sensorius leidžia geriau atskleisti spalvas, o vienspalvis sensorius – tiksliau užfiksuoti nuotraukos detales. „Android4ar.com“ nuotrauka
Žy­miau­si iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ga­min­to­jai mo­de­lius at­nau­ji­na taip daž­nai, kad ei­li­niam var­to­to­jui tam­pa su­nku su­si­gau­dy­ti, kuo nau­jes­nis mo­de­lis už se­ną­jį yra pra­na­šes­nis. Ne­re­tai nu­tin­ka ir taip, jog ati­džiau pa­stu­di­ja­vus nau­jie­nos par­ame­trus ir iš­ban­džius pra­ktiš­kai pa­aiš­kė­ja, jog iš es­mės – nie­kuo.

Tie­sa, vie­na dau­ge­lio te­le­fo­nų sa­vy­bė, jei ly­gin­si­me šian­dien į par­duo­tu­ves pri­sta­to­mus nau­jau­sius iš­ma­nių­jų mo­de­lius su prieš ke­le­tą me­tų iš­leis­tais, pa­to­bu­lė­jo aki­vaiz­džiai – jais už­fik­suo­tų nuo­trau­kų ko­ky­bė. Šian­dien, kai fo­toa­pa­ra­tus pri­si­me­na tik fo­tog­ra­fai mė­gė­jai, o dau­gu­ma kas­die­nio gy­ve­ni­mo ar net ke­lio­nių aki­mir­kų fik­suo­ja­ma iš­ma­niai­siais telefonais, – tai iš­ties svar­bu.

Dau­gy­bė me­ga­pik­se­lių – ti­krai nė­ra pa­grin­di­nis ro­dik­lis, nu­sa­kan­tis iš­ma­niuo­ju už­fik­suo­tų kad­rų ko­ky­bę. Ga­min­to­jai at­ran­da ir ki­tų bū­dų, kaip to­bu­lin­ti šių te­le­fo­nų ka­me­ras ir nuo­trau­kų ap­do­ro­ji­mą.

Ge­res­ni kad­rai prieblandoje

Vie­nas to­kių pa­vyz­džių – „Hua­wei“ bend­ro­vės ne­se­niai pri­sta­ty­tas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas P9. Ja­me ga­min­to­jas įdie­gė to­kias funk­ci­jas, ko­kias daž­niau­siai tu­ri pro­fe­sio­na­lams skir­ti fo­toa­pa­ra­tai: diaf­rag­mos nu­sta­ty­mai, raw fai­lai, iš­lai­ky­mas, ISO, bal­tos spal­vos ba­lan­sas ir ki­tos.

Pa­grin­di­nė nau­jo­vė – fo­toa­pa­ra­to nu­ga­rė­lė­je įdieg­ta dvi­gu­ba „Lei­ca“ ka­me­ra. Vie­nas sen­so­rius fik­suo­ja RGB pa­le­tės spal­vas, o an­tra­sis – mo­noch­ro­mi­nis – skir­tas juo­diems ir bal­tiems to­nams.

Pa­sak ga­min­to­jo, dvi­gu­ba ka­me­ra su 12 me­ga­pik­se­lių sen­so­riais vi­siš­kai at­sklei­džia „Lei­ca“ op­ti­nių lę­šių ga­li­my­bes, kon­cen­truo­tas į tiks­lu­mą ir dė­me­sį de­ta­lėms. Tai­gi RGB ka­me­ra lei­džia at­skleis­ti spal­vas, o viens­pal­vė ka­me­ra skir­ta nuo­trau­kos de­ta­lėms tiks­liai už­fik­suo­ti.

Su P9 nuo­trau­kos bus de­ta­les­nės net ir esant pra­stam apš­vie­ti­mui, nes dvi­gu­ba ka­me­ra už­ti­kri­na pa­pil­do­mą švie­sos šal­ti­nį. Dar vie­na pro­fe­sio­na­lams skir­to fo­toa­pa­ra­to funk­ci­ja – diaf­rag­mos nu­sta­ty­mas, lei­džian­tis da­ry­ti iš­si­lie­ju­sio efek­to nuo­trau­kas, kai pa­grin­di­nis ak­cen­tas iš­lie­ka ryš­kus.

Pri­čiu­po sa­kant netiesą

Rek­la­muo­da­ma nau­ją­jį sa­vo flag­ma­ną, Ki­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų mil­ži­nė jau spė­jo nu­svil­ti na­gus. So­cia­li­nia­me tink­le iš­pla­ti­nu­si pui­kią, pro­fe­sio­na­liam fo­tog­ra­fui gė­dos ne­da­ran­čią nuo­trau­ką, „Hua­wei“ pa­si­gy­rė, kad ji už­fik­suo­ta nau­juo­ju P9 te­le­fo­nu.

Ta­čiau aky­li in­ter­nau­tai ne­tru­kus at­kaps­tė, jog kad­ras pa­da­ry­tas pro­fe­sio­na­lams skir­tu „Ca­non“ veid­ro­di­niu fo­toa­pa­ra­tu. Bend­ro­vei te­ko at­sip­ra­šy­ti ir pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dą.

Vis dėl­to, pra­lei­dus ke­le­tą sa­vai­čių su šiuo iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad nuo­trau­kų ko­ky­bė ir ga­li­my­bės už­fik­suo­ti įsi­min­ti­nus kad­rus – iš tie­sų pui­kios. Šiuo at­žvil­giu P9 yra vie­nas ge­riau­sių rin­ko­je esan­čių iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų, pri­lygs­tan­tis ir bran­ges­niems sa­vo kon­ku­ren­tams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami