„Vandenilio visuomenę“ kuriančius japonus stabdo tik kaina

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-29 06:00
Štai tokia „Panasonic“ vandenilio kuro elementų spinta šiuo metu siūloma už maždaug 45 tūkst. litų. Gamintojo nuotrauka
Ino­va­ci­jo­mis gar­sė­jan­tys ja­po­nai ti­ki van­de­ni­lio ener­ge­ti­kos at­ei­ti­mi ir šioms tech­no­lo­gi­joms to­bu­lin­ti pa­si­ry­žę skir­ti mi­li­jar­di­nes in­ves­ti­ci­jas. Žy­miau­sios kor­po­ra­ci­jos, to­kios kaip „Toyo­ta“ ir „Pa­na­so­nic“, ne­abe­jo­ja, kad van­de­ni­lio ku­ro ele­men­tai ne­tru­kus taps ne tik ne­ats­ki­ria­ma eko­lo­giš­kų au­to­mo­bi­lių, bet ir ap­lin­kos ne­ter­šian­čių na­mų pa­grin­di­niu ener­gi­jos šal­ti­niu.

Jau vei­kia 100 tūkst. namų

Jei ja­po­nams pa­vyks su van­de­ni­liu nu­veik­ti tai, ką jie sėk­min­gai at­li­ko su bui­ti­ne elek­tro­ni­ka ir kom­piu­te­riais, ku­riuos pi­gin­da­mi tech­no­lo­gi­jas pa­da­rė prie­ina­mus kiek­vie­nam iš­si­vys­čiu­sios ša­lies na­mų ūkiui, tai elek­tros ga­my­ba iš van­de­ni­lio ku­ro ele­men­tų kiek­vie­nuo­se na­muo­se ga­li tap­ti ne to­li­ma vi­zi­ja, o ar­ti­mos at­ei­ties rea­ly­be.

Šiuo me­tu van­de­ni­lio ku­ro ele­men­tai jau nau­do­ja­mi to­kio ti­po au­to­mo­bi­liuo­se kaip „Toyo­ta Mi­rai“ bei vis daž­niau iš­ban­do­mi vie­toj pa­pil­do­mų elek­tros šal­ti­nių mo­der­nio­se ga­myk­lo­se ir dan­go­rai­žiuo­se. Ta­čiau „Pa­na­so­nic“ ne­se­niai pa­skel­bė kur kas pla­tes­nio mas­to už­mo­jį – iki 2030-ųjų ap­rū­pin­ti van­de­ni­lio ku­ro ele­men­tais 10 proc. (5.3 mln.) Ja­po­ni­jos na­mų ūkių, ku­riems tai tap­tų pa­grin­di­niu elek­tros ener­gi­jos šal­ti­niu.

Jei ja­po­nai sa­ko, tai ir da­ro: 100 tūkst. na­mų ūkių jau ap­rū­pin­ti van­de­ni­lio ele­men­tais, o ša­lies mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Shin­zo Abe pa­skel­bė apie ku­ria­mą „van­de­ni­lio vi­suo­me­nę“, ku­ri ener­gi­jai ga­min­ti vie­toj iš­kas­ti­nio ku­ro nau­dos pla­čiau­siai vi­sa­to­je su­tin­ka­mą che­mi­nį ele­men­tą. Be­je, che­mi­nės reak­ci­jos van­de­ni­lio ba­te­ri­jo­se me­tu iš­sis­ki­ria ne tik elek­tra, bet ir ši­lu­ma, ku­ri ga­li bū­ti nau­do­ja­ma na­mo šil­dy­mui ir karš­to van­dens ruo­ši­mui.

„Van­de­ni­lio ku­ro ele­men­tai na­muo­se yra pa­grin­di­nis gink­las, pa­dė­sian­tis siek­ti ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo. Van­de­ni­lio nau­do­ja­mas ga­li reikš­min­gai pri­si­dė­ti tau­pant ener­gi­ją, spren­džiant ap­lin­ko­sau­gos prob­le­mas ir di­di­nant ša­lies ener­ge­ti­kos sau­gu­mą“, - pa­žy­mė­jo Ja­po­ni­jos eko­no­mi­kos mi­nis­tras Chi­hi­ro To­be.

Sieks tech­no­lo­gi­ją atpiginti

Ja­po­nai šiuos na­mams skir­tus van­de­ni­lio ele­men­tus po­pu­lia­riai va­di­na „e­ner­gi­jos fer­mo­mis“ (Ene-Farm), o jų dy­dis sie­kia vi­du­ti­nio šal­dy­tu­vo apim­tis. Van­de­ni­lis rei­ka­lin­gas ele­men­tų vei­ki­mui, kaip ša­lu­ti­nis pro­duk­tas yra iš­ski­ria­mas iš cen­tra­li­zuo­tai tei­kia­mų gam­ti­nių du­jų.

Be vals­ty­bės par­amos van­de­ni­lio ku­ro ele­men­tų įsi­gi­ji­mui, šis ino­va­ty­vus ko­ge­ne­ra­ci­jos šal­ti­nis Ja­po­ni­jo­je ne­po­pu­lia­rė­tų spar­čiai. Bent jau tol, kol su­menks to­kios sis­te­mos įren­gi­mo kai­na, šiuo me­tu sie­kian­ti apie 45 tūkst. li­tų.

Ja­po­ni­jos ener­ge­ti­kos rin­kos ty­rė­jai at­sar­giai tei­gia, kad jei van­de­ni­lio ele­men­tai po­pu­lia­rės, kaip ti­ki­ma­si, to­kių van­de­ni­lio jė­gai­nių na­mams ir van­de­ni­liu va­ro­mu au­to­mo­bi­liu bend­ra me­ti­nė rin­kos ver­tė iki 2030-ųjų pa­sieks 8,35 mlrd. JAV do­le­rių (24 mlrd. li­tų), o iki am­žiaus vi­du­rio – 67 mlrd. JAV do­le­rių (be­veik 190 mlrd. li­tų).

Ta­čiau pra­di­nė to­kios na­mų van­de­ni­lio ku­ro sis­te­mos įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo kai­na – vis dar di­džiau­sias gal­vo­so­pis „van­de­ni­lio vi­suo­me­nę“ pa­si­ry­žu­siems su­kur­ti ja­po­nams. Įkur­di­nant to­kią sis­te­mą na­muo­se, bū­ti­na įreng­ti ir ava­ri­nio ge­di­mo at­ve­ju rei­ka­lin­gą at­sar­gi­nę elek­tros tal­pyk­lą – aku­mu­lia­to­rių, ku­rio kai­na sie­kia dar apie 14 tūkst. li­tų.

Ne­pai­sant šių iš­šū­kių, ja­po­nai įsi­ti­ki­nę, kad su šia tech­no­lo­gi­ja ga­li tap­ti van­de­ni­liu va­ro­mos ener­ge­ti­kos, įsit­vir­tin­sian­čios pa­sau­ly­je, pra­di­nin­kais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
qwer  81.16.226.232 2014-12-31 10:48:50
vandeniliio ekonomika apsimokes tik tada kai vandenili pigiai isgausine is atsinaujinanciu elektros energijos, ir saugojimas bus pigus. AEI jau sparciai pinga.
1 0  Netinkamas komentaras
Balys  78.62.105.128 2014-12-30 05:48:05
Autorius nutyli, kad vandenilis neateina iš gręžinių kaip gamtinės dujos. Jį reikia išgauti skaidant vandenį, o tam būtina elektros energija, kurią pateikia branduolinė ar kokia kita tradicinė elektrinė. Taigi vandenilis nėra energijos šaltinis, tai tiktai tarpinis energijos kaupiklis. O gal p. Fedaravičius to ir nesuvokia.
1 2  Netinkamas komentaras
Balys  78.62.105.128 2014-12-30 05:48:03
Autorius nutyli, kad vandenilis neateina iš gręžinių kaip gamtinės dujos. Jį reikia išgauti skaidant vandenį, o tam būtina elektros energija, kurią pateikia branduolinė ar kokia kita tradicinė elektrinė. Taigi vandenilis nėra energijos šaltinis, tai tiktai tarpinis energijos kaupiklis. O gal p. Fedaravičius to ir nesuvokia.
0 2  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami