„Omnitel“ beveik ištrynė ribą tarp mobiliojo ir šviesolaidinio interneto

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-26 10:54
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-26 10:54
4.5G užtikrina iki 3 kartų spartesnį mobiliųjų duomenų perdavimą nei naudojant esamas technologijas. LŽ archyvo nuotrauka
„Om­ni­tel“ pir­mo­ji Bal­ti­jos ša­ly­se ir vie­na pir­mų­jų pa­sau­ly­je įdie­gė nau­jau­sią mo­bi­lio­jo ry­šio tech­no­lo­gi­ją 4.5G / LTE Ad­van­ced Pro. Rea­liai vei­kian­čia­me tink­le „Om­ni­tel“ pa­de­mons­tra­vo 750 Mb/s sie­kian­čią duo­me­nų at­si­siun­ti­mo spar­tą.

„Om­ni­tel“ tink­le įdieg­ta „Hua­wei“ 4.5G mo­bi­lio­jo ry­šio tech­no­lo­gi­ja yra es­mi­nis žings­nis pa­ke­liui į 5G. Kur­da­mi nau­jos kar­tos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų vers­lą pir­mą kar­tą pri­ly­gi­na­me mo­bi­lio­jo ry­šio spar­tą švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to spar­tai rea­liai vei­kian­čia­me tink­le ir par­odo­me, kad jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je es­mi­nių skir­tu­mų tarp šių tech­no­lo­gi­jų ne­be­jau­si­me“, – pa­žy­mė­jo „Teo“ ir „Om­ni­tel“ tech­no­lo­gi­jų va­do­vas And­rius Še­meš­ke­vi­čius.

4.5G tech­no­lo­gi­ją su „Hua­wei“ iki šiol iš­ban­dė tik Hon­kon­go HKT ir Nor­ve­gi­jos „Te­lia­So­ne­ra“. La­bo­ra­to­ri­jos są­ly­go­mis ši tech­no­lo­gi­ja lei­džia pa­siek­ti be­veik 1 Gb/s duo­me­nų at­si­siun­ti­mo spar­tą.

Ry­šys at­ke­lia­vo grei­čiau už įrenginius

„4.5G tech­no­lo­gi­ja ati­tin­ka „Hua­wei“ vi­zi­ją ap­jung­ti vi­są pa­sau­lį. Tai api­ma ne tik ko­mu­ni­ka­ci­ją tarp žmo­nių, daik­tų, bet ir tarp žmo­nių bei daik­tų. 4.5G tech­no­lo­gi­ja tu­ri di­de­lius pa­jė­gu­mus, Gb/s grei­čio ly­gį ir tik 10 ms už­del­si­mą, to­dėl ji ga­lės pa­lai­ky­ti daik­tų in­ter­ne­tą, vir­tua­lios rea­ly­bės ap­li­ka­ci­jas ir kri­ti­nius pra­mo­ni­nius pro­ce­sus“, – tei­gė „Hua­wei“ biu­ro Bal­ti­jos ša­lims vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Jac­kas Zhu­lu. Jis pa­ste­bė­jo, jog Teo“ ir „Om­ni­tel“ yra ge­rai pa­si­ren­gu­sios tink­lo ar­chi­tek­tū­ros trans­for­ma­ci­jai, ku­ri at­ve­ria ke­lią 5G tech­no­lo­gi­jos die­gi­mui 2020 me­tais.

4.5G ry­šys vei­kia pa­gal nau­jau­sius mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų stan­dar­tus. Duo­me­nys per­duo­da­mi ap­jun­gus 4 skir­tin­gas daž­nių juo­stas, nau­jau­sias sig­na­lo ko­da­vi­mo tech­no­lo­gi­jas ir 4 ka­na­lų per­da­vi­mo tech­no­lo­gi­ją. Taip už­ti­kri­na­mas iki 3 kar­tų spar­tes­nis mo­bi­lių­jų duo­me­nų per­da­vi­mas nei nau­do­jant esa­mas tech­no­lo­gi­jas.

„Om­ni­tel“ tink­le var­to­to­jai ga­lės nau­do­tis 4.5G tech­no­lo­gi­ja iš kar­to, kai tik at­si­ras ją pa­lai­kan­tys įren­gi­niai. Šiuo me­tu pa­slau­goms, rei­ka­lau­jan­čioms di­des­nės mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to spar­tos, vi­siš­kai pa­kan­ka esa­mų ry­šio tech­no­lo­gi­jų, ta­čiau mes gal­vo­ja­me apie at­ei­tį, kai in­ter­ne­tas su­jungs ne tik žmo­nes, au­to­mo­bi­lius, bet ir daik­tus. Tuo pa­čiu 4.5G tech­no­lo­gi­jos nau­dą jau da­bar pa­jus vi­si „Om­ni­tel“ 4G var­to­to­jai, nes ji pa­di­di­na esa­mo 4G tink­lo tal­pą“, – sa­kė A. Še­meš­ke­vi­čius. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad per me­tus „Om­ni­tel“ tink­le 4G in­ter­ne­tą nau­do­jan­čių klien­tų skai­čius iš­au­go tri­gu­bai, o per­siųs­tų duo­me­nų kie­kis – dvi­gu­bai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vartotojas  50.243.81.162 2016-02-28 07:13:43
Senstancia technologija pateikiama kaip nauja. Tai reiketu suprasti taip "runkeliams"ir tai praeis. Vis viena mokes klaikius € uz MB o, ne GB.
0 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami