„Maximose“ jau įrengti daugiau nei pusė planuojamų taromatų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-22 12:42
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-22 12:42
maxima nuotraukos
Nuo ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­nos pre­ky­bos tink­lo pir­kė­jai ga­lės nau­do­tis ta­ro­ma­tais, kai ša­ly­je pra­dės veik­ti vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių užs­ta­to sis­te­ma. Pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vių vi­du­je ar ša­lia jų jau įreng­ti 109 iš 200 Lie­tu­vo­je pla­nuo­tų tink­lo ta­ro­ma­tų. 

Iki tol tink­lą val­dan­ti bend­ro­vė „Ma­xi­ma LT“ ap­mo­kys maž­daug 600 sa­vo dar­buo­to­jų, kad šie pa­tys mo­kė­tų nau­do­tis ta­ro­ma­tais ir bū­tų pa­si­ren­gę pa­dė­ti pir­kė­jams sklan­džiai pri­duo­ti ta­rą bei at­gau­ti nu­ma­ty­tą užs­ta­tą už pri­duo­tas pa­kuo­tes.

„Ta­ro­ma­tų pro­jek­tas mums yra svar­bus dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia dėl to, kad bū­si­me tar­pi­nin­kais tarp pir­kė­jo ir Užs­ta­to sis­te­mos ad­mi­nis­tra­to­riaus ir pa­sku­ti­nė gran­dis, su ku­ria su­si­durs pir­kė­jai, į mū­sų par­duo­tu­ves at­ne­šę pri­duo­ti vien­kar­ti­nes pa­kuo­tes. Tai­gi mums svar­bu pa­tiems ge­rai iš­ma­ny­ti sis­te­mą ir bū­ti pa­si­ren­gu­siems pa­dė­ti, pa­aiš­kin­ti ir pa­mo­ky­ti, at­sa­ky­ti į vi­sus mū­sų pir­kė­jams ky­lan­čius klau­si­mus“, – sa­ko bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ va­do­vas Žyd­rū­nas Val­ke­ris.

Nuo va­sa­rio 1 die­nos Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­sian­čios vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių užs­ta­to sis­te­mos es­mė, kad pirk­da­mi gė­ri­mus stik­li­nė­je, plas­ti­ki­nė­je ar me­ta­li­nė­je ta­ro­je pir­kė­jai par­duo­tu­vė­je pa­liks 10 eu­ro cen­tų užs­ta­tą. Tai ga­lios ta­rai, ku­rios tal­pa di­des­nė nei vie­na de­šim­to­ji li­tro (100 ml) ir ma­žes­nė nei trys li­trai (3 000 ml). Įme­tę tuš­čią užs­ta­to sis­te­mo­je da­ly­vau­jan­čią ta­rą į prie par­duo­tu­vių ar jo­se įreng­tus ta­ro­ma­tus pir­kė­jai gaus če­kį, ku­rį pa­tei­kę par­duo­tu­vės ka­si­nin­kui ga­lės su­sig­rą­žin­ti po 10 eu­ro cen­tų už kiek­vie­ną pri­duo­tą tuš­čios ta­ros vie­ne­tą.

Pa­kuo­čių užs­ta­to sis­te­mo­je da­ly­vaus tik tos pa­kuo­tės, ku­rios prie brūkš­ni­nio ko­do tu­rės spe­cia­lų juo­dai bal­tą ta­ro­ma­tų at­pa­žįs­ta­mą ženk­lą. Tai­gi anks­čiau nei ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­ną pa­ga­min­tų gė­ri­mų ta­rą, kaip įpras­ta, pir­kė­jams rei­kės mes­ti į tam skir­tus rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius, nes jų ta­ro­ma­tai ne­priims. LR Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra nu­ma­čiu­si, jog ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai vi­są pir­mi­nę vien­kar­ti­nę stik­li­nę, plas­ti­ki­nę ir me­ta­li­nę ta­rą Lie­tu­vo­je, ku­ri ati­tin­ka mi­nė­tus tal­pos rei­ka­la­vi­mus, pri­va­lės spe­cia­liai pa­žy­mė­ti iki 2016 me­tų ge­gu­žės 1 die­nos.

„Ma­to­me, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ky­la klau­si­mų dėl nau­jo­sios užs­ta­to sis­te­mos, ku­ri jau ki­tų me­tų va­sa­rį juos pa­sieks. No­rint už­ti­krin­ti, kad sis­te­ma veik­tų sėk­min­gai ir pa­kuo­čių at­lie­kos bū­tų su­ren­ka­mos efek­ty­viai, svar­bu teik­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos. Bū­tent par­duo­tu­vė­se var­to­to­jai pir­mą kar­tą su­si­durs su užs­ta­to sis­te­ma, to­dėl pre­ky­bos tink­lų in­dė­lis švie­čiant vi­suo­me­nę yra la­bai sva­rus ir svei­kin­ti­nas“, – sa­ko VšĮ „Užs­ta­to sis­te­mos ad­mi­nis­tra­to­riaus“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Var­nas.

Pla­nuo­ja­ma, kad įren­gus ta­ro­ma­tus bent pir­mai­siais me­tais „Ma­xi­ma“ su­rinks apie 80 proc. vi­sų pir­kė­jų nu­per­ka­mų vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių. Tai maž­daug 11 mln. pa­kuo­čių per mė­ne­sį. Iki šiol užs­ta­to pri­nci­pu Lie­tu­vo­je bu­vo ren­ka­ma tik stik­li­nė ta­ra. „Ma­xi­ma“ tink­lo par­duo­tu­vė­se kiek­vie­ną mė­ne­sį jos bu­vo su­ren­ka­ma be­veik 15 mln. vie­ne­tų.

Bend­ro­vė „Ma­xi­ma LT“ yra pa­skai­čia­vu­si, kad ta­ro­ma­tų pro­jek­tas par­ei­ka­laus apie 1 mln. eu­rų bend­ro­vės in­ves­ti­ci­jų. Į šią su­mą įei­na ta­ro­ma­tų įren­gi­mas prie 200 par­duo­tu­vių, ta­ro­ma­tų ir ka­sų IT sis­te­mų su­de­ri­ni­mas, daug­kar­ti­nės ir vien­kar­ti­nės ta­ros srau­tų, lo­gis­ti­kos, su­de­ri­ni­mas, ta­ro­ma­tų prie­žiū­ra ir šva­ros už­ti­kri­ni­mas, taip pat pa­čios „Ma­xi­ma“ pri­va­čių pre­kės ženk­lų pa­kuo­čių žy­mė­ji­mas, pir­kė­jų in­for­ma­vi­mas. Da­lis iš šių in­ves­ti­ci­jų bus skir­ta ir dar­buo­to­jų ap­mo­ky­mams.

Pla­nuo­ja­ma, kad „Ma­xi­ma LT“ ap­mo­kys maž­daug 600 sa­vo dar­buo­to­jų: jie pri­žiū­rės ta­ro­ma­tus, seks ge­di­mus, bus par­eng­ti su­teik­ti pir­kė­jams vi­są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie pa­kuo­čių pri­ėmi­mą, par­uo­ši­mą pri­duo­ti ir pan.

Pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ ta­ro­ma­tai šian­dien jau yra įreng­ti prie da­lies – 109 iš 200 pla­nuo­ja­mų – pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vių. Li­ku­siuo­se „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vė­se ta­ro­ma­tai sta­to­mi ne­bus, nes jų pre­ky­bos plo­tas yra per ma­žas. Pa­gal ša­ly­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, vien­kar­ti­nę ta­rą su­pir­ki­nė­ti pri­va­lo tik par­duo­tu­vės, ku­rių pre­ky­bi­nis plo­tas sie­kia 300 kv. me­trų.

Dau­giau­sia, net 47 ta­ro­ma­tai, bus įreng­ti Vil­niu­je, 21 Kau­ne ir 12 Klai­pė­do­je. Po 8 ta­ro­ma­tus bus įreng­ta Pa­ne­vė­žy­je ir Šiau­liuo­se, 5 – Aly­tu­je, po 4 – Jo­na­vo­je, Kė­dai­niuo­se ir Ma­ri­jam­po­lė­je, po 3 – Drus­ki­nin­kuo­se, Ma­žei­kiuo­se, Pa­lan­go­je, Tau­ra­gė­je ir Uk­mer­gė­je. Po po­rą ta­ro­ma­tų bus įreng­ta ir Ig­na­li­no­je, Kel­mė­je, Kre­tin­go­je, Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, Gargž­duo­se, Plun­gė­je, Rad­vi­liš­ky­je, Ra­sei­niuo­se, Ša­kiuo­se, Šal­či­nin­kuo­se, Tel­šiuo­se, Ute­no­je, Va­rė­no­je, Vil­ka­viš­ky­je ir Vi­sa­gi­ne.

Po vie­ną ta­ro­ma­tą pre­ky­bos tink­las „Ma­xi­ma“ iki va­sa­rio 1 die­nos įrengs ir šiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir kai­muo­se: Anykš­čiai, Ario­ga­la, Aukš­tad­va­ris, Bir­žai, Dau­gai, Ei­šiš­kės, Elek­trė­nai, Gar­lia­va, Gin­kū­nų km., Jo­niš­kis, Jur­bar­kas, Kai­šia­do­rys, Kal­va­ri­ja, Kaz­lų Rū­da, Ky­bar­tai, Laz­di­jai, Lent­va­ris, Mai­šia­ga­la, Mo­lė­tai, Ne­men­či­nė, Ni­da, Pa­bra­dė, Pa­kruo­jis, Pa­sva­lys, Rie­ta­vas, Rin­gau­dų km., Ro­kiš­kis, Ši­la­lė, Ši­lu­tė, Šir­vin­tos, Skaud­vi­lė, Skuo­das, Šven­čio­nė­liai, Šven­čio­nys, Ty­tu­vė­nai, Vie­čiū­nai, Vie­vis ir Za­ra­sai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami