„Swedbank“: gyventojai būstui skolinasi daugiau

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-09 11:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-09 11:52
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vi­du­ti­nės būs­to pa­sko­los dy­dis Lie­tu­vo­je to­liau au­ga, ro­do „Swed­bank“ duo­me­nys. Per­nai me­tais būs­tui įsi­gy­ti ša­lies gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­kai pa­sis­ko­lin­da­vo 44,8 tūkst. eu­rų, tai yra, 2 tūkst. eu­rų dau­giau nei 2013 m., kai ši su­ma sie­kė 42,8 tūkst. eu­rų. Tuo tar­pu vi­du­ti­nis pa­sko­los grą­ži­ni­mo lai­ko­tar­pis jau ke­le­rius me­tus iš­lie­ka toks pat, jis sie­kia 21 me­tus.

Pa­sak „Swed­bank“ pri­va­čių klien­tų fi­nan­sa­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Jū­ra­tės Gu­mu­liaus­kie­nės, vi­du­ti­nius būs­tui sko­li­na­mų su­mų dy­džius per­nai me­tais la­biau­siai au­gi­no to­liau ge­rė­ju­si ša­lies eko­no­mi­ka bei gy­ven­to­jų lū­kes­čiai dėl at­ei­ties, įta­kos taip pat tu­rė­jo ir kiek ūg­te­lė­ju­sios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos.

„Lie­tu­vos gy­ven­to­jai per­nai būs­tui sko­li­no­si ak­ty­viau bei di­des­nes su­mas. Tai ro­do, jog jie op­ti­mis­tiš­kiau ver­ti­na sa­vo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, nes ne­pai­sant iš­ori­nių iš­šū­kių per­nai me­tais spar­čiai ge­rė­jo ša­lies eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja, ma­žė­jo ne­dar­bas bei šiek tiek pa­au­go dar­bo už­mo­kes­tis. Ki­ta ver­tus, šiuo me­tu gy­ven­to­jai sko­li­na­si at­sa­kin­giau ir jų po­rei­kiai yra la­biau pa­ma­tuo­ti nei bu­vo prieš kri­zę, kuo­met vi­du­ti­nė būs­to pa­sko­la Lie­tu­vo­je sie­kė 49 tūkst. eu­rų“, – nuo­sek­lų būs­to pa­sko­lų rin­kos au­gi­mą ko­men­tuo­ja „Swed­bank“ at­sto­vė Jū­ra­tė Gu­mu­liaus­kie­nė.

Per­nai me­tais „Swed­bank“ su­da­rė 11 proc. dau­giau būs­to pa­sko­lų su­tar­čių nei 2013 m., o vi­so būs­to pa­sko­lų port­fe­lio bend­ra ver­tė su­da­rė dau­giau nei 1,68 mlrd. eu­rų.

Ten­den­ci­jos ne­si­kei­čia: per­ka bu­tus ir grei­čiau išsimoka

Pra­ėju­siais me­tais šiek tiek au­go be­sis­ko­li­nan­čių­jų na­mui įsi­gy­ti gy­ven­to­jų skai­čius – nuo 18 proc. 2013 m. iki 22 proc. 2014 m. Vis­gi di­džią­ją da­lį „Swed­bank“ būs­to pa­sko­los ga­vė­jų su­da­rė tie, ku­rie ren­gė­si pirk­ti bu­tus, ir šiam tiks­lui sko­li­no­si 59 proc. pa­sko­los ga­vė­jų. Na­mo sta­ty­boms per­nai me­tais sko­li­no­si 5 proc. pa­sko­los ga­vė­jų, joms pa­baig­ti – 4 proc., že­mės skly­pui įsi­gy­ti – 2 pro­cen­tai.

Taip pat dau­gė­ja to­kių pa­sko­los ga­vė­jų, ku­rie pa­im­tą pa­sko­lą grą­ži­na anks­čiau lai­ko. Per­nai me­tų pir­mą­jį pus­me­tį to­kie grą­ži­ni­mai su­da­rė 31 mln. eu­rų. Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2013 m. ši su­ma sie­kė 28 mln. eu­rų. Gra­ži­na­mų anks­čiau lai­ko pa­sko­lų au­gi­mas, „Swed­bank“ spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, taip pat ro­do ge­rė­jan­čią ša­lies gy­ven­to­jų fi­nan­si­nę pa­dė­tį.

Per­nai me­tais, taip pat kaip ir 2013 m., Lie­tu­vos gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­kai sko­li­no­si 74 proc. per­ka­mo būs­to ver­tės, pa­sko­lai iš­mo­kė­ti skir­da­mi 28 proc. sa­vo mė­ne­sio pa­ja­mų.

Eu­ro po­vei­kis – ri­bo­tas

Pa­sak „Swed­bank“ eks­per­tės, pa­si­ren­gi­mas eu­ro įve­di­mui Lie­tu­vos būs­to fi­nan­sa­vi­mo rin­kai per­nai me­tais di­des­nio po­vei­kio ne­tu­rė­jo. „Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad eu­ro po­vei­kis bu­vo ne­tie­sio­gi­nis ir di­des­nės įta­kos gy­ven­to­jų spren­di­mui sko­lin­tis ne­tu­rė­jo. Vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mas eu­ro įve­di­mu pra­ėju­sių me­tų pir­mo­jo­je pu­sė­je kiek su­ak­ty­vi­no ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to san­do­rių rin­ką, ta­čiau daž­niau­siai ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą sku­bė­jo pirk­ti tie, ku­rie to­kiu bū­du nu­spren­dė in­ves­tuo­ti tu­rė­tas san­tau­pas li­tais. Būs­to kai­nos pa­au­go, bet tam di­džiau­sios įta­kos tu­rė­jo na­tū­ra­liai au­gu­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­klau­sa“, – pa­žy­mi J. Gu­mu­liaus­kie­nė.

Būs­tui daž­niau­siai Lie­tu­vo­je sko­li­na­si 35 me­tų mies­tie­čiai, tu­rin­tys šei­mą, aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir gau­nan­tys di­des­nes nei vi­du­ti­nes pa­ja­mas.

Di­džio­ji da­lis, 75 proc., per­nai me­tais pa­si­ra­šy­tų su­tar­čių bu­vo su­da­ry­tos pen­kiuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. Vil­niu­je – 34 proc. su­tar­čių, Klai­pė­do­je 16 proc., Kau­ne 13 proc., Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je ati­tin­ka­mai po 7 ir 5 pro­cen­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami